Suspendarea conștiinței

Am privit o parte a dez­ba­ter­ilor de vineri din Par­la­ment. Eram curios ce vor face UDMR, UNPR și minoritățile, pen­tru că despre toți ceilalți nu aveam nici un dubiu ce par­ti­turi vor inter­preta fiecare. Dar privind la des­fășu­rarea eveni­mentelor am remar­cat câteva lucruri — mi se pare că micile scăpări, expre­sii și ges­turi necon­tro­late, pot descrie foarte bine ce gân­dește cineva cu ade­vărat.

Mai întâi a fost expre­sia lui Antonescu, der­an­jat de rumoarea provo­cată în sală de pedeliști, după ce Mircea Toader ceruse citirea avizu­lui CCR. Prob­lema era — se pare — că ordinea de zi fus­ese con­ven­ită într-un fel cu o zi înainte, la comisii și schim­bată apoi la pub­li­carea în Mon­i­torul Ofi­cial. Acți­unea miroase a Ponta. Desigur, USL s‑a gân­dit că lec­tura avizu­lui în plen, trans­misă de tele­viz­iuni, ar putea să nu‑i avan­ta­jeze așa că au decupat‑o dis­cret la tipar. Cei de la PDL au ratat momen­tul opor­tun pen­tru a reclama prob­lema, așa că insis­tențele lor nu au făcut decât ca Antonescu să se enerveze nițel și să uite că are un micro­fon deschis în față când i‑a zis lui Zgonea: "ce vor, mă?".

Apoi, o a doua scenă mem­o­ra­bilă s‑a petre­cut după ce s‑au anunțat rezul­tatele votu­lui din par­la­ment. Ponta stătea la o masă lângă Antonescu și tre­buiau să înceapă con­fer­ința de presă. Crin­u­lui nos­tru național nu‑i era clar cine să juiseze primul în fața ziar­iștilor, așa că Vic­toraș i‑a expli­cat cu un ton sat­is­fă­cut și con­ciliant: "zi tu, gata, eu sunt numărul doi". Caș­cav­alul e fru­mos feliat, după pohta ce-au pohtit.

Dar toate astea au fost posi­bile pen­tru că UDMR, UNPR și minoritățile și-au vân­dut voturile. Cum poate fi nego­cia­bilă sus­pendarea unui președ­inte de stat? Nu e vorba despre o lege în care cazi la un com­pro­mis, ci la demiterea unei funcții foarte impor­tante, iar încăl­cările Con­sti­tuției de care era acuzat nu sunt o glumă. Pen­tru asta poți con­sid­era că e vino­vat sau că nu, dar nu-ți poți târ­gui opinia. Negocierea în polit­ica românească e dusă prea departe. Pot să înțe­leg că pe o lege renunți la niște idei pe care le ai, pen­tru a‑ți impune alte preved­eri pe care le con­sid­eri mai impor­tante. Cu alte cuvinte, ca să fac o analo­gie cu matem­at­ica, pot să înțe­leg că într-un inter­val de val­ori între 0 și 100 poți fi con­vins să te muti de la 38 la 49. Dar ceea ce s‑a întâm­plat vineri a fost o tre­cere de la 0 la 100, de la nu la da. Prin ceea ce au făcut au demon­strat — dacă mai era nevoie — că a sus­penda un președ­inte e cât se poate de lesne de îndată ce ți-ai sus­pendat conști­ința.

Se zvonește că toate aceste trei grupuri par­la­mentare au cerut renunțarea la uni­nom­i­nalul pur la viitoarele alegeri, care le-ar fi deza­van­ta­jat major. N‑am auzit nimic despre com­pro­misul încheiat, dar prob­a­bil că vom avea răspun­sul în curând, când se va trece la pregătirea alegerilor. Vom vedea pe câți arginți și-au vân­dut pielea acești oameni, care până mai ieri erau susțină­torii lui Băs­escu. Și mai ales vom vedea dacă USL își va ține promi­si­u­nile, pen­tru că totul e posi­bil în lumea lip­sită de car­ac­ter a politicii românești.

Mai spun o dată: Băs­escu NU este președ­in­tele de care Româ­nia are nevoie. Așadar toate aceste obser­vații nu sunt făcute pen­tru a‑i lua partea, pen­tru că 90% din ceea ce i se întâm­plă și‑a pregătit el însuși prin com­por­ta­men­tul său politic. Dar mă uit cu îngri­jo­rare la clasa asta politică și-mi dau seama cum tre­buie să arate relați­ile din­tre ei. O adună­tură de lași, min­ci­noși, duplic­i­tari, aro­ganți, puerili și infat­u­ați. Ce poate să iasă bun din ei? Dar mai îngri­joră­tor de atât: cât de proști sun­tem ca popor de‑i tot vân­turăm pe aceiași în sus și‑n jos, fără rost, sperând că de mâine se vor schimba?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Daniel C

  Salut Sorin,

  Am urmărit arti­colele tale cu plăcere și tre­buie să spun că sun­tem în asen­ti­ment. Este stu­pe­fi­ant ce se întâm­plă în Româ­nia, până unde poate merge nes­imțirea, lăco­mia, min­ci­una printre politi­cieni, și de o parte și de alta, cum poporul pare hip­no­ti­zat și lip­sit de reacție la toate acți­u­nile cla­sei politice, după cum spuneai și tu se pare că memo­ria colec­tivă e din ce în ce mai volatilă și se poate reseta cu 1 kg de ulei sau de făină, sau cu 2 mici cu muș­tar și pâine. Opinia pub­lică e amorțită, poate obosită sau scâr­bită (sper eu) de mitocă­nia și nes­imțirea crasă a politice­nilor ce apar pe sti­clă, de lipsa de coloană ver­te­brală, de log­ică min­imă și de lipsa de bun simț cu care ne "hră­nesc" con­stant.
  O dată cu moartea lui Coposu am rămas o țară fără politi­cieni altru­iști, entuzi­aști și ani­mați de o ide­olo­gie clară — ori­care ar fi aceea de stânga, de cen­tru sau de dreapta — fără politi­cieni cin­stiți care să fie o sursă de inspi­rație pen­tru alții. A fi politi­cian in Roma­nia de astăzi înseamă aparte­nența la o castă, înseamnă com­plic­i­tate și pupin­curism, înseamnă un mijloc de îmbogățire rapidă și înseamnă asumarea degradării ca ființă umană.

  Și atunci, pen­tru a reflecta real­i­tatea, ar tre­bui să le prop­unem să schimbe jurămân­tul pe care îl depun "aleșii" iar în loc de Bib­lie să pună mâna pe un teanc de bani cât mai gros și să răspundă sin­cer, din toată inima și cu toată convin­gerea la între­bările:

  - "Te lep­ezi de bunul simț?"
  — "Mă lepăd!" ar tre­bui să fie răspun­sul.
  — "Te lep­ezi de respec­tul de sine?"
  — "Mă lepăd!" ar tre­bui să fie răspun­sul.
  — "Te lep­ezi de val­o­rile morale?"
  — "Mă lepăd!" ar tre­bui să fie răspun­sul.
  — "Te lep­ezi de val­o­rile morale?"
  — "Mă lepăd!" ar tre­bui să fie răspun­sul.
  — "Atunci fiule, mer­iți să faci parte din clasa politică a aces­tei tări! Felic­itări!" — ar tre­bui să vină accep­tul final și reacu­vântarea unui vet­eran dacă pre­tenden­tul a răspuns corect la toate între­bările.

 2. Gabila

  Buna si democ­ra­tia asta la ceva.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu