Acum câ­teva zile a tre­buit să-mi re­în­no­iesc po­li­țele de asi­gu­rare pen­tru ma­șină, RCA și Ca­sco. Și, spre sur­priza mea, am con­sta­tat ca oferta pen­tru Ca­sco nu mai in­clu­dea nici o va­ri­antă cu franșiză zero, așa că am în­tre­bat de ce. Răs­pun­sul n‑a fost foarte lim­pede, dar cert e că nu mai exista va­ri­anta asta. Te­o­re­tic n‑ar tre­bui să fiu foarte de­ran­jat de si­tu­a­ție, ju­de­când după is­to­ri­cul eve­ni­men­te­lor ru­ti­ere pe care le-am pro­dus în ul­tima vreme. De vreo zece ani, cu ex­cep­ția unei por­ti­ere zgâri­ate când în­cer­cam să mă fe­resc de o ne­bună par­ti­ci­pantă la tra­fic, n‑am avut alte daune.

Am aflat însă care e ex­pli­ca­ția mo­di­fi­că­rii po­li­ti­cii de Ca­sco: 60% din ma­și­nile din Ro­mâ­nia au un eve­ni­ment care se sol­dează cu o da­ună aco­pe­rită de Ca­sco. Fi­rește, 60% din cele care în­cheie o ast­fel de po­liță. Din ar­ti­col aflăm și că da­una me­die este de peste 1000 de euro, ceea ce pare des­tul de mult, ju­de­când după fap­tul că ma­șina po­pu­lară este Da­cia Lo­gan. Dar pro­ba­bil că po­lițe Ca­sco în­cheie cei cu ma­șini mai scumpe. În orice caz nive­lul ăsta arată cât de praf sun­tem ca șo­feri, ceea ce nu mă sur­prinde, pen­tru că văd zil­nic pe stradă o co­lec­ție im­pre­sio­nantă de ei te­ri­bi­liști și ele ne­în­demâ­na­tice, care se con­cu­rează re­ci­proc pen­tru a de­mon­stra câte tâm­pe­nii pe mi­nut pot face. Să te miri că asi­gu­ra­to­rii s‑au gân­dit să mai im­partă ris­cul și cu cel care face dauna?

Nu știu cum o fi prin alte țări, dar ro­mâ­nii au o plă­cere te­ri­bilă să vor­bească la te­le­fon în tim­pul șo­fa­tu­lui. Mai ales fe­me­ile. Deși au niște cu­noș­tințe în­do­iel­nice de șo­fat, du­du­cile noas­tre țin mor­tiș să trăn­că­nească la te­le­fon în timp ce se în­vârt prin tra­fi­cul in­fer­nal al ora­șu­lui. După ce că avem niște dru­muri prost ame­na­jate pen­tru tra­fic — cu benzi ne­tra­sate, cu se­ma­fo­ri­zări proaste, cu ma­șini par­cate pe stânga șî pe dreapta, cu tre­ceri pie­to­nale ne­mar­cate, cu semne de cir­cu­la­ție abe­rante sau as­cunse prin co­paci, cu gropi în care poți să-ți rupi ma­șina — ce ne mai lip­sea? Vor­bi­tul la te­le­fon, ne­a­ten­ția la vo­lan. Bașca să sim­pli­fi­căm exa­me­nul auto, să scoa­tem proba de po­li­gon și să tri­mi­tem pe stradă șo­feri care nu‑s în stare să con­tro­leze auto­mo­bi­lul pe care îl con­duc. Asta într‑o țară în care orice puș­tan pu­ber care ia car­ne­tul nu vi­sează de­cât să aibă o ma­șină pu­ter­nică și să o calce la po­dea. Și ne mai lip­sea o po­li­ție ne­pă­să­toare la im­per­fec­țiu­nile tra­fi­cu­lui și la în­căl­că­rile zil­nice de re­guli de cir­cu­la­ție, in­te­re­sată doar de amen­zile pen­tru vi­teză, unde se mai poate și ciupi o șpagă mică.

Efec­tul con­cret e că RCA-ul ro­mâ­nesc e mult mai scump de­cât în alte țări. Adică plătim toți pen­tru in­do­lența unora. Ce‑i drept in­do­len­ții sunt ma­jo­ri­tari: 60%.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.