Exista la un mo­ment dat în PSD un așa-nu­mit grup de la Cluj. În rân­du­rile sale fi­gu­rile pro­e­mi­nente erau Ioan Rus și Va­sile Puș­caș, doi ar­de­leni cu morgă se­ri­oasă și dis­curs în­che­gat. Din toată fa­una pe­se­distă ei mi se pă­reau a fi stro­pul de spe­ranță că stânga po­li­tică ro­mâ­nească ar pu­tea de­veni alt­ceva de­cât o adu­nă­tură de ma­fi­oți de­ma­gogi. Și nu de pu­ține ori au fă­cut ges­turi care mi-au în­tă­rit această impresie.

Dacă vă amin­tiți, în 2007 ei au fost cei care l‑au răs­tur­nat pe Ili­escu, așezându‑l în lo­cul lui pe Ge­o­ană. Miș­ca­rea era re­vo­lu­țio­nară la vre­mea aceea, când ni­meni nu cre­dea că bă­trâ­nul co­mu­nist poate fi în­lă­tu­rat din frun­tea par­ti­du­lui. Cu­tre­mu­rul pe­se­dist n‑a du­rat însă prea mult. Ge­o­ană a ui­tat prin­ci­pi­ile în nu­mele că­rora ajun­sese în frun­tea par­ti­du­lui și a lă­sat re­forma să cadă în de­suet. Van­ghe­li­za­rea par­ti­du­lui a con­ti­nuat. Rus și Puș­caș s‑au re­tras trep­tat din pri­mele rân­duri ale PSD, ajun­gând până la a ame­nința — în 2009 — că vor crea o altă for­ma­țiune de stânga.

Atunci a apă­rut la avanscenă Vic­tor Ponta. Și mi-am zis că pro­ba­bil acesta e sfâr­și­tul de­fi­ni­tiv al gru­pu­lui de la Cluj, pen­tru că nu-mi în­chi­pu­iam un mai mare an­ta­go­nism de­cât acela din­tre su­fi­ciența șme­che­rească a lui Ponta și se­ri­o­zi­ta­tea și de­cența lui Rus și Puș­caș. Dar, cum spune To­pâr­ceanu, “tim­pul su­flă lim­pede ca vân­tul” și iată‑l pe dom­nul Rus ajuns mi­nis­tru de in­terne în gu­ver­nul șme­che­ra­șu­lui Victoraș.

Cu ceva timp în urmă ci­team că Radu Ma­zăre (am di­fi­cul­tăți în a‑i aso­cia ti­tlul de domn aces­tui go­lan de Con­stanța) îl cri­tica pe Ioan Rus, afir­mând că este o “dam­bla a lui Vic­tor Ponta” și că nu ar tre­bui să fie mi­nis­tru, dar îl ac­ceptă până la urmă. Ni­mic spe­cial până aici, ăsta e mo­dul de gân­dire al unei nuli­tăți pre­cum Ma­zăre, mi-am zis. Sur­priza to­tală a fost re­ac­ția lui Rus: are drep­tate, am fost cam le­neș la par­tid… Mi-am zis că n‑o fi vrut să stâr­nească un scan­dal în PSD, dar ar fi pu­tut mă­car să nu co­men­teze dacă asta îi era intenția.

Pe urmă dom­nul Rus a mai co­mis și pros­tia de a com­plica inu­til lu­cru­rile la ares­ta­rea lui Adrian Năs­tase, pri­ci­nu­ind o ade­vă­rată dis­pută des­pre co­rec­ti­tu­di­nea in­ter­ven­ției sale te­le­fo­nice și a in­di­ca­ți­i­lor pre­ți­oase date echi­pei de po­li­țiști care se du­ceau să‑l ri­dice. Din toată ha­ra­ba­bura is­cată, până la urmă se pare că vor plăti po­li­țiș­tii, deși pro­ba­bil ei sunt cel mai pu­țin culpabili.

Mai de cu­rând dom­nul Rus a scos o perlă și mai mare, afir­mând că de la Aris­to­tel și Pla­ton toată lu­mea a pla­giat — de bună seamă apărându‑l pe Vic­to­raș de acu­zele de copy-paste. O ase­me­nea pros­tie, per­fectă prin idi­oțe­nia ei, este atât de pe­ne­trantă în­cât s‑ar pu­tea ca foarte mulți să o și cre­adă. Ieri schim­bam câ­teva vorbe cu ci­neva pe ace­eași temă — a pla­gi­a­tu­lui lui Ponta — și in­ter­lo­c­u­to­rul meu îmi ex­plica doct că Ponta n‑a pla­giat, ci doar a ui­tat să pună niște ghi­li­mele, alt­min­teri nu există doc­to­rat care să aducă ori­gi­na­li­tate în ziua de azi. Ace­eași te­o­rie, ace­lași tip de gân­dire. Păi, fra­ți­lor, atunci ce mai în­seamnă doc­to­ra­tul? Ca­pa­ci­ta­tea de a co­pia din alte lucrări?

Re­ve­nind la Rus, mă în­treb ce anume l‑a de­ter­mi­nat să se trans­forme din leu re­vo­lu­țio­nar într-un că­țe­luș cu bo­tul pe labe, cum e po­si­bil ca un om care pă­rea să aibă co­loană ver­te­brală să ajungă să pupe mâna unui Ma­zăre și Ponta? Și, mai mult de­cât atât, ce spe­ranțe mai sunt ca PSD să aibă în frunte niște oa­meni mă­car se­ri­oși și de­cenți, dacă com­pe­tenți nu se poate?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.