Zi­lele tre­cute, chiar ieri dacă nu mă în­șe­ală me­mo­ria, în­tre­bat de presă dacă există mo­tive pen­tru sus­pen­da­rea pre­șe­din­te­lui Tra­ian Bă­sescu, li­de­rul UDMR – Ke­le­men Hu­nor – a răs­puns că da, există multe mo­tive, bi­ne­în­țe­les. M‑am în­tre­bat, cum pro­ba­bil vă în­tre­bați și voi, de ce până la în­ce­pu­tul lui mai domnii par­la­men­tari ai UDMR nu au des­co­pe­rit aceste mo­tive și de ce nu s‑au plâns de ele la mo­men­tul apa­ri­ției lor. Pen­tru că în­treg do­cu­men­tul USL care fun­damen­tează pro­pu­ne­rea de sus­pen­dare se re­feră la ul­ti­mii doi ani și ju­mă­tate, nu la niște eve­ni­mente re­cente. Răs­pun­sul e evi­dent: atunci UDMR era la gu­ver­nare și se bu­cura de avan­ta­jele ei.

Eu unul m‑am cam să­tu­rat de jo­cul imo­ral pe care îl face acest par­tid, ali­pindu-se ba unei pu­teri de stânga, ba de dreapta, cu evi­denta in­ten­ție de a ob­ține avan­taje pen­tru mi­no­ri­ta­tea pe care o re­pre­zintă. Nu neg, sunt efi­cienți și per­se­ve­renți, dar de la o vreme în­coace – după ce au ob­ți­nut ceea ce era fi­resc să ob­țină – mi se pare că au aban­do­nat in­te­re­sele co­mu­ni­tă­ții în fa­voa­rea ce­lor pro­prii. Tot mai des se aude des­pre afa­ce­rile du­bi­oase ale unor per­so­naje din acest par­tid, ba prin in­dus­tria fo­res­ti­eră, ba prin agri­cul­tură, ba naiba mai știe pe unde.

În­tre timp, pen­tru că tre­buie să-și jus­ti­fice exis­tența po­li­tică, îmi pare că UDMR mi­mează o sus­ți­nere a auto­no­miei re­gio­nale ma­ghiare – nici nu vor s‑o spri­jine pe față, pen­tru că s‑ar lua la harță cu par­te­ne­rii de gu­ver­nare, nici nu afirmă clar că e o pre­ten­ție aiu­rită, pen­tru că to­tuși vor vo­tu­rile se­cu­i­mii. Ca să-și păs­treze co­e­ziu­nea elec­to­rală care le asi­gură pre­zența în par­la­ment, UDMR-iș­tii tre­buie să fie la gu­ver­nare. Doar așa pot face rost de mici pri­vi­le­gii și de fon­du­rile alo­cate de la bu­ge­tul de stat pen­tru a‑și ali­menta elec­to­ra­tul cu ilu­zia avan­ta­je­lor pe care le pro­duce exis­tența lor. De în­dată ce nu vor mai avea ce pune pe masa ma­ghia­ru­lui din Ro­mâ­nia, UDMR-iș­tii vor tre­bui să su­porte cri­ti­cile ce­lor care le ce­reau să sus­țină ex­pli­cit auto­no­mia re­gio­nală se­cu­iască, ale lui La­s­zlo To­kes, care îi vâ­nează de ani de zile. Ceea ce, pro­ba­bil, le va fi fa­tal. Deși, tre­buie să re­cu­nosc, că ma­ghia­rii au dat în­tot­dea­una do­vadă de mult mai multă so­li­da­ri­tate în ju­rul li­de­ri­lor lor de­cât ro­mâ­nii. Și pen­tru asta îi admir.

Ves­tea proastă pen­tru UDMR, con­fir­mată de re­zul­ta­tele ale­ge­ri­lor lo­cale, este că USL nu pare să aibă ne­voie de par­ti­ci­pa­rea lor pen­tru o ma­jo­ri­tate. Ba dim­po­trivă, dacă sunt lă­sați în opo­zi­ție, pot fi fo­lo­siți drept cal de bă­taie pen­tru even­tu­ale teme na­țio­na­liste, care să aducă pu­te­rii la­u­dele elec­to­ra­tu­lui șo­vin. Con­clu­zia e lim­pede: UDMR tre­buie să dea semne de co­la­bo­rare și suți­nere față de noua pu­tere, căci poate așa vor fi to­tuși co­op­tați la chi­o­lha­nul bo­ga­ți­lor, chiar dacă vor sta doar la masa mu­zi­can­ți­lor. Ei, acum chiar în­țe­leg de ce sunt multe mo­tive să‑l sus­pende pe Băsescu…

PS. În ace­eași si­tu­a­ție se gă­sește și UNPR, dar des­pre ăș­tia nu me­rită să-mi ră­cesc gura, ori­cum sunt doar niște tra­sești politici…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.