Inteligență și tehnologie

Când eram ado­les­cent încer­cam să-mi imag­inez cum tehnolo­gia va schimba lumea în care trăim și mi se părea abso­lut extra­or­di­nar să-mi închipui cum roboți indus­tri­ali vor pro­duce tot ceea ce oamenii au nevoie. Închipuiam linii autom­a­ti­zate de fab­ri­cație care ar fi pro­dus auto­mo­bile și haine și mobilă și orice altceva. O sin­gură între­bare apărea din când în când și-mi strica fan­tezi­ile: ce vom face noi, oamenii, în timp ce mașinile vor pro­duce?

Vom dez­volta alte linii de pro­ducție – îmi răspun­deam. Da, dar la un moment dat vor fi îndea­juns – ce facem apoi? Vom cerc­eta alte tehnologii, găseam repede soluția. Da, dar nu toți avem inteligența și pri­ceperea de a cerc­eta. Ne vom ocupa de artă și spir­i­tu­al­i­tate – încer­cam o ultimă sal­vare. Poate, dar cu ce bani ne vom cumpăra atunci mobila și auto­mo­bilul și casa? Vom primi bani pen­tru că citim și pic­tăm? Hmmm. Pe undeva pe aici mă încur­cam.

Ade­vărul e că real­i­tatea de azi a luat‑o mult înain­tea imag­i­nației mele de copil. S‑a ajuns la per­for­manțe tehno­log­ice care erau aproape de necon­ceput acum 30–40 de ani. Creierele câtorva oameni inteligenți au con­ceput tot felul de mașinării și echipa­mente cu care oameni mai puțin inteligenți au pro­dus diverse bunuri, pe care alți oameni le-au uti­lizat sau con­sumat. Tot mai frecvent pro­ducția n‑a mai avut nevoie de prea mulți oameni, așa că locurile de muncă au scăzut. Dar răspun­sul la între­barea pe care mi‑o puneam atunci pare la fel de com­pli­cat de dat și azi. Se pare că la asta nu s‑a gân­dit nimeni sau, dacă s‑a gân­dit, nu s‑a găsit un răspuns.

Partea proastă e că nu doar locurile de muncă s‑au împuți­nat, ci că în lipsă de ocu­pații pro­duc­tive am inven­tat tot felul de nerozii pe care le prac­ticăm drept pro­fe­sii. De pildă bro­ker de bursă – adică să susții că pro­duci val­oare fără să muncești. Sau cercetă­tor bri­tanic care stu­di­ază efec­tul elas­tic­u­lui de la chiloți asupra inter­pretării romanelor lui Proust – se pare că dacă te strâng chiloții nu înțelegi lit­er­atura. Glumesc și nu prea – am împins unele lucruri mult prea departe, doar de dragul de a ne da ceva de făcut. Vorba pri­etenu­lui meu Alin: ce fac unii când n‑au ce face…

În plus mi se pare că în felul ăsta ne tâmpim tot mai tare, pen­tru că nu mai avem în fața noas­tră nici un fel de provo­care int­elec­tu­ală. În tre­cut multe lucruri le făcea fiecare în pro­pria casă: micul mobilier, croito­ria sim­plă, micile reparații, găti­tul, mură­turile, creșterea unor ani­male. Toate astea te solic­i­tau și int­elec­tual, tre­buia să găsești soluții, să înveți anu­mite deprinderi, să cunoști reg­ulile și să le urmezi, dar să și inovezi une­ori. Astăzi totul se poate face fără nici un fel de deprindere șî fără să tre­buiască să îți pui creierul în miș­care (decât poate la un nivel min­i­mal): te duci la mag­a­zin și cumperi totul gata făcut – mobila, hainele, mân­carea preparată, puiul sau mușchiul de porc în caserola de plas­tic.

Citeam undeva că găti­tul, de pildă, a fost și el un fac­tor de dez­voltare int­elec­tu­ală, mai ales în zonele unde mân­carea era mai difi­cil de procu­rat și nece­sita pre­lu­crare și con­ser­vare înainte de a fi con­sumată. Creierul uman s‑a dez­voltat și pen­tru că a tre­buit să imag­ineze metode de a‑și cul­tiva hrana și de o pre­lu­cra și con­serva apoi ali­mentele pen­tru a supraviețui. Mod­elul gospodinei care își hrănește familia, al gospo­daru­lui care cul­tivă plante și crește ani­male au fost înlocuite de băr­bați și femei care se suie în mașini, merg la ser­vicii, învârt hâr­tii și vorbesc despre noți­uni abstracte pe care de multe ori nici nu le înțe­leg prea bine, primesc bani pen­tru asta, iar la dru­mul de întoarcere își cumpără mân­carea gata făcută, în pungi de plas­tic. Sunt ei mai inteligenți decât cei care pro­duceau totul cu mâinile și mintea lor? Eu cred că nu.

În final, opinia foarte intere­santă a lui Nicholas Carr, despre cum tehnolo­gia ne afectează modul de a gândi.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu