Eveni­mentele se pre­cip­ită. Mă între­bam cum va ieși Pon­ta din cap­cana în care sin­gur a căzut. Iată: prin provo­carea unui mare scan­dal, care să dis­tragă atenția de la inca­pac­i­tatea sa de a îndepli­ni promi­si­u­nile făcute acum două luni, când a pre­lu­at guver­nul. Poporul român e acum pre­ocu­pat de meci­ul USL-Băs­es­cu și n‑are timp să se gân­dească la ceea ce i s‑a făgă­duit, dar nu s‑a întâm­plat. Și – ascul­tați-mă ce vă spun – nici nu se va întâm­pla. Guver­nul Pon­ta și viitorul președ­inte Antones­cu vor fi, după păr­erea mea, cel mai deza­s­tru­os episod din isto­ria post-decem­bristă a României.

Ceea ce s‑a întâm­plat azi depășește orice imag­i­nație. Iată faptele, într‑o ordine non-crono­log­ică:

Au fost schim­bați președ­in­tele Sen­at­u­lui  și președ­in­tele Camerei Dep­utaților

Era oare­cum de aștep­tat – admit – să se pună în frun­tea aces­tor insti­tuții oameni care să reprez­inte noua majori­tate. Mod­ul în care s‑a făcut, fără o moti­vație explic­ită, în perioa­da de vacanță par­la­men­tară, con­vocând par­la­men­tarii peste capul aces­tor președ­inți – deși con­sti­tuțion­al doar ei pot orga­ni­za sesiu­ni extra­or­dinare – este fără prece­dent, din câte știu eu. Defin­i­to­rie este expre­sia lui Valeriu Zgonea – cel care devine președ­inte la Cam­era Dep­utaților – care, la amenințarea sesizării Curții Con­sti­tuționale, spune: puteți să mergeți și la mama Curții Con­sti­tuționale! În tra­duc­ere: noi sutem leg­ea și Con­sti­tuția și Par­la­men­tul și tot!

Intere­sant, Adri­an Năs­tase și‑a retras cer­erea de între­ru­pere a pedep­sei pe motive med­icale. Pre­sa observă că, dacă Băs­es­cu e sus­pendat, Antones­cu devine inter­i­mar din poz­iția de președ­inte de Sen­at, ceea ce îi dă drep­tul de grațiere indi­vid­u­ală. Acum înțe­leg agi­tația prin presă și pe Face­book a fiu­lui lui Năs­tase: se dorește ca atun­ci când se pro­nunță grațierea să existe o empatie la nivelul maselor, care să admită că “nu meri­ta, săracu!”.

A fost schim­bat Avo­cat­ul Poporu­lui

Nu există o moti­vație clară a aces­tei schim­bări, cu excepția afir­mați­ilor repetate din ulti­ma vreme că “e omul lui Tra­ian Băs­es­cu” și de aceea atacă toate decizi­ile Par­la­men­tu­lui.

Curtea Con­sti­tuțion­ală a depus plân­gere la Curtea Euro­peană împotri­va Guver­nu­lui, iar comis­arul UE pen­tru justiție s‑a declarat îngri­jo­rat de atacurile put­erii din Româ­nia împotri­va justiției

Nici nu e nevoie de comen­tarii. Efectele eco­nom­ice ale unei ast­fel de situ­ații sunt deo­cam­dată incal­cu­la­bile. Stați să vedeți reacți­ile medi­u­lui de afac­eri în perioa­da urmă­toare. Pe dea­supra USL anunță că uni­nom­i­nalul pur, declarat necon­sti­tuțion­al de CCR, va fi pro­mo­vat prin ordo­nanță de urgență a Guver­nu­lui. Asta după ce Pon­ta spunea că este intol­er­a­bil să guvernezi prin ordo­nanțe guver­na­men­tale, care anulează pre­rog­a­tivele Par­la­men­tu­lui…

Ambasadorul SUA declară că azi e o zi nea­gră în isto­ria României și că e îngri­jo­rat

Omul ăsta nu vor­bește de capul lui. Cum ar fi să ia SUA piciorul de pe accel­er­ație în legă­tură cu intere­se­le sale în zonă?

La nici 24 de ore de la numirea sa, Abram­buri­ca Andrones­cu anunță schim­barea bacalau­re­a­t­u­lui din toam­nă

Madam Andrones­cu, această Ion Ili­es­cu în vari­antă fem­i­nină, nu e doar proastă cu cră­ci, e și foarte îndoc­tri­nată. Cred că și Gigi Becali ar fi fost un min­istru al edu­cației mai bun. Ceea ce spune dum­neaei e că nu putem sta nepăsă­tori în condiți­ile aces­tor rezul­tate ale bacalau­re­atelor din ultimii doi ani. Deci dacă real­i­tatea nu ne con­vine, mod­i­ficăm per­cepția ei până când ne simțim con­fort­a­bili. Scoatem camerele, sim­pli­ficăm subiectele, îmbunătățim notele. Majori­tatea copi­ilor noștri vor fi tot cre­ti­ni și anal­fabeți, dar măcar vor avea note bune și diplome de bac. Ceea ce ne lin­iștește în per­spec­ti­va că ei ne vor plăti pen­si­ile prin com­pe­tențele lor de culegă­tori de căpșu­ni.

The Econ­o­mist pub­lică un arti­col despre pla­giat­ul lui Vic­tor Pon­ta cu sin­tag­ma iron­ică “My name is Paste. Copy Paste.”

Voi ați mai scoate capul din casă după o ast­fel de rușine? Eu nu.

* * *

USL a ieșit din tranșeele politice și a început un atac la baionetă. Nim­ic nu e prea mult, totul e per­mis. Au încredere că ura împotri­va lui Băs­es­cu și PDL va face neob­ser­vate metodele prin care își impun regimul. Deo­cam­dată le merge. Iar poporul român nu cred că va reacționa, pen­tru că toc­mai au început con­cedi­ile. Și nu se face să-ți lași mititeii să se ardă și berea să se încălzească pen­tru a obser­va ce se întâm­plă. La urma urmei Băs­es­cu și‑o mer­ită, nu? Și noi, românii, dim­pre­ună cu el.

Un popor nu se man­i­festă istoric prin gen­er­ația actu­ală. Suma indi­vizilor care trăi­esc azi nu au legit­im­i­tatea totală de a vor­bi ca popor. În spatele lor stau sute de ani de isto­rie și mii de ani de viitor. De aceea nu vocea pros­timii manip­u­late este argu­men­tul suprem, ci doc­u­mentele care afir­mă prin­cipi­ile și val­o­rile românilor, care adună în ele expe­riența și aspi­rați­ile mul­tor gen­er­ații. De aceea Con­sti­tuția este mai impor­tan­tă decât o jumă­tate de mil­ion de anal­fabeți români, cumpărați cu o găleată și două kile de zahăr. USL ar tre­bui să înțe­leagă că mama Curții Con­sti­tuționale este chiar isto­ria României. Și la ea ajungem în final toți – unii ca drepți, alții ca păcă­toși.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Cristina Ciobanu

  Daca am devenit anti-basista inseam­na ca apartin acelei “majorități nee­d­u­cate” ?
  Prob­lemele Romaniei sunt alca­tu­ite din toate prob­lemele per­son­ale ale romanilor…la un loc, adi­ca vreau sa spun ca Roma­nia nu e vir­tu­ala, are in ea oameni, oameni difer­i­ti mai mult sau mai putin edu­cati si asta poate nu din vina lor…
  Stii Sorin, e o tend­in­ta gen­er­ala de a ne situa unde­va dea­supra si a privi in jos la “mul­time” , de a lucra cu “mul­ti­mi” si nu cu indi­vizi.
  Aces­ti “politichieni” se adreseaza mereu cu :
  “romanii” care tre­buie sa inte­lea­ga
  “cetatenii” care tre­buie sa…
  etc.…
  De fapt ni se arun­ca mereu cifre si teorii care NU NE CONTIN,
  noi EXISTAND, TRAIND, nu la gra­ma­da ci fiecare in parte.
  Nu sun­tem niste numere de cont sau CNP-uri…
  Si ne rapor­tam prea des la o polit­i­ca care nu ne reprez­in­ta.
  Imi doresc sa trai­esc NORMAL, fara sa fiu mereu agre­sa­ta de un basist sau anti-basist.
  Desi in ziua de azi, a fi ANTI, e o reac­tie , un efect la ceva care te der­an­jeaza.
  Si pen­tru ca tele­viz­iu­nile sunt aservite, urmarim jocurile si batali­ile pen­tru put­ere in direct in loc sa ne vedem de ale noas­tre.
  Si pen­tru ele sun­tem niste cifre de rat­ing nu?
  Si de alt­fel, ce mai faci?
  Cu drag,
  cris

  • Sorin Sfirlogea

   Eu nu cred că prob­lemele României sunt suma prob­lemelor noas­tre per­son­ale. Dacă ar fi așa, am fi pier­duți, ar tre­bui să rezolvăm un mil­iard de cazuri și situ­ații și nu ne-ar ajunge guver­nele și pre­fec­turile și tri­bunalele lumii pen­tru asta.

   Cred că prob­le­ma României este absența unui set de val­ori și prin­cipii care să clădească nați­unea română, împărtășite de o majori­tate solidă și trans­mise prin edu­cație gen­er­ați­ilor noi. Dacă vom rezol­va asta, prob­lemele noas­tre per­son­ale ni le vom putea soluționa sin­guri. Acum ne e imposi­bil, pen­tru că tre­buie să lup­tăm cu un stat corupt și incom­pe­tent și cu con­cetățenii noștri care sunt de la zi la zi tot mai imorali și mai proști. Din lip­să de edu­cație, ceea ce — de acord — nu e neapărat vina lor. Dar dacă nu ești edu­cat, deci nu înțele­gi ce e bine și ce e rău, nu e oare o gravă greșeală să decizi în numele celor­lalți, ba chiar să fii gata să pui mâna pe ciomag ca să-ți impui pros­tia ca reg­ulă?

   Nu simt deloc nevoia să îi com­pă­timesc pe cei nee­d­u­cați. Aș putea pune par­iu că, chiar în condiți­ile unui sis­tem de edu­cație bine pus la punct, pro­cen­tul de stupizi și anal­fabeți nu ar scădea sem­ni­fica­tiv. Am să revin mai târz­iu pe tema asta…

   Te-am pupat.

 2. Anonima Venetiana

  Eu am fost aseara in Pia­ta Vic­to­riei.
  E drept ca mi s‑au cam ars mititetii pe gratar…
  O sa merg si azi, si maine si cat s‑or mai gasi 2–3 lunati­ci care sa mi se ala­ture.
  E un protest impotri­va abuzu­lui si a nes­imtirii, o modal­i­tate de a urla raspi­cat “M‑am sat­u­rat!!!!”

  Mai vine cine­va?

 3. adrian

  Am obi­ceiul ca in ultimii 6 ani sa com­par evo­lu­tia soci­etatii si struc­turilor admin­is­tra­tive din Roma­nia cu evo­lu­tia com­por­ta­mentelor si struc­turilor din cartierul in care locui­esc.
  Inca de la inceput (mutarea aici) m‑au lovit multe ase­m­a­nari, insa chiar daca esan­tionul de oameni care imi sunt veci­ni nu este reprezen­ta­tiv pen­tru soci­etatea din Roma­nia, cele mai multe ase­m­a­nari sunt legate de mod­ul de admin­is­trare si de con­duc­ere, dar mai ales de reac­tie a oame­nilor la ceea ce li “se intam­pla” din partea forurilor de con­duc­ere.

  Evi­dent, nimeni nu este per­fect: nici noi vecinii care “ne astep­tam”, nici cei care fac — admin­is­tra­tia (mai ales ca fac o activ­i­tate benevola si gratis).

  Totusi, cu toate nemul­tumir­ile “romanesti” in momen­tul in care unii au incer­cat sa faca aprox­i­ma­tiv “ce face zilele astea USL”, la scara mai mica, la nivelul struc­turilor admin­is­tra­tive ale cartieru­lui: reac­tia a fost VEHEMENTA.

  In momen­tul in care un grup de tovarasi au vrut sa ignore orice reg­u­la de bun simt si con­vi­e­tuire pen­tru a schim­ba “vechi­ul regim” reac­tia vecinilor prin impli­care masi­va (90 % fata de par­tic­i­pari ante­rioare de 2–3%) a fost de a impied­i­ca orice der­a­pari de la reg­uli.

  Suprin­za­tor, dar in Roma­nia, intr‑o comu­ni­tate de 6–800 suflete s‑a intam­plat asa ceva: BUNUL simt a iesit la iveala cu inver­sunare, zam­bete si fer­mi­tate.

  De ce?
  Nu stiu sig­ur!

  Cert e ca in Roma­nia lipses­te ceva…eu cred ca respec­tul pen­tru ce FAC altii.

  • Sorin Sfirlogea

   Intere­san­tă para­lela… cred că expli­cația e că, în cazul cartieru­lui intere­sul per­son­al e ime­di­at afec­tat, în timp ce în cazul politicii există per­cepția că e prea departe ca să aibă efecte asupra fiecăruia din­tre noi. Românii vor să rezolve prob­lemele per­son­ale, nu prob­lemele României. Poate de aceea în carti­er sunt activi ime­di­at ce îi amenință ceva, iar în soci­etate sunt doar spec­ta­tori inerți.

   • adrian

    Ciu­dat, dar sunt con­vins ca nu asta este expli­ca­tia si am sa argu­mentez.

    Mai exact: vecinii romani prefera sa aiba de sufer­it — sa nu se faca nim­ic cu avan­ta­jul ca ei nu au de facut si de platit nim­ic, decat sa aiba de cas­ti­gat — unii sa faca ceva cu deza­van­ta­jul ca “cos­ta” si s‑ar putea sa nu le “pla­ca” in total­i­tate.

    Adi­ca pros­tia este atat de mare incat “per­son­alul” nu este reprezen­tat de medi­ul in care trai­esc, de cal­i­tatea vietii, ci de banii din buzu­nar si de orgolii.

    In cazul spe­cif­ic al aces­tei “ras­turn­ari de regim” cred ca expli­ca­tia este sim­pla: gradul MEDIU de cul­tura si cunoast­ere al vecinilor mei.….este mult peste gradul mediu de cul­tura al romanilor.

    Raspun­sul l‑ai dat tot tu in arti­colul de azi.

    Ciao

 4. Miruna

  Cu tot dis­pre­tul pro­fund simtit fata de presed­in­tele Bases­cu, ieri cand am ajuns acasa si am deschis tele­vi­zorul am avut ace­lasi sen­ti­ment ca atun­ci cand ma vazut Tur­nurile cazand acum 11 ani. Traim niste vre­muri teri­bile con­dusi de niste “unii” la fel ca ele.

  • Sorin Sfirlogea

   Dis­cur­sul gen­er­al pare să fie: dacă ești împotri­va USL, ești băsist. E nevoie de această clar­i­fi­care a opini­ilor, pen­tru că asta e calea prin care USL încearcă să închidă gura protes­tatar­ilor din medi­ul civic, opunându‑i unei majorități nee­d­u­cate, dar vehe­ment anti-băs­es­ciană.

 5. Alin

  E trist ce se întâm­plă, lucrurile au der­a­p­at așa de repede pen­tru că noi stăm foarte lin­iștiți.
  O parte din noi se bazează pe fap­tul că nu ni se poate întâm­pla nim­ic, ne apără insti­tuți­ile amer­i­cane și/sau europene. Hai să fim seri­oși.

  Intere­sant e fap­tul că și azi, ca în fiecare zi de anul ăsta, în piața Uni­ver­sității se strigă ‘jos Băs­es­cu!’, ca și cum nim­ic nu s‑ar fi schim­bat față de acum 6 luni și Băs­es­cu e cea mai mare amenințare la adresa democrației românești…

  • Sorin Sfirlogea

   Azi la 19 este o chemare în Piața Uni­ver­sității, împotri­va USL. Tare mă tem că iese cu îmbrânceli între anti-USL-isti si anti-PDL-isti.

 6. Alin

  Cred că ar tre­bui să schim­bi ban­ner-ul cu ‘Stop Acta’ cu ceva mai de actu­al­i­tate 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu