Până la urmă care e treaba cu abu­zul ăsta în ser­vi­ciu? Pen­tru că to­tul a de­ve­nit nițel con­fuz, cred, de când avem două dis­cur­suri în pa­ra­lel: unul al DNA care zice că e mo­da­li­ta­tea prin care par­ti­dele aflate la pu­tere își con­so­li­dează po­zi­ția și fa­vo­ri­zează dis­cre­țio­nar cli­en­tela po­li­tică, al­tul al PSD care spune că a in­cri­mina pe­nal abu­zul în­seamnă să con­damni niște bieți func­țio­nari care au co­mis o eroare. Cine are de fapt drep­tate? Mi-am pus această în­tre­bare în zi­lele as­tea din urmă, în­cer­când să mă lă­mu­resc dacă nu cumva du­cem lu­cru­rile prea de­parte cu po­ves­tea asta a mo­di­fi­că­rii co­du­lui pe­nal, dacă nu cumva PSD are to­tuși un pic de dreptate.

Cred că ma­jo­ri­ta­tea am fi de acord că gre­șe­ala ne­in­ten­țio­nată nu ar tre­bui sanc­țio­nată pe­nal. Nu bagi pe ci­neva la puș­că­rie pen­tru că a fost stu­pid și a co­mis o eroare. Îl pui să re­tur­neze pa­guba, îl dai afară din po­zi­ția unde s‑a do­ve­dit in­com­pe­tent și cam atât. Per­spec­tiva răs­pun­de­rii ma­te­ri­ale cred că e su­fi­cientă ca să des­cu­ra­jezi ne­gli­jența. Când însă e vorba de rea in­ten­ție, atunci pe­deapsa cu puș­că­ria mi se pare cât se poate de jus­ti­fi­cată. Ai pre­me­di­tat un abuz. Să dau niște exemple.

Dacă de pildă ești func­țio­nar la o pri­mă­rie și, din ne­cu­noaș­te­rea le­gii, pui pe ci­neva să plă­tească o taxă deși nu ar fi tre­buit să îi fie apli­ca­bilă, nu cred că me­riți să mergi la puș­că­rie. Ob­ser­vați și fap­tul că ase­me­nea si­tu­a­ții nu se pot naște atunci când pre­ve­de­rile le­gii sunt clare și ex­pli­cite, ci atunci când se cere o anu­mită in­ter­pre­tare a le­gii. Co­rect mi s‑ar pă­rea să se în­tâm­ple așa: dacă le­gea era am­bi­guă, sta­tul să-și asume eroa­rea și să re­tur­neze taxa ce­tă­țea­nu­lui, iar tu să pri­mești o sanc­țiune ad­mi­nis­tra­tivă că nu ai sem­na­lat pro­blema. Dacă le­gea e clară, dar tu n‑ai aplicat‑o co­rect și nici n‑ai pro­fi­tat (tu sau un grup de in­te­rese) de acest abuz, sta­tul să spună că ve­ni­tu­rile re­a­li­zate din taxa ile­gală rămân la el, tu dai ba­nii îna­poi ce­tă­țea­nu­lui din bu­zu­na­rul pro­priu și-ți ceri și scuze. Data vi­i­toare fac pa­riu că o să caști ochii de șapte ori îna­inte să aplici aiu­rea legi in­ven­tate de tine. Dacă nu ești în stare să pri­cepi le­gea și s‑o aplici co­rect, pro­ba­bil că tre­buie să te mai duci la școală sau să te apuci de altceva.

Dacă însă ești pre­șe­din­tele con­si­li­u­lui ju­de­țean Te­le­or­man și dai dis­po­zi­ție ca două pos­turi din schema in­sti­tu­ției să fie ocu­pate de niște per­soane care nu vor lu­cra acolo unde sunt plătite, ci la par­ti­dul din care faci parte, nu poți să mai in­voci eroa­rea ne­in­ten­țio­nată. E clar că ai pre­me­di­tat ches­tia asta, știai că se co­mite un abuz și ai con­ti­nuat să ac­țio­nezi ile­gal. În ca­zul ăsta cred că tre­buie să te duci nițel la pâr­naie pen­tru că ești to­xic pen­tru so­ci­e­tate și ai ne­voie de un timp de me­di­ta­ție asu­pra pro­pri­i­lor va­lori morale.

Ele­men­tul care de­o­se­bește cele două ca­zuri e in­ten­ția. O să zi­ceți că în unele si­tu­a­ții e greu de spus dacă a exis­tat sau nu in­ten­ție. Așa e. Dar cred că, dacă ne gân­dim la ti­pul de co­rup­ție pe care vrem să‑l des­cu­ra­jăm, vom con­stata că pre­me­di­ta­rea este (aproape) în­tot­dea­una demonstrabilă.

Cam așa mă gân­desc că ar pu­tea arăta un com­pro­mis în­tre cele două cu­rente de opi­nie de azi. Ca să îm­pă­căm și ca­pra, și varza. Adică și DNA, și PSD.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Mihai Fediuc

    Ba poti! Mai ra­mane doar sa poti im­pune sa fii si crezut.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.