Se vor­bește mult des­pre edu­ca­ția re­li­gi­oasă din școli în ul­tima vreme. Presa în­toarce su­biec­tul pe toate păr­țile, îl sto­arce de toate în­țe­le­su­rile po­li­tice pe care le-ar pu­tea vreo­dată scoate din el, dar ni­meni nu vrea să ducă dis­cu­ția până la esența lu­cru­ri­lor. Când vine vorba de re­li­gie ne în­vâr­tim toți în ju­rul co­zii, lip­siți de cu­ra­jul de a spune da sau nu, de a tranșa. Până la urmă, cre­din­cioși sau nu, toți ne luăm o mă­sură de si­gu­ranță ne­îm­pin­gând lu­cru­rile la li­mita care le-ar da o re­zo­lu­ție clară prin­ci­pa­lei în­tre­bări: vrem sau nu re­li­gie în viața noas­tră? Ori­cât de ve­he­ment atei am fi, nu ne pu­tem opri în­tre­ba­rea: și dacă to­tuși există o ju­de­cată de apoi? Nești­ind răs­pun­sul, fa­cem dis­cret și pru­dent doi-trei pasi îna­poi — lasă, dragă, să în­vețe co­pi­lul Bi­blia, că nu‑i strică…

Cei mai ve­he­menți cri­tici ai edu­ca­ției re­li­gi­oase se plâng cui are timp să‑i as­culte că orele de re­li­gie îi în­doc­tri­nează pe co­pii, le am­pu­tează li­be­rul ar­bi­tru, ceea ce de­si­gur este un lu­cru rău și drept ur­mare ar tre­bui să nu se pre­dea re­li­gie în școală. Al­ții, mai sub­tili, au o abor­dare din per­spec­tiva “po­li­ti­ca­lly cor­rect”: de ce toc­mai creș­ti­nis­mul, de ce nu și alte re­li­gii? Mie îmi dis­place pro­fund ideea de a pre­zenta re­li­gi­ile ca pe un fel de tavă cu bom­bo­nele, de pe care co­pi­lul e in­vi­tat să aleagă ce îi place. O re­li­gie de­vine per­so­nală printr-un trans­fer de emo­ții și ex­pe­riențe la nivel spi­ri­tual, prin le­gă­tura pe care o cre­ază me­diul în care te for­mezi în­tre un plan real-co­ti­dian și un plan mis­tic-ide­a­tic, care con­ti­nuă din­colo de ori­zon­tul cu­noaș­te­rii em­pi­rice. Și e ab­so­lut nor­mal să în­cepi această că­lă­to­rie per­so­nală des­chi­zând ușa frec­ven­tată de cei din pre­a­jma ta, care-ți pot spri­jini pri­mii pași.

Cât des­pre li­be­rul ar­bi­tru dis­trus de orele de edu­ca­ție re­li­gi­oasă, să fim se­ri­oși, nu poate fi de­cât o glumă… Ca și cum n‑am avea des­tule exem­ple de sa­ta­niști is­cați din sâ­nul unor cu­cer­nice fa­mi­lii. Cei ce in­vocă acest ar­gu­ment îm­po­triva edu­ca­ției re­li­gi­oase tre­buie mai în­tăi să-și răs­pundă la o în­tre­bare sim­plă: cum poți alege fără a cu­noaște? De unde știi că vrei să fii ateu, dacă nu ai nici cea mai vagă idee des­pre ce îți pro­pune o re­li­gie? Mul­ți­mea de așa-ziși li­ber cu­ge­tă­tori mo­derni nu-mi pare for­mată ma­jo­ri­tar din inși care au ales ate­is­mul după o dreaptă cum­pă­nire, ci mai de­grabă din cei ce au de­cis că le e prea lene să afle și mult mai co­mod să se auto­de­clare pro­prii lor zei.

Orice re­li­gie a lu­mii este, îna­inte de toate, un ma­nual de con­du­ită mo­rală. Tră­iesc cu con­vin­ge­rea că o lume de creș­tini și mu­sul­mani care ar urma per­cep­tele pro­priei re­li­gii ar fi mult mai fru­moasă din punct de ve­dere mo­ral. Ne­e­nu­me­rându-le, nu ex­clud bu­dis­mul, nici iu­dais­mul și nici o altă re­li­gie a lu­mii. În esență, în­vă­ță­țu­rile și pil­dele lor aco­peră zona aceea de com­por­ta­ment care nu e ile­gală, dar se află în afara com­por­ta­men­tu­lui ac­cep­ta­bil so­cial. Toate cul­tivă res­pec­tul față de se­me­nii tăi, față de lu­mea care te în­con­joară și ati­tu­di­nea de umi­li­tate care se în­ve­ci­nează cu mo­des­tia. Ce e rău în a în­văța acest mod de a te ra­porta la lume? Că există sau nu o en­ti­tate ju­de­că­to­rească, care să-ți mă­soare fap­tele la o ju­de­cată de apoi, poți de­cide sin­gur mai târ­ziu, după ce ai în­țe­les și prac­ti­cat co­dul mo­ral pro­pus de re­li­gie. Cum îți re­pre­zinți această en­ti­tate su­premă ține de gra­dul de cul­tură pe care îl acu­mu­lezi ul­te­rior și de pro­pri­ile ex­pe­riențe spirituale.

Nu am fo­lo­sit cu­vân­tul bi­se­rică. Gă­sesc că există o dis­tinc­ție clară în­tre re­li­gie și bi­se­rică. Re­li­gia este spa­țiul spi­ri­tual al unei co­mu­ni­tăți umane, în timp ce bi­se­rica este o formă or­ga­ni­zată de prac­ti­care a unei re­li­gii, pe care poți s‑o alegi sau nu. Nu cred că ești mai pu­țin creș­tin dacă res­pecți cele zece po­runci, dar nu bați mă­tă­nii în bi­se­rică. Pre­o­tul este doar un mij­lo­ci­tor în­tre fi­e­care din­tre noi și re­li­gie, dar per­ver­ti­rea ro­lu­lui său a ajuns azi prea de­parte ca să mai fie ac­cep­ta­bil din punc­tul meu de ve­dere. Nu în­torc spa­tele creș­ti­nis­mu­lui, doar pen­tru că mă dez­gustă niște se­meni ai mei care n‑au vo­ca­ție pre­o­țească. Nu în­țe­leg ju­de­cata de apoi în sen­sul ei fi­zic, pu­ni­tiv-du­re­ros, ci într-unul me­ta­fo­ric. Nu per­so­ni­fic Dum­ne­zeul creș­tin într-un bă­trân cu barbă albă care ne pri­vește de sus, ci poate ca pe o en­ti­tate di­fuză, ima­te­rială, care în­glo­bează spi­ri­tu­a­li­ta­tea uni­ver­sală, din care fi­e­care om pri­mește o cu­antă la naș­tere și mi­siu­nea de o re­turna în­ze­cită și îm­bo­gă­țită la fi­nele vie­ții, iar Isus re­pre­zintă pen­tru mine exem­plul con­cret al aces­tui fi­lo­zo­fii de a da mai mult de­cât iei. Nu cred că mu­sul­ma­nii sau bu­diș­tii sunt pă­gâni, ci doar că ei in­tră într-un ace­lași spa­țiu al spi­ri­tu­a­li­tă­ții re­li­gi­oase pe o altă ușă de­cât cei de altă religie.

Edu­ca­ția re­li­gi­oasă ar tre­bui să con­ti­nue în școli. Pro­ba­bil că ar tre­bui să ne gân­dim cum pu­tem să o scoa­tem de sub con­tro­lul bi­se­ri­cii, ca să nu de­vină un in­stru­ment de pro­pa­gandă pen­tru um­ple­rea cu­tiei milei.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Augustin Moga

  Dacă orice re­li­gie a lu­mii este un ma­nual de con­du­ită mo­rală, și dacă esența aces­tei con­du­ite este ace­eași la toate, nu re­zultă de aici că s‑ar pu­tea stu­dia ori­care din re­li­gii și s‑ar ob­ține, dpdv al în­vă­ță­tu­ri­lor mo­rale, ace­lași re­zul­tat? Și to­tuși, ma­jo­ri­ta­tea ce­lor care in­sistă pen­tru pre­da­rea re­li­giei în școli, in­sistă pen­tru pre­da­rea unei anu­mite re­li­gii. Poate pen­tru că nu sunt ne­a­pă­rat in­te­re­sați de as­pec­tele mo­rale ale re­li­giei, în ge­ne­ral, ci de prac­ti­cile spe­ci­fice uneia în particular?

  După umila mea pă­rere, re­li­gi­ile lu­mii sunt în mod clar un su­biect ce ține de cul­tura uni­ver­sală, care ar me­rita a fi stu­diat –de cei pe care‑i in­te­re­sează– în acest con­text. Ca atare, cred că un curs de is­to­rie a re­li­gi­i­lor ar fi ideal ca pro­pu­nere pen­tru șco­lile pa­triei. (Iar ca an­ti­dot pen­tru po­ten­ți­a­lul plic­tis pe care un ast­fel de curs l‑ar pu­tea ge­nera aș ve­dea cur­sul ca fi­ind unul op­țio­nal, adică ser­vit doar de cei care ar fi in­te­re­sați de el. O mă­sură pe care, din ace­lași mo­tiv, aș vedea‑o apli­cată la multe alte cur­suri predate‑n școli.)

  As­tea fi­ind spuse, pro­blema mea per­so­nală cu re­li­gi­ile abra­ha­mice este că, în esență, par a fi niște po­vești fan­tas­tice care au la fel de mult su­port în re­a­li­tate pre­cum po­ves­tea cu Moș Cră­ciun. Toate mi­ra­co­lele și su­pra­na­tu­ra­lul de care abu­ndă na­ra­țiu­nea bi­blică (pre­su­pun că și cea co­ra­nică, dar măr­tu­ri­sesc că n‑am studiat‑o de­cât su­per­fi­cial) sunt pur și sim­plu in­cre­di­bile, adică de ne­cre­zut. Mi‑e im­po­si­bil să ac­cept si­mul­tan că omul a fost ză­mi­slit din lut dar și că a apă­rut printr-un pro­ces evo­lu­tiv ce a pro­dus ne­nu­mă­rate alte spe­cii pe un tra­seu ce se-ntinde de‑a lun­gul a mi­li­arde de ani. Idem cu ge­neza Pămân­tu­lui. Etc. Pus față‑n față cu ast­fel de con­flicte aleg in­va­ri­a­bil ceea ce-mi pare mai ra­țio­nal, mai de „bun gust”. Con­clu­zia la care ajung e că chiar dacă re­li­gi­ile con­țin un sâm­bure de-nțe­lep­ciune (lec­ția de mo­rală), prea l‑au am­ba­lat într-un munte de ba­li­verne ca să me­rite stu­diat așa, „la pachet”.

  Nu văd nici un mo­tiv bun pen­tru care ceea ce ține de mo­rală nu s‑ar pu­tea stu­dia ca un su­biect de sine stă­tă­tor, dis­junct de religie.

 2. Alex I.

  Ju­de­cata de apoi este Bau­Bau-ul care il for­teaza pe om , o en­ti­tate slaba si vi­o­lenta prin de­fi­ni­tie sa se com­porte in nor­mele ac­cep­tate ale so­ci­e­ta­tii. Cam asta se poate in­te­lege, ca fara sa fie te­ri­fiat de ju­de­cata de apoi omul nu ar face de­cat rau , sau ori­cum mai mult rau de­cat in mo­men­tul in care e teama de pe­deapsa eterna.
  Ateii evi­dent sunt cel mai rau lu­cru pen­tru ca ei nu se tem de aceasta pedeapsa(pentru ca nu cred ca ar exista ceva care sa o dis­tri­buie) deci im­pli­cit se tin nu­mai de pros­tii si rele. Nu se poate con­cepe o vi­ata in care ma­nu­a­lul de con­du­ita so­ci­ala este dis­cer­na­man­tul, un trai bun ala­turi de se­meni si in pace fara sa fim su­per­vi­zati la tot pa­sul de o en­ti­tate atot pu­ter­nica si omni prezenta.
  In­te­leg ca be­ne­fi­ci­ile unei re­li­gii sunt imense pen­tru psi­hi­cul uman, pen­tru ca iti dau spe­ranta ca vei exista pen­tru totdeauna(viata dupa moarte) si atunci nu ai de ce sa re­a­li­zezi si sa con­tem­plezi ca exis­tenta ta este li­mita, ca esti in­sig­ni­fi­i­ant in uni­vers si or­di­nea cosmica(oricare ar fi ea) si cel mai te­ri­fi­ant, ca la un mo­ment dat pur si sim­plu vei in­ceta sa existi.
  De aceea vad re­li­gia ca re­fu­giul ce­lor slabi.
  In rest, ni­mic in is­to­ria noas­tra nu a adus la­fel de multe atro­ci­tati ca religia(mici exem­ple ca Cru­ci­ade, In­chi­zi­tie, epu­rari, etc).
  Din pa­cate cred ca re­li­gia va exista de‑a pu­ruri pen­tru ca in­tot­dea­una vor fi mai multi dis­pusi sa cre­ada de­cat sa cer­ce­teze si analizeze.

 3. Ciprian Iamandi

  Re­li­gia nu e doar un ma­nual de con­du­ita mo­rala. Ea vine la pa­chet see you des­tule lu­cruri de­pa­site sau chiar gre­site, care ajung sa faca un de­ser­vi­ciu oa­me­ni­lor. Si ca tot veni vorba de con­du­ita mo­rala im­pusa de re­li­gie, de cele mai multe ori ne ui­tam doar la lu­cru­rile con­si­de­rate po­zi­tive. Se pot gasi des­tule exem­ple de con­du­ita mo­rala in Bi­blie care in ziua de azi n‑ar mai fi ac­cep­tate in so­ci­e­ta­tea noas­tra. Se pot gasi des­tule exem­ple de con­du­ita mo­rala in unele so­ci­e­tati isla­mice in pre­zent pe care la fel, eu­ro­pe­nii nu le-ar ac­cepta. Cred ca este exact pe dos: ide­a­lu­rile de con­du­ita mo­rala a so­ci­e­ta­tii au fost im­pru­mu­tate (poate si pu­tin mo­di­fi­cate pe alo­curi) de re­li­gie. Iar daca oa­me­nii re­li­gi­osi ur­meaza con­du­ita mo­rala pro­po­va­du­ita de re­li­gie, ateii ce con­du­ita mo­rala ur­meaza? Se poate ar­gu­menta ca ateii sunt mai pu­tin mo­rali de­cat oa­me­nii re­li­gi­osi? Nu cred. Poate ca si­tu­a­tia e chiar in­vers: de multe ori, ateii do­ve­desc o con­du­ita mo­rala mai buna de­cat oa­me­nii re­li­gi­osi. Una peste alta, mo­ra­li­ta­tea e un lu­cru foarte su­biec­tiv, care tine in prin­ci­pal de so­ci­e­ta­tea in care tra­iesc oa­me­nii. Iar re­li­gia ca si ma­nual de con­du­ita mo­rala nu mi se pare cea mai buna ale­gere. Dupa pa­re­rea mea, este ne­ce­sar ca ti­ne­rii sa in­vete con­du­ita mo­rala in scoli, dar nu prin in­ter­me­diul religiei.
  Iar ce­la­lalt rol util al re­li­giei, cel de a ajuta omul sa transceada pro­pria sa mi­cime, de a se simti parte din ceva ma­ret, ab­so­lut, poate fi re­a­li­zat prin alte mo­duri: prin arta, fi­lo­zo­fie, con­tem­pla­rea universului.
  Re­li­gia mi se pare so­lu­tia cea mai co­moda, dar si see you efecte se­cun­dare no­cive, de a oferi oa­me­ni­lor bu­sola mo­rala si transcen­denta spirituala.

  • Monica Lupascu

   ar tre­bui sa evi­tam sa fim su­per­fi­ci­ali cand abor­dam ast­fel de subiecte

  • Ruxandra Tăleanu

   Sper că știi și oa­meni re­li­gi­oși că­rora re­li­gia nu le‑a fost no­civă și au știut să o pri­vească în mod constructiv 🙂

  • Monica Lupascu

   Eu cu­nosc, se pare ca Ci­prian Ia­mandi nu stie niciunul 🙂

  • Cristina-Iuliana Ionica

   ma bu­cur sa ga­sesc ast­fel de gan­duri intr-un ar­ti­col. Nu sunt sin­gura care crede ca re­li­gia nu este ni­mic alt­ceva de­cat o comoditate 🙂

  • Cristina-Iuliana Ionica

   “Ori­cât de ve­he­ment atei am fi, nu ne pu­tem opri în­tre­ba­rea: și dacă to­tuși există o ju­de­cată de apoi?” ‑va spun eu si­gur ca nu exista! pun pa­riu pe ce vreti voi :)))

  • Cristina-Iuliana Ionica

   ches­tia asta cu ju­de­cata de apoi e doar o forma de ma­ni­pu­lare a maselor!

  • Monica Lupascu

   Ci­prian Ia­man­di­Cred ca ina­inte de toate ar tre­bui sa ci­tim, sa ne do­cu­men­tam, sa nu vor­bim fara sa stu­diem. Si da, cred ca esti su­per­fi­cial, in ge­ne­ral nu, dar in pri­vinta aces­tui su­biect DA

  • Nicolae Alexandru

   Tex­tul in dis­cu­tie este prea com­pli­cat pen­tru mine :)) arta fara religie,stiinta fara fi­lo­zo­fie ‚re­li­gie nu prea se poate ‚tre­buie ga­sit un echilibru.

  • Monica Lupascu

   si btw, re­gi­lia or­do­toxa nu pr­mo­veaza frica ci in mod spe­cial iu­bi­rea, daruirea.

  • Alexandru Ionica

   Ju­de­cata de apoi este Bau­Bau-ul care il for­teaza pe om , o en­ti­tate slaba si vi­o­lenta prin de­fi­ni­tie sa se com­porte in nor­mele ac­cep­tate ale so­ci­e­ta­tii. Cam asta se poate in­te­lege, ca fara sa fie te­ri­fiat de ju­de­cata de apoi omul nu ar face de­cat rau , sau ori­cum mai mult rau de­cat in mo­men­tul in care e teama de pe­deapsa eterna.
   Ateii evi­dent sunt cel mai rau lu­cru pen­tru ca ei nu se tem de aceasta pedeapsa(pentru ca nu cred ca ar exista ceva care sa o dis­tri­buie) deci im­pli­cit se tin nu­mai de pros­tii si rele. Nu se poate con­cepe o vi­ata in care ma­nu­a­lul de con­du­ita so­ci­ala este dis­cer­na­man­tul, un trai bun ala­turi de se­meni si in pace fara sa fim su­per­vi­zati la tot pa­sul de o en­ti­tate atot pu­ter­nica si omni prezenta.
   In­te­leg ca be­ne­fi­ci­ile unei re­li­gii sunt imense pen­tru psi­hi­cul uman, pen­tru ca iti dau spe­ranta ca vei exista pen­tru totdeauna(viata dupa moarte) si atunci nu ai de ce sa re­a­li­zezi si sa con­tem­plezi ca exis­tenta ta este li­mita, ca esti in­sig­ni­fi­i­ant in uni­vers si or­di­nea cosmica(oricare ar fi ea) si cel mai te­ri­fi­ant, ca la un mo­ment dat pur si sim­plu vei in­ceta sa existi.
   De aceea vad re­li­gia ca re­fu­giul ce­lor slabi.
   In rest, ni­mic in is­to­ria noas­tra nu a adus la­fel de multe atro­ci­tati ca religia(mici exem­ple ca Cru­ci­ade, In­chi­zi­tie, epu­rari, etc).
   Din pa­cate cred ca re­li­gia va exista de‑a pu­ruri pen­tru ca in­tot­dea­una vor fi mai multi dis­pusi sa cre­ada de­cat sa cer­ce­teze si analizeze.

  • Mihai Zatgai

   in pri­mul rand, toata lu­mea su­fera de “con­fir­ma­tion bias” — un ar­ti­col in­te­re­sant aici: http://youarenotsosmart.com/2010/06/23/confirmation-bias/, adica sun­tem ata­sati emo­tio­nal de mo­dul nos­tru de a ve­dea lu­mea. De aceea, daca exista vreun ateu care crede ca s‑a suit un­deva pe cul­mile ra­tiu­nii si de acolo emite ju­de­cati de va­loare, se in­seala :). Ni­meni nu poate aborda su­fi­cient de obiect pro­bleme de na­tura re­li­gi­oasa, caci, daca s‑ar face ast­fel, pro­ba­bil nu s‑ar mai in­jura lu­mea pe in­ter­net, ci ar dis­cuta mai ci­vi­li­zat. Le­gat de mo­ra­li­tate si cres­ti­nism, cred ca lu­cru­rile stau in­vers: so­ci­e­ta­tea se­cu­la­ri­zata a im­pru­mu­tat din cres­ti­nism mo­ra­li­ta­tea (in Eu­ropa, cel pu­tin), adica cumva so­ci­e­ta­tea se­cu­la­ri­zata e un pa­ra­zit din punct de ve­dere mo­ral. Apoi, pen­tru un cres­tin, a se com­porta mo­ral echi­va­leaza cu a res­pecta niste po­runci di­vine, deci ab­so­lute. Cand mo­ra­li­ta­tea este rupta de fac­to­rul sursa — di­vi­nul — atunci e clar ca ajunge sa fie un cu­vant fara sens, relativizat.

  • Alexandru Ionica

   Cu si­gu­ranta so­ci­e­ta­tea se­cu­lara a im­pru­mu­tat de la Cres­ti­nism multe ele­mente de mo­ra­li­tate. Insa asta nu im­plica ca ina­inte de Cres­ti­nism nu ar fi exis­tat mo­ra­li­tate, care la ran­dul lui, Cres­ti­nis­mul, a im­pru­mu­tat multe ele­mente. Sau alt­fel con­si­de­ram ca pana la Cres­ti­nism nu a exis­tat mo­ra­li­tate, so­ci­e­tate si prac­tic ni­mic din is­to­ria noas­tra pana acum 2000 de ani.
   Dea­se­me­nea fap­tul enun­tat de tine (ca so­ci­e­ta­tea se­cu­lara are ele­mente im­pru­mu­tate) nu ex­clude exis­tenta mo­ra­li­ta­tii fara de Cres­ti­nism, caci de alt­fel si res­tul re­li­gi­i­lor au ele­mente de mo­ra­li­tate insa cu si­gu­ranta si ina­in­tea re­li­gi­i­lor cu­rente a exis­tat mo­ra­li­tate in­de­pen­dent de re­li­gi­ile exis­tente la acel timp.

   Le­gat de con­fir­ma­tion bias, sunt de­a­cord ca joaca un rol im­por­tant insa nu poti sa spui ca daca ci­neva nu e de­a­cord cu tine, atunci este “con­fir­ma­tion bias”.

  • Ruxandra Tăleanu

   E o pro­blemă fai­moasă: cum ex­plici vă­ru­lui tău de 5–10 ani ce e o bază de date în 4 pro­po­zi­ții. În toată po­li­lo­ghia asta cu Ju­de­cata de Apoi e ca și cum ai lua ex­pli­ca­ția res­pec­tivă și ai folosi‑o într‑o dis­cu­ție de oa­meni serioși. 

   Văd că pen­tru fi­e­care „re­li­gie” în­seamnă ori Creș­ti­nism, ori Or­to­do­xism ori mai știu eu ce re­li­gie aparte, nu re­li­gia în ge­ne­ral. Fără să te uiți pe wi­ki­pe­dia, ai pu­tea să zici în mare care sunt sau au fost re­li­gi­ile lu­mii, cum s‑au dezvol­tat, de ce, ce efecte au avut etc.? Cred că la asta se re­feră su­per­fi­ci­a­li­ta­tea de care vor­bea ci­neva mai sus…

   Și ca să re­vin la su­biec­tul pos­tu­lui, fără a crede că re­li­gia e vreo co­mo­di­tate sau că me­rită dis­cu­ții ab­so­lute de ge­nul e rea sau bună, re­li­gia nu ar tre­bui pre­dată în școli de­cât într-un con­text din ăsta ge­ne­ral, com­pa­ra­tiv, dar nu cred că ar în­văța vreun elev ceva din asta, că nu are vâr­sta și in­te­re­sul necesare.

  • Sorin Sfirlogea

   @Ruxandra Tă­leanu: Mă gân­desc că în ca­zul ăsta ceea ce s‑ar preda ar fi mai de­grabă is­to­ria re­li­gi­i­lor de­cât re­li­gia în sine. Și ai drep­tate, in­te­re­sul ar fi foarte scă­zut în acest caz.

  • Mihai Zatgai

   Ce vreau sa zic cu “con­fir­ma­tion bias” este exact ce am spus deja: sun­tem ata­sati emo­tio­nal de vi­ziu­nea noas­tra de a ve­dea lu­mea si de aceea ra­re­ori pu­tem re­ac­tiona ra­tio­nal cand vi­ziu­nea noas­tra este cri­ti­cata. De aici, orice pre­ten­tie a cuiva ca este obiec­tiv le­gat de acest su­biect nu poate fi de­cat amu­zanta. Mo­ra­li­ta­tea, lu­ata de una sin­gura, dez­ra­da­ci­nata de re­li­gie, isi pierde sen­sul, obiec­ti­vi­ta­tea si poate fi ce vrem noi sa fie, pen­tru sim­plu mo­tiv ca nu are un fun­dament. Nu e ne­voie sa stu­diem is­to­ria cres­ti­nis­mu­lui sau a al­tei re­li­gii pen­tru a re­a­liza ca, pen­tru un cres­tin ( de ex.), mo­ra­li­ta­tea este de na­tura di­vina, iar pen­tru un ateu, de ex., mo­ra­li­ta­tea este un fel de con­tract so­cial, re­la­tiv in timp si spa­tiu. E foarte in­te­re­sant ca ateii ataca in spe­cial cres­ti­nis­mul care e re­li­gia cea mai to­le­ranta cu ei. Cei care fac asta, sa in­cerce ex­pe­ri­men­tul asta: sa se duca un­deva in Orien­tul Mij­lo­ciu sau in orice tara isla­mica si sa strige in gura mare ca nu exista Al­lah si, daca scapa in­tregi, sa in­cerce echi­va­len­tul intr‑o tara pre­do­mi­nant cres­tina. Apoi, in ace­lasi mod, sa se afi­seze pu­blic in China cu un in­semn cres­tin sau cu o Bi­bile. Re­zul­ta­tele aces­tui ex­pe­ri­ment cred ca sunt des­tul de previzibile 🙂

  • Sorin Sfirlogea

   Ale­xan­dru Io­nica : Re­li­gia este pen­tru cei slabi — de acord — adică pen­tru ori­care din­tre noi. Cred că oa­me­ni­lor le lip­sește tot mai mult sen­ti­men­tul de umi­li­tate (care nu în­seamnă să fii umil), mo­des­tia aceea de a re­cu­noaște că știm prea pu­țin, în­țe­le­gem prea trun­chiat și du­răm prea pu­tin ca să ne pu­tem pre­tinde stă­pâ­nii planetei.

  • Mihai Zatgai

   de ce e o pro­blema pre­da­rea unei re­li­giei in scoli intr‑o tara in care ~ 95% din­tre oa­meni se de­clara de re­li­gia res­pec­tiva la re­cen­sa­mant? Unde mai este de­mo­cra­tia atunci, daca se face voia a unui pro­cent in­fi­ni­te­zi­mal din po­pu­la­tie, care s‑a de­cla­rat atee la re­cen­sa­mant, si se ig­nora re­li­gia unei ma­jo­ri­tati covarsitoare?

  • Sorin Sfirlogea

   @Mihai Za­tgai: există două în­tre­bări in­te­re­sante aici:
   1. Ce în­seamnă din punct de ve­dere re­li­gios (nu con­fe­sio­nal) apar­te­nența de­cla­rată la creș­ti­nism pen­tru acești mulți de­cla­ranți? Fap­tul că se duc la bi­se­rică? Că au fost bo­te­zați? Că își asumă to­tal și ne­con­di­țio­nat co­dul de con­du­ită mo­rală al aces­tei religii?
   2. Oare pre­da­rea re­li­giei în școli nu este cumva “in­to­xi­cată” de în­vă­ță­turi spe­ci­fice bi­se­ri­cii, dar nu re­li­giei propriu-zise?

  • Mihai Zatgai

   Ci­prian Ia­mandi, daca de­fi­ni­tia re­li­giei pe care ai dat‑o este adec­vata, atunci ce este Bu­dis­mul, Ta­o­is­mul sau Jai­nis­mul? Sau ma­ya­sii, care di­vi­ni­zau soa­rele, ca obiect cos­mic in sine, si nu o di­vi­ni­tate aso­ci­ata soarelui?

  • Sorin Sfirlogea

   Ale­xan­dru Io­nica : Apropo, atro­ci­tă­țile co­mise de‑a lun­gul is­to­riei nu au fost nici­o­dată aduse de re­li­gie, ci de mo­dul în care anu­mite in­sti­tu­ții so­ci­ale (bi­se­rici) au do­rit să in­ter­pre­teze co­dul mo­ral al re­li­giei pen­tru a ma­ni­pula ma­sele. De obi­cei în fo­lo­sul po­li­ti­cii sau al pro­fi­tu­lui. Re­li­gia (în vi­ziu­nea mea) este un set de prin­ci­pii după care îți că­lă­u­zești viața, un “fra­mework” pe care îl um­pli cu pro­pri­ile tale fapte, deci ea nu poate pro­duce și nici in­duce nici un fel de atrocitate.

  • Mihai Zatgai

   @Sorin Sfir­lo­gea: 1. Este ire­le­vant me­ca­nis­mul psi­ho­lo­gic prin care un om se de­clara cres­tin, in ca­zul nos­tru. Ce este re­le­vant este ca omul res­pec­tiv se iden­ti­fica drept cres­tin si nu de alta re­li­gie, in­di­fe­rent cat de prac­ti­cant este. 2. Poate ar fi in­te­re­sant si ra­tio­nal sa ar­gu­men­tezi ce in­seamna pt tine “in­to­xi­ca­tii” si poate sa dai si exem­ple, alt­fel e doar pro­pa­ganda goala.

  • Mihai Zatgai

   dar oare Sta­lin, Mao sau Hi­tler de ce co­duri mo­rale ale ca­ror re­li­gii s‑au fo­lo­sit pen­tru a co­mite atrocitati?

  • Sorin Sfirlogea

   @Mihai Za­tgai: Păi uite, de pildă în ma­nu­a­lele de re­li­gie se ex­plică ele­vi­lor că e pă­cat să mergi în zi­lele de săr­bă­toare în altă parte de­cât la bi­se­rică. Nu mi se pare că asta ține de re­li­gie, ci de in­te­re­sele bi­se­ri­cii de a ra­cola prac­ti­canți, nu cre­din­cioși. Sau că se­ceta este adusă de pă­ca­tul neas­cul­tă­rii. Sau că e un pă­cat să porți alt­ceva la gât de­cât crucea.Sau ideea de a chema pre­o­tul pen­tru a unge pe cei bol­navi cu ulei sfin­țit. Mie as­tea mi se par “in­to­xi­cări” pro­pa­gan­dis­tice. S‑ar pu­tea să greșesc…

  • Mihai Zatgai

   @Sorin Sfir­lo­gea: Mai sus in­cer­cai sa spui ca nu toti cres­ti­nii auto-de­cla­rati sunt si cres­tini prac­ti­canti, iar acum cri­tici ele­mente ce tin de prac­tica cres­tina care sunt in­va­tate de elevi in scoala? 🙂 Ca la orice ma­te­rie pre­data, te­o­ria tre­buie im­bi­nata cu prac­tica. La ma­te­ma­tica, de exem­plu, de­geaba spui unui co­pil ca adu­na­rea este o ope­ra­tie co­mu­ta­tiva, daca nu ii dai si un exem­plu (1+2 = 2+1). La fel si in ca­zul ma­te­riei re­li­gie: de­geaba ii vor­besti des­pre man­drie, slava de­sarta, lene, dezn­a­dejde si alte pa­cate fun­damen­tale, daca nu ii dai exem­ple mai sim­pli­fi­cate in care aces­tea se ma­ni­festa in vi­ata de zi cu zi si mo­dul in care pot fi evi­tate sau co­rec­tate. Ar­gu­men­tele tale sunt de forma: eu nu cred X, deci, daca Y re­zulta din X, atunci Y este o “in­to­xi­ca­tie”.

  • Sorin Sfirlogea

   @Mihai: M‑ai în­țe­les greșit. Când ches­tio­nam de­cla­ra­rea apar­te­nen­ței la creș­ti­nism mă re­fe­ream la fap­tul că o spo­ială de prac­ti­care nu este o co­rectă jus­ti­fi­care. Dacă ci­neva merge une­ori la bi­se­rică, pupă icoane și apoi își în­jură ve­ci­nii și fură de câte ori crede că poate scăpa ne­pe­dep­sit, atunci nu dau doi bani pe de­cla­rata sa apar­te­nență la creș­ti­nism. Mi-este teamă că în­tre cei 95% de care po­ves­tești sunt mulți oa­meni cu com­por­ta­men­tul des­cris de mine. Așa­dar pro­cen­tul acesta nu e un ar­gu­ment su­fi­cient pen­tru a preda re­li­gia în școli.

   Cri­tic prac­ti­cile bi­se­ri­cii pen­tru că ele nu se con­cen­trează pe a rea­duce mo­rala în sâ­nul so­ci­e­tă­ții, ci pe a pro­fi­ta­bi­liza ac­tul prac­ti­că­rii re­li­giei. Un exem­plu re­cent — zi­lele tre­cute îmi po­ves­tea ci­neva des­pre un preot care n‑a vrut să dis­cute des­pre or­ga­ni­za­rea unui bo­tez până când per­soana res­pec­tivă nu adu­cea toți ba­nii so­li­ci­tați: 300 de lei. O ast­fel de prac­tică nu doar că e imo­rală, dar și mai rău în­de­păr­tează oa­me­nii de moralitate.

  • Mihai Zatgai

   @Sorin Sfir­lo­gea: In­si­nu­ezi ca multi cres­tini prac­ti­canti sunt ipo­criti, dar nu cred acest lu­cru. Fap­tul ca exista un cres­tin care in­jura sau fura nu ar tre­bui, dpdv ra­tio­nal, sa opreasca pe ci­neva sa de­vina cres­tin (nu exista pa­dure fara us­ca­ciuni). Aso­ci­e­rea pe care o faci este ma­li­ti­oasa si nu se ba­zeaza pe re­a­li­tate, este hi­per-su­biec­tiva si plina de in­car­ca­tura em­tio­nala. Insa sunt de acord ca nu­ma­rul de cres­tini auto-de­cla­rati este mult mai mare de­cat cei prac­ti­canti. Si acest lu­cru este usor de de­mon­strat: Mer­sul la bi­se­rica du­mi­nica face parte din prac­tica cres­tina. Un cres­tin care se de­clara prac­ti­cant ar tre­bui sa aiba, in se­tul mi­ni­mal de prac­tici si aceasta prac­tica. In aceste con­di­tii, daca ma­car 10% din cei de­cla­rati cres­tini ar merge du­mi­nica la bi­se­rica, aces­tea ar de­veni ne­in­ca­pa­toare, iar ma­jo­ri­ta­tea nici nu ar mai avea loc ina­un­tru, ceea ce nu se in­tam­pla in re­a­li­tate. Prin ur­mare, sun­tem mai buni la teorie 🙂

  • Ciprian Iamandi

   poate ca frica e un in­stru­ment bun ca sa tii in frau anu­miti oa­meni, desi eu nu il aprob 🙂

  • Ciprian Iamandi

   Mo­nica, ti se pare ca sunt su­per­fi­cial? Crede-ma ca m‑am gan­dit la su­biec­tul asta pro­ba­bil mult mai mult de­cat des­tui oa­meni asa zis re­li­gi­osi. Mi-am pus multe in­tre­bari, am luat ar­gu­mete de am­bele parti si le-am ana­li­zat ra­tio­nal. Nu am ajuns sa am o anu­mita pa­rere doar din ca­uza ca asa m‑au in­va­tat pa­rin­tii de cand erau mic sau ca mi s‑a pa­rut mai co­mod sa cred ce mi-au spus altii

  • Ciprian Iamandi

   🙂 Mo­nica, apre­ciez pa­siu­nea cu care iti sus­tii punc­tul de ve­dere, dar nu cred ca re­u­sesti sa aduci ar­gu­mente ra­tio­nale in fa­voa­rea lui.

  • Ciprian Iamandi

   Co­rect cu con­fir­ma­tion bias. La fel de co­rect e ca re­li­gia nu s‑a nas­cut din cu­van­tul di­vin al unui om cu barba din cer. Ci a apa­rut intr-un anu­mit con­text so­cial. Ca ur­mare, ca­rac­te­ris­ti­cile ei, in­clu­siv nor­mele mo­rale, re­flecta acel con­text so­cial. Si da, toate le­gile mo­rale sunt re­la­tive la con­text. Daca ar exista niste legi mo­rale di­vine, o sursa ab­so­luta a lor, n‑am mai avea dis­pute din as­tea, nu? N‑ar mai fi di­fe­rente in­tre ce crede un mu­sul­man ca e mo­ral fata de ce crede un cres­tin sau un bu­dist. Este evi­dent ca exista anu­mite legi mo­rale co­mune tu­tu­ror re­li­gi­i­lor. Dar toate as­tea pot fi con­den­sate in Re­gula de Aur: “Nu face al­tora ce nu vrei sa ti se faca tie”. Iar aceasta re­gula a apa­rut din mo­tive prac­tice in so­ci­e­ta­tile umane. S‑a ajuns la un punct in care co­la­bo­ra­rea era mai im­por­tanta de­cat com­pe­ti­tia. Fara aceasta re­gula, un grup de oa­meni s‑ar des­trama in in­di­vizi, iar so­ci­e­ta­tea n‑ar mai exista. Asa ca nu pot sa vad vreo urma a unei di­vi­ni­tati in aceste legi morale.

  • Ciprian Iamandi

   Vi­zavi de re­li­gi­ile aduse in dis­cu­tie, e nor­mal sa fo­lo­sesti exem­ple lu­ate din so­ci­e­ta­tea in care ai cres­cut, pen­tru ca des­pre ele ai cele mai multe in­for­ma­tii. Iar ca si ce in­seamna re­li­gia la un nivel mai ge­ne­ral, o de­fi­nite pe are am gasit‑o si cu care sunt de acord e: “The be­lief in and wor­ship of a su­per­hu­man con­tro­l­ling power, esp. a per­so­nal God or gods”. Nu ma in­te­re­seaza cate sau ce re­li­gii sunt in lume, daca se po­tri­vesc cu aceasta de­fi­ni­tie, pen­tru mine in­tra toate in ace­easi categorie.

  • Ciprian Iamandi

   So­rin, e clar ca in­te­le­gem prea pu­tin. Din pa­cate, sun­tem to­tusi sta­pa­nii pla­ne­tei in mo­men­tul asta, pen­tru o du­rata in­fima la scara uni­ver­su­lui. Si ca ur­mare, sun­tem si re­pon­sa­bili pen­tru fe­lul in care mo­di­fi­cam echi­li­brul exis­tent si care ne‑a per­mis sa evo­luam pana aici. Pla­neta pro­ba­bil ca va exista si va avea vi­ata chiar si dupa ce / daca ome­ni­rea se va auto­dis­truge. Eu sper sa nu fa­cem gre­seala asta, totusi. 

  • Ciprian Iamandi

   Mi­hai, sunt con­sti­ent ca nu e de­loc usor sa dai o de­fi­ni­tie a re­li­giei care sa le cu­prinda pe toate. Dar sa nu ne pier­dem in de­ta­lii, to­tusi. Am ales de­fi­ni­tia asta sim­pli­fi­cata pen­tru sim­plul mo­tiv ca o pro­por­tie co­var­si­toare a ome­ni­rii are la baza re­li­giei o ast­fel de cre­dinta. Cu alte cu­vinte, as­tea sunt re­li­gi­ile care con­teaza, care au cea mai mare in­flu­enta in lume in ziua de azi.

  • Ruxandra Tăleanu

   a zis per­fect, e o ches­tie care ține de intimitate.
   Și m‑am plic­ti­sit de atâ­tea eti­chete de ge­nul „dacă ești re­li­gios, ești prost.” Cu­nosc o mulți oa­meni atei, dar și o groază de oa­meni re­li­gi­oși și ex­trem de in­te­li­genți și de educați.

  • Ruxandra Tăleanu

   ei, pe lângă ex­pe­riența mea per­so­nală, poți să ci­tești și mai sus că „nu poți aduce ar­gu­mente ra­țio­nale”, „e re­fu­giul ce­lor slabi” etc.

  • Lavinia Petrache

   wow, in­tai am ci­tit ce ai scris tu, abia apoi am va­zut cate co­men­ta­rii au aparut. 

   re­li­gia mi se pare un su­biect de in­ti­mi­tate, mi se pare cel mai ne­po­tri­vit sa scrii des­pre re­li­gie un­deva pu­blic daca exista chiar si o mica sansa ca ci­neva sa se simta jignit. 

   iar pe langa asta, pa­re­rea mea este ca re­li­gia este o parte cul­tu­rala a iden­ti­ta­tii unui po­por. nu vreau sa cred ca se poate fara re­li­gie, este adanc in­ra­da­ci­nata in om, ceva ce tine nu doar de edu­ca­tie, ci de po­po­rul ca­ruia ii apartine, 

   in­di­fe­rent de cat de mult crezi sau nu, este parte din ceea ce te‑a for­mat cres­cand, fie ca iti place fie ca nu. si nu ar tre­bui sa fie in­va­ziva (ca in ca­zul mi­sio­na­ri­lor ca­to­lici), fi­e­care po­por tre­buie sa aiba drep­tul la pro­pria sa iden­ti­tate! exista tari unde cres­ti­nis­mul a pa­truns de nici 2 se­cole si se de­clara cres­tine: nu este po­si­bil asa ceva, ta­rile ace­lea au alta cre­dinta, au tra­di­ti­ile lor, ceea ce a re­zul­tat este o ames­te­ca­tura ieftina in­cat ei acum nu sunt nici ca ei in­sisi, nici ca noi.

  • Mihai Zatgai

   ideea ca ateii ar fi mai in­te­li­genti de­cat ne-ateii este un mit demn de my­th­bus­ters. Nu doar ca este fals, dar s‑a si de­mon­strat ca este fals. De exem­plu: http://i48.tinypic.com/2s6vspv.png .Stu­diul res­pec­tiv arata ca di­fe­renta in­tre un “ave­rage joe” si un ateu este de 3 puncte IQ. In con­clu­zie, un ateu (in me­die) are ace­lasi co­e­fi­cient de in­te­li­genta cu un om me­di­o­cru care a dor­mit cu juma’ de ora mai mult de­cat de obicei 🙂

   • Augustin Moga

    În poza pro­dusă ca do­vadă ire­fu­ta­bilă ateii apar cu co­e­fi­cient 103, în timp ce me­dia tu­tu­ror e 100. Și asta cumva do­ve­dește că ateii n‑ar fi mai in­te­li­genți de­cât ne-ateii! Cu așa o lo­gică se poate de­mon­stra cam orice, de la mer­sul des­culț pe apă la con­tem­po­ra­ne­i­ta­tea di­no­za­u­ri­lor cu ca­va­le­rii cruciați. 🙂

    Ce mi se pare mie in­te­re­sant este că cei care par pre­o­cu­pați de nive­lul de in­te­li­gență al ate­i­lor sunt cei care se de­clară re­li­gi­oși. E a doua oară că văd pusă pe ta­pet treaba cu nive­lul IQ într‑o dis­cu­ție des­pre re­li­gie. Și de fi­e­care dată su­biec­tul a fost in­tro­dus, fără nici o no­imă față de ceea ce se dis­cuta până atunci, de că­tre cei care se de­cla­rau cre­din­cioși. Care‑i pro­blema, fra­ți­lor? De ce vă „roade” as­pec­tul ăsta?

  • Ciprian Iamandi

   La­vi­nia, ai zis bine. E un lu­cru strict per­so­nal ce crede fi­e­care. Pen­tru unii e sin­gura mo­da­li­tate de a‑si sa­tis­face anu­mite ne­voi psi­hice sau spi­ri­tu­ale. Dar to­tusi nu sunt de acord cu de­cla­ra­rea re­li­giei ca su­biect tabu des­pre care nu se poate vorbi in pu­blic din teama de a rani anu­mite sen­si­bi­li­tati. Daca stii foarte bine cine esti si ce crezi, nu-ti poate ame­ninta cu ni­mic iden­ti­ta­tea o pa­rere con­trara ex­pri­mata intr-un mod cat de cat de­cent. In plus, pu­tini au cu­ra­jul sa re­cu­noasca fap­tul ca nu-si pot apara cu ar­gu­mente lo­gice, ra­tio­nale cre­dinta. E ceva pur emo­tio­nal pe care ori il ai, ori nu‑l ai. Dar de la mo­dul asta in­tim, emo­tio­nal de a per­cepe lu­cru­rile e cale lunga pana la jus­ti­fi­ca­rea in­tro­du­ce­rii re­li­giei in scoli (de aici a por­nit dis­cu­tia, ini­tial). Sunt de acord cu Ru­xan­dra to­tusi ca ar fi mult mai edu­ca­tive niste ore de is­to­ria re­li­giei. Fie ca ne place sau nu, a ju­cat me­reu si inca joaca un rol im­por­tant in societate.

  • Ciprian Iamandi

   nu cred ca in­cer­cat ni­meni sa in­si­nu­eze asa ceva in toata conversatia 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.