Inteligență și tehnologie

Când eram ado­les­cent încer­cam să‐mi ima­gi­nez cum teh­no­lo­gia va schimba lumea în care trăim și mi se părea abso­lut extra­or­di­nar să‐mi închi­pui cum roboți indus­triali vor pro­duce tot ceea ce oame­nii au nevoie. Închi­pu­iam linii auto­ma­ti­zate de fabri­ca­ție care ar fi pro­dus auto­mo­bile și haine și mobilă și orice alt­ceva. O sin­gură între­bare apă­rea din când în când și‐mi strica fan­te­zi­ile: ce vom face noi, oame­nii, în timp ce mași­nile vor pro­duce?

Vom dezvolta alte linii de pro­duc­ție – îmi răs­pun­deam. Da, dar la un moment dat vor fi înde­a­juns – ce facem apoi? Vom cer­ceta alte teh­no­lo­gii, găseam repede solu­ția. Da, dar nu toți avem inte­li­gența și pri­ce­pe­rea de a cer­ceta. Ne vom ocupa de artă și spi­ri­tu­a­li­tate – încer­cam o ultimă sal­vare. Poate, dar cu ce bani ne vom cum­păra atunci mobila și auto­mo­bi­lul și casa? Vom primi bani pen­tru că citim și pic­tăm? Hmmm. Pe undeva pe aici mă încur­cam.

Ade­vă­rul e că rea­li­ta­tea de azi a luat‐o mult îna­in­tea ima­gi­na­ției mele de copil. S‐a ajuns la per­for­manțe teh­no­lo­gice care erau aproape de necon­ce­put acum 30–40 de ani. Cre­ie­rele câtorva oameni inte­li­genți au con­ce­put tot felul de mași­nă­rii și echi­pa­mente cu care oameni mai puțin inte­li­genți au pro­dus diverse bunuri, pe care alți oameni le‐au uti­li­zat sau con­su­mat. Tot mai frec­vent pro­duc­ția n‐a mai avut nevoie de prea mulți oameni, așa că locu­rile de muncă au scă­zut. Dar răs­pun­sul la între­ba­rea pe care mi‐o puneam atunci pare la fel de com­pli­cat de dat și azi. Se pare că la asta nu s‐a gân­dit nimeni sau, dacă s‐a gân­dit, nu s‐a găsit un răs­puns.

Par­tea proastă e că nu doar locu­rile de muncă s‐au împu­ți­nat, ci că în lipsă de ocu­pa­ții pro­duc­tive am inven­tat tot felul de nero­zii pe care le prac­ti­căm drept pro­fe­sii. De pildă bro­ker de bursă – adică să sus­ții că pro­duci valoare fără să mun­cești. Sau cer­ce­tă­tor bri­ta­nic care stu­di­ază efec­tul elas­ti­cu­lui de la chi­loți asu­pra inter­pre­tă­rii roma­ne­lor lui Pro­ust – se pare că dacă te strâng chi­lo­ții nu înțe­legi lite­ra­tura. Glu­mesc și nu prea – am împins unele lucruri mult prea departe, doar de dra­gul de a ne da ceva de făcut. Vorba pri­e­te­nu­lui meu Alin: ce fac unii când n‐au ce face…

În plus mi se pare că în felul ăsta ne tâm­pim tot mai tare, pen­tru că nu mai avem în fața noas­tră nici un fel de pro­vo­care inte­lec­tu­ală. În tre­cut multe lucruri le făcea fie­care în pro­pria casă: micul mobi­lier, cro­i­to­ria sim­plă, micile repa­ra­ții, găti­tul, mură­tu­rile, creș­te­rea unor ani­male. Toate astea te soli­ci­tau și inte­lec­tual, tre­buia să găsești solu­ții, să înveți anu­mite deprin­deri, să cunoști regu­lile și să le urmezi, dar să și ino­vezi une­ori. Astăzi totul se poate face fără nici un fel de deprin­dere șî fără să tre­bu­iască să îți pui cre­ie­rul în miș­care (decât poate la un nivel mini­mal): te duci la maga­zin și cum­peri totul gata făcut – mobila, hai­nele, mân­ca­rea pre­pa­rată, puiul sau muș­chiul de porc în case­rola de plas­tic.

Citeam undeva că găti­tul, de pildă, a fost și el un fac­tor de dezvol­tare inte­lec­tu­ală, mai ales în zonele unde mân­ca­rea era mai difi­cil de pro­cu­rat și nece­sita pre­lu­crare și con­ser­vare îna­inte de a fi con­su­mată. Cre­ie­rul uman s‐a dezvol­tat și pen­tru că a tre­buit să ima­gi­neze metode de a‐și cul­tiva hrana și de o pre­lu­cra și con­serva apoi ali­men­tele pen­tru a supra­vie­țui. Mode­lul gos­po­di­nei care își hră­nește fami­lia, al gos­po­da­ru­lui care cul­tivă plante și crește ani­male au fost înlo­cu­ite de băr­bați și femei care se suie în mașini, merg la ser­vi­cii, învârt hâr­tii și vor­besc des­pre noțiuni abs­tracte pe care de multe ori nici nu le înțe­leg prea bine, pri­mesc bani pen­tru asta, iar la dru­mul de întoar­cere își cum­pără mân­ca­rea gata făcută, în pungi de plas­tic. Sunt ei mai inte­li­genți decât cei care pro­du­ceau totul cu mâi­nile și min­tea lor? Eu cred că nu.

În final, opi­nia foarte inte­re­santă a lui Nicho­las Carr, des­pre cum teh­no­lo­gia ne afec­tează modul de a gândi.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu