De vreo lună a in­trat în vi­goare un or­din al mi­nis­tru­lui edu­ca­ției care aprobă și pune în vi­goare Sta­tu­tul ele­vu­lui. Presa n‑a fă­cut prea mare tam-tam pe su­biect, eu unul cel pu­țin am ra­tat ști­rea la mo­men­tul apa­ri­ției or­di­nu­lui, dar l‑am des­co­pe­rit acum. Și am arun­cat o pri­vire în di­a­go­nală pe el. Sunt des­tul de multe de co­men­tat, poate voi mai re­veni asu­pra su­biec­tu­lui, dar un as­pect mi‑a atras aten­ția: sanc­țiu­nile apli­cate elevilor.

Să ve­dem ce zice statutul:

San­cţio­na­rea elevilor
Art. 16

(1) Ele­vii din sis­te­mul de în­vă­ţământ de stat, par­ti­cu­lar şi con­fe­sio­nal autorizat/acreditat, care să­vârşesc fapte prin care se în­calcă dis­po­zi­ţi­ile le­gale în vi­goare, in­clu­siv re­gu­la­men­tele şco­lare, vor fi san­cţio­naţi în fun­cţie de gra­vi­ta­tea aces­tora con­form pre­ve­de­ri­lor pre­zen­tu­lui statut.
(2) Pen­tru a pu­tea fi san­cţio­naţi, fap­tele tre­buie să se pe­treacă în pe­ri­me­trul uni­tă­ţii de în­vă­ţământ sau în ca­drul ac­ti­vi­tă­ţi­lor ex­tra­ş­co­lare. Pen­tru fap­tele pe­tre­cute în afara pe­ri­me­tru­lui uni­tă­ţii de în­vă­ţământ sau în afara ac­ti­vi­tă­ţi­lor ex­tra­ş­co­lare or­ga­ni­zate de uni­ta­tea de în­vă­ţământ, ele­vii răs­pund con­form le­gi­sla­ţiei în vigoare.
(3) Ele­vii au drep­tul la apă­rare, con­form legii.
(4) San­cţiu­nile ce pot fi apli­cate ele­vi­lor sunt:

a) ob­ser­va­ţie individuală;
b) mus­trare scrisă;
c) re­tra­ge­rea tem­po­rară sau de­fi­ni­tivă a bu­r­sei de me­rit, a bu­r­sei so­ci­ale, bani de li­ceu, a bu­r­sei profesionale;
d) mu­ta­rea dis­ci­pli­nară la o clasă pa­ra­lelă din ace­eaşi uni­tate de învăţământ;
e) pre­a­vi­zul de exmatriculare;
f) exmatriculare.

(5) Toate san­cţiu­nile apli­cate se co­mu­nică in­di­vi­dual, în scris, atât ele­vi­lor cât şi pă­rinţi­lor, tu­to­ri­lor sau susţi­nă­to­ri­lor le­gali. San­cţiu­nea se aplică din mo­men­tul co­mu­ni­că­rii aces­teia sau ul­te­rior, după caz.
(6) San­cţio­na­rea ele­vi­lor sub forma mus­tră­rii în faţa co­lec­ti­vu­lui cla­sei sau al şco­lii este in­ter­zisă în orice context.
(7) Vi­o­lenţa fi­zică sub orice formă se san­cţio­nează con­form dis­po­zi­ţi­i­lor le­gale în vigoare.
(8) San­cţiu­nile pre­vă­zute la punc­tul 4, lit. d‑f, nu se pot aplica în în­vă­ţămân­tul primar.
(9) San­cţiu­nile pre­vă­zute la punc­tul 4, lit. e‑f, nu se pot aplica în în­vă­ţămân­tul obligatoriu.

Prima mea ob­ser­va­ție este că nu prea pri­cep ce fel de sanc­țiune este mu­ta­rea într‑o clasă pa­ra­lelă. Cu ex­cep­ția ca­zu­lui în care ele­vul sanc­țio­nat se află într-un con­flict des­chis cu un co­leg de clasă sau cu un anu­mit pro­fe­sor, care con­flict ge­ne­rează per­ma­nent con­frun­tări, mu­ta­rea la o altă clasă sea­mănă cu a muta pro­blema de colo-colo, spe­rând că se re­zolvă. De cele mai multe ori nu se în­tâm­plă așa.

Mai mult, știm toți că există în mai toate șco­lile o struc­tură in­for­mală a cla­se­lor, mai ales  în­ce­pând cu ci­clul gim­na­zial, o ie­rar­hi­zare pe va­loa­rea ele­vi­lor și a pro­fe­so­ri­lor. De cele mai multe ori la A sunt “co­piii buni”, de la li­tera C în­colo sunt “co­piii slabi” sau “co­piii cu pro­bleme”. Ni­meni nu va re­cu­noaște des­chis asta, dar toți știu că așa se în­tâm­plă. Ce fo­los este să muți un co­pil dintr‑o clasă mai “bună” într-una mai “slabă”? Ca să con­cen­trezi cu tim­pul toate pro­ble­mele în ace­lași loc? Să se po­ten­țeze re­ci­proc tem­pe­ra­men­tele di­fi­cile? Ce fo­los este să muți un elev re­cal­ci­trant într‑o clasă fără pro­bleme? Ca să in­se­mi­nezi pro­ble­mele și acolo?

A doua ob­ser­va­ție este că punc­tele 5, 6 și 7 sunt de sa­lu­tat. Nu mi se pare nor­mal să dis­cuți pro­ble­mele in­di­vi­du­ale ale unei per­soane în fața unei adu­nări, care se trans­formă vo­lens-no­lens într-un tri­bu­nal ad-hoc. Doar co­mu­niș­tii pro­ce­dau așa, când sco­teau “oa­me­nii mun­cii” în fața “co­lec­ti­vu­lui” și‑i “ana­li­zau”, adică îi um­pleau de ra­hat în pu­blic. Iar des­pre vi­o­lența fi­zică nici nu mai e ca­zul să dis­cu­tăm, e clar că e inacceptabilă.

A treia ob­ser­va­ție este asu­pra punc­te­lor 8 și 9. Ele prac­tic desfi­in­țează sis­te­mul de sanc­țiuni în­lă­tu­rându-le pe cele mai grave. În­vă­țămân­tul obli­ga­to­riu în Ro­mâ­nia este de 10 ani. Cu alte cu­vinte până în clasa a XI‑a un elev nu poate fi ex­ma­tri­cu­lat in­di­fe­rent ce ar face, cel mult poate fi plim­bat dintr‑o clasă în alta, ca un soi de le­pros care nu-și gă­sește lea­cul și lo­cul. Iar dacă pri­vim lista de in­ter­dic­ții din ace­lași sta­tut, con­sta­tăm că un elev poate:

a) să dis­trugă, mo­di­fice sau com­ple­teze do­cu­men­tele şco­lare, pre­cum ca­ta­lo­age, foi ma­tri­cole, car­nete de elev şi orice alte do­cu­mente din ace­eaşi ca­te­go­rie sau să de­te­ri­o­reze bu­nu­rile din pa­tri­mo­niul uni­tă­ţii de învăţământ;
b) să in­tro­ducă şi să di­fu­zeze, în uni­ta­tea de în­vă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar, ma­te­ri­ale care, prin conţi­nu­tul lor, aten­tează la in­de­pen­denţa, su­ve­ra­ni­ta­tea, uni­ta­tea şi in­te­gri­ta­tea na­ţio­nală a ţă­rii, care cul­tivă vi­o­lenţa, in­to­le­ranţa sau care le­zează ima­gi­nea pu­blică a unei persoane;
c) să blo­cheze că­ile de ac­ces în spa­ţi­ile de învăţământ;
d) să deţină sau să con­sume, dro­guri, bă­u­turi al­co­o­lice sau alte sub­stanţe in­ter­zise, ţi­gări, sub­stanţe et­no­bo­ta­nice şi să par­ti­cipe la jo­curi de noroc;
e) să in­tro­ducă şi/sau să facă uz în pe­ri­me­trul uni­tă­ţii de în­vă­ţământ de orice ti­puri de arme sau alte pro­duse pi­ro­teh­nice, pre­cum mu­ni­ţie, pe­tarde, poc­ni­tori sau al­tele ase­me­nea, spray-uri la­cri­mo­gene, pa­ra­li­zante sau al­tele ase­me­nea care, prin acţiu­nea lor, pot afecta in­te­gri­ta­tea fi­zică şi psi­hică a ele­vi­lor şi a per­so­na­lu­lui uni­tă­ţii de învăţământ. […]
f) să di­fu­zeze ma­te­ri­ale elec­to­rale, de pro­ze­li­tism re­li­gios, cu ca­rac­ter obs­cen sau por­no­gra­fic în in­cinta uni­tă­ţi­lor de învăţământ;
g) să uti­li­zeze te­le­foa­nele mo­bile în tim­pul ore­lor de curs, al exa­me­ne­lor şi al concursurilor; […];
h) să lanseze anu­nţuri false că­tre ser­vi­ci­ile de urgenţă;
i) să aibă com­por­ta­mente jig­ni­toare, in­de­cente, de in­ti­mi­dare, de dis­cri­mi­nare, şi să ma­ni­feste vi­o­lenţă în lim­baj şi în com­por­ta­ment faţă de co­legi şi faţă de per­so­na­lul uni­tă­ţii de învăţământ;
j) să pro­voace, să in­stige şi să par­ti­cipe la acte de vi­o­lenţă în uni­ta­tea de în­vă­ţământ şi în afara ei;
k) să pă­ră­sească pe­ri­me­trul uni­tă­ţii de în­vă­ţământ în tim­pul pro­gra­mu­lui şco­lar, cu ex­ce­pţia ele­vi­lor ma­jori şi a si­tu­a­ţi­i­lor pre­vă­zute de re­gu­la­men­tul de or­ga­ni­zare şi fun­cţio­nare al uni­tă­ţii de învăţământ;
l) să uti­li­zeze un lim­baj tri­vial sau in­vec­tive în pe­ri­me­trul şcolar;
m) să invite/ fa­ci­li­teze in­tra­rea în şcoală a per­soa­ne­lor stră­ine, fără acor­dul con­du­ce­rii şco­lii şi al diriginţilor;

Până la clasa a XI‑a, pen­tru ori­care din­tre toate aceste fapte, ele­vul e in­tan­gi­bil. Poate fi cel mult mu­tat într‑o altă clasă, unde poate con­ti­nua să facă ace­leași lu­cruri, pen­tru a fi mu­tat într‑o altă clasă și așa mai de­parte. O fi bine? Asta re­zolvă problema?

Dar în afară de in­ter­dic­ții, ele­vi­lor li se atri­buie prin sta­tut și o sumă de în­da­to­riri. Se în­țe­lege că, dacă în­calcă aceste obli­ga­ții, sunt su­puși ace­lu­iași sis­tem de sanc­țiuni. N‑am să dez­bat toate obli­ga­ți­ile ele­vi­lor con­sem­nate în sta­tut, am să mă opresc doar asu­pra uneia care mi se pare că are o in­ci­dență foarte mare în mai toate șco­lile românești:

În­da­to­ri­rea de a avea un com­por­ta­ment ci­vi­li­zat și de a se pre­zenta la scoală într‑o ți­nută ves­ti­men­tară de­centă și adec­vată și să poarte ele­mente de iden­ti­fi­care în con­for­mi­tate cu le­gi­sla­ția în vi­goare și cu re­gu­la­men­tele și de­ci­zi­ile uni­tă­ții de în­vă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar. Ți­nuta ves­ti­men­tară sau lipsa ele­men­te­lor de iden­ti­fi­care nu poate re­pre­zenta un mo­tiv pen­tru re­fu­za­rea ac­ce­su­lui în pe­ri­me­trul șco­lii.

Este su­fi­cient să mer­gem în ori­care li­ceu dintr-un oraș mai mare (deși cred că și în cele mai mici si­tu­a­ția e si­mi­lară) și să ob­ser­văm com­por­ta­men­tul și ți­nuta ele­vi­lor. De cele mai multe ori e un car­na­val de ves­ti­men­ta­ții, care mai de care mai fis­ti­chii și mai non-con­for­miste, de la blugi rupți gata să se des­trame până la fus­tițe care ri­va­li­zează cu bi­kini. Toate as­tea sunt în­so­țite de un lim­baj în care în­ju­ră­tu­rile și cu­vin­tele vul­gare pig­men­tează ade­sea fra­zele. E greu să ar­gu­men­tezi că, în ciuda aces­tei sorcove com­por­ta­men­tale și ves­ti­men­tare, școala re­u­șește să cre­eze un me­diu edu­ca­țio­nal care să for­meze ap­ti­tu­dini și per­so­na­li­tăți de valoare.

Ce e de fă­cut? Păi, con­form cu sta­tu­tul ele­vu­lui, până la clasa a XI‑a ni­mic. Nici mă­car să‑i tri­miți îna­poi acasă. Școala poate să‑i ad­mo­ne­steze ver­bal, în par­ti­cu­lar -> efect zero. Poate să le dea mus­trare scrisă -> efect zero. Poate să le re­tragă bu­r­sele, dar ma­jo­ri­ta­tea n‑au -> efect zero. Poate să‑i mute dintr‑o clasă în alta -> efect: îi vor trans­forma într-un soi de Che Gu­e­vara lo­cali, stâr­nind ad­mi­ra­ția ce­lor­lalți elevi. Și atunci cum pro­ce­dăm când niște co­pii cu evi­dente ca­rențe edu­ca­țio­nale din fa­mi­lie — care nu aderă la va­lo­rile și prin­ci­pi­ile so­ci­e­tă­ții (res­pect, com­por­ta­ment non-vi­o­lent, adre­sare po­li­ti­coasă etc) — își în­calcă orice în­da­to­riri? Îi lă­săm în seama fa­mi­liei? Păi exact ca­ren­țele edu­ca­țio­nale ale fa­mi­liei le-au in­dus com­por­ta­men­tele astea!

Într-un sens mai larg, ros­tul unui sis­tem de sanc­țiuni este să des­cu­ra­jeze fap­tele in­cri­mi­nate, fie ta­xând fi­nan­ciar co­mi­te­rea fap­te­lor, fie pri­vând de anu­mite drep­turi sau li­ber­tăți pe făp­taș. Ni­mic din toate as­tea nu se în­tâm­plă în sta­tu­tul ele­vu­lui, nici o con­se­cință cu ade­vă­rat des­cu­ra­jantă nu există in­di­fe­rent de in­ter­dic­ția în­căl­cată sau de în­da­to­ri­rea ne­în­de­pli­nită. Deci în­tre­ba­rea le­gi­timă este: de ce mai există sanc­țiuni dacă ele nu își în­de­pli­nesc ro­lul de des­cu­ra­jare? Ne de­cla­răm impotenți?

Pen­tru că mie mi se pare că acest sta­tut cam asta sugerează.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Adi

    NU AVEM EDUCATIE..AVEM DOAR MEDITATIE


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.