Evolution sau despre abiogeneză

Ați obser­vat prob­a­bil că nu povestesc foarte multe despre familia mea. Nu e o întâm­plare, e o alegere. Cred că chestiu­nile legate de fam­i­lie sunt prea per­son­ale ca să le înfățișezi tuturor, fără dis­cernământ. Astăzi am să fac o excepție, însă. Am să mă laud cu lucrarea de licență a lui Răz­van, fiul meu mai mare, care toc­mai a ter­mi­nat a doua fac­ul­tate — Școala Națion­ală de Arte, spe­cializarea Grafică. Iar lucrarea de licență este o ani­mație. Despre care îl las chiar pe el să vă spună câteva cuvinte.

Abio­geneza sau biopoiesis, este pro­ce­sul prin care viața ar putea să apară din com­puși chimici sim­pli, anor­ganici. În con­trast cu bio­geneza, care pre­supune că viața nu poate apărea decât din alte forme de viață, această teorie a fost for­mu­lată de greci în perioada antică (gen­er­a­tio spon­tanea), iar apoi înlocuită în tim­pul evu­lui mediu cu ideea de omne vivum ex ovo – toată viața vine dintr­-un ou.

Ipotezele ști­inți­fice cu privire la orig­inile vieții pot fi împărțite în mai multe cat­e­gorii. Cele mai multe abor­dări au inves­ti­gat modul în care mol­e­culele de auto­replicare sau părțile lor com­po­nente au venit în exis­tența. Multe din metode propun ful­gerele, radi­ați­ile sau chiar mete­oriți ca fiind catal­iza­torul pen­tru tre­cerea de la materie anor­gan­ică la viață. Condiți­ile exis­tente pe pământ acum mil­iarde de ani împre­ună cu legile uni­ver­sale ale fizicii au definit felul în care viața s­a dez­voltat ulte­rior. În cazul în care aceste vari­abile ar fi schim­bate, modul în care viața s­-ar fi for­mat ar fi fost com­plet diferit. Un sin­gur ele­ment chimic în can­ti­tate mai mare sau mai mică ar fi schim­bat “temelia” în mod rad­i­cal, iar organ­is­mele rezul­tate ar fi fost cu totul altele. Modul exact în care viața apare în univers rămâne deo­cam­dată – în mare – un mis­ter. Putem prin put­erea imag­i­nației să ne închipuim însă aceste sce­narii diferite în care viata s­ar putea dez­volta în medii și condiții diferite pen­tru a răspunde unor între­bări legate de evoluție și pen­tru a ne desprinde de per­cepți­ile con­venționale asupra vieții.

Pen­tru a con­sid­era un mecan­ism dinamic și viu acesta tre­buie să îndeplin­ească câteva condiții de bază: să poată sa poată absorbi energie din mediul său, să o poată stoca și să o poată con­suma cu un scop bine definit ­ care să-­i asig­ure supraviețuirea ­ și, nu în ultimul rând, să se poată repro­duce, în acest caz să poată con­strui o copie iden­tică a sa. Un cir­cuit elec­tronic poate, schematic, să îndeplin­ească aceste funcții cu com­po­nen­tele nece­sare, cea de copiere fiind asig­u­rată prin print­are 3D. Pornind de aici, putem crea sub­di­viz­iu­nile speci­fice unui organ­ism viu con­vențional. O piesă de hard­ware mod­u­lară ar deveni omo­logul celulei iar aceste piese s­-ar asam­bla pen­tru a deveni com­po­nente com­plexe ­ organe ­ ce la rân­dul lor vor servi într­-o mașină. Aceste mașini ar forma la rân­dul lor un eco­sis­tem echili­brat și susten­abil.

Plantele ar putea fi înlocuite spre exem­plu cu ceea ce sunt ele la bază și în real­i­tate: uzine chim­ice ce trans­formă oxi­genul în dioxid de car­bon. Pasul urmă­tor după o creștere în com­plex­i­tate ar fi apariția ideei de inteligență arti­fi­cială și ceea ce noi numim conști­ință. Toate aces­tea se pot petrece într­-un inter­val de timp foarte scurt, ce poate fi ilus­trat prin time­lapse. Evoluția bio­log­ică este lim­i­tată și de neob­ser­vat la o scară tem­po­rală mică, pe când cea tehno­log­ică poate accel­era și crește în mod expo­nențial. Evoluția de la organ­isme unicelu­lare la cele com­plexe ar dura minute ­ de la aces­tea la inteligență, câteva secunde. Într­-un con­text mai larg, toată evoluția poate fi prezen­tată ca un mock­u­men­tary  (un pseudo­documentar) ani­mat, într­-un for­mat de tipul “Teleen­ci­clo­pe­dia” dar cu un timp de rulare mult mai scurt.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. daniel

    Bravo Raz­van! Orig­i­nal­i­tatea este evi­denta. Toata admi­ra­tia mea pen­tru asta.
    Dar, daca am inte­les eu bine, va fi o lume noua, fara oamenii de tip "con­ven­tional". Masini printre masini. Si, "unde dragoste nu e, nimic nu e…"


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu