Nu mă pri­cep la in­ter­pre­ta­rea le­gi­lor și nici nu sunt prea în temă cu toate tex­tele ju­ri­dice care sunt în uz în Ro­mâ­nia zi­le­lor noas­tre, dar am o în­tre­bare care mă tot frământă: afir­ma­ți­ile as­tea pu­blice des­pre cum o să‑l sus­pende USL pe Bă­sescu dacă nu‑l nu­mește pre­mier pe Ponta, nu se în­ca­drează la ca­pi­to­lul ame­nin­țări? Sau la com­por­ta­ment agre­siv? Chiar poate orice Gică să facă orice afir­ma­ție fără să dea so­co­teală? Ce e țara asta, un fel de plas­te­lină în mâi­nile câ­torva in­di­vizi care ho­tă­răsc de unii sin­guri pe cine dau jos și pe cine nu­mesc în func­ții? Pe voi nu vă scoate din să­rite lipsa asta de res­pect și de bună-cuviință?

În iu­nie s‑a în­tâm­plat la fel: în­tâi ame­nin­țări re­pe­tate cu sus­pen­da­rea, apoi de­clan­șa­rea pro­ce­du­rii. USL a eșuat. Acum o iau de la ca­păt — dacă nu e no­mi­na­li­zat Vic­tor Ponta ca prim-mi­nis­tru, îl sus­pendă pe Bă­sescu. De câte ori mai tre­cem prin sce­na­riul ăsta? La con­gre­sul PPE din Bu­cu­rești s‑au re­pe­zit să afirme că îl sus­pendă dacă par­ti­cipă, pen­tru ca face po­li­tică. Pe urmă și-au dat seama ce tâm­pe­nie au scos pe gură și au re­trac­tat: nu‑l sus­pen­dăm, de ce să‑l sus­pen­dăm? Nici us­tu­roi n‑au mân­cat, nici gura nu le mi­roase. Mie mi se pare că a în­ce­put să de­vină un fel de teh­nică de in­ti­mi­dare: dacă Bă­sescu nu-și țîne gura și nu e cu­minte în sca­u­nul de la Co­tro­ceni, vine bau-bau Vo­i­cu­lescu și îi pune pe po­li­tru­cii lui să‑l suspende.

Tex­tul Con­sti­tu­ției e des­tul de clar:

Ar­ti­co­lul 103
(1) Pre­șe­din­tele Ro­mâ­niei de­sem­nează un can­di­dat pen­tru func­ția de prim-mi­nis­tru, în urma con­sul­tă­rii par­ti­du­lui care are ma­jo­ri­ta­tea ab­so­lută în Par­la­ment ori, dacă nu există o ase­me­nea ma­jo­ri­tate, a par­ti­de­lor re­pre­zen­tate în Parlament.
(2) Can­di­da­tul pen­tru func­ția de prim-mi­nis­tru va cere, în ter­men de 10 zile de la de­sem­nare, vo­tul de in­cre­dere al Par­la­men­tu­lui asu­pra pro­gra­mu­lui și a în­tre­gii liste a Guvernului.
(3) Pro­gra­mul și lista Gu­ver­nu­lui se dez­bat de Ca­mera De­pu­ta­ti­lor și de Se­nat, în șe­dința co­mună. Par­la­men­tul acordă în­cre­dere Gu­ver­nu­lui cu vo­tul ma­jo­ri­tă­ții de­pu­ta­ți­lor și senatorilor.

Ni­că­ieri nu scrie că vreun par­tid poate să de­sem­neze un prim-mi­nis­tru, ci doar să pro­pună spre de­sem­nare. Oare lui Antonescu&co le e frică de fap­tul că nu vor lua nici 50% din lo­cu­rile din Parlament?

M‑am plic­ti­sit de tema asta a sus­pen­dă­rii — nu se mai vor­bește de ni­mic alt­ceva de­cât de ri­va­li­ta­tea asta. Oare chiar nu pu­tem avea un pre­șe­dinte care să nu vină din ma­jo­ri­ta­tea par­la­men­tară? Ne în­drep­tăm spre o re­pu­blică par­la­men­tară, în care pre­șe­din­tele este nu­mit de par­la­ment și nu ales? În apri­lie tema era pusă în dis­cu­ție de Frun­ză­verde, tră­dă­to­rul de la PDL, de­ve­nit brusc li­be­ral. Apoi în oc­tom­brie Tă­ri­ceanu și‑a ex­pri­mat pre­fe­rința pen­tru re­pu­blica par­la­men­tară — e drept, după mo­nar­hia con­sti­tu­țio­nală. Va fi asta una din te­mele USL după ale­geri? După care îl sus­pendă pe Bă­sescu și îl aleg pe Crin? Deci, se teme Cri­nu­șor că nu‑l vrea po­po­rul peste doi ani?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.