Salariu sau recompensă?

Zilele tre­cute a început o dez­batere în presă despre drep­turile bănești ale unui dep­u­tat PDL aflat deja în închisoare. Indi­vidul a fost prins cu niște tran­za­cții imo­bil­iare oneroase, jude­cat, con­damnat și încar­cerat. Pe de altă parte pro­ce­durile de încheiere a man­dat­u­lui de dep­u­tat s‑au încheiat abia pe 25 sep­tem­brie, prob­a­bil pen­tru că onor aleșii noștrii au avut agenda plină cu vacanțe și ref­er­en­du­muri. Motiv pen­tru care junele dep­u­tat s‑a gân­dit că ar putea încasa niște bani pen­tru perioada aprilie-septembrie 2012, când fizic se afla în pușcărie, dar legal și ofi­cial era încă par­la­men­tar.

Până aici să zicem că nu e nimic deosebit. Tupeul nu e o ati­tu­dine stu­pe­fi­antă în Româ­nia. Intere­sant a devenit când unii colegi ai indi­vidu­lui — nu neapărat din PDL — au con­statat că s‑ar putea întâm­pla ca sumele să i se cuvină din punct de vedere juridic. Pen­tru că reg­u­la­mentele par­la­men­tu­lui spun că ind­em­niza­ția se primește până la pro­nunțarea încheierii man­dat­u­lui, dar nu pome­nesc nimic de con­damnări și alte lucruri. Con­damnarea duce la declanșarea pro­ce­durii de încheiere a man­dat­u­lui, iar pro­ce­dura de încheiere duce la între­ru­perea ind­em­niza­ției. Și uite așa se poate ajunge la situ­ația com­plet idioată în care un deținut este la pușcărie, dar e plătit pen­tru activ­i­tatea sa de par­la­men­tar pe care de fapt n‑o prestează. Mer­ită con­tac­tați cei de la Gui­ness Book, s‑ar putea să fie un record abso­lut.

Eu aș face alt­fel: i‑aș da banii indi­vidu­lui, pen­tru că juridic i se cuvin, dar i‑aș reține din ind­em­niza­ți­ile celor­lalți dep­utați care au avut nes­imțirea să ignore încheierea man­dat­u­lui unui infrac­tor, expunându-ne pe toți la ridi­colul situ­ației. Cum putem fi luați în serios și tratați ca parteneri egali în Europa când avem ast­fel de ati­tu­dini?

Uite o idee care mi‑a venit gândindu-mă la subiect: ce-ar fi să definim ind­em­niza­ția ca pe o rec­om­pensă pen­tru moral­i­tatea exem­plară afer­entă poz­iției de par­la­men­tar, în loc să fie o plată a par­ticipării la niște șed­ințe? Adică să nu plă­tim prezența fiz­ică în par­la­ment, la dez­ba­teri sau în comisii, ci să rec­om­pen­săm efor­tul per­soanei respec­tive de a se com­porta ca un model din punct de vedere social și juridic. Rec­om­pen­săm efor­tul de a ne reprezenta pe toți prin activ­i­tatea de par­la­men­tar, altru­is­mul de a‑i pune pe ceilalți înain­tea sa. Și, în con­tra­partidă, insti­tuim și o infracți­une adițion­ală: aceea de a încălca cu pre­med­itare legile stat­u­lui român — ori­care din­tre ele — atunci când cineva se află în poz­iția de par­la­men­tar. Iar infracți­unea asta o pedep­sim cu return­area de zece ori a ind­em­niza­ției încasate până atunci, plus niște ani de închisoare și interz­icerea defin­i­tivă a drep­turilor elec­torale. Pen­tru că, asumându-și statu­tul de par­la­men­tar, per­soana respec­tivă se anga­jează nu doar să respecte legile, ci să fie un model pen­tru noi toți în priv­ința asta. Deci a comis infracți­unea de a dis­truge respec­tul pub­lic pen­tru lege, iar rec­om­pensele prim­ite până atunci nu mai sunt mer­i­tate.

Cum ar fi dacă am extinde con­cep­tul și la polițiști? Dacă i‑am cere salariul înapoi unui polițist corupt? Sau unui procuror, sau unui judecă­tor… Pe măsură ce vor înainta în vechime, suma pe care ar tre­bui s‑o returneze, aso­ci­ată pedep­sei cu închisoare, va crește și mă gân­desc că apeti­tul pen­tru micile ciu­peli va dis­pare dacă riscul implică să returnezi o sumă foarte mare de bani, pe care prob­a­bil nu o ai.

S‑ar putea obiecta că efec­tul va fi mai puține per­soane care optează pen­tru meseri­ile astea. Poate că da, ba chiar aș fi de acord că în perioada ime­diat urmă­toare unei ast­fel de schim­bări exact așa s‑ar întâm­pla, dar lucrurile se vor regla ulte­rior. Și cel puțin vom afla în ce măsură aceste meserii sunt alese astăzi datorită ben­efici­ilor ile­gale care pot fi obținute practicându-le. Iar dacă scăderea număru­lui de can­di­dați va depăși 50% vom avea și o măsură destul de corectă a com­poz­iției actuale a aces­tor bresle.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu