Prizonieri în PSD

Jenica Dumi­tru este, sau a fost, șefa Ser­vi­ci­u­lui Resurse Umane din Direc­ția Gene­rală de Asis­tenţă Soci­ală și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Tele­or­man. Este una din per­soa­nele care știau foarte bine că Liviu Drag­nea – pe atunci pre­șe­dinte la Con­si­li­u­lui Jude­țean Tele­or­man – a dat dis­po­zi­ție ca la această direc­ție să fie anga­jate două per­soane care mai apoi nu au dat nici­o­dată pe la ser­vi­ciu. Pen­tru că de fapt pres­tau acti­vi­tăți de secre­ta­riat la sediul PSD Tele­or­man. Pe înțe­le­sul tutu­ror, Drag­nea a plătit din banii noș­tri niște secre­tare ale par­ti­du­lui. Asta este abuz în ser­vi­ciu. Nu e nici o gre­șe­ală nevi­no­vată, nu e nici o eroare ino­centă – știa exact ce face, știa că încalcă legea.

Jenica Dumi­tru a recu­nos­cut acu­za­ți­ile la DNA. Și a avut și o expli­ca­ție de ce le‐a aco­pe­rit pe cele două mem­bre PSD:

„Cu pri­vire la învi­nu­i­rile reți­nute în sar­cina mea, doresc să pre­ci­zez că am fost nevo­ită și am accep­tat să con­tra­sem­nez înscri­su­rile res­pec­tive și să accept această situ­a­ție, având în vedere că în situ­a­ția în care aș fi refu­zat să fac ceea ce am ară­tat mai sus și mi s‐a cerut de către direc­to­rul gene­ral, în mod sigur aș fi fost dată afară din cadrul insti­tu­ției și nu aș mai fi reu­șit să‐mi găsesc un alt loc de muncă, nici în insti­tu­ți­ile publice din Tele­or­man, având în vedere că aces­tea sunt con­duse de către per­soane care sunt numite poli­tic și care fac parte în mare majo­ri­tate din PSD; nici în cadrul unor firme pri­vate, deo­a­rece în jude­țul Tele­or­man și aceste firme au acțio­nari și admi­nis­tra­tor tot per­soane din con­du­ce­rea orga­ni­za­ției PSD Tele­or­man

Nu vreau să dis­cut aici des­pre pro­bele indu­bi­ta­bile pe care DNA le are, des­pre măr­tu­ri­si­rile tutu­ror celor învi­nu­iți (mai puțin Drag­nea și fosta lui nevastă), des­pre înre­gis­tră­rile de con­vor­biri tele­fo­nice și des­pre micro­foa­nele pe care le‐au pus în biro­u­rile anga­ja­ți­lor res­pec­tivi (toate cu apro­bare jude­că­to­rească). Vreau să vor­besc des­pre alt­ceva: des­pre moti­va­ția pe care a oferit‐o Jenica Dumi­tru. Ea ne des­crie meca­nis­mul prin care PSD câștigă negreșit într‐o serie de județe, din­tre care Tele­or­man e doar un exem­plu. Dar pro­ba­bil la fel se întâm­plă în Olt, în Dolj, în Gorj, în Vaslui, în Boto­șani, în Giur­giu, în Călă­rași, în Ialo­mița, în Vran­cea și Buzău.

Mulți oameni sunt anga­jați în insti­tu­ții de stat cu scheme de per­so­nal supra­în­căr­cate, toate con­tro­late de pese­diști. În jude­țele astea aproape nici­o­dată nu a câști­gat alt par­tid ca să existe măcar o rota­ție mini­mală a șefi­lor. Sau dacă a exis­tat, pene­lis­tul era cumă­trul pese­dis­tu­lui. Iar anga­ja­ții n‐au unde să plece, chiar dacă sala­ri­ile sunt de mize­rie, căci eco­no­mia locală e căpușată total de cli­en­tela poli­tică: nimic nu mișcă fără ști­rea par­ti­du­lui și a oame­ni­lor lui.

Imaginați‐vă ce gân­desc acești sala­ri­ați ai PSD‐ului atunci când aud dis­cur­sul par­ti­de­lor de dreapta: să refor­măm insti­tu­ți­ile, să eli­mi­năm biro­cra­ția. Lasă că nici PNL, nici PDL n‐au pus în prac­tică refor­mele pe care le trâm­bi­țau în cam­pa­ni­ile elec­to­rale. Vorba e că, pe limba oame­ni­lor din aceste județe, asta înseamnă ceva foarte clar: vă dăm afară. Căci știu și ei prea bine că nu sunt utili, că învârt niște hâr­tii inven­tate anume ca să li se cre­eze o ocu­pa­ție, dar nu pro­duc nimic și nu ser­vesc pe nimeni. Tre­buie însă să tră­i­ască și ei, nu‐i așa? Ca să tră­i­ască tre­buie să voteze PSD.

Fir­mele din județ apar­țin majo­ri­ta­tea, dacă nu toate, unor oameni din PSD sau pri­e­te­ni­lor lor, pen­tru că au avut grijă să ucidă con­cu­rența prin șica­nări repe­tate. La un moment dat ori renunți la afa­cere, ori cedezi și te faci pese­dist dacă în fie­care zi ai la ușa fir­mei fis­cul, inspec­ția sani­tară, inspec­ția mun­cii șamd. Cu tim­pul antre­pre­no­rii locali au învă­țat regula: ne dăm cu ăia care au pute­rea. Și cum pe la ei doar PSD are pute­rea, nici măcar pro­bleme de loia­li­tate nu au a‐și face: stă­pâ­nul e mereu ace­lași. Ca să tră­i­ască tre­buie să voteze și să spon­so­ri­zeze PSD.

În col­țu­rile astea de țară nu‐ți per­miți luxul unei opi­nii dife­rite de ale mai mari­lor pese­diști, pen­tru că nu te mai anga­jează nimeni. Înțe­le­geți acum cât curaj le‐au tre­buit celor 50 de pro­tes­ta­tari din Ale­xan­dria? În ora­șele mari nu ne întreabă nimeni la ser­vi­ciu de ce am ieșit în stradă să pro­tes­tăm, ba chiar mulți din­tre mana­ge­rii com­pa­ni­i­lor sunt de ace­eași parte cu noi. La Tele­or­man să pro­tes­tezi în stradă împo­triva PSD este un act de for­mi­da­bilă îndrăz­ne­ală.

La Tele­or­man să pro­tes­tezi în stradă este echi­va­lent cu a încerca să eva­dezi în plină zi, pe poarta prin­ci­pală, din închi­soa­rea de maximă secu­ri­tate numită PSD.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Mirela Pirvu

  Cind exe­cuți la Medi­ta­to­rul Eva­zi­o­nist, tre­buie să fii dus cu capul să comen­tezi de psd sau alții, tu fiind o slugă mani­pu­lata sau nu. Oarba, mulți scrin­titi pe lumea asta! !!.…

  • Jurnal de drum

   Înțe­leg că ordi­nea dvs. de pri­o­ri­tăți sună așa:
   1. Să punem la zid toți pro­fe­so­rii care au dat medi­ta­ții fără să plă­tească taxe.
   2. Să ne pre­o­cu­păm de poli­ti­cie­nii corupți.
   Am o veste bună: pri­mul punct îl putem rezolva ușor. Ares­tăm toți pro­fe­so­rii, pen­tru că majo­ri­ta­tea au făcut medi­ta­ții nede­cla­rate fis­cal. 🙂
   Glu­mesc, desi­gur. Dar dvs. cred că ar tre­bui să vă revi­zu­iți pri­o­ri­tă­țile. Nu sunt foarte logice.

  • Mirela Pirvu

   Ce scă­pări. …pai, nu au ajuns pre­șe­dinți, logica lui Pan­dele. Pri­o­ri­ta­tea mea ilo­gica ar putea fi să nu mai suport public. …idi­o­sin­cra­zii, pos­tari cu comen­ta­rii sim­plute cu pro­fe­sori, indi­ca­ții pre­ți­oase des­pre revi­zu­iri împo­triva logi­cii, samd După pos­tare, am putea să dis­pe­ram, unii din­tre noi, glumesc,desigur!!!

 2. Vasile Ceauselu

  Jos cu yoha­nus mani­pu­lează Româ­nia

 3. Gigi Gogu Ispas

  Voi sun­teti scla­vii usr si mul­ti­na­tio­na­le­lor

 4. Toto Toto

  SA VINA CIOLOS AUSTERUL!

 5. Hotaran Elena

  Situ­a­tia e nasoala.doar pen­tru buge­tari si asis­tati soci­ali! Pri­mii accepta com­pro­mi­sul fiind con­cor­dant cu pro­prile inte­rese cei­lalti ( unii din­tre ei) sint intra­de­var cap­tivi

  • Jurnal de drum

   Nu sunt chiar sigur că buge­ta­rii își văd inte­re­sele ser­vite, poate doar par­țial. Au un loc de muncă oare­cum sigur, dar prost plătit. Pro­ba­bil că de aia majo­ri­ta­tea celor care pot lua o șpagă mică, în com­ple­ta­rea sala­ri­u­lui mic, sunt încli­nați s‐o facă.

 6. Tania Turlia

  D‐na Cor­ne­lia Opran si"guvernul meu"a dat ordo­nante pe"sestache"si nu s‐a mai infla­mat numeni..unii pot,altii nu pot!?

 7. Tania Turlia

  D‐na CorneliaOpran,contul nu este fals,imi asum ceea ce spun si pen­tru mine cei mai penali raman PNL(PDL),USR,au taiat salarii,pensii,ne-au"sugrumat"strangand cureaua,nu am drep­tate!? Cat des­pre presedinte,cu tot respectul,trebuia fie un mediator,nu un instigator…nu l‐am votat,nu ma repre­zinta!

 8. Cornelia Opran

  Tania Tur­lia , serios ? Iohan­nis a dat ordo­nan­tele 6, 9 si 13, care sint impo­triva demo­cra­tiei si sta­tu­lui de drept, sau PSD‐ALDE ? De la PSD‐ALDE, pline de poli­ti­cieni cu cosare penale , sau con­dam­nati penali, a ple­cat dez­bi­na­rea. Acesti corupti vor sa legi­fe­reze fur­tul…

 9. Boanta Sorin

  Tania Tur­lia "Guver­nul de la Bucu­resti este pri­vit ca unul corupt care încearca sa stearga delic­tele. Toti mi‐au spus ca nu sunt deloc soli­dari cu un ase­me­nea Guvern. În schimb, ceea ce a tre­zit admi­ra­tie în toate gru­pu­rile poli­tice a fost reac­tia soci­e­ta­tii" – USA Today

 10. Boanta Sorin

  Le‐au tre­buit doar câteva ore ca să dea în cap sta­tu­lui de drept, noap­tea, ca hoții, dar n‐au reu­șit nici în zece zile să repare răul făcut. Și cred că n‐au niciun gând să‐l repare. O lucră­tură mai per­versă ca Ordo­nanța 13, pusă la cale de PSD‐ALDE, e greu de ima­gi­nat. E un labi­rint al ile­ga­li­tă­ți­lor, al diver­siu­ni­lor.

 11. Cornelia Opran

  Tania Tur­lia, daca esti cont fals, nu ma mira comen­ta­riul, dar daca nu esti, de ce oare esti de par­tea pena­li­lor ?

 12. Benedek Elena

  Rusine toti indi­fe­rent de par­tid de 27 de ani au furat ,au vin­dut si demo­lat indus­tria.

 13. Boanta Sorin

  NU SUNTEM IMACULATI DAR NU CRETINI CA TINE

 14. Jurnal de drum

  În oglindă, aș putea face fix ace­leași afir­ma­ții des­pre alți poli­ti­cieni. Cât des­pre majo­ri­ta­tea care crede ca dvs. dați‐mi voie să mă îndo­iesc până când vom vedea un son­daj de opi­nie res­pec­ta­bil pe tema asta.

 15. Vesa Viorica

  Min­ciuni si va rog infor­ma­tiva ina­inte de a publica aceste lucruri

 16. Jurnal de drum

  Expre­sia "clica lui Iohan­nis" nu este poli­ti­coasă pen­tru com­pa­tri­o­ții dvs. care au alte păreri. Nu putem avea toți exact ace­leași opi­nii poli­tice, de aia există liber­ta­tea de a vorbi și a te exprima.

 17. Jurnal de drum

  Nu sunt foarte sigur că pe vre­mea comu­nis­mu­lui era mai bine În Tele­or­man. În fond mode­lul era ace­lași: ori­unde ai fi fost lucrai pen­tru PCR.

 18. Gigel Vilait

  In psd majo­ri­ta­tea pus­ca­ri­asi, hoti si penali cu dosare pe rol. Care tara din tot mapa­mondul asta mai este guver­nata de pus­ca­ri­asi si penali ???

 19. Emilia Pintilie

  Voi cre­deti tot ce spune. D N A numai inven­teaza. Chi­o­vasi tre­bue demisa urvent sa se sparga bub­oiu asta infect. For­mat.

  • Jurnal de drum

   Subiec­tul prin­ci­pal aici nu e DNA, ci fap­tul că mulți oameni nu au posi­bi­li­ta­tea de a alege liber ceea ce cred ei că e bine. Sunt con­strânși să voteze cu un anu­mit par­tid ca să nu rămână pe dru­muri. Asta se numește șan­ta­jare și e greșit, indi­fe­rent des­pre ce par­tid am vorbi.

  • Jurnal de drum

   Mă sur­prinde fap­tul că igno­rați un furt evi­dent (pro­bat cu măr­tu­ri­siri și înre­gis­trări) doar pen­tru că per­soana care l‐a comis face parte din par­ti­dul pe care îl sim­pa­ti­zați. Cre­deți că PSD n‐ar putea trăi fără per­so­naje corupte pre­cum Drag­nea? Eu cred că da și ar fi un par­tid mult mai bun.

  • Boanta Sorin

   Con­ti­nu­tul aces­tor ordo­nante nu mai este pri­mul motiv pen­tru care au iesit în strada. Au iesit în strada din cauza batjo­cu­rii, a aro­gan­tei, din cauza ace­lui gest plin de dis­pret fata de oameni.

  • Boanta Sorin

   Con­ti­nu­tul aces­tor ordo­nante nu mai este pri­mul motiv pen­tru care au iesit în strada. Au iesit în strada din cauza batjo­cu­rii, a aro­gan­tei, din cauza ace­lui gest plin de dis­pret fata de oameni.

 20. Gheorghe Schiopu

  Toti pre­se­din­tii de par­tid din toate par­ti­dele au pro­ce­dat la fel. Sa se veri­fice Pnl Pdl Unpr Pmp si va veti con­vinge de cele scrise de mine.

  • Jurnal de drum

   E ade­vă­rat, dar nici un alt par­tid n‐a reu­șit o domi­na­ție la fel de puter­nică și de per­ma­nentă în ulti­mii 27 de ani.

  • Dumitru Manole

   Jur­nal de drum Deja voi a‐ti masu­rat si a‐ti con­sta­tat cine a facut mai mult rau sau a furat mai mult !!!! In opi­nia voas­tra daca altii au furat 5% sau 49 % sunt fecioare iar cei­lalti hoti !!! Pagu­bos mod de abor­dare si gan­dire – toc­mai de aceea s‐a ajuns aici pen­tru ca va vin­deti cui pla­teste mai bine sau va lasati sub influ­enta de moment a sim­pa­riei sau anti­pa­tiei !!! Fiti impar­ti­ali si corecti pen­tru ca asta se asteapta de la presa !!!

  • Jurnal de drum

   Dumi­tru Manole 1. Eu nu sunt presă, sunt un cetă­țean ca și dvs.
   2. Pre­fer să fiu furat 5% în loc de 49%. Furt 0% se pare că e impo­si­bil.
   3. Eu nu vor­beam des­pre cât a furat un par­tid sau altul, ci des­pre meto­dele de a ține pri­zo­ni­eri niște oameni din punct de vedere poli­tic, șantajându‐i din punct de vedere eco­no­mic. La asta, fără îndo­ială, PSD e cam­pion. Există județe "roșii" care nu și‐au schim­bat culoa­rea indi­fe­rent cine a câști­gat ale­ge­rile la nivel națio­nal. Mă îndo­iesc că în acele județe oame­nii nu‐și schimbă opi­ni­ile poli­tice, iar în altele da.

  • Hrecica Vasile

   Jur­nal de drum Res­pecta votul,nu te forta.

  • Gheorghe Schiopu

   Eu vreau sa arat ca : per­so­nal anga­jat in con­si­li­ile jude­tene si in schimb lucreaza la parti(psd pnl udnr pdl unpr cine con­duse con­si­liul in judet). Asa evi­tau chel­tu­ie­lile cu par­ti­dul. Acim acu­zam pe Drag­nea pt.ceea ce au facut toti pre­se­din­tii de par­tide.

 21. Decebal Ungureanu

  M -ati convins…din afa­ce­rea asta si‐a cum­pa­rat 7 case .…fara nici o ora de medi­ta­tie.…

 22. Dumitru Manole

  Ce de CACA – cred ca nu mai poate omul de rand de par­tide si poli­tica – i se rupe !!! Pe orice om nor­mal il inte­re­seaza sa aiba cele neceare si sa fie in sigu­ranta !!! Pri­zo­nie­ra­tul in par­tide este o cre­ti­na­tate – sunt foarte multi pri­zo­ni­eri in PROSTIE mai ales asa zisii for­ma­tori de opi­nie sau cei care vor sa con­vinga pe altii …ca ai nos­tri sunt mai buni.…… !!!!!!!!!!

  • Gigel Vilait

   Da, cei care nu vor demo­cra­tie si care nu tin la tara. Pus­ca­ri­a­sii, hotii si pena­lii vreau sa puna sta­pa­nire pe ea dupa ce au furato aproape in tota­li­tate.

  • Jurnal de drum

   Eu cred că par­ti­dele și poli­tica sunt cele care au un rol hotă­râ­tor în pri­vința "celor nece­sare" cum le numiți dvs. Pâi­nea de pe masă și sigu­ranța de zi cu zi sunt depen­dente de poli­tica țării. Nu încerc să con­ving pe nimeni de nimic, expun niște fapte a căror rea­li­tate poate fi veri­fi­cată ușor și vă las să tra­geți con­clu­zi­ile pe care le con­si­de­rați nece­sare.

  • Dumitru Manole

   Atat timp cat se scrie cu dedi­ca­tie pen­tru unul din­tre par­tide si se da cu bure­tele peste ce au facut cele­lalte este clar ca e vorba de par­ti­za­nat de proasta cali­tate !!! In momen­tul in care o sa se faca refe­rire la toti cei care au facut rau dar din toata clasa poli­tica roma­neasca o sa fie corect si cin­stit – pana atunci nu se poate voribi decat de par­ti­za­nat cre­tin si aco­pe­ri­rea rau­lui facut de cea­lalta parte a esi­chi­e­ru­lui poli­tic !!! Nu ai cum sa spui ca cei­lalti au fost mai putin hoti sau au furat mai putin !!! ROSTUL PRESEI ESTE SA FIE impar­ti­ala nu sa publice arti­cole ca cel de mai sus fara a face si o para­lela cu cea­lalta parte !!!

  • Dumitru Manole

   Doar impar­ti­a­li­tate – atat ar fi de ajuns !!! Se merge pe val si pe repede ina­inte si de asta am ajuns aici !!! Sa cobo­ram cu ambele pici­are pe pamant si atunci va fi ceva mai bine – cat des­pre clasa poli­tica hai sa fim seri­osi caci peste tot e la fel doar ca in Roma­nia asa dintr‐o data li se pare unora ca au des­co­pe­rit apa – aerul si focul !!! Imi aduc bine aminte ca in iulie 2010 am para­sit locul de munca dato­rita redu­ce­rii sala­ri­u­lui cu 25% si atunci CAINELE DE PAZA al demo­cra­tiei era in hiber­nare – doar a marait asa ca sa arate ca nu este chiar in moarte cli­nica !!! La vre­muri noi – ati­tu­dini noi – asta se face din par­tea pre­sei !!!

 23. Mihai Iosif

  Pe situ­rile de pro­pa­ganda soro­sista pen­tru pie­tari nu sunt per­mise pareri cri­tice la adresa pre­se­din­te­lui.

 24. Emil Stefan

  De ce va ascundeti????Nu aveti cura­jul sa va asu­muti ce spu­neti .bravo Cos­tele

  • Jurnal de drum

   Pe site există toate infor­ma­ți­ile des­pre iden­ti­ta­tea mea. Nu mă ascund deloc. Tre­buie doar să vă inte­re­seze și să dați câteva click‐uri.

 25. Dumitru Constantin

  Voi toti ce at‐ i comen­tat aici at‐ i votat dupa 89' secu­risti si comu­nisti ! Sa fiti sana­tosi si nu mai latrati aiu­rea ca nu va asculta nimeni !!!!

 26. Dumitru Constantin

  Da cine dracu va pus sa votati dupa 89' secu­risti si comu­nisti !!!

 27. Catalin Marin

  Nu este sin­gu­rul județ in aceasta situ­a­ție ! 🙁

 28. Tania Turlia
 29. Alexandru Lukacs

  hai sa lasam cer­tu­rile sa vedeti numa scum­piri dupa mari­rile astea deo­che­ate . si cuyi o sa'i fie mai greu ? v‐ati intre­bat ? pai tot pros­ti­mii cu aju­toare soci­ale ,tot lor celor care nu au nici un venit .PROSTILOR VA BUICURATI DEGEABA . mai vor­bim daca mai traim .

  • Sandulescu Daniel

   Ce părere ai, ingră­mă­de­ala din stradă nu gene­rează scum­piri? Euro ce‐i zice leu­lui după Piața Vic­to­riei?

  • Gigel Vilait

   Ingra­ma­de­ala din piata aduce scum­piri psd.istule sau min­ciuna pro­misa de psd.isti in cam­pa­nie. Se stia de la ince­put ca nu pot onora min­ciu­nile pro­mise doar pt a pune mana pe putere apoi ideia era sa bage gra­ti­e­rea sa scape de dosare si de pus­ca­rie. Acum o dati la intors psd.istilor .

  • Alexandru Lukacs

   Gigel Vilait m‐ai inte­les gre­sit eu spu­neam de sala­rile si pen­si­ile marite ca de o spaga data popu­la­tiei ,de fap­tul ca orice marire de salar ii ,pen­sii etc gene­reaza scum­piri la pro­du­sele din maga­zine si la pom­pele de con­bus­ti­bil . si apropo nu am culoare poli­tica nici nu am fost la vot pen­tru ca eu nu fac com­pro­mi­suri nu puteam sa aleg intre doua rele ,nu m‐am sim­tit repre­zen­tat de nici un par­tid .

  • Gigel Vilait

   Ale­xan­dru Lukacs, eu m.am refe­rit la comen­ta­ri­ile lui San­du­lescu Daniel

  • Sandulescu Daniel

   Gige­luş keep calm. Nu a fost nicio min­ciună. Ce au pro­mis, au rea­li­zat. Eu nu înțe­leg de ce oftici. Tu în 2008 cât aveai sala­riul? Era 3.5 lei euro. Acum e 4.5. Ce ți se pare anor­mal că s‐au au cres­cut sala­ri­ile şi pen­si­ile? Ca să înțe­legi şi tu anti­ro­mâ­nule, pen­si­ile nu au cres­cut. Doar că nu se mai opreşte CASS‐ul care ori­cum era abu­ziv şi inven­tat de ai tăi, Boc şi Băsescu.

 30. Alexandru Lukacs

  se dau rati­ile la can­tina

 31. Costel Apostol

  Voi de unde a‐ti mai apa­rut ma?

  • Jurnal de drum

   În acest caz se scrie "ați apă­rut", nu "a‐ți". O limbă română corectă este un mod de a‐ți mani­festa patri­o­tis­mul, nu cre­deți?

  • Costel Apostol

   Serios!?

  • Jurnal de drum

   Foarte serios. E vorba des­pre res­pec­tul față de unul din ele­men­tele de iden­ti­tate națio­nală. Asta ne deo­se­bește de alte popoare, limba și cul­tura noas­tră. Merită să le res­pec­tăm utilizându‐le corect. Eu așa cred.

  • Costel Apostol

   Bine atunci! Daca tu crezi ca facand o gre­seala gra­ma­ti­cala nu esti patriot so nu‐ti res­pecti valo­rile atunci mai bine ne oprim aici!

  • Boanta Sorin

   Lii­ceanu: Uitati‐va la aro­ganta si tupeul lor, îsi trans­forma în arme toc­mai vic­ti­mele sara­cite de ei

 32. Tuca Grama

  De vede din sate­lit Nimeni nu mișca in front

 33. Bucur Lazar

  Cine va crede

  • Tuca Grama

   Nu este nevoie sa crezi .De vede cu ochiul liber

  • Bucur Lazar

   O sa str­cati vii­to­rul tari dar asta nu va inte­re­seaza

  • Bucur Lazar

   De ce nu strigi ca se taie toate pădu­rile ce vii­tor copii si nepoți asta nu se vede ani pare rau

  • Bucur Lazar

   Sati tră­i­ască nepo­tul as vrea ca el sa vadă toate pădu­rile intacte cum lea lăsat Ceau­șescu cu res­pect


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu