În­tâm­pla­rea face să fi avut con­tact cu CFR Marfă SA în anii tre­cuți. Din mo­tive lesne de în­țe­les n‑am să is­to­ri­sesc aici amă­nu­n­tele con­trac­tu­lui în care lu­cram, chiar dacă ele ar fi foarte in­te­re­sante și re­le­vante la o ana­liză mai atentă. Cred că e o obli­ga­ție mo­rală din par­tea ori­cui a fă­cut con­sul­tanță să nu abu­zeze de in­for­ma­ți­ile pe care le do­bân­dește, uti­li­zându-le apoi pen­tru alte sco­puri, chiar și unele non-co­mer­ci­ale, cum este — în ca­zul meu — un ar­ti­col de blog.

Prima ten­ta­ție ar fi să spun că at­mosfera din această com­pa­nie este co­mu­nistă. Nu-mi dau seama dacă această des­cri­ere re­u­șește să trans­mită ceea ce vreau să spun, pen­tru că tot mai pu­țini sunt cei care au apu­cat să lu­creze în acele vre­muri. Cri­te­riul de com­pa­ra­ție a dis­pă­rut. Așa­dar ima­gi­nați-vă un bloc că­ruia apar­ta­men­tele i‑au fost trans­for­mate în bi­ro­uri. Ușile apar­ta­men­te­lor sunt larg des­chise și fi­e­care ca­meră are o plă­cuță pe ușă care ex­plică des­ti­na­ția spa­ți­u­lui: bi­rou co­mer­cial, se­cre­ta­riat, di­rec­tor etc. Vi­zi­ta­to­rul se poate mișca li­ber prin fos­tele apar­ta­mente, dar dacă nu știi unde se află bi­roul că­u­tat, ai șanse să te plimbi mult și bine. În in­te­ri­o­rul fi­e­că­rui în­că­peri dai peste apro­xi­ma­tiv ace­eași ima­gine — bi­ro­uri vechi și ju­pu­ite, sca­une des­pe­re­che­ate și de­fecte, fi­șete me­ta­lice pline de do­sare și hâr­tii și un co­vor inu­til și îm­bi­bat de praf. De­si­gur, di­rec­to­rii au o si­tu­a­ție mai bună, mo­bila e nouă, niște ta­blo­uri pe pe­reți, poate chiar o plantă, două.

Din­colo de as­pec­tul fi­zic, din spa­tele bi­ro­u­ri­lor, pri­vi­rile abu­lice ale am­plo­ia­ți­lor dau ima­gi­nea exactă a in­sti­tu­ției. An­ga­ja­ții — în ma­rea lor ma­jo­ri­tate — sunt oa­meni care nu aș­teaptă nici o schim­bare, nu do­resc nici o schim­bare și nici nu-și ima­gi­nează cum s‑ar pu­tea schimba ceva în in­sti­tu­ția lor. Toți știu că sunt foarte multe lu­cruri care nu merg, că pro­ce­sele bi­ro­cra­tice sunt în­tor­to­che­ate și gre­o­aie, că to­tul du­rează mult prea mult, că sunt me­reu in­te­rese as­cunse în spa­tele fi­e­că­rei de­ci­zii care se ia, însă ni­meni nu știe cum se pot îm­bu­nă­tăți lu­cru­rile. Apoi, ca în orice altă in­sti­tu­ție, când vine vorba de schim­bare si­tu­a­ția e clară: toți o do­resc, atâta timp cât nu‑i afec­tează per­so­nal. Dar dacă schim­ba­rea le mo­di­fică ceva din sta­tus-quo-ul pro­priu și mai ales dacă im­plică res­truc­tu­ra­rea sche­mei de per­so­nal, de­vin cei mai aprigi du­ș­mani ai ei. Vor ex­plica in­sis­tent și chiar agre­siv, dacă e ne­voie, că nu se poate schimba pen­tru că… Apoi ur­mează în­tot­dea­una o lungă listă de ex­cep­ții și si­tu­a­ții spe­ci­ale, în care no­ile re­guli pro­puse sunt evi­dent ino­pe­rante și doar ei, prin pri­ce­pe­rea și cu­noș­tin­țele lor, pot des­câlci în­cur­cata țe­să­tură de in­for­ma­ții. Cu tim­pul, pe mă­sură ce ve­chi­mea în in­sti­tu­ție crește, fi­e­care an­ga­jat în­țe­lege că pe­ri­co­lele pe care le poate aduce schim­ba­rea sunt mai mari de­cât even­tu­a­lele sale be­ne­fi­cii — așa­dar este mai să­nă­tos să păs­treze lu­cru­rile așa cum sunt, de­cât să în­cerce să le schimbe. Așa se for­mează nu­cleul dur al unei in­sti­tu­ții de stat.

De ceva timp se tot vor­bește des­pre pri­va­ti­za­rea CFR Marfă. S‑a tot lun­git po­ves­tea asta, pro­ba­bil că sunt mulți in­te­re­sați și se trag tot fe­lul de sfori po­li­tice pen­tru ad­ju­de­ca­rea aces­tei pră­ji­turi. În­tre timp com­pa­nia de stat acu­mu­lează pier­deri peste pier­deri și va fi din ce în ce mai ieftină. De cu­rând se pare că a in­trat pe fir și FMI-ul, care îm­pinge de la spate noua pu­tere să fi­na­li­zeze vân­za­rea — pro­ba­bil că cei care tre­buie să cum­pere sunt deja pre­gă­tiți. Me­sa­jele sunt con­tra­dic­to­rii: mi­nis­te­rul trans­por­tu­ri­lor își asumă pri­va­ti­za­rea com­pa­niei fe­ro­vi­are până în de­cem­brie, apoi spune că deo­cam­dată doar 20% din Ta­rom se scoate la vânzare.

Ori­cum ar fi, zi­lele CFR Marfă sunt nu­mă­rate. N‑aș vrea să fiu zi­lele as­tea în pie­lea unui an­ga­jat al aces­tei in­sti­tu­ții. Când se aude coasa apro­pri­indu-se, oa­me­nii dau din ei tot ce au mai urât. Bârfe, po­lițe plătite, lupte pen­tru sca­une, tot ar­se­na­lul de in­stru­mente pen­tru su­pra­vie­țu­ire este pus la lu­cru. Ni­meni nu mai are nici o jenă, este o luptă care-pe-care. Bi­ne­în­țe­les că după pri­va­ti­zare vor dis­pă­rea toți sau aproape toți, iar prin­ci­pa­lul mo­tiv este că sunt in­ca­pa­bili de schim­bare. De‑a lun­gul tim­pu­lui exact în asta s‑au spe­cia­li­zat: cum să păs­treze lu­cru­rile așa cum sunt. Iar noii pro­pri­e­tari nu vor dori să per­pe­tu­eze un sis­tem dis­func­țio­nal, ci vor in­sta­ura re­gula pro­fi­ta­bi­li­tă­ții. Pro­ce­sele se vor sim­pli­fica, schema de per­so­nal se va re­duce sub­stan­țial, com­pe­ten­țele ne­ce­sare se vor schimba. Sin­gu­rii de care va fi ne­voie în con­ti­nu­are vor fi cei de jos, me­ca­nii de lo­co­mo­tivă și per­so­na­lul teh­nic de întreținere.

Am spus me­reu că într‑o țară în care in­fras­truc­tura ru­ti­eră e de­fi­ci­tară, ca­lea fe­rată de marfă nu poate fi fa­li­men­tară. E ilo­gic. Tot ce ar fi tre­buit era apli­ca­rea unor idei sim­ple, îm­pru­mu­tate de la al­ții. De pildă de la un­guri care, ca să-și pro­te­jeze dru­mu­rile de tra­fi­cul in­tens al ca­mi­oa­ne­lor mari ce tranzi­tau țara și ca să re­ducă nu­mă­rul de ac­ci­dente grave pe șo­sele, au im­pus o pe­ri­oadă de timp — până la con­stru­i­rea autos­tră­zi­lor — tranzi­ta­rea pe ca­lea fe­rată. Am fi pu­tut face la fel: de la Giur­giu ur­cam TIR-urile pe plat­for­mele va­goa­ne­lor de marfă și le dă­deam jos la Arad, la Ora­dea, la Al­bița sau la Si­ret. Taxa ar fi fost ceva mai mică de­cât con­su­mul de mo­to­rină al ca­mio­nu­lui — vor­bim des­pre 30 de li­tri la suta de ki­lo­me­tri, iar dis­tanță me­die de par­curs în Ro­mâ­nia este de vreo șase sute de ki­lo­me­tri. Pu­țină ma­te­ma­tică ne arată că la fi­e­care ca­mion am fi pu­tut în­casa vreo 150€. În­mul­țiți asta cu to­ta­lul ca­mi­oa­ne­lor care tranzi­tează Ro­mâ­nia într-un an și veți ob­ține o ci­fră imensă. Plus că dru­mu­rile ar fi mai cir­cu­la­bile, am avea mai pu­ține ac­ci­dente. Și asta e doar o idee.

Dar toate as­tea se pot în­tâm­pla atunci când vrei să schimbi lu­cru­rile, să le faci mai bine. Cum po­li­ti­cie­nii n‑au do­rit nici­o­dată asta, ci doar avan­ta­jele ma­te­ri­ale ale ac­ce­su­lui la pu­tere, rămâ­nea în sar­cina an­ga­ja­ți­lor com­pa­ni­i­lor de stat să îm­pingă în di­rec­ția asta. N‑au făcut‑o din in­te­rese mă­runte și mes­chine. N‑au pri­vit în per­spec­tivă ca să în­țe­leagă că, dacă n‑o fac, mai de­vreme sau mai târ­ziu vor fi vic­ti­mele pro­priei ne­miș­cări. Chiar și cei care au îno­tat până la li­ma­nul pen­sio­nă­rii vor fi per­danți — o țară cu re­surse fi­nan­ci­are pu­ține, cu mij­loa­cele de pro­duc­ție vân­dute unor firme stră­ine nu are de unde să plă­tească pen­sii decente.

Acum e târ­ziu. Lu­cru­rile sunt pe un fă­gaș care nu mai poate fi în­tors. Pri­va­ti­za­rea se va în­tâm­pla, poate nu ime­diat, ci atunci când re­chi­nii că­rora le e me­nită vor fi pre­gă­tiți să o di­gere. Iar pri­mele vic­time ale aces­tei is­to­rii, an­ga­ja­ții, nu vor pu­tea de­cât să con­tem­ple cu tris­tețe ceea ce se în­tâm­plă, me­di­tând poate — dacă re­u­șesc să în­țe­leagă — că au avut o șansă de a schimba soarta com­pa­niei și a lor, dar au ratat‑o. Și acesta este, în cele din urmă, des­ti­nul trist al bu­ge­ta­ru­lui român.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.