Je­nica Du­mi­tru este, sau a fost, șefa Ser­vi­ci­u­lui Re­surse Umane din Di­rec­ția Ge­ne­rală de Asis­tenţă So­ci­ală și Pro­tec­ția Co­pi­lu­lui Te­le­or­man. Este una din per­soa­nele care știau foarte bine că Li­viu Drag­nea — pe atunci pre­șe­dinte la Con­si­li­u­lui Ju­de­țean Te­le­or­man — a dat dis­po­zi­ție ca la această di­rec­ție să fie an­ga­jate două per­soane care mai apoi nu au dat nici­o­dată pe la ser­vi­ciu. Pen­tru că de fapt pres­tau ac­ti­vi­tăți de se­cre­ta­riat la se­diul PSD Te­le­or­man. Pe în­țe­le­sul tu­tu­ror, Drag­nea a plătit din ba­nii noș­tri niște se­cre­tare ale par­ti­du­lui. Asta este abuz în ser­vi­ciu. Nu e nici o gre­șe­ală ne­vi­no­vată, nu e nici o eroare ino­centă — știa exact ce face, știa că în­calcă legea.

Je­nica Du­mi­tru a re­cu­nos­cut acu­za­ți­ile la DNA. Și a avut și o ex­pli­ca­ție de ce le‑a aco­pe­rit pe cele două mem­bre PSD:

„Cu pri­vire la în­vi­nu­i­rile re­ți­nute în sar­cina mea, do­resc să pre­ci­zez că am fost ne­vo­ită și am ac­cep­tat să con­tra­sem­nez în­scri­su­rile res­pec­tive și să ac­cept această si­tu­a­ție, având în ve­dere că în si­tu­a­ția în care aș fi re­fu­zat să fac ceea ce am ară­tat mai sus și mi s‑a ce­rut de că­tre di­rec­to­rul ge­ne­ral, în mod si­gur aș fi fost dată afară din ca­drul in­sti­tu­ției și nu aș mai fi re­u­șit să-mi gă­sesc un alt loc de muncă, nici în in­sti­tu­ți­ile pu­blice din Te­le­or­man, având în ve­dere că aces­tea sunt con­duse de că­tre per­soane care sunt nu­mite po­li­tic și care fac parte în mare ma­jo­ri­tate din PSD; nici în ca­drul unor firme pri­vate, de­o­a­rece în ju­de­țul Te­le­or­man și aceste firme au ac­țio­nari și ad­mi­nis­tra­tor tot per­soane din con­du­ce­rea or­ga­ni­za­ției PSD Te­le­or­man

Nu vreau să dis­cut aici des­pre pro­bele in­du­bi­ta­bile pe care DNA le are, des­pre măr­tu­ri­si­rile tu­tu­ror ce­lor în­vi­nu­iți (mai pu­țin Drag­nea și fosta lui ne­vastă), des­pre în­re­gis­tră­rile de con­vor­biri te­le­fo­nice și des­pre mi­cro­foa­nele pe care le-au pus în bi­ro­u­rile an­ga­ja­ți­lor res­pec­tivi (toate cu apro­bare ju­de­că­to­rească). Vreau să vor­besc des­pre alt­ceva: des­pre mo­ti­va­ția pe care a oferit‑o Je­nica Du­mi­tru. Ea ne des­crie me­ca­nis­mul prin care PSD câștigă ne­greșit într‑o se­rie de ju­dețe, din­tre care Te­le­or­man e doar un exem­plu. Dar pro­ba­bil la fel se în­tâm­plă în Olt, în Dolj, în Gorj, în Va­slui, în Bo­to­șani, în Giur­giu, în Că­lă­rași, în Ia­lo­mița, în Vran­cea și Buzău.

Mulți oa­meni sunt an­ga­jați în in­sti­tu­ții de stat cu scheme de per­so­nal su­pra­în­căr­cate, toate con­tro­late de pe­se­diști. În ju­de­țele as­tea aproape nici­o­dată nu a câști­gat alt par­tid ca să existe mă­car o ro­ta­ție mi­ni­mală a șe­fi­lor. Sau dacă a exis­tat, pe­ne­lis­tul era cu­mă­trul pe­se­dis­tu­lui. Iar an­ga­ja­ții n‑au unde să plece, chiar dacă sa­la­ri­ile sunt de mi­ze­rie, căci eco­no­mia lo­cală e că­pușată to­tal de cli­en­tela po­li­tică: ni­mic nu mișcă fără ști­rea par­ti­du­lui și a oa­me­ni­lor lui.

Ima­gi­nați-vă ce gân­desc acești sa­la­ri­ați ai PSD-ului atunci când aud dis­cur­sul par­ti­de­lor de dreapta: să re­for­măm in­sti­tu­ți­ile, să eli­mi­năm bi­ro­cra­ția. Lasă că nici PNL, nici PDL n‑au pus în prac­tică re­for­mele pe care le trâm­bi­țau în cam­pa­ni­ile elec­to­rale. Vorba e că, pe limba oa­me­ni­lor din aceste ju­dețe, asta în­seamnă ceva foarte clar: vă dăm afară. Căci știu și ei prea bine că nu sunt utili, că în­vârt niște hâr­tii in­ven­tate anume ca să li se cre­eze o ocu­pa­ție, dar nu pro­duc ni­mic și nu ser­vesc pe ni­meni. Tre­buie însă să tră­i­ască și ei, nu‑i așa? Ca să tră­i­ască tre­buie să vo­teze PSD.

Fir­mele din ju­deț apar­țin ma­jo­ri­ta­tea, dacă nu toate, unor oa­meni din PSD sau pri­e­te­ni­lor lor, pen­tru că au avut grijă să ucidă con­cu­rența prin și­ca­nări re­pe­tate. La un mo­ment dat ori re­nunți la afa­cere, ori ce­dezi și te faci pe­se­dist dacă în fi­e­care zi ai la ușa fir­mei fis­cul, in­spec­ția sa­ni­tară, in­spec­ția mun­cii șamd. Cu tim­pul an­tre­pre­no­rii lo­cali au în­vă­țat re­gula: ne dăm cu ăia care au pu­te­rea. Și cum pe la ei doar PSD are pu­te­rea, nici mă­car pro­bleme de lo­ia­li­tate nu au a‑și face: stă­pâ­nul e me­reu ace­lași. Ca să tră­i­ască tre­buie să vo­teze și să spon­so­ri­zeze PSD.

În col­țu­rile as­tea de țară nu-ți per­miți lu­xul unei opi­nii di­fe­rite de ale mai ma­ri­lor pe­se­diști, pen­tru că nu te mai an­ga­jează ni­meni. În­țe­le­geți acum cât cu­raj le-au tre­buit ce­lor 50 de pro­tes­ta­tari din Ale­xan­dria? În ora­șele mari nu ne în­treabă ni­meni la ser­vi­ciu de ce am ie­șit în stradă să pro­tes­tăm, ba chiar mulți din­tre ma­na­ge­rii com­pa­ni­i­lor sunt de ace­eași parte cu noi. La Te­le­or­man să pro­tes­tezi în stradă îm­po­triva PSD este un act de for­mi­da­bilă îndrăzneală.

La Te­le­or­man să pro­tes­tezi în stradă este echi­va­lent cu a în­cerca să eva­dezi în plină zi, pe poarta prin­ci­pală, din în­chi­soa­rea de ma­ximă se­cu­ri­tate nu­mită PSD.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Mirela Pirvu

  Cind exe­cuți la Me­di­ta­to­rul Eva­zi­o­nist, tre­buie să fii dus cu ca­pul să co­men­tezi de psd sau al­ții, tu fi­ind o slugă ma­ni­pu­lata sau nu. Oarba, mulți scrin­titi pe lu­mea asta! !!.…

  • Jurnal de drum

   În­țe­leg că or­di­nea dvs. de pri­o­ri­tăți sună așa:
   1. Să pu­nem la zid toți pro­fe­so­rii care au dat me­di­ta­ții fără să plă­tească taxe.
   2. Să ne pre­o­cu­păm de po­li­ti­cie­nii corupți.
   Am o veste bună: pri­mul punct îl pu­tem re­zolva ușor. Ares­tăm toți pro­fe­so­rii, pen­tru că ma­jo­ri­ta­tea au fă­cut me­di­ta­ții ne­de­cla­rate fiscal. 🙂
   Glu­mesc, de­si­gur. Dar dvs. cred că ar tre­bui să vă re­vi­zu­iți pri­o­ri­tă­țile. Nu sunt foarte logice.

  • Mirela Pirvu

   Ce scă­pări. …pai, nu au ajuns pre­șe­dinți, lo­gica lui Pan­dele. Pri­o­ri­ta­tea mea ilo­gica ar pu­tea fi să nu mai su­port pu­blic. …idi­o­sin­cra­zii, pos­tari cu co­men­ta­rii sim­plute cu pro­fe­sori, in­di­ca­ții pre­ți­oase des­pre re­vi­zu­iri îm­po­triva lo­gi­cii, samd După pos­tare, am pu­tea să dis­pe­ram, unii din­tre noi, glumesc,desigur!!!

 2. Vasile Ceauselu

  Jos cu yoha­nus ma­ni­pu­lează România

 3. Gigi Gogu Ispas

  Voi sun­teti scla­vii usr si multinationalelor

 4. Toto Toto

  SA VINA CIOLOS AUSTERUL!

 5. Hotaran Elena

  Si­tu­a­tia e nasoala.doar pen­tru bu­ge­tari si asis­tati so­ci­ali! Pri­mii ac­cepta com­pro­mi­sul fi­ind con­cor­dant cu pro­prile in­te­rese cei­lalti ( unii din­tre ei) sint in­tra­de­var captivi

  • Jurnal de drum

   Nu sunt chiar si­gur că bu­ge­ta­rii își văd in­te­re­sele ser­vite, poate doar par­țial. Au un loc de muncă oa­re­cum si­gur, dar prost plătit. Pro­ba­bil că de aia ma­jo­ri­ta­tea ce­lor care pot lua o șpagă mică, în com­ple­ta­rea sa­la­ri­u­lui mic, sunt în­cli­nați s‑o facă.

 6. Tania Turlia

  D‑na Cor­ne­lia Opran si“guvernul meu“a dat or­do­nante pe“sestache“si nu s‑a mai in­fla­mat numeni..unii pot,altii nu pot!?

 7. Tania Turlia

  D‑na CorneliaOpran,contul nu este fals,imi asum ceea ce spun si pen­tru mine cei mai pe­nali ra­man PNL(PDL),USR,au ta­iat salarii,pensii,ne-au“sugrumat“strangand cureaua,nu am drep­tate!? Cat des­pre presedinte,cu tot respectul,trebuia fie un mediator,nu un instigator…nu l‑am votat,nu ma reprezinta!

 8. Cornelia Opran

  Ta­nia Tur­lia , se­rios ? Iohan­nis a dat or­do­nan­tele 6, 9 si 13, care sint im­po­triva de­mo­cra­tiei si sta­tu­lui de drept, sau PSD-ALDE ? De la PSD-ALDE, pline de po­li­ti­cieni cu co­sare pe­nale , sau con­dam­nati pe­nali, a ple­cat dez­bi­na­rea. Acesti co­rupti vor sa le­gi­fe­reze furtul…

 9. Boanta Sorin

  Ta­nia Tur­lia “Gu­ver­nul de la Bu­cu­resti este pri­vit ca unul co­rupt care în­cearca sa stearga de­lic­tele. Toti mi-au spus ca nu sunt de­loc so­li­dari cu un ase­me­nea Gu­vern. În schimb, ceea ce a tre­zit ad­mi­ra­tie în toate gru­pu­rile po­li­tice a fost re­ac­tia so­ci­e­ta­tii” — USA Today

 10. Boanta Sorin

  Le-au tre­buit doar câ­teva ore ca să dea în cap sta­tu­lui de drept, noap­tea, ca ho­ții, dar n‑au re­u­șit nici în zece zile să re­pare răul fă­cut. Și cred că n‑au niciun gând să‑l re­pare. O lu­cră­tură mai per­versă ca Or­do­nanța 13, pusă la cale de PSD-ALDE, e greu de ima­gi­nat. E un la­bi­rint al ile­ga­li­tă­ți­lor, al diversiunilor.

 11. Cornelia Opran

  Ta­nia Tur­lia, daca esti cont fals, nu ma mira co­men­ta­riul, dar daca nu esti, de ce oare esti de par­tea penalilor ?

 12. Benedek Elena

  Ru­sine toti in­di­fe­rent de par­tid de 27 de ani au fu­rat ‚au vin­dut si de­mo­lat industria.

 13. Boanta Sorin

  NU SUNTEM IMACULATI DAR NU CRETINI CA TINE

 14. Jurnal de drum

  În oglindă, aș pu­tea face fix ace­leași afir­ma­ții des­pre alți po­li­ti­cieni. Cât des­pre ma­jo­ri­ta­tea care crede ca dvs. dați-mi voie să mă în­do­iesc până când vom ve­dea un son­daj de opi­nie res­pec­ta­bil pe tema asta.

 15. Vesa Viorica

  Min­ciuni si va rog in­for­ma­tiva ina­inte de a pu­blica aceste lucruri

 16. Jurnal de drum

  Ex­pre­sia “clica lui Iohan­nis” nu este po­li­ti­coasă pen­tru com­pa­tri­o­ții dvs. care au alte pă­reri. Nu pu­tem avea toți exact ace­leași opi­nii po­li­tice, de aia există li­ber­ta­tea de a vorbi și a te exprima.

 17. Jurnal de drum

  Nu sunt foarte si­gur că pe vre­mea co­mu­nis­mu­lui era mai bine În Te­le­or­man. În fond mo­de­lul era ace­lași: ori­unde ai fi fost lu­crai pen­tru PCR.

 18. Gigel Vilait

  In psd ma­jo­ri­ta­tea pus­ca­ri­asi, hoti si pe­nali cu do­sare pe rol. Care tara din tot ma­pa­mondul asta mai este gu­ver­nata de pus­ca­ri­asi si penali ???

 19. Emilia Pintilie

  Voi cre­deti tot ce spune. D N A nu­mai in­ven­teaza. Chi­o­vasi tre­bue de­misa ur­vent sa se sparga bu­b­oiu asta in­fect. Format.

  • Jurnal de drum

   Su­biec­tul prin­ci­pal aici nu e DNA, ci fap­tul că mulți oa­meni nu au po­si­bi­li­ta­tea de a alege li­ber ceea ce cred ei că e bine. Sunt con­strânși să vo­teze cu un anu­mit par­tid ca să nu rămână pe dru­muri. Asta se nu­mește șan­ta­jare și e greșit, in­di­fe­rent des­pre ce par­tid am vorbi.

  • Jurnal de drum

   Mă sur­prinde fap­tul că ig­no­rați un furt evi­dent (pro­bat cu măr­tu­ri­siri și în­re­gis­trări) doar pen­tru că per­soana care l‑a co­mis face parte din par­ti­dul pe care îl sim­pa­ti­zați. Cre­deți că PSD n‑ar pu­tea trăi fără per­so­naje co­rupte pre­cum Drag­nea? Eu cred că da și ar fi un par­tid mult mai bun.

  • Boanta Sorin

   Con­ti­nu­tul aces­tor or­do­nante nu mai este pri­mul mo­tiv pen­tru care au ie­sit în strada. Au ie­sit în strada din ca­uza ba­tjo­cu­rii, a aro­gan­tei, din ca­uza ace­lui gest plin de dis­pret fata de oameni.

  • Boanta Sorin

   Con­ti­nu­tul aces­tor or­do­nante nu mai este pri­mul mo­tiv pen­tru care au ie­sit în strada. Au ie­sit în strada din ca­uza ba­tjo­cu­rii, a aro­gan­tei, din ca­uza ace­lui gest plin de dis­pret fata de oameni.

 20. Gheorghe Schiopu

  Toti pre­se­din­tii de par­tid din toate par­ti­dele au pro­ce­dat la fel. Sa se ve­ri­fice Pnl Pdl Unpr Pmp si va veti con­vinge de cele scrise de mine.

  • Jurnal de drum

   E ade­vă­rat, dar nici un alt par­tid n‑a re­u­șit o do­mi­na­ție la fel de pu­ter­nică și de per­ma­nentă în ul­ti­mii 27 de ani.

  • Dumitru Manole

   Jur­nal de drum Deja voi a‑ti ma­su­rat si a‑ti con­sta­tat cine a fa­cut mai mult rau sau a fu­rat mai mult !!!! In opi­nia voas­tra daca al­tii au fu­rat 5% sau 49 % sunt fe­cioare iar cei­lalti hoti !!! Pa­gu­bos mod de abor­dare si gan­dire — toc­mai de aceea s‑a ajuns aici pen­tru ca va vin­deti cui pla­teste mai bine sau va la­sati sub in­flu­enta de mo­ment a sim­pa­riei sau an­ti­pa­tiei !!! Fiti im­par­ti­ali si co­recti pen­tru ca asta se as­teapta de la presa !!!

  • Jurnal de drum

   Du­mi­tru Ma­nole 1. Eu nu sunt presă, sunt un ce­tă­țean ca și dvs.
   2. Pre­fer să fiu fu­rat 5% în loc de 49%. Furt 0% se pare că e imposibil.
   3. Eu nu vor­beam des­pre cât a fu­rat un par­tid sau al­tul, ci des­pre me­to­dele de a ține pri­zo­ni­eri niște oa­meni din punct de ve­dere po­li­tic, șantajându‑i din punct de ve­dere eco­no­mic. La asta, fără în­do­ială, PSD e cam­pion. Există ju­dețe “ro­șii” care nu și-au schim­bat cu­loa­rea in­di­fe­rent cine a câști­gat ale­ge­rile la nivel na­țio­nal. Mă în­do­iesc că în acele ju­dețe oa­me­nii nu-și schimbă opi­ni­ile po­li­tice, iar în al­tele da.

  • Hrecica Vasile

   Jur­nal de drum Res­pecta votul,nu te forta.

  • Gheorghe Schiopu

   Eu vreau sa arat ca : per­so­nal an­ga­jat in con­si­li­ile ju­de­tene si in schimb lu­creaza la parti(psd pnl udnr pdl unpr cine con­duse con­si­liul in ju­det). Asa evi­tau chel­tu­ie­lile cu par­ti­dul. Acim acu­zam pe Drag­nea pt.ceea ce au fa­cut toti pre­se­din­tii de partide.

 21. Decebal Ungureanu

  M ‑ati convins…din afa­ce­rea asta si‑a cum­pa­rat 7 case .…fara nici o ora de meditatie.…

 22. Dumitru Manole

  Ce de CACA — cred ca nu mai poate omul de rand de par­tide si po­li­tica — i se rupe !!! Pe orice om nor­mal il in­te­re­seaza sa aiba cele ne­ceare si sa fie in si­gu­ranta !!! Pri­zo­nie­ra­tul in par­tide este o cre­ti­na­tate — sunt foarte multi pri­zo­ni­eri in PROSTIE mai ales asa zi­sii for­ma­tori de opi­nie sau cei care vor sa con­vinga pe al­tii …ca ai nos­tri sunt mai buni.…… !!!!!!!!!!

  • Gigel Vilait

   Da, cei care nu vor de­mo­cra­tie si care nu tin la tara. Pus­ca­ri­a­sii, ho­tii si pe­na­lii vreau sa puna sta­pa­nire pe ea dupa ce au fu­rato aproape in totalitate.

  • Jurnal de drum

   Eu cred că par­ti­dele și po­li­tica sunt cele care au un rol ho­tă­râ­tor în pri­vința “ce­lor ne­ce­sare” cum le nu­miți dvs. Pâi­nea de pe masă și si­gu­ranța de zi cu zi sunt de­pen­dente de po­li­tica ță­rii. Nu în­cerc să con­ving pe ni­meni de ni­mic, ex­pun niște fapte a că­ror re­a­li­tate poate fi ve­ri­fi­cată ușor și vă las să tra­geți con­clu­zi­ile pe care le con­si­de­rați necesare.

  • Dumitru Manole

   Atat timp cat se scrie cu de­di­ca­tie pen­tru unul din­tre par­tide si se da cu bu­re­tele peste ce au fa­cut ce­le­lalte este clar ca e vorba de par­ti­za­nat de proasta ca­li­tate !!! In mo­men­tul in care o sa se faca re­fe­rire la toti cei care au fa­cut rau dar din toata clasa po­li­tica ro­ma­neasca o sa fie co­rect si cin­stit — pana atunci nu se poate vo­ribi de­cat de par­ti­za­nat cre­tin si aco­pe­ri­rea ra­u­lui fa­cut de cea­lalta parte a esi­chi­e­ru­lui po­li­tic !!! Nu ai cum sa spui ca cei­lalti au fost mai pu­tin hoti sau au fu­rat mai pu­tin !!! ROSTUL PRESEI ESTE SA FIE im­par­ti­ala nu sa pu­blice ar­ti­cole ca cel de mai sus fara a face si o pa­ra­lela cu cea­lalta parte !!!

  • Dumitru Manole

   Doar im­par­ti­a­li­tate — atat ar fi de ajuns !!! Se merge pe val si pe re­pede ina­inte si de asta am ajuns aici !!! Sa co­bo­ram cu am­bele pi­ci­are pe pa­mant si atunci va fi ceva mai bine — cat des­pre clasa po­li­tica hai sa fim se­ri­osi caci peste tot e la fel doar ca in Ro­ma­nia asa dintr‑o data li se pare unora ca au des­co­pe­rit apa — ae­rul si fo­cul !!! Imi aduc bine aminte ca in iu­lie 2010 am pa­ra­sit lo­cul de munca da­to­rita re­du­ce­rii sa­la­ri­u­lui cu 25% si atunci CAINELE DE PAZA al de­mo­cra­tiei era in hi­ber­nare — doar a ma­rait asa ca sa arate ca nu este chiar in moarte cli­nica !!! La vre­muri noi — ati­tu­dini noi — asta se face din par­tea presei !!!

 23. Mihai Iosif

  Pe si­tu­rile de pro­pa­ganda so­ro­sista pen­tru pie­tari nu sunt per­mise pa­reri cri­tice la adresa presedintelui.

 24. Emil Stefan

  De ce va ascundeti????Nu aveti cu­ra­jul sa va asu­muti ce spu­neti .bravo Costele

  • Jurnal de drum

   Pe site există toate in­for­ma­ți­ile des­pre iden­ti­ta­tea mea. Nu mă as­cund de­loc. Tre­buie doar să vă in­te­re­seze și să dați câ­teva click-uri.

 25. Dumitru Constantin

  Voi toti ce at- i co­men­tat aici at- i vo­tat dupa 89′ se­cu­risti si co­mu­nisti ! Sa fiti sa­na­tosi si nu mai la­trati aiu­rea ca nu va as­culta nimeni !!!!

 26. Dumitru Constantin

  Da cine dracu va pus sa vo­tati dupa 89′ se­cu­risti si comunisti !!!

 27. Catalin Marin

  Nu este sin­gu­rul ju­deț in aceasta situație ! 🙁

 28. Tania Turlia
 29. Alexandru Lukacs

  hai sa la­sam cer­tu­rile sa ve­deti numa scum­piri dupa ma­ri­rile as­tea de­o­che­ate . si cuyi o sa’i fie mai greu ? v‑ati in­tre­bat ? pai tot pros­ti­mii cu aju­toare so­ci­ale ‚tot lor ce­lor care nu au nici un ve­nit .PROSTILOR VA BUICURATI DEGEABA . mai vor­bim daca mai traim .

  • Sandulescu Daniel

   Ce pă­rere ai, in­gră­mă­de­ala din stradă nu ge­ne­rează scum­piri? Euro ce‑i zice le­u­lui după Piața Victoriei?

  • Gigel Vilait

   In­gra­ma­de­ala din pi­ata aduce scum­piri psd.istule sau min­ciuna pro­misa de psd.isti in cam­pa­nie. Se stia de la in­ce­put ca nu pot onora min­ciu­nile pro­mise doar pt a pune mana pe pu­tere apoi ideia era sa bage gra­ti­e­rea sa scape de do­sare si de pus­ca­rie. Acum o dati la in­tors psd.istilor .

  • Alexandru Lukacs

   Gi­gel Vi­lait m‑ai in­te­les gre­sit eu spu­neam de sa­la­rile si pen­si­ile ma­rite ca de o spaga data po­pu­la­tiei ‚de fap­tul ca orice ma­rire de sa­lar ii ‚pen­sii etc ge­ne­reaza scum­piri la pro­du­sele din ma­ga­zine si la pom­pele de con­bus­ti­bil . si apropo nu am cu­loare po­li­tica nici nu am fost la vot pen­tru ca eu nu fac com­pro­mi­suri nu pu­team sa aleg in­tre doua rele ‚nu m‑am sim­tit re­pre­zen­tat de nici un partid .

  • Gigel Vilait

   Ale­xan­dru Lu­kacs, eu m.am re­fe­rit la co­men­ta­ri­ile lui San­du­lescu Daniel

  • Sandulescu Daniel

   Gi­ge­luş keep calm. Nu a fost nicio min­ciună. Ce au pro­mis, au re­a­li­zat. Eu nu în­țe­leg de ce oftici. Tu în 2008 cât aveai sa­la­riul? Era 3.5 lei euro. Acum e 4.5. Ce ți se pare anor­mal că s‑au au cres­cut sa­la­ri­ile şi pen­si­ile? Ca să în­țe­legi şi tu an­ti­ro­mâ­nule, pen­si­ile nu au cres­cut. Doar că nu se mai opreşte CASS-ul care ori­cum era abu­ziv şi in­ven­tat de ai tăi, Boc şi Băsescu.

 30. Alexandru Lukacs

  se dau ra­ti­ile la cantina

 31. Costel Apostol

  Voi de unde a‑ti mai apa­rut ma?

  • Jurnal de drum

   În acest caz se scrie “ați apă­rut”, nu “a‑ți”. O limbă ro­mână co­rectă este un mod de a‑ți ma­ni­festa pa­tri­o­tis­mul, nu credeți?

  • Costel Apostol

   Se­rios!?

  • Jurnal de drum

   Foarte se­rios. E vorba des­pre res­pec­tul față de unul din ele­men­tele de iden­ti­tate na­țio­nală. Asta ne de­o­se­bește de alte po­poare, limba și cul­tura noas­tră. Me­rită să le res­pec­tăm uti­li­zându-le co­rect. Eu așa cred.

  • Costel Apostol

   Bine atunci! Daca tu crezi ca fa­cand o gre­seala gra­ma­ti­cala nu esti pa­triot so nu-ti res­pecti va­lo­rile atunci mai bine ne oprim aici!

  • Boanta Sorin

   Lii­ceanu: Ui­tati-va la aro­ganta si tu­peul lor, îsi trans­forma în arme toc­mai vic­ti­mele sa­ra­cite de ei

 32. Tuca Grama

  De vede din sa­te­lit Ni­meni nu mișca in front

 33. Bucur Lazar

  Cine va crede

  • Tuca Grama

   Nu este ne­voie sa crezi .De vede cu ochiul liber

  • Bucur Lazar

   O sa str­cati vi­i­to­rul tari dar asta nu va intereseaza

  • Bucur Lazar

   De ce nu strigi ca se taie toate pă­du­rile ce vi­i­tor co­pii si ne­poți asta nu se vede ani pare rau

  • Bucur Lazar

   Sati tră­i­ască ne­po­tul as vrea ca el sa vadă toate pă­du­rile in­tacte cum lea lă­sat Ceau­șescu cu respect


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.