Abuzul în serviciu. Un posibil compromis.

Până la urmă care e treaba cu abu­zul ăsta în ser­vi­ciu? Pen­tru că totul a deve­nit nițel con­fuz, cred, de când avem două dis­cur­suri în para­lel: unul al DNA care zice că e moda­li­ta­tea prin care par­ti­dele aflate la putere își con­so­li­dează pozi­ția și favo­ri­zează dis­cre­țio­nar cli­en­tela poli­tică, altul al PSD care spune că a incri­mina penal abu­zul înseamnă să con­damni niște bieți func­țio­nari care au comis o eroare. Cine are de fapt drep­tate? Mi‐am pus această între­bare în zilele astea din urmă, încer­când să mă lămu­resc dacă nu cumva ducem lucru­rile prea departe cu poves­tea asta a modi­fi­că­rii codu­lui penal, dacă nu cumva PSD are totuși un pic de drep­tate.

Cred că majo­ri­ta­tea am fi de acord că gre­șe­ala nein­ten­țio­nată nu ar tre­bui sanc­țio­nată penal. Nu bagi pe cineva la puș­că­rie pen­tru că a fost stu­pid și a comis o eroare. Îl pui să retur­neze paguba, îl dai afară din pozi­ția unde s‐a dove­dit incom­pe­tent și cam atât. Per­spec­tiva răs­pun­de­rii mate­ri­ale cred că e sufi­cientă ca să des­cu­ra­jezi negli­jența. Când însă e vorba de rea inten­ție, atunci pedeapsa cu puș­că­ria mi se pare cât se poate de jus­ti­fi­cată. Ai pre­me­di­tat un abuz. Să dau niște exem­ple.

Dacă de pildă ești func­țio­nar la o pri­mă­rie și, din necu­noaș­te­rea legii, pui pe cineva să plă­tească o taxă deși nu ar fi tre­buit să îi fie apli­ca­bilă, nu cred că meriți să mergi la puș­că­rie. Obser­vați și fap­tul că ase­me­nea situ­a­ții nu se pot naște atunci când pre­ve­de­rile legii sunt clare și expli­cite, ci atunci când se cere o anu­mită inter­pre­tare a legii. Corect mi s‐ar părea să se întâm­ple așa: dacă legea era ambi­guă, sta­tul să‐și asume eroa­rea și să retur­neze taxa cetă­țea­nu­lui, iar tu să pri­mești o sanc­țiune admi­nis­tra­tivă că nu ai sem­na­lat pro­blema. Dacă legea e clară, dar tu n‐ai aplicat‐o corect și nici n‐ai pro­fi­tat (tu sau un grup de inte­rese) de acest abuz, sta­tul să spună că veni­tu­rile rea­li­zate din taxa ile­gală rămân la el, tu dai banii îna­poi cetă­țea­nu­lui din buzu­na­rul pro­priu și‐ți ceri și scuze. Data vii­toare fac pariu că o să caști ochii de șapte ori îna­inte să aplici aiu­rea legi inven­tate de tine. Dacă nu ești în stare să pri­cepi legea și s‐o aplici corect, pro­ba­bil că tre­buie să te mai duci la școală sau să te apuci de alt­ceva.

Dacă însă ești pre­șe­din­tele con­si­li­u­lui jude­țean Tele­or­man și dai dis­po­zi­ție ca două pos­turi din schema insti­tu­ției să fie ocu­pate de niște per­soane care nu vor lucra acolo unde sunt plătite, ci la par­ti­dul din care faci parte, nu poți să mai invoci eroa­rea nein­ten­țio­nată. E clar că ai pre­me­di­tat ches­tia asta, știai că se comite un abuz și ai con­ti­nuat să acțio­nezi ile­gal. În cazul ăsta cred că tre­buie să te duci nițel la pâr­naie pen­tru că ești toxic pen­tru soci­e­tate și ai nevoie de un timp de medi­ta­ție asu­pra pro­pri­i­lor valori morale.

Ele­men­tul care deo­se­bește cele două cazuri e inten­ția. O să ziceți că în unele situ­a­ții e greu de spus dacă a exis­tat sau nu inten­ție. Așa e. Dar cred că, dacă ne gân­dim la tipul de corup­ție pe care vrem să‐l des­cu­ra­jăm, vom con­stata că pre­me­di­ta­rea este (aproape) întot­dea­una demon­stra­bilă.

Cam așa mă gân­desc că ar putea arăta un com­pro­mis între cele două curente de opi­nie de azi. Ca să împă­căm și capra, și varza. Adică și DNA, și PSD.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Mihai Fediuc

    Ba poti! Mai ramane doar sa poti impune sa fii si cre­zut.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu