Dom­nul An­to­ne­scu a ajuns la Co­tro­ceni. De acolo ne trans­mite să stăm cu­minți că treaba e bună. L‑a che­mat pe dom­nul Ponta, că nu se vă­zu­seră de mult, ce‑i drept, a mai vor­bit și cu Bă­sescu, l‑a che­mat și pe am­ba­sa­do­rul SUA și pe gu­ver­na­to­rul BNR. Adică e în treabă, omul… Dar cel mai mult mi‑a plă­cut că i‑a che­mat pe șe­fii ser­vi­ci­i­lor se­crete și le‑a dat in­di­ca­ții pre­ți­oase. Ci­tez: le-am ce­rut să func­țio­neze nor­mal. Bravo, Cri­nule, așa te vrem, lu­cea­fă­rule! Cum le pui tu pe toate la punct…

Cât des­pre în­tâl­ni­rea cu Isă­rescu, fac pa­riu că i‑a ce­rut să arunce euro pe piață ca să oprească că­de­rea le­u­lui. Rămâne de vă­zut dacă BNR ac­țio­nează la co­mandă politică…

* * *

Dom­nul Ponta sche­lă­lăie. Cică re­gretă mo­dul în care i‑a răs­puns can­ce­la­ru­lui Ger­ma­niei, An­gela Mer­kel, afir­mând că nu ea vo­tează pe 29 iu­lie. Nu e doar idiot, e și prost. Cum poate să-și ima­gi­neze că ma­dam Mer­kel se apucă să facă afir­ma­ții fără să știe care e si­tu­a­ția? Evi­dent că știe. Și dacă a spus ce a spus, a făcut‑o pen­tru că a vrut să dea un me­saj, nu să di­a­lo­gheze cu un pu­țoi imberb.

Dar lu­cru­rile nu se opresc aici. Presa ro­mână și in­ter­națio­nală con­ti­nuă să vor­bească des­pre si­tu­a­ția noas­tră politică:

Fran­k­fur­ter All­ge­me­ine Ze­it­ung: Aşa grăit-au puciştii

BBC — Alarm over Ro­ma­ni­a’s bit­ter Ponta-Ba­sescu turf war

The Eco­no­mist — Is Ro­ma­nia worse than Hungary?

Ade­vă­rul — Li­de­rul PPE Jo­seph Daul re­fuză să‑l pri­mească pe Vic­tor Ponta

* * *

Ban­cul zi­lei: cică Ponta a de­cla­rat că, după ce au re­u­șit să‑l sus­pende pe Bă­sescu în Par­la­ment, nu se mai țin șe­dințe de Gu­vern. Pen­tru că nu mai au des­pre ce să vorbească.

* * *

Con­si­liul Su­pe­rior al Ma­gis­tra­tu­rii afirmă răs­pi­cat că de­cla­ra­ți­ile po­li­tice des­pre jus­ti­ție de­pă­șesc ca­drul nor­ma­li­tă­ții. Asta vreau să aud — n‑o fi jus­ti­ția per­fectă, dar dacă stă me­reu în ge­nunchi în fața po­li­ti­cie­ni­lor n‑o să fie nici­o­dată lă­sată să se ri­dice în pi­cioare. Afir­ma­ți­ile la te­le­vi­ziuni și în presă des­pre pre­su­puse aran­ja­mente ale jus­ti­ției în fa­voa­rea unuia sau al­tuia tre­buie do­ve­dite sau sancționate.

* * *

Vă spu­neam des­pre cum se ob­țin doc­to­ra­tele în Ro­mâ­nia. ProTv a fă­cut o an­chetă cu ca­mera as­cunsă. Voila:


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.