Nu prea am ur­mă­rit Olim­pi­ada de la Lon­dra, poate pen­tru că nu mă mai uit de­loc la te­le­vi­zor și mi-am pier­dut obiș­nu­ința de a privi emi­siuni spor­tive. M‑am mul­țu­mit să con­sem­nez di­ver­sele eve­ni­mente no­ta­bile prin ști­rile de pe In­ter­net, mai ales cele care pri­veau spor­ti­vii ro­mâni. Nu am avut aș­tep­tări prea mari de la nici unii din­tre ei, ști­ind des­tul de bine că nu li s‑au ofe­rit con­di­ții de pre­gă­tire care să jus­ti­fice vreun fel de pretenții.

Cu toate as­tea există câ­teva dis­ci­pline spor­tive unde, in­di­fe­rent de in­ves­ti­ția pe care o fa­cem în spor­ti­vii care ne re­pre­zintă, aș­tep­tă­rile noas­tre sunt în­tot­dea­una la cele mai îna­lte cote. Con­si­de­răm că gim­nas­tica fe­mi­nină, ca­no­ta­jul sau scrima tre­buie să se bată pen­tru me­da­li­ile de aur, iar dacă nu le luăm este de­si­gur vina cuiva care are nume și pre­nume și poate fi ară­tat cu de­ge­tul pen­tru asta. De fi­e­care dată când în­re­gis­trăm câte un in­suc­ces, ne rea­min­tim că nu se in­ves­tește în res­pec­ti­vul sport, că spor­ti­vii au ve­ni­turi mici și că, după re­tra­gere, mulți din­tre ei ajung să tră­i­ască foarte greu. Iar con­clu­zia fi­nală a ori­că­rei ast­fel de ana­lize este ade­sea de­fe­tistă, așa cum se în­tâm­plă de obi­cei atunci când ne ana­li­zăm per­for­man­țele în orice do­me­niu: în Ro­mâ­nia nu se poate face per­for­manță, dom’ne!

Am vă­zut de pildă că la ca­no­taj am avut niște re­zul­tate foarte slabe la olim­pi­adă, prin com­pa­ra­ție cu tre­cu­tul. Am au­zit apoi că Eli­sa­beta Lipă — fostă mare cam­pi­oană mondi­ală și olim­pică — a cer­tat spor­ti­vele ro­mânce, acu­zându-le de lipsă de im­pli­care, de in­do­lență. Ati­tu­di­nea se­veră a fost ta­xată de presă drept o exa­ge­rare.  Ci­team un ar­ti­col al lui Că­tă­lin To­lon­tan des­pre com­pa­ra­ția din­tre ge­ne­ra­ți­ile de spor­tivi, di­fe­ren­țele din­tre ma­rii cam­pi­oni ai Ro­mâ­niei de ieri și spor­ti­vii de azi. Și nu mă pot îm­pie­dica să nu no­tez re­marca Eli­sa­be­tei Lipă des­pre pre­o­cu­pă­rile ca­no­to­ri­lor din lo­tul olim­pic, reproșându-le:

“[…] nu au mu­rit ca să poată în­via. Ăsta e pă­ca­tul ti­ne­rei ge­ne­ra­ții. Noi asta fă­ceam și asta e re­gula esen­ți­ală a spor­tu­lui de per­for­manță. Să mori de efort, să mori de du­rere, ca să poți în­via. Alt­fel nu ai nici o șansă. Ei sînt Fa­ce­book, Ma­ce­book, toată ziua, bună ziua! Când îi vezi, cu ochii în telefoane!”.

Dar nu este oare asta pre­o­cu­pa­rea prin­ci­pală a în­tre­gii ge­ne­ra­ții din care acești spor­tivi fac parte? Se cu­vine oare să le ce­rem să fie alt­fel de­cât lu­mea în care tră­iesc? Sun­tem ade­sea ten­tați să spu­nem că ar tre­bui să le ofe­rim ceva în schimb pen­tru sa­cri­fi­ciul lor și că ăsta e mo­ti­vul pen­tru care ti­ne­rii nu mai pun pa­siune în prac­ti­ca­rea unui sport de per­for­manță, acea dă­ru­ire care să‑i aducă prin­tre cei mai buni din lume. Și oare ce le-am pu­tea oferi?

Bani? N‑avem în­de­a­juns pen­tru toate spor­tu­rile, pen­tru toți spor­ti­vii. Și-apoi pri­viți fo­tba­lul ca să în­țe­le­geți ce se în­tâm­plă când ba­nii ajung să fie mo­ti­va­ția prin­ci­pală: co­rup­ție, me­ciuri tru­cate, lipsă de per­for­manță, dez­in­te­res… De în­dată ce ba­nii de­vin prin­ci­pala mo­ti­va­ție, în­cep ime­diat cal­cu­lele meschine.

Glo­rie? Într‑o lume care e pre­o­cu­pată de par­ti­dele de sex ex­tra­con­ju­gal ale lui Țo­ciu, de inep­ți­ile de­bi­tate de câ­teva pros­ti­tu­ate care se dau drept ar­tiste sau mo­dele, câtă glo­rie poate aduce o me­da­lie de aur la o olim­pi­adă? O zi? O oră? Și apoi?

Cred că răs­pun­sul nu este în oferta pe care le‑o fa­cem. As­tăzi nu pu­tem da ni­mic la schimb pen­tru uri­a­șul efort de care e ne­voie pen­tru au­rul, ar­gin­tul sau bron­zul olim­pic. As­tăzi nu pu­tem com­pensa în nici un fel anii de muncă din spa­tele unui re­cord mondial. Ma­rii noș­trii spor­tivi, cei cu care ne-am mân­drit de atâ­ția ani — Pa­țai­chin, Lipă, Toma, Co­mă­neci, Diță și câți al­ții au mai fost — nu au apă­rut în vre­mu­rile re­cente. Cei mai mulți s‑au năs­cut și au de­ve­nit cam­pi­oni în anii co­mu­nis­mu­lui, când glo­ria nu pu­tea să o de­pă­șească pe cea a par­ti­du­lui con­du­că­tor, iar ba­nii erau pu­țin­tei prin com­pa­ra­ție cu su­mele câști­gate de spor­ti­vii oc­ci­den­tali. Nici glo­ria, nici ba­nii nu i‑au mo­ti­vat să de­vină campioni.

Au avut însă în ei scân­teia aceea de ne­bu­nie care i‑a fă­cut să pro­gre­seze în fi­e­care zi, până la per­for­manța ma­ximă. Au avut pa­siu­nea de a munci, de a fi cei mai buni, de a de­veni mo­dele de ur­mat prin dă­ru­ire și per­se­ve­rență. Toate aces­tea au dis­pă­rut. În lo­cul lor am pus la loc de cin­ste pa­siu­nea de a bârfi, de a câștiga bani ne­mun­ciți, de a con­suma ira­țio­nal. Ce pre­ten­ții pu­tem avea de la ei când noi în­șine pro­mo­văm cu to­tul alte va­lori de­cât cele care duc la performanță?

Să nu ne lă­săm în­șe­lați de pu­ți­nele ex­cep­ții ale per­for­man­țe­lor ac­tu­ale. Dacă vom în­cerca să aflăm cine sunt cei care le-au ob­ți­nut, vom afla pro­ba­bil niște ne­buni fru­moși, care tră­iesc într‑o lume a lor, pa­ra­lelă cu a noas­tră. Pu­tem simți asta în tris­te­țea cu care mai toți afirmă că efor­tul și per­for­manța lor nu sunt apre­ciate de ro­mâni. E vorba de­si­gur și de bani, pen­tru că per­for­manța tre­buie sus­ți­nută și în­cu­ra­jată, dar mai mult de­cât orice de ati­tu­di­nea noas­tră de su­por­teri ai va­lo­ri­lor care i‑au pur­tat pe ei până pe po­di­u­mu­rile olim­pice. E vorba des­pre sen­ti­men­tul acela de so­li­da­ri­tate in­spi­rat de vir­tu­țile care con­duc spre per­for­manță, cel care îi mână pe su­por­teri să își aș­tepte cam­pi­o­nii la în­toar­ce­rea din com­pe­ti­ții și să‑i săr­bă­to­rească ca pe pro­prii lor eroi. Vă asi­gur că acest gând, acest tip de glo­rie nu poate fi com­pen­sat nici cu toți ba­nii din lume.

Până când nu vom pre­țui ade­vă­ra­tele va­lori, până când nu vom da noi în­șine, în fi­e­care zi, exem­plul sa­cri­fi­ci­u­lui, al mun­cii stă­ru­i­toare și al pa­siu­nii de fi mai buni, nu pu­tem pre­tinde nici unui spor­tiv să de­pă­șească șta­cheta per­for­man­ței. Când vom trudi îm­pre­ună ca să ne clă­dim un vi­i­tor, când ne vom în­toarce la su­doare și sânge, atunci vom avea cam­pi­oni. Ai Eu­ro­pei, ai lu­mii, dar în pri­mul rând ai noș­tri, ai României.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    Din ace­lași ar­ti­col, eu am mai re­ti­nut: “Do­rința tre­buie an­tre­nată. Nu poți să-ți do­rești și atît. Și pre­țul do­rin­ței este îndîrjirea.”
    In­da­r­jire că­reia, în vo­ca­bu­la­rul meu, eu îi spun stră­da­nie. Si e unul din­tre cu­vin­tele pe care le-aș lua pe o in­sulă pus­tie, în acel ba­gaj mi­ni­mal de salvare.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.