Este sistemul de educație impotent?

De vreo lună a intrat în vigoare un ordin al minis­tru­lui edu­ca­ției care aprobă și pune în vigoare Sta­tu­tul ele­vu­lui. Presa n‐a făcut prea mare tam‐tam pe subiect, eu unul cel puțin am ratat ști­rea la momen­tul apa­ri­ției ordi­nu­lui, dar l‐am des­co­pe­rit acum. Și am arun­cat o pri­vire în dia­go­nală pe el. Sunt des­tul de multe de comen­tat, poate voi mai reveni asu­pra subiec­tu­lui, dar un aspect mi‐a atras aten­ția: sanc­țiu­nile apli­cate ele­vi­lor.

Să vedem ce zice sta­tu­tul:

San­cţio­na­rea ele­vi­lor
Art. 16

(1) Ele­vii din sis­te­mul de învă­ţământ de stat, par­ti­cu­lar şi con­fe­sio­nal autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dis­po­zi­ţi­ile legale în vigoare, inclu­siv regu­la­men­tele şco­lare, vor fi san­cţio­naţi în fun­cţie de gra­vi­ta­tea aces­tora con­form pre­ve­de­ri­lor pre­zen­tu­lui sta­tut.
(2) Pen­tru a putea fi san­cţio­naţi, fap­tele tre­buie să se petreacă în peri­me­trul uni­tă­ţii de învă­ţământ sau în cadrul acti­vi­tă­ţi­lor extra­ş­co­lare. Pen­tru fap­tele petre­cute în afara peri­me­tru­lui uni­tă­ţii de învă­ţământ sau în afara acti­vi­tă­ţi­lor extra­ş­co­lare orga­ni­zate de uni­ta­tea de învă­ţământ, ele­vii răs­pund con­form legi­sla­ţiei în vigoare.
(3) Ele­vii au drep­tul la apă­rare, con­form legii.
(4) San­cţiu­nile ce pot fi apli­cate ele­vi­lor sunt:

a) obser­va­ţie indi­vi­du­ală;
b) mus­trare scrisă;
c) retra­ge­rea tem­po­rară sau defi­ni­tivă a bur­sei de merit, a bur­sei soci­ale, bani de liceu, a bur­sei pro­fe­sio­nale;
d) muta­rea dis­ci­pli­nară la o clasă para­lelă din ace­eaşi uni­tate de învă­ţământ;
e) pre­a­vi­zul de exma­tri­cu­lare;
f) exma­tri­cu­lare.

(5) Toate san­cţiu­nile apli­cate se comu­nică indi­vi­dual, în scris, atât ele­vi­lor cât şi părinţi­lor, tuto­ri­lor sau susţi­nă­to­ri­lor legali. San­cţiu­nea se aplică din momen­tul comu­ni­că­rii aces­teia sau ulte­rior, după caz.
(6) San­cţio­na­rea ele­vi­lor sub forma mus­tră­rii în faţa colec­ti­vu­lui cla­sei sau al şco­lii este inter­zisă în orice con­text.
(7) Vio­lenţa fizică sub orice formă se san­cţio­nează con­form dis­po­zi­ţi­i­lor legale în vigoare.
(8) San­cţiu­nile pre­vă­zute la punc­tul 4, lit. d‐f, nu se pot aplica în învă­ţămân­tul pri­mar.
(9) San­cţiu­nile pre­vă­zute la punc­tul 4, lit. e‐f, nu se pot aplica în învă­ţămân­tul obli­ga­to­riu.

Prima mea obser­va­ție este că nu prea pri­cep ce fel de sanc­țiune este muta­rea într‐o clasă para­lelă. Cu excep­ția cazu­lui în care ele­vul sanc­țio­nat se află într‐un con­flict des­chis cu un coleg de clasă sau cu un anu­mit pro­fe­sor, care con­flict gene­rează per­ma­nent con­frun­tări, muta­rea la o altă clasă sea­mănă cu a muta pro­blema de colo‐colo, spe­rând că se rezolvă. De cele mai multe ori nu se întâm­plă așa.

Mai mult, știm toți că există în mai toate șco­lile o struc­tură infor­mală a cla­se­lor, mai ales  înce­pând cu ciclul gim­na­zial, o ierar­hi­zare pe valoa­rea ele­vi­lor și a pro­fe­so­ri­lor. De cele mai multe ori la A sunt "copiii buni", de la litera C încolo sunt "copiii slabi" sau "copiii cu pro­bleme". Nimeni nu va recu­noaște des­chis asta, dar toți știu că așa se întâm­plă. Ce folos este să muți un copil dintr‐o clasă mai "bună" într‐una mai "slabă"? Ca să con­cen­trezi cu tim­pul toate pro­ble­mele în ace­lași loc? Să se poten­țeze reci­proc tem­pe­ra­men­tele difi­cile? Ce folos este să muți un elev recal­ci­trant într‐o clasă fără pro­bleme? Ca să inse­mi­nezi pro­ble­mele și acolo?

A doua obser­va­ție este că punc­tele 5, 6 și 7 sunt de salu­tat. Nu mi se pare nor­mal să dis­cuți pro­ble­mele indi­vi­du­ale ale unei per­soane în fața unei adu­nări, care se trans­formă volens‐nolens într‐un tri­bu­nal ad‐hoc. Doar comu­niș­tii pro­ce­dau așa, când sco­teau "oame­nii mun­cii" în fața "colec­ti­vu­lui" și‐i "ana­li­zau", adică îi umpleau de rahat în public. Iar des­pre vio­lența fizică nici nu mai e cazul să dis­cu­tăm, e clar că e inac­cep­ta­bilă.

A treia obser­va­ție este asu­pra punc­te­lor 8 și 9. Ele prac­tic desfi­in­țează sis­te­mul de sanc­țiuni înlăturându‐le pe cele mai grave. Învă­țămân­tul obli­ga­to­riu în Româ­nia este de 10 ani. Cu alte cuvinte până în clasa a XI‐a un elev nu poate fi exma­tri­cu­lat indi­fe­rent ce ar face, cel mult poate fi plim­bat dintr‐o clasă în alta, ca un soi de lepros care nu‐și găsește lea­cul și locul. Iar dacă pri­vim lista de inter­dic­ții din ace­lași sta­tut, con­sta­tăm că un elev poate:

a) să dis­trugă, modi­fice sau com­ple­teze docu­men­tele şco­lare, pre­cum cata­lo­age, foi matri­cole, car­nete de elev şi orice alte docu­mente din ace­eaşi cate­go­rie sau să dete­ri­o­reze bunu­rile din patri­mo­niul uni­tă­ţii de învă­ţământ;
b) să intro­ducă şi să difu­zeze, în uni­ta­tea de învă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar, mate­ri­ale care, prin conţi­nu­tul lor, aten­tează la inde­pen­denţa, suve­ra­ni­ta­tea, uni­ta­tea şi inte­gri­ta­tea naţio­nală a ţării, care cul­tivă vio­lenţa, into­le­ranţa sau care lezează ima­gi­nea publică a unei per­soane;
c) să blo­cheze căile de acces în spa­ţi­ile de învă­ţământ;
d) să deţină sau să con­sume, dro­guri, bău­turi alco­o­lice sau alte sub­stanţe inter­zise, ţigări, sub­stanţe etno­bo­ta­nice şi să par­ti­cipe la jocuri de noroc;
e) să intro­ducă şi/sau să facă uz în peri­me­trul uni­tă­ţii de învă­ţământ de orice tipuri de arme sau alte pro­duse piro­teh­nice, pre­cum muni­ţie, petarde, poc­ni­tori sau altele ase­me­nea, spray‐uri lacri­mo­gene, para­li­zante sau altele ase­me­nea care, prin acţiu­nea lor, pot afecta inte­gri­ta­tea fizică şi psi­hică a ele­vi­lor şi a per­so­na­lu­lui uni­tă­ţii de învă­ţământ. […]
f) să difu­zeze mate­ri­ale elec­to­rale, de pro­ze­li­tism reli­gios, cu carac­ter obs­cen sau por­no­gra­fic în incinta uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ;
g) să uti­li­zeze tele­foa­nele mobile în tim­pul ore­lor de curs, al exa­me­ne­lor şi al con­cur­su­ri­lor; […];
h) să lanseze anu­nţuri false către ser­vi­ci­ile de urgenţă;
i) să aibă com­por­ta­mente jig­ni­toare, inde­cente, de inti­mi­dare, de dis­cri­mi­nare, şi să mani­feste vio­lenţă în lim­baj şi în com­por­ta­ment faţă de colegi şi faţă de per­so­na­lul uni­tă­ţii de învă­ţământ;
j) să pro­voace, să instige şi să par­ti­cipe la acte de vio­lenţă în uni­ta­tea de învă­ţământ şi în afara ei;
k) să pără­sească peri­me­trul uni­tă­ţii de învă­ţământ în tim­pul pro­gra­mu­lui şco­lar, cu exce­pţia ele­vi­lor majori şi a situ­a­ţi­i­lor pre­vă­zute de regu­la­men­tul de orga­ni­zare şi fun­cţio­nare al uni­tă­ţii de învă­ţământ;
l) să uti­li­zeze un lim­baj tri­vial sau invec­tive în peri­me­trul şco­lar;
m) să invite/ faci­li­teze intra­rea în şcoală a per­soa­ne­lor stră­ine, fără acor­dul con­du­ce­rii şco­lii şi al diri­ginţi­lor;

Până la clasa a XI‐a, pen­tru ori­care din­tre toate aceste fapte, ele­vul e intan­gi­bil. Poate fi cel mult mutat într‐o altă clasă, unde poate con­ti­nua să facă ace­leași lucruri, pen­tru a fi mutat într‐o altă clasă și așa mai departe. O fi bine? Asta rezolvă pro­blema?

Dar în afară de inter­dic­ții, ele­vi­lor li se atri­buie prin sta­tut și o sumă de înda­to­riri. Se înțe­lege că, dacă încalcă aceste obli­ga­ții, sunt supuși ace­lu­iași sis­tem de sanc­țiuni. N‐am să dez­bat toate obli­ga­ți­ile ele­vi­lor con­sem­nate în sta­tut, am să mă opresc doar asu­pra uneia care mi se pare că are o inci­dență foarte mare în mai toate șco­lile româ­nești:

Înda­to­ri­rea de a avea un com­por­ta­ment civi­li­zat și de a se pre­zenta la scoală într‐o ținută ves­ti­men­tară decentă și adec­vată și să poarte ele­mente de iden­ti­fi­care în con­for­mi­tate cu legi­sla­ția în vigoare și cu regu­la­men­tele și deci­zi­ile uni­tă­ții de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar. Ținuta ves­ti­men­tară sau lipsa ele­men­te­lor de iden­ti­fi­care nu poate repre­zenta un motiv pen­tru refu­za­rea acce­su­lui în peri­me­trul șco­lii.

Este sufi­cient să mer­gem în ori­care liceu dintr‐un oraș mai mare (deși cred că și în cele mai mici situ­a­ția e simi­lară) și să obser­văm com­por­ta­men­tul și ținuta ele­vi­lor. De cele mai multe ori e un car­na­val de ves­ti­men­ta­ții, care mai de care mai fis­ti­chii și mai non‐conformiste, de la blugi rupți gata să se des­trame până la fus­tițe care riva­li­zează cu bikini. Toate astea sunt înso­țite de un lim­baj în care înju­ră­tu­rile și cuvin­tele vul­gare pig­men­tează ade­sea fra­zele. E greu să argu­men­tezi că, în ciuda aces­tei sorcove com­por­ta­men­tale și ves­ti­men­tare, școala reu­șește să cre­eze un mediu edu­ca­țio­nal care să for­meze apti­tu­dini și per­so­na­li­tăți de valoare.

Ce e de făcut? Păi, con­form cu sta­tu­tul ele­vu­lui, până la clasa a XI‐a nimic. Nici măcar să‐i tri­miți îna­poi acasă. Școala poate să‐i admo­ne­steze ver­bal, în par­ti­cu­lar -> efect zero. Poate să le dea mus­trare scrisă -> efect zero. Poate să le retragă bur­sele, dar majo­ri­ta­tea n‐au -> efect zero. Poate să‐i mute dintr‐o clasă în alta -> efect: îi vor trans­forma într‐un soi de Che Gue­vara locali, stâr­nind admi­ra­ția celor­lalți elevi. Și atunci cum pro­ce­dăm când niște copii cu evi­dente carențe edu­ca­țio­nale din fami­lie – care nu aderă la valo­rile și prin­ci­pi­ile soci­e­tă­ții (res­pect, com­por­ta­ment non‐violent, adre­sare poli­ti­coasă etc) – își încalcă orice înda­to­riri? Îi lăsăm în seama fami­liei? Păi exact caren­țele edu­ca­țio­nale ale fami­liei le‐au indus com­por­ta­men­tele astea!

Într‐un sens mai larg, ros­tul unui sis­tem de sanc­țiuni este să des­cu­ra­jeze fap­tele incri­mi­nate, fie taxând finan­ciar comi­te­rea fap­te­lor, fie pri­vând de anu­mite drep­turi sau liber­tăți pe făp­taș. Nimic din toate astea nu se întâm­plă în sta­tu­tul ele­vu­lui, nici o con­se­cință cu ade­vă­rat des­cu­ra­jantă nu există indi­fe­rent de inter­dic­ția încăl­cată sau de înda­to­ri­rea neîn­de­pli­nită. Deci între­ba­rea legi­timă este: de ce mai există sanc­țiuni dacă ele nu își înde­pli­nesc rolul de des­cu­ra­jare? Ne decla­răm impo­tenți?

Pen­tru că mie mi se pare că acest sta­tut cam asta suge­rează.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Adi

    NU AVEM EDUCATIE..AVEM DOAR MEDITATIE


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu