Prima carte pe care am citit‑o a fost o carte de po­vești des­pre aven­tu­rile unei fur­nici nu­mită Ferda. Am primit‑o ca­dou de la Cris­tina, cu oca­zia unei săr­bă­tori sau a zi­lei mele de naș­tere — nu mai știu exact — și eram așa de in­ci­tat de mis­te­rul po­veș­ti­lor, în­cât m‑am ho­tă­rât să în­văț să ci­tesc. Aveam vreo cinci ani, cred. M‑am ți­nut după fusta ma­mei prin casă, pisând‑o con­ti­nuu cu în­tre­ba­rea “asta ce li­teră e?”, până când am re­u­șit să si­la­bi­sesc câ­teva cu­vinte. După ceva vreme mă des­cur­cam sin­gur și ni­meni nu mă pu­tea des­prinde de fur­nica Ferda: ci­team și re­ci­team po­veș­tile alea într-una. Tre­buie să ad­mit că as­tăzi nu-mi mai amin­tesc prea multe des­pre su­biec­tele lor, dar mi‑a ră­mas în­ti­pă­rită plă­ce­rea des­co­pe­ri­rii fi­ru­lui is­to­ri­si­rii, ca și cum fi­e­care pro­po­zi­ție ar fi fost un colț de stradă, după care nu știi nici­o­dată ce mi­nu­nă­ții vei descoperi.

Fi­e­care po­veste e, de fapt, un drum, o că­lă­to­rie. Fi­rul ei te duce spre ne­cu­nos­cut, îți re­levă mis­tere, dez­vă­lu­indu-le in­com­plet, atât cât să știi mai multe de­cât ieri, dar mai pu­ține de­cât mâine. De aceea ne plac po­veș­tile. Tu­tu­ror. Pen­tru că ne că­lă­u­zesc în că­lă­to­ria noas­tră prin viață, dând sens ex­pe­rien­țe­lor tră­ite, adă­u­gând noi în­țe­le­suri la cele ce le-am trăit deja noi în­șine. De aceea avem ne­voie și vom avea în­tot­dea­una ne­voie de povești.

Din când în când Ho­l­lywood se în­toarce la po­veste. De data asta a făcut‑o Mar­tin Scor­sese, cu Hugo.

Oa­me­ni­lor le place să aibă lu­cruri. Case, pămân­turi, obiecte de tot fe­lul. Îi fac să se simtă în si­gu­ranță. Dar toate aceste lu­cruri pot să dis­pară foarte ușor, iar în fi­nal sin­gu­rul lu­cru care îți rămâne, sin­gu­rul lu­cru care e cu ade­vă­rat al tău, este o po­veste. Po­ves­tea că­lă­to­riei tale.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.