În­cerc să mă des­part de su­biec­tele po­li­tice și să-mi aduc aminte des­pre alte lu­cruri, dar în fi­e­care zi se în­tâm­plă lu­cruri care mă pro­voacă să le co­men­tez. De pildă azi dom­nul Ponta a dat un in­ter­viu pen­tru Fi­nan­cial Ti­mes, spu­nând: “Am ve­nit la pu­tere acum două luni, am pro­pus un pro­gram de re­forme foarte clar (…) pen­tru a avea creș­tere eco­no­mică și pen­tru a face re­forme struc­tu­rale. (…) Din pă­cate, și asta a con­dus la con­flic­tul din Par­la­ment, Pre­șe­din­tele a ac­țio­nat nu doar îm­po­triva Gu­ver­nu­lui, dar chiar și îm­po­triva Par­la­men­tu­lui și am in­trat într-un fel de blo­caj politic.”

Dacă ci­neva a vă­zut un pro­gram de re­forme pro­pus de Ponta să-mi zică și mie, pen­tru că eu unul re­țin doar niște pro­mi­siuni ha­zar­date fă­cute când pre­lua gu­ver­na­rea și-atât. În rest n‑a fă­cut de­cât să în­cerce să-și aroge toate pre­ro­ga­ti­vele pu­te­rii, in­clu­siv re­pre­zen­ta­rea la Con­si­liul Eu­ro­pei, unde Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală i‑a spus că nu e treaba lui. Par­la­men­tul și Marga l‑au aju­tat să meargă el, iar la în­toar­cere ne‑a spus că crede că a re­pre­zen­tat bine Ro­mâ­nia. Dom­nule Ponta ești idiot! Nu tre­buie să crezi, tre­bui să fii si­gur că ai re­pre­zen­tat bine Ro­mâ­nia. Alt­min­teri nu ai ce că­uta acolo.

Ponta este un mi­to­man în­năs­cut. De aceea nici nu în­țe­lege care e pro­blema cu pla­gi­a­tul — față de min­ciu­nile co­lo­sale pe care le toarnă zi de zi, ches­tia aia cu doc­to­ra­tul e floare la ure­che. Are o imensă se­ni­nă­tate când de­bi­tează go­go­rițe, în­so­țindu-le cu rân­je­tul ăla sa­tis­fă­cut care parcă zice “te-am fă­cut”. El știe că există o ma­jo­ri­tate stu­pidă care nu în­țe­lege ni­mic din po­li­tică și că­reia tre­buie să i te adre­sezi cu tu­peu și si­gu­ranță de sine ca să te ur­meze ne­con­di­țio­nat. Nici mă­car nu se obo­sește să con­stru­iască un me­saj pen­tru cei care pri­cep ceva, pen­tru el ăia nu există, nu con­tează de­cât ca sursă de taxe și impozite.

Am ajuns să avem doar vo­ca­ția de­mo­lă­rii. Clasa po­li­tică ac­tu­ală e de­tes­ta­bilă. Dacă vrem să fa­cem ceva însă, tre­buie să adu­cem oa­meni noi în pe­i­saj, nu să‑i tot ro­tim pe ace­iași, punându‑i la pu­tere pe cei pe care îi urâm mai pu­țin azi. Dra­gii mei con­ce­tă­țeni, vă con­jur, opriți-vă din a vota con­tra cuiva! In­di­fe­rent cine ar fi acela. Tre­buie să în­ce­pem să con­struim, nu să tot demolăm!

Îmi veți spune că e greu și că n‑aveți pe cine să vo­tați pen­tru a con­strui. Iar eu am să vă rea­min­tesc că a con­strui e în­tot­dea­una greu pen­tru că im­plică un pro­iect, o idee, prin­ci­pii și va­lori, iar a de­mola e me­reu foarte sim­plu. Nu ob­ser­vați că clasa po­li­tică fo­lo­sește acest me­ca­nism ca să de­vină pe­renă? În pri­mii ani de după ’89 se stră­du­iau să mi­meze o ide­o­lo­gie, fă­ceau niște si­mu­la­cre de dez­ba­teri doc­tri­nare — acum nici mă­car asta nu se mai obo­sesc. Cei din opo­zi­ție stau doar ca niște hiene răb­dă­toare și aș­teaptă să obo­sim de min­ciu­nile și ho­ți­ile ce­lor de la pu­tere. Știu că vom pune mâna pe ba­ros și‑i vom de­mola și atunci se vor pu­tea in­stala ei pe lo­cu­rile vacante.

Hai­deți să con­struim va­lo­rile și prin­ci­pi­ile pe care le do­rim  res­pec­tate în țara asta și să le im­pu­nem cla­sei po­li­tice — există și in­stru­mente ci­vice, dacă nu gă­sim o for­ma­țiune po­li­tică care să ne sus­țină de­mer­su­rile. Dar nu-mi dați un pre­șe­dinte ca­bo­tin și un prim-mi­nis­tru mi­to­man, doar pen­tru că v‑ați să­tu­rat de ma­ri­na­rul mi­to­can. Nu mai în­lo­cu­iți un rău cu alt rău. Asta fa­cem de do­uă­zeci de ani — nu vă ajunge?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.