Vin alegerile

Ieri, în vreme ce mer­geam către casă cu mașina, ascul­tam radio Europa FM. Se anunța un inter­viu cu tanti Mareana Câm­peanu – această doamnă gos­po­dină din Dru­mul Tabe­rei, care s‐a trans­for­mat mira­cu­los din con­ta­bil sta­tis­ti­cian în minis­trul mun­cii – iar subiec­tul era unul foarte inte­re­sant: majo­ra­rea indem­ni­za­ției de creș­tere a copi­lu­lui de la 75% din sala­riul net, la 85%. Sin­cer, pe mine nu mă pasiona foarte tare suma care se acordă mămi­ci­lor pen­tru că nu mai am nici un plan în pri­vința asta, dar eram curios cum se con­stru­iește moti­va­ția măsu­rii, pen­tru că eram sigur că nu se va recu­noaște că se încearcă o pomană elec­to­rală.

Tanti Mareana a com­pă­rut în inter­viu în nota sa obiș­nu­ită: seri­oasă ca un cio­clu. Se spune că seri­o­zi­ta­tea este ulti­mul refu­giu al celor cu o inte­li­gență medi­o­cră – în cazul de față expre­sia este cât se poate de nime­rită. Tonul grav și cal­cu­lat al per­so­na­ju­lui tre­buia să ne trans­mită fap­tul că pro­blema o pre­o­cupa în exa­ge­rată măsură și, sub pre­siu­nea logi­cii și a bunu­lui simț, nu se putea să nu se găsească gra­b­nică rezol­vare ches­tiu­nii în cauză. Tanti Mareana ne‐a spus că nu e nor­mal să iei oame­ni­lor un drept fără să le dai posi­bi­li­ta­tea de a se adapta la noile con­di­ții legi­sla­tive. Pe bune?!?

În pri­mul rând nu prea înțe­leg de ce indem­ni­za­ția de creș­tere a copi­lu­lui e un drept. Nu e pre­vă­zută în con­sti­tu­ție la capi­to­lul de drep­turi și liber­tăți fun­damen­tale. E doar o măsură finan­ci­ară care ar tre­bui să încu­ra­jeze nata­li­ta­tea, dar pri­vită din acest unghi, se poate cali­fica drept bene­fi­ciu, nu ca drept. Am putea ima­gina o situ­a­ție cum este cea din China, când creș­te­rea popu­la­ției să nu mai fie dezi­ra­bilă și atunci să se sis­teze acest tip de faci­li­tate.

Con­co­mi­tent tanti Mareana debi­tează și o pros­tie: cum ar fi posi­bil – în cazul indem­ni­za­ției de creș­tere a copi­lu­lui – să dai posi­bi­li­ta­tea adap­tă­rii la noile con­di­ții legi­sla­tive? Adică să le spu­nem feme­i­lor "vă rugăm să nu mai rămâ­neți gra­vide până la 1 ianu­a­rie ca să putem schimba indem­ni­za­ția"?

Desi­gur, măsura nu e elec­to­rală, e un act de drep­tate, zice 'mneaei. Doar că la între­ba­rea care va fi impac­tul finan­ciar al creș­te­rii indem­ni­za­ției, tanti Mareana a zis că nu știe, nu are cifre exacte deo­cam­dată. Atunci cum a făcut soco­teala dacă are buget sufi­cient? Păi n‐a făcut. Și de ce n‐a făcut? Păi pen­tru că măsura s‐a hotă­rât la par­tid, că vin ale­ge­rile, nu?

* * *

A mai apă­rut în ultima vreme și un nene depu­tat PSD, migrat acolo de la PDL, care a comis o idee geni­ală: să scu­tim de impo­zite per­so­na­lul din culte. În sus­ți­ne­rea ideii tipul își dă măsura geni­a­li­tă­ții – cică așa am recu­noaște con­tri­bu­ția lor în soci­e­tate. Să mori tu, neică!

Cel mai rele­vant comen­ta­riu mi s‐a părut a fi cel din Deș­tep­ta­rea – Europa FM: cred că Petreanu explica acolo că avem 56.000 de per­soane care fac parte din această cate­go­rie pro­fe­sio­nală, că lor li se alocă un buget de 800 mili­oane lei pe an (fără a socoti aici sub­ven­ți­ile de stat pen­tru con­stru­i­rea de bise­rici), iar cu banii ăștia am putea mări sala­ri­ile medi­ci­lor cu 60%. Sau ale pro­fe­so­ri­lor. Iar popii vă asi­gur că n‐ar muri de foame…

Ce vroia de fapt dom­nul depu­tat? Păi se gân­dea pro­ba­bil că popii ar putea să povă­țu­iască eno­ri­a­șii cu cine e bine să voteze, ca să nu fie rău. Că uite, mai sunt doar vreo două luni și vin ale­ge­rile…

* * *

După pro­ble­mele de la Olt­chim, care tri­mit pe dru­muri vreo 3200 de oameni șî fami­li­ile lor, guver­nul Ponta pare că o să mai înca­seze niște pumni în gură de la siner­gia fap­te­lor, aia care nu elu­dează mean­drele con­cre­tu­lui. Rușii de la Mechel dau semne de ner­vo­zi­tate și scot la vân­zare com­pa­ni­ile pe care le dețin: Mechel Târ­go­vi­şte, Mechel Câm­pia Tur­zii, Lami­no­rul Brăila şi Duc­til Steel. Încă niște mii de oameni ar putea ieși în stradă. Une­ori mă gân­desc că, omițând faza cu sus­pen­da­rea sa, Băsescu a anti­ci­pat per­fect cum o să‐și dea USL‐ul cu stân­gul în drep­tul pe fun­da­lul unui con­text eco­no­mic care se anunța tot mai prost și i‐a poftit la guver­nare. Une­ori, când ai de a face cu ber­beci, nu tre­buie decât să te dai la o parte și să‐i lași să intre cu capul în zid.

Libe­ra­lii par să se eschi­veze, stra­te­gic, lăsându‐l pe Ponta să înca­seze toate ponoa­sele gafe­lor din ultima vreme. Cri­ni­șo­rul nost' națio­nal a luat o pauză de apa­ri­ții publice, că pauză de muncă a luat de când s‐a năs­cut. Ba mai mult, pene­liș­tii au înce­put să‐l atace pe Flo­rin Geor­gescu – un fel de stâlp al guver­nu­lui – că ar fi cumva vino­vat că n‐a dat un aju­tor de stat către Olt­chim și să amâne ast­fel pri­va­ti­za­rea până după ale­geri. Adică libe­ra­lii – de dreapta – îi repro­șează unui PSD‐ist că n‐a luat măsuri soci­a­liste. Nu‐i așa că e minu­nat că vin ale­ge­rile?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu