Evolution sau despre abiogeneză

Ați obser­vat pro­ba­bil că nu poves­tesc foarte multe des­pre fami­lia mea. Nu e o întâm­plare, e o ale­gere. Cred că ches­tiu­nile legate de fami­lie sunt prea per­so­nale ca să le înfă­ți­șezi tutu­ror, fără dis­cer­nământ. Astăzi am să fac o excep­ție, însă. Am să mă laud cu lucra­rea de licență a lui Răzvan, fiul meu mai mare, care toc­mai a ter­mi­nat a doua facul­tate – Școala Națio­nală de Arte, spe­cia­li­za­rea Gra­fică. Iar lucra­rea de licență este o ani­ma­ție. Des­pre care îl las chiar pe el să vă spună câteva cuvinte.

Abi­o­ge­neza sau bio­po­ie­sis, este pro­ce­sul prin care viața ar putea să apară din com­puși chi­mici sim­pli, anor­ga­nici. În con­trast cu bio­ge­neza, care pre­su­pune că viața nu poate apă­rea decât din alte forme de viață, această teo­rie a fost for­mu­lată de greci în peri­oada antică (gene­ra­tio spon­ta­nea), iar apoi înlo­cu­ită în tim­pul evu­lui mediu cu ideea de omne vivum ex ovo – toată viața vine dintr­‐un ou.

Ipo­te­zele ști­in­ți­fice cu pri­vire la ori­gi­nile vie­ții pot fi împăr­țite în mai multe cate­go­rii. Cele mai multe abor­dări au inves­ti­gat modul în care mole­cu­lele de auto­replicare sau păr­țile lor com­po­nente au venit în exis­tența. Multe din metode pro­pun ful­ge­rele, radi­a­ți­ile sau chiar mete­o­riți ca fiind cata­li­za­to­rul pen­tru tre­ce­rea de la mate­rie anor­ga­nică la viață. Con­di­ți­ile exis­tente pe pământ acum mili­arde de ani împre­ună cu legile uni­ver­sale ale fizi­cii au defi­nit felul în care viața s­a dezvol­tat ulte­rior. În cazul în care aceste vari­a­bile ar fi schim­bate, modul în care viața s­‐ar fi for­mat ar fi fost com­plet dife­rit. Un sin­gur ele­ment chi­mic în can­ti­tate mai mare sau mai mică ar fi schim­bat “teme­lia” în mod radi­cal, iar orga­nis­mele rezul­tate ar fi fost cu totul altele. Modul exact în care viața apare în uni­vers rămâne deo­cam­dată – în mare – un mis­ter. Putem prin pute­rea ima­gi­na­ției să ne închi­puim însă aceste sce­na­rii dife­rite în care viata s­ar putea dezvolta în medii și con­di­ții dife­rite pen­tru a răs­punde unor între­bări legate de evo­lu­ție și pen­tru a ne des­prinde de per­cep­ți­ile con­ven­țio­nale asu­pra vie­ții.

Pen­tru a con­si­dera un meca­nism dina­mic și viu acesta tre­buie să înde­pli­nească câteva con­di­ții de bază: să poată sa poată absorbi ener­gie din mediul său, să o poată stoca și să o poată con­suma cu un scop bine defi­nit ­ care să‐­i asi­gure supra­vie­țu­i­rea ­ și, nu în ulti­mul rând, să se poată repro­duce, în acest caz să poată con­strui o copie iden­tică a sa. Un cir­cuit elec­tro­nic poate, sche­ma­tic, să înde­pli­nească aceste func­ții cu com­po­nen­tele nece­sare, cea de copi­ere fiind asi­gu­rată prin prin­tare 3D. Por­nind de aici, putem crea sub­di­vi­ziu­nile spe­ci­fice unui orga­nism viu con­ven­țio­nal. O piesă de har­dware modu­lară ar deveni omo­lo­gul celu­lei iar aceste piese s­‐ar asam­bla pen­tru a deveni com­po­nente com­plexe ­ organe ­ ce la rân­dul lor vor servi într­‐o mașină. Aceste mașini ar forma la rân­dul lor un eco­sis­tem echi­li­brat și sus­te­na­bil.

Plan­tele ar putea fi înlo­cu­ite spre exem­plu cu ceea ce sunt ele la bază și în rea­li­tate: uzine chi­mice ce trans­formă oxi­ge­nul în dio­xid de car­bon. Pasul urmă­tor după o creș­tere în com­ple­xi­tate ar fi apa­ri­ția ideei de inte­li­gență arti­fi­ci­ală și ceea ce noi numim con­ști­ință. Toate aces­tea se pot petrece într­‐un inter­val de timp foarte scurt, ce poate fi ilus­trat prin time­lapse. Evo­lu­ția bio­lo­gică este limi­tată și de neob­ser­vat la o scară tem­po­rală mică, pe când cea teh­no­lo­gică poate acce­lera și crește în mod expo­nen­țial. Evo­lu­ția de la orga­nisme uni­ce­lu­lare la cele com­plexe ar dura minute ­ de la aces­tea la inte­li­gență, câteva secunde. Într­‐un con­text mai larg, toată evo­lu­ția poate fi pre­zen­tată ca un moc­ku­men­tary  (un pseudo­documentar) ani­mat, într­‐un for­mat de tipul “Tele­en­ci­clo­pe­dia” dar cu un timp de rulare mult mai scurt.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. daniel

  Bravo Razvan! Ori­gi­na­li­ta­tea este evi­denta. Toata admi­ra­tia mea pen­tru asta.
  Dar, daca am inte­les eu bine, va fi o lume noua, fara oame­nii de tip "con­ven­tio­nal". Masini prin­tre masini. Si, "unde dra­goste nu e, nimic nu e…"


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu