Care va să zică vot uni­no­mi­nal pur. Chiar mă gân­deam ce coț­că­rie mai scoate la ive­ală clasa po­li­tică la aceste ale­geri și, ca să nu mă mai țină în sus­pans, mi-au dat răs­pun­sul. Se pare că vom ex­pe­ri­menta ceva nou în Ro­mâ­nia, din nou. Până la re­zul­ta­tele fi­nale, pu­tem face un exer­ci­țiu sim­plu de lo­gică pen­tru a ne da seama ce efecte se vor produce.

Când s‑a vor­bit de ale­geri uni­no­mi­nale în 2008, prin­ci­pa­lul ar­gu­ment a fost acela că se cre­ază o le­gă­tură di­rectă în­tre vo­tant și vo­tat. Par­la­men­ta­rul, pa­sămite Doamne, va fi mult mai res­pon­sa­bil față de elec­to­ra­tul său, pen­tru că alt­fel nu va mai fi ales – așa ni se ex­plica. Au tre­cut pa­tru ani de atunci și nu văd nici un semn de o ast­fel de res­pon­sa­bi­li­tate spo­rită. Loa­zele par­la­men­tare sunt la fel de in­do­lente și ine­fi­ciente. Dis­tanța față de elec­to­rat e aceeași.

De cu­rând dom­nul An­to­ne­scu a ex­pli­cat, cu obișnuita‑i ati­tu­dine de fante dâm­bo­vițean, că sco­pul fi­nal al aces­tei schim­bări a sis­te­mu­lui elec­to­ral este eli­mi­na­rea PDL de pe scena po­li­tică. În vi­ziu­nea sa ar tre­bui să rămână două par­tide pe scena po­li­tică și, de bună seamă, unul ar tre­bui să fie PNL. Tre­când peste obrăz­ni­cia de­cla­ra­ției, care afirmă că ei se joacă cu le­gile ță­rii ca să-și eli­mine com­pe­ti­ția po­li­tică – deci pen­tru a servi sco­pu­rile unui grup, nu ale ță­rii — mie per­so­nal mi se pare că se joacă cu fo­cul. În mo­men­tul ăsta elec­to­ra­tul li­be­ral e nițel cam sa­ti­sit, după umila mea pă­rere. Bin­e­fa­ce­rile ca­pi­ta­liste nu prea ni se arată, ba dim­po­trivă toate vo­cile ne spun să ne le­găm cen­tu­rile că vin tur­bu­lențe în con­ti­nu­are. Nu‑i văd pe sus­ți­nă­to­rii li­be­ra­li­lor – care n‑au fost nici­o­dată gro­zav de mulți – ie­șind la vot să pro­mo­veze par­ti­dul. Mi‑e teamă că mai ac­tivi la urne vor fi ale­gă­to­rii fi­deli lui Dan Dia­co­ne­scu, care se adre­sează unei pă­turi mult mai nu­me­roase: proș­tii. Care pe dea­su­pra sunt și mult mai co­o­pe­ranți – dacă le pro­mite dom’ Dan că o gă­sește pe Elo­dia când ajunge par­ti­dul lui în par­la­ment, vreo 40% din țară va veni să vo­teze cu el. Și să ve­deți atunci sur­priza dra­cu­lui, când o să iasă PNL pe lo­cul 3, după PP-DD.

Ar mai fi și fap­tul că iu­bi­rea din­tre PSD și PNL e doar tem­po­rară, știm prea bine asta, nu? După ale­geri vor găsi un pre­text din care să se certe și să se des­partă. PSD-ul cred că își face so­co­teala să ob­țină un scor elec­to­ral care să îi per­mită să gu­ver­neze fără PNL, even­tual cooptându‑i pe al­ții mai mici. De pildă UDMR, de ce nu? Voi fi tare cu­rios să văd ce ex­pli­ca­ție deș­teaptă va mai da atunci dom’ Crin. Poate atunci își va aduce aminte de zi­cala “cine scoate sa­bia, de sa­bie are să pi­ară”. Pe urmă dom’ Ponta se va apuca de tre­bu­rile alea bune, so­ci­a­liste, cum ar fi im­po­zit pro­gre­siv pe ve­ni­turi, pen­sii, afa­ceri de par­tid, fa­vo­ri­za­rea spon­so­ri­lor PSD. Eu­ropa o să câr­tească pe ici, pe colo, da’ dacă ne ți­nem de de­fi­ci­tul bu­ge­tar, are să ne lase în pace. BNR-ul co­la­bo­rează și lasă cur­sul să alu­nece la vale, pen­tru că in­fla­ția e bună când vrei să mă­rești pen­si­ile și sa­la­ri­ile bu­ge­ta­ri­lor: le mă­rești ve­ni­tu­rile, dar dacă nu mai pot să-și cum­pere cu ele nici cât luau îna­inte de mă­rire, asta nu mai e vina gu­ver­nu­lui, e de la criza eco­no­mică. Și de la moș­te­ni­rea grea lă­sată de ho­ții din PDL.

Pre­văd că uni­no­mi­na­lul ăsta pur are să cre­eze niște mos­tru­leți. Mi­no­ri­tă­țile – care sunt în­tot­dea­una mai unite și mai dis­ci­pli­nate – vor fi avan­ta­jate. Par­ti­dele ex­tre­miste au o șansă să in­tre în par­la­ment, dacă-și pot mo­bi­liza sus­ți­nă­to­rii. Par­ti­ci­pa­rea la vot va fi ca de obi­cei mo­destă, așa că nu vor fi ne­ce­sare multe vo­turi ca să ob­ții cel mai bun pro­cen­taj. Două kile de mă­lai și o pe­re­che de ci­zme de cau­ciuc vor face mi­nuni. Cum s‑ar zice: simț enorm și văz monstruos.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.