Aș vrea să văd do­cu­men­ta­rul lui Flo­rin Ie­pan — Odessa — dar n‑am idee unde să‑l gă­sesc. Am bân­tuit prin toate co­tloa­nele in­ter­ne­tu­lui pe care le cu­nosc, dar nici urmă. Nu am dat de­cât de tra­i­ler-ul de mai jos, care mă in­cită și mai mult să văd fil­mul. De ce? Pen­tru că mă in­te­re­sează ade­vă­rul des­pre su­biec­tul Ho­lo­ca­us­tu­lui din Ro­mâ­nia, vreau să știu cât de vi­no­vați sun­tem și pen­tru că am această te­o­rie că nu vom pu­tea nici­o­dată merge mai de­parte, nu vom pu­tea evo­lua ca po­por, nu ne vom pu­tea cris­ta­liza ca so­ci­e­tate ci­vi­li­zată, până când nu fa­cem pace cu tre­cu­tul nos­tru, până când nu ne ui­tăm în oglindă și re­cu­noaș­tem ero­rile pe care le-am fă­cut. Nu noi am fă­cut acele gre­șeli, nu ge­ne­ra­ți­ile care tră­iesc azi, ci îna­in­ta­șii noș­trii. Dar ne­pă­sa­rea noas­tră nu face de­cât să ne so­li­da­ri­zeze cu ei.

Der Spie­gel scrie de cu­rând un ar­ti­col des­pre in­suc­ce­sul lui Flo­rin Ie­pan în a in­tro­duce această temă de dis­cu­ție în so­ci­e­ta­tea ro­mâ­nească, amin­tind de cul­tul lui An­to­ne­scu pe care mulți ro­mâni încă îl mai prac­tică. La noi au apă­rut câ­teva ar­ti­cole ră­z­lețe, mai mult cu ti­tlu de sen­zațio­nal, în sti­lul “uite pen­tru ce ne cri­tică ger­ma­nii, click aici”. Dar dacă vreți mai multe in­for­ma­ții des­pre ma­sa­crul de la Odessa, gă­siți aici. Și pro­ba­bil în multe alte ar­ti­cole pe internet.

Nu știu dacă se­si­zați cele două iro­nii ale în­tâm­plă­rii. Prima este că cri­ti­cile vin din­spre ger­mani — cei­lalți vi­no­vați de Ho­lo­ca­ust — care au re­u­șit să-și ac­cepte vina în al doi­lea răz­boi mondial și care își educă fi­e­care ge­ne­ra­ție în spi­ri­tul asu­mă­rii aces­tei res­pon­sa­bi­li­tăți is­to­rice, toc­mai ca ea să nu se mai re­pete. A doua e că pu­bli­ca­ția care cri­tică poartă nu­mele de Oglinda (Der Spie­gel), adică exact ceea ce noi re­fu­zăm să pri­vim pen­tru a ne ve­dea ade­vă­rata față.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Augustin Moga

    Un do­cu­men­tar des­pre su­biect (dar nu cel pe care‑l ca­uți) poate fi vă­zut aci­lea: http://asa.zamo.ca/2010/10/video-documentarul-holocaustului.html

    • Sorin Sfirlogea

      Mul­țam. Apropo, am vă­zut Car­nage. Ex­cep­țio­nal. Me­rită un post. Dar mai tre­buie să‑l di­ger. Poate chiar să‑l mai văd o dată. Ur­mează Sleuth.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.