Poți să‑l sus­pec­tezi de multe pe dom­nul chel de la Co­tro­ceni, dar nu de pros­tie. Nu e prima dată când con­stat că are un simț di­a­bo­lic al re­a­li­tă­ții și că își cal­cu­lează cu multă în­demâ­nare miș­că­rile po­li­tice. Ul­tima is­pravă este no­mi­na­li­za­rea ju­ne­lui Vic­tor ca prim mi­nis­tru. Spun june pen­tru că așa îi place pre­sei să‑l nu­mească – PSD-is­tul însă nu mai e june de mult. Bi­ne­cu­nos­cut pen­tru aro­ganța cu care pri­vește că­tre toți cei din jur, dom­nul Ponta n‑a ezi­tat să muște mo­me­ala în­tinsă de pre­șe­dinte, ba chiar a ples­căit de vreo două ori sa­tis­fă­cut, îna­inte să simtă în­țe­pă­tura câr­li­gu­lui. Doare pu­țin când in­tră în buză, dar du­re­rea mai mare e aceea care abia apoi vine…

După ce am au­zit că a că­zut gu­ver­nul Un­gu­reanu, m‑am gân­dit ime­diat că va în­cepe o nouă te­va­tură cu ma­jo­ri­ta­tea care pro­pune prim-mi­nis­trul. Mă aș­tep­tam să‑i aud pe cei de la USL vă­i­că­rindu-se că nu sunt lu­ați în con­si­de­rare ca po­si­bili gu­ver­nanți, iar pe cei de la PDL fă­când uzu­a­lele lor afir­ma­ții be­li­coase. Când însă PDL-ul nu a pro­pus ni­mic, mi-am dat ime­diat seama că așa le‑a in­di­cat Bă­sescu. Nu fă­cea Boc așa ceva de ca­pul lui, tre­buie că i s‑a spus să stea în banca lui. Ponta a ie­șit ma­ies­tuos la rampă, a dat cu bi­ciul în gu­ver­nele an­te­ri­oare, ară­tând că nu au fă­cut ce tre­bu­iau să facă și că nu au ți­nut cont de ne­vo­ile po­pu­la­ției. Că n‑au rea­dus sa­la­ri­ile bu­ge­ta­ri­lor la va­lo­rile din 2008, că n‑au de­po­li­ti­zat struc­tu­rile de­con­cen­trate, că nu s‑au res­ti­tuit pen­si­ile, că n‑au re­zi­liat con­trac­tele “bă­ie­ți­lor deș­tepți din ener­gie”, că n‑a mi­c­șo­rat TVA-ul la pro­du­sele agri­cole în fo­lo­sul pro­du­că­to­ri­lor ro­mâni, că n‑a mă­rit sa­la­riul mi­nim pe eco­no­mie. Ba mai mult, a in­sis­tat te­ri­bil pe pro­blema CAS-ului re­ți­nut de la pen­sio­nari, acei 5,5%, care nu se cu­ve­neau luați.

PDL-ul pă­rea că s‑a fă­cut mic, zi­când că USL tre­buie să-și asume gu­ver­na­rea, UNPR-ul a dat de în­țe­les că ar sus­ține un gu­vern USL. Toți pă­reau puși cu bo­tul pe labe. De fapt cap­cana era per­fect în­chisă. Dom­nul Ponta nu mai are ie­șire, va tre­bui să gu­ver­neze. Luni s‑a în­tâl­nit cu de­le­ga­ția FMI și a în­țe­les că era mult mai bine dacă și-ar fi ți­nut gura. Nu are de unde să cre­ască sa­la­ri­ile, nici să res­ti­tuie pen­si­ile, nici nu poate mi­c­șora TVA-ul la pro­duse agri­cole, nici să mă­rească sa­la­riul mi­nim pe eco­no­mie. Pen­tru că tre­buie să spună de unde ia ba­nii pen­tru așa ceva. Iar FMI-ul nu‑l lasă să mo­di­fice ținta de de­fi­cit bu­ge­tar. În­da­to­ra­rea su­pli­men­tară la bănci e foarte ris­cantă, ra­tele do­bân­zi­lor sunt mari, iar me­diul fi­nan­ciar s‑ar pu­tea să ta­xeze asta ime­diat cu o re­du­cere a ra­ting-ului de țară. Și pe bună drep­tate: o țară care se îm­pru­mută ca să facă po­meni elec­to­rale este o țară ne­si­gură din punct de ve­dere in­ves­ti­țio­nal. Și am o mare bă­nu­ială că nici con­trac­tele “bă­ie­ți­lor deș­tepți” nu vor pu­tea fi clin­tite din loc. Vic­tor Ponta tre­buia să me­di­teze mai mult la ad­jec­ti­vul “deș­tepți” din această sin­tagmă și să în­țe­leagă că nu de­geaba au ajuns să aibă acele contracte.

Vic­tor Ponta a de­ve­nit mult mai pon­de­rat după în­tâl­ni­rea cu FMI. A în­ce­put să spună că pro­mi­siu­nile USL se vor îm­plini abia în bu­ge­tul 2013. Că avem pro­bleme fi­nan­ci­are pen­tru că gu­ver­nele an­te­ri­oare nu au re­zol­vat niște pro­bleme de res­ti­tu­ire a pro­pri­e­tă­ți­lor con­fis­cate – e ade­vă­rat că sunt câ­teva mii de ce­tă­țeni care se pare că au câști­gat la CEDO niște pro­cese și sta­tul tre­buie să le plă­tească acum des­pă­gu­bi­rile afe­rente, câ­teva mi­li­arde de lei. Din ca­uza asta deja ținta de de­fi­cit bu­ge­tar e ame­nin­țată, nici nu mai poate fi vorba de res­ti­tu­iri de sa­la­rii și pensii.

În­tre timp Bă­sescu a de­ve­nit foarte ac­tiv în sus­ți­ne­rea drep­tu­ri­lor bu­ge­ta­ri­lor și ale pen­sio­na­ri­lor. A afir­mat de mai multe ori că el a ce­rut și an­te­ri­o­ru­lui gu­vern să ia mă­su­rile ne­ce­sare și că acum se aș­teaptă ca noul gu­vern să aibă ca pri­o­ri­tate aceste mă­suri. Cleș­tele în­cepe să se strângă. Pe de o parte aș­tep­tă­rile oa­me­ni­lor care au au­zit dis­cur­sul USL și vor să vadă lu­cruri con­crete. Pe de altă parte pre­șe­den­ția care va presa pe exe­cu­tiv spu­nând că oa­me­nii au drep­tate. Și pe de altă parte FMI care stă cu se­cu­rea în spa­tele gu­ver­nu­lui, gata să taie ca­pul ce­lor care ies din li­mi­tele fi­nan­ci­are ale acor­du­lui sem­nat. Dacă toate as­tea s‑ar fi în­tâm­plat după ale­geri, era per­fect pen­tru USL. Ar fi in­vo­cat moș­te­ni­rea grea de la gu­ver­nele an­te­ri­oare, s‑ar fi la­men­tat peste tot cât de im­po­si­bil e să faci ceva în dez­as­trul lă­sat de PDL și ar fi avut la dis­po­zi­ție pa­tru ani să pună ceva în prac­tică. Acum însă își joacă sco­rul elec­to­ral. Orice miș­care greșită va fi ta­xată de PDL. Un con­tract atri­buit unui spon­sor po­li­tic – țac, în presă! O pro­mi­siune ne­o­no­rată ime­diat – mu­ni­ție pen­tru dis­cur­sul elec­to­ral. Ce ar­gu­ment mai bun poate avea PDL de­cât acela că “nici USL nu v‑a dat ni­mic pen­tru că nu este de unde, eco­no­mia e într‑o si­tu­a­ție di­fi­cilă, bla, bla, bla…” ?

Dacă ceva pu­tea salva PDL de la un dez­as­tru po­li­tic era ca USL să-și asume gu­ver­na­rea îna­inte de ale­geri și să se do­ve­dească in­ca­pa­bili să schimbe ceva în bine. Bă­sescu a orches­trat ge­nial această miș­care. Sin­gura scă­pare pen­tru USL este ca ei în­șiși să-și trân­tească pro­priul gu­vern. Dar și PDL-ul poate juca in­te­li­gent acest epi­sod, ne­pre­zen­tându-se la se­siu­nea de no­mi­na­li­zare a gu­ver­nu­lui și fă­când im­po­si­bilă trân­ti­rea gu­ver­nu­lui, pen­tru că USL-ul s‑ar da ast­fel de gol că au vo­tat îm­po­trivă chiar ei, ceea ce i‑ar dis­cre­dita în ochii elec­to­ri­lor. E ne­voie de un joc po­li­tic mult mai abil. Ju­de­când după rân­je­tul tâm­pit a lui An­to­ne­scu din tim­pul dis­cur­su­lui lui Ponta și după bi­ne­cu­nos­cuta aro­ganța a li­de­ru­lui PSD, nu cred că vor avea mă­ies­tria de a ieși din această capcană. 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Alin

  Eu mă în­do­iesc că miș­ca­rea asta a fost pre­me­di­tată. Nu cred că a fost in­ven­tat po­li­ti­cia­nul care să dea pu­te­rea din mână pe opo­zi­ția de pe gard, fie și nu­mai pen­tru o zi. Nu. Pur și sim­plu au ră­mas în offside, la um­bra gân­du­lui că gu­ver­nul Boc a tre­cut prin 10 (parcă) ase­me­nea moțiuni.
  Mai e un amă­nunt care mă face să res­ping ideea de pre­me­di­tare, de stra­te­gie ul­tra-sub­tilă: ceea ce în Bu­cu­rești, la vârf, ar pu­tea trece drept o miș­care ge­ni­ală, în eșa­loa­nele de mai jos, în țară, nu poate fi de­cât o gre­șe­ală de ne­ier­tat. Iar asta n‑ar face de­cât să mă­rească în con­ti­nu­are he­mo­ra­gia de ca­dre din PDL.

 2. Cris

  N‑o fi bine !
  Ma­rul otra­vit a fost mus­cat de Alba ca Za­pada! As­tep­tam Prin­tul sal­va­tor si in tim­pul asta pi­ti­cii se fac ca plang.…Asta e vi­ziu­nea dom­nu­lui Make de la Bu­rsa …un fel de neo-profet .
  Cert este ca nu e bine.

 3. Alice

  Eu nu cred că PDL se poate salva doar stând şi aş­tep­tand mi­ş­ca­rea greşită a USL. Cum nu cred că USL se va eroda foarte mult în cele 6 luni de guvernare.

  • Sorin Sfirlogea

   Ai drep­tate, nu poate doar să stea, dar îi ajută te­ri­bil gre­șe­ala asta a USL. Iar USL s‑ar pu­tea să nu se ero­deze, în­cep și eu să văd această po­si­bi­li­tate, dar cos­tul pen­tru a nu se eroda n‑o să vrem să‑l plătim… O po­ten­ți­ală so­lu­ție este in­fla­ția, prin lă­sa­rea li­beră a cur­su­lui euro, în sco­pul de a în­casa mai mult la bu­get și a pu­tea aco­peri creș­te­rile de sa­la­rii și pen­sii. Adică nu ne cresc ta­xele, ci ne să­ră­cesc pe toți. Iar dom­nul Flo­rin Ge­or­gescu e spe­cia­list în așa ceva: în­tre 92 și 96 a ți­nut de­fi­ci­tul bu­ge­tar la o me­die de ‑2,2%, dar cu pre­țul unei in­fla­ții me­dii de 134%…

   Bine‑o fi?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.