Eve­ni­men­tele se pre­ci­pită. Mă în­tre­bam cum va ieși Ponta din cap­cana în care sin­gur a că­zut. Iată: prin pro­vo­ca­rea unui mare scan­dal, care să dis­tragă aten­ția de la in­ca­pa­ci­ta­tea sa de a în­de­plini pro­mi­siu­nile fă­cute acum două luni, când a pre­luat gu­ver­nul. Po­po­rul ro­mân e acum pre­o­cu­pat de me­ciul USL-Bă­sescu și n‑are timp să se gân­dească la ceea ce i s‑a fă­gă­duit, dar nu s‑a în­tâm­plat. Și – as­cul­tați-mă ce vă spun – nici nu se va în­tâm­pla. Gu­ver­nul Ponta și vi­i­to­rul pre­șe­dinte An­to­ne­scu vor fi, după pă­re­rea mea, cel mai dez­as­truos epi­sod din is­to­ria post-de­cem­bristă a României.

Ceea ce s‑a în­tâm­plat azi de­pă­șește orice ima­gi­na­ție. Iată fap­tele, într‑o or­dine non-cronologică:

Au fost schim­bați pre­șe­din­tele Se­na­tu­lui  și pre­șe­din­tele Ca­me­rei Deputaților

Era oa­re­cum de aș­tep­tat – ad­mit – să se pună în frun­tea aces­tor in­sti­tu­ții oa­meni care să re­pre­zinte noua ma­jo­ri­tate. Mo­dul în care s‑a fă­cut, fără o mo­ti­va­ție ex­pli­cită, în pe­ri­oada de va­canță par­la­men­tară, con­vo­când par­la­men­ta­rii peste ca­pul aces­tor pre­șe­dinți – deși con­sti­tu­țio­nal doar ei pot or­ga­niza se­siuni ex­tra­or­di­nare – este fără pre­ce­dent, din câte știu eu. De­fi­ni­to­rie este ex­pre­sia lui Va­le­riu Zgo­nea – cel care de­vine pre­șe­dinte la Ca­mera De­pu­ta­ți­lor – care, la ame­nin­ța­rea se­si­ză­rii Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale, spune: pu­teți să mer­geți și la mama Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale! În tra­du­cere: noi su­tem le­gea și Con­sti­tu­ția și Par­la­men­tul și tot!

In­te­re­sant, Adrian Năs­tase și‑a re­tras ce­re­rea de în­tre­ru­pere a pe­dep­sei pe mo­tive me­di­cale. Presa ob­servă că, dacă Bă­sescu e sus­pen­dat, An­to­ne­scu de­vine in­te­ri­mar din po­zi­ția de pre­șe­dinte de Se­nat, ceea ce îi dă drep­tul de gra­ți­ere in­di­vi­du­ală. Acum în­țe­leg agi­ta­ția prin presă și pe Fa­ce­book a fi­u­lui lui Năs­tase: se do­rește ca atunci când se pro­nunță gra­ți­e­rea să existe o em­pa­tie la nive­lul ma­se­lor, care să ad­mită că “nu me­rita, săracu!”.

A fost schim­bat Avo­ca­tul Poporului

Nu există o mo­ti­va­ție clară a aces­tei schim­bări, cu ex­cep­ția afir­ma­ți­i­lor re­pe­tate din ul­tima vreme că “e omul lui Tra­ian Bă­sescu” și de aceea atacă toate de­ci­zi­ile Parlamentului.

Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală a de­pus plân­gere la Cur­tea Eu­ro­peană îm­po­triva Gu­ver­nu­lui, iar co­mi­sa­rul UE pen­tru jus­ti­ție s‑a de­cla­rat în­gri­jo­rat de ata­cu­rile pu­te­rii din Ro­mâ­nia îm­po­triva justiției

Nici nu e ne­voie de co­men­ta­rii. Efec­tele eco­no­mice ale unei ast­fel de si­tu­a­ții sunt deo­cam­dată in­cal­cu­la­bile. Stați să ve­deți re­ac­ți­ile me­diu­lui de afa­ceri în pe­ri­oada ur­mă­toare. Pe dea­su­pra USL anunță că uni­no­mi­na­lul pur, de­cla­rat ne­con­sti­tu­țio­nal de CCR, va fi pro­mo­vat prin or­do­nanță de ur­gență a Gu­ver­nu­lui. Asta după ce Ponta spu­nea că este in­to­le­ra­bil să gu­ver­nezi prin or­do­nanțe gu­ver­na­men­tale, care anu­lează pre­ro­ga­ti­vele Parlamentului…

Am­ba­sa­do­rul SUA de­clară că azi e o zi nea­gră în is­to­ria Ro­mâ­niei și că e îngrijorat

Omul ăsta nu vor­bește de ca­pul lui. Cum ar fi să ia SUA pi­cio­rul de pe ac­ce­le­ra­ție în le­gă­tură cu in­te­re­sele sale în zonă?

La nici 24 de ore de la nu­mi­rea sa, Abram­bu­rica An­dro­ne­scu anunță schim­ba­rea ba­ca­la­u­re­a­tu­lui din toamnă

Ma­dam An­dro­ne­scu, această Ion Ili­escu în va­ri­antă fe­mi­nină, nu e doar proastă cu crăci, e și foarte în­doc­tri­nată. Cred că și Gigi Be­cali ar fi fost un mi­nis­tru al edu­ca­ției mai bun. Ceea ce spune dum­neaei e că nu pu­tem sta ne­pă­să­tori în con­di­ți­ile aces­tor re­zul­tate ale ba­ca­la­u­re­a­te­lor din ul­ti­mii doi ani. Deci dacă re­a­li­ta­tea nu ne con­vine, mo­di­fi­căm per­cep­ția ei până când ne sim­țim con­for­ta­bili. Scoa­tem ca­me­rele, sim­pli­fi­căm su­biec­tele, îm­bu­nă­tă­țim no­tele. Ma­jo­ri­ta­tea co­pi­i­lor noș­tri vor fi tot cre­tini și anal­fa­beți, dar mă­car vor avea note bune și di­plome de bac. Ceea ce ne li­niș­tește în per­spec­tiva că ei ne vor plăti pen­si­ile prin com­pe­ten­țele lor de cu­le­gă­tori de căpșuni.

The Eco­no­mist pu­blică un ar­ti­col des­pre pla­gi­a­tul lui Vic­tor Ponta cu sin­tagma iro­nică “My name is Paste. Copy Paste.”

Voi ați mai scoate ca­pul din casă după o ast­fel de ru­șine? Eu nu.

* * *

USL a ie­șit din tran­șe­ele po­li­tice și a în­ce­put un atac la baio­netă. Ni­mic nu e prea mult, to­tul e per­mis. Au în­cre­dere că ura îm­po­triva lui Bă­sescu și PDL va face ne­ob­ser­vate me­to­dele prin care își im­pun re­gi­mul. Deo­cam­dată le merge. Iar po­po­rul ro­mân nu cred că va re­ac­ționa, pen­tru că toc­mai au în­ce­put con­ce­di­ile. Și nu se face să-ți lași mi­ti­teii să se ardă și be­rea să se în­că­l­zească pen­tru a ob­serva ce se în­tâm­plă. La urma ur­mei Bă­sescu și‑o me­rită, nu? Și noi, ro­mâ­nii, dim­pre­ună cu el.

Un po­por nu se ma­ni­festă is­to­ric prin ge­ne­ra­ția ac­tu­ală. Suma in­di­vi­zi­lor care tră­iesc azi nu au le­gi­ti­mi­ta­tea to­tală de a vorbi ca po­por. În spa­tele lor stau sute de ani de is­to­rie și mii de ani de vi­i­tor. De aceea nu vo­cea pros­ti­mii ma­ni­pu­late este ar­gu­men­tul su­prem, ci do­cu­men­tele care afirmă prin­ci­pi­ile și va­lo­rile ro­mâ­ni­lor, care adună în ele ex­pe­riența și as­pi­ra­ți­ile mul­tor ge­ne­ra­ții. De aceea Con­sti­tu­ția este mai im­por­tantă de­cât o ju­mă­tate de mi­lion de anal­fa­beți ro­mâni, cum­pă­rați cu o gă­leată și două kile de za­hăr. USL ar tre­bui să în­țe­leagă că mama Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale este chiar is­to­ria Ro­mâ­niei. Și la ea ajun­gem în fi­nal toți – unii ca drepți, al­ții ca păcătoși.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Cristina Ciobanu

  Daca am de­ve­nit anti-ba­sista in­seamna ca apar­tin ace­lei “ma­jo­ri­tăți needucate” ?
  Pro­ble­mele Ro­ma­niei sunt al­ca­tu­ite din toate pro­ble­mele per­so­nale ale romanilor…la un loc, adica vreau sa spun ca Ro­ma­nia nu e vir­tu­ala, are in ea oa­meni, oa­meni di­fe­riti mai mult sau mai pu­tin edu­cati si asta poate nu din vina lor…
  Stii So­rin, e o ten­dinta ge­ne­rala de a ne si­tua un­deva dea­su­pra si a privi in jos la “mul­time” , de a lu­cra cu “mul­timi” si nu cu indivizi.
  Acesti “po­li­ti­chieni” se adre­seaza me­reu cu :
  “ro­ma­nii” care tre­buie sa inteleaga
  “ce­ta­te­nii” care tre­buie sa…
  etc.…
  De fapt ni se arunca me­reu ci­fre si te­o­rii care NU NE CONTIN,
  noi EXISTAND, TRAIND, nu la gra­mada ci fi­e­care in parte.
  Nu sun­tem niste nu­mere de cont sau CNP-uri…
  Si ne ra­por­tam prea des la o po­li­tica care nu ne reprezinta.
  Imi do­resc sa tra­iesc NORMAL, fara sa fiu me­reu agre­sata de un ba­sist sau anti-basist.
  Desi in ziua de azi, a fi ANTI, e o re­ac­tie , un efect la ceva care te deranjeaza.
  Si pen­tru ca te­le­vi­ziu­nile sunt aser­vite, ur­ma­rim jo­cu­rile si ba­ta­li­ile pen­tru pu­tere in di­rect in loc sa ne ve­dem de ale noastre.
  Si pen­tru ele sun­tem niste ci­fre de ra­ting nu?
  Si de alt­fel, ce mai faci?
  Cu drag,
  cris

  • Sorin Sfirlogea

   Eu nu cred că pro­ble­mele Ro­mâ­niei sunt suma pro­ble­me­lor noas­tre per­so­nale. Dacă ar fi așa, am fi pier­duți, ar tre­bui să re­zol­văm un mi­li­ard de ca­zuri și si­tu­a­ții și nu ne-ar ajunge gu­ver­nele și pre­fec­tu­rile și tri­bu­na­lele lu­mii pen­tru asta.

   Cred că pro­blema Ro­mâ­niei este ab­sența unui set de va­lori și prin­ci­pii care să clă­dească na­țiu­nea ro­mână, îm­păr­tă­șite de o ma­jo­ri­tate so­lidă și trans­mise prin edu­ca­ție ge­ne­ra­ți­i­lor noi. Dacă vom re­zolva asta, pro­ble­mele noas­tre per­so­nale ni le vom pu­tea so­lu­ționa sin­guri. Acum ne e im­po­si­bil, pen­tru că tre­buie să lup­tăm cu un stat co­rupt și in­com­pe­tent și cu con­ce­tă­țe­nii noș­tri care sunt de la zi la zi tot mai imo­rali și mai proști. Din lipsă de edu­ca­ție, ceea ce — de acord — nu e ne­a­pă­rat vina lor. Dar dacă nu ești edu­cat, deci nu în­țe­legi ce e bine și ce e rău, nu e oare o gravă gre­șe­ală să de­cizi în nu­mele ce­lor­lalți, ba chiar să fii gata să pui mâna pe cio­mag ca să-ți im­pui pros­tia ca regulă?

   Nu simt de­loc ne­voia să îi com­pă­ti­mesc pe cei ne­e­du­cați. Aș pu­tea pune pa­riu că, chiar în con­di­ți­ile unui sis­tem de edu­ca­ție bine pus la punct, pro­cen­tul de stu­pizi și anal­fa­beți nu ar scă­dea sem­ni­fi­ca­tiv. Am să re­vin mai târ­ziu pe tema asta…

   Te-am pu­pat.

 2. Anonima Venetiana

  Eu am fost aseara in Pi­ata Victoriei.
  E drept ca mi s‑au cam ars mi­ti­te­tii pe gratar…
  O sa merg si azi, si maine si cat s‑or mai gasi 2–3 lu­na­tici care sa mi se alature.
  E un pro­test im­po­triva abu­zu­lui si a ne­sim­ti­rii, o mo­da­li­tate de a urla ras­pi­cat “M‑am saturat!!!!”

  Mai vine cineva?

 3. adrian

  Am obi­ce­iul ca in ul­ti­mii 6 ani sa com­par evo­lu­tia so­ci­e­ta­tii si struc­tu­ri­lor ad­mi­nis­tra­tive din Ro­ma­nia cu evo­lu­tia com­por­ta­men­te­lor si struc­tu­ri­lor din car­ti­e­rul in care locuiesc.
  Inca de la in­ce­put (mu­ta­rea aici) m‑au lo­vit multe ase­ma­nari, insa chiar daca esan­tio­nul de oa­meni care imi sunt ve­cini nu este re­pre­zen­ta­tiv pen­tru so­ci­e­ta­tea din Ro­ma­nia, cele mai multe ase­ma­nari sunt le­gate de mo­dul de ad­mi­nis­trare si de con­du­cere, dar mai ales de re­ac­tie a oa­me­ni­lor la ceea ce li “se in­tam­pla” din par­tea fo­ru­ri­lor de conducere. 

  Evi­dent, ni­meni nu este per­fect: nici noi ve­ci­nii care “ne as­tep­tam”, nici cei care fac — ad­mi­nis­tra­tia (mai ales ca fac o ac­ti­vi­tate be­ne­vola si gratis). 

  To­tusi, cu toate ne­mul­tu­mi­rile “ro­ma­ne­sti” in mo­men­tul in care unii au in­cer­cat sa faca apro­xi­ma­tiv “ce face zi­lele as­tea USL”, la scara mai mica, la nive­lul struc­tu­ri­lor ad­mi­nis­tra­tive ale car­ti­e­ru­lui: re­ac­tia a fost VEHEMENTA.

  In mo­men­tul in care un grup de to­va­rasi au vrut sa ig­nore orice re­gula de bun simt si con­vi­e­tu­ire pen­tru a schimba “ve­chiul re­gim” re­ac­tia ve­ci­ni­lor prin im­pli­care ma­siva (90 % fata de par­ti­ci­pari an­te­ri­oare de 2–3%) a fost de a im­pie­dica orice de­ra­pari de la reguli.

  Su­prin­za­tor, dar in Ro­ma­nia, intr‑o co­mu­ni­tate de 6–800 su­flete s‑a in­tam­plat asa ceva: BUNUL simt a ie­sit la ive­ala cu in­ver­su­nare, zam­bete si fermitate.

  De ce?
  Nu stiu sigur!

  Cert e ca in Ro­ma­nia lip­seste ceva…eu cred ca res­pec­tul pen­tru ce FAC altii.

  • Sorin Sfirlogea

   In­te­re­santă pa­ra­lela… cred că ex­pli­ca­ția e că, în ca­zul car­ti­e­ru­lui in­te­re­sul per­so­nal e ime­diat afec­tat, în timp ce în ca­zul po­li­ti­cii există per­cep­ția că e prea de­parte ca să aibă efecte asu­pra fi­e­că­ruia din­tre noi. Ro­mâ­nii vor să re­zolve pro­ble­mele per­so­nale, nu pro­ble­mele Ro­mâ­niei. Poate de aceea în car­tier sunt ac­tivi ime­diat ce îi ame­nință ceva, iar în so­ci­e­tate sunt doar spec­ta­tori inerți.

   • adrian

    Ciu­dat, dar sunt con­vins ca nu asta este ex­pli­ca­tia si am sa argumentez.

    Mai exact: ve­ci­nii ro­mani pre­fera sa aiba de su­fe­rit — sa nu se faca ni­mic cu avan­ta­jul ca ei nu au de fa­cut si de pla­tit ni­mic, de­cat sa aiba de cas­ti­gat — unii sa faca ceva cu dez­a­van­ta­jul ca “costa” si s‑ar pu­tea sa nu le “placa” in totalitate.

    Adica pros­tia este atat de mare in­cat “per­so­na­lul” nu este re­pre­zen­tat de me­diul in care tra­iesc, de ca­li­ta­tea vi­e­tii, ci de ba­nii din bu­zu­nar si de orgolii.

    In ca­zul spe­ci­fic al aces­tei “ras­tur­nari de re­gim” cred ca ex­pli­ca­tia este sim­pla: gra­dul MEDIU de cul­tura si cu­noas­tere al ve­ci­ni­lor mei.….este mult peste gra­dul me­diu de cul­tura al romanilor.

    Ras­pun­sul l‑ai dat tot tu in ar­ti­co­lul de azi.

    Ciao

 4. Miruna

  Cu tot dis­pre­tul pro­fund sim­tit fata de pre­se­din­tele Ba­sescu, ieri cand am ajuns acasa si am des­chis te­le­vi­zo­rul am avut ace­lasi sen­ti­ment ca atunci cand ma va­zut Tur­nu­rile ca­zand acum 11 ani. Traim niste vre­muri te­ri­bile con­dusi de niste “unii” la fel ca ele.

  • Sorin Sfirlogea

   Dis­cur­sul ge­ne­ral pare să fie: dacă ești îm­po­triva USL, ești bă­sist. E ne­voie de această cla­ri­fi­care a opi­ni­i­lor, pen­tru că asta e ca­lea prin care USL în­cearcă să în­chidă gura pro­tes­ta­ta­ri­lor din me­diul ci­vic, opunându‑i unei ma­jo­ri­tăți ne­e­du­cate, dar ve­he­ment anti-băsesciană.

 5. Alin

  E trist ce se în­tâm­plă, lu­cru­rile au de­ra­pat așa de re­pede pen­tru că noi stăm foarte liniștiți.
  O parte din noi se ba­zează pe fap­tul că nu ni se poate în­tâm­pla ni­mic, ne apără in­sti­tu­ți­ile ame­ri­cane și/sau eu­ro­pene. Hai să fim serioși.

  In­te­re­sant e fap­tul că și azi, ca în fi­e­care zi de anul ăsta, în piața Uni­ver­si­tă­ții se strigă ‘jos Bă­sescu!’, ca și cum ni­mic nu s‑ar fi schim­bat față de acum 6 luni și Bă­sescu e cea mai mare ame­nin­țare la adresa de­mo­cra­ției românești…

  • Sorin Sfirlogea

   Azi la 19 este o che­mare în Piața Uni­ver­si­tă­ții, îm­po­triva USL. Tare mă tem că iese cu îm­brân­celi în­tre anti-USL-isti si anti-PDL-isti.

 6. Alin

  Cred că ar tre­bui să schimbi ban­ner-ul cu ‘Stop Acta’ cu ceva mai de actualitate 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.