Au tre­cut aproape 150 de ani de când Emi­ne­scu scria bi­ne­cu­nos­cuta po­e­zie prin care do­rea Ro­mâ­niei tot ceea ce el cre­dea că îi lip­sește. Pri­vind îna­poi la acele ver­suri aș spune că mai ni­mic nu s‑a îm­pli­nit din do­rin­țele sale, dar nici nu aș pu­tea spune că vi­ziu­nea emi­ne­sci­ană mi se pare în to­ta­li­tate dezi­ra­bilă. Arme cu tă­rie, fală, vi­te­jie sunt dezi­de­rate care în vre­mu­rile mo­derne ar trece mai de­grabă ca se­cun­dare și sunt cel pu­țin ne­im­por­tante pen­tru o țară mică pre­cum a noas­tră. Nu ca­lea for­ței tre­buie s‑o ale­gem pen­tru a ne croi drum înainte.

Dar nici fiii Ro­mâ­niei nu prea au trăit în fră­ție nici­o­dată, cât des­pre glo­rii și des­pre bu­cu­rii nici po­me­ne­ală. Is­to­ria re­centă a Ro­mâ­niei e mai de­grabă un șir de ne­in­spi­rate ale­geri și ne­fe­ri­cite în­tâm­plări, o îm­pre­u­nare de ghi­ni­oane și slabă ju­de­cată, prin­tre care au stră­lu­cit ici și colo niște clipe mai fe­ri­cite. Am tre­cut prin două răz­bo­aie mondi­ale fără prea multă glo­rie și doar no­ro­cul ne‑a adus după pri­mul din ele cre­a­rea sta­tu­lui na­țio­nal. Am că­zut de par­tea greșită a îm­păr­țe­lii de la Yalta și nu ne-am re­vol­tat prea tare pen­tru asta, așa că am aple­cat frun­tea în fața co­mu­nis­mu­lui so­vi­e­tic și l‑am in­ven­tat pe Ceau­șescu. Ne-am să­tu­rat și de el, toc­mai când ră­mă­se­sem sin­gura țară fără nici o re­formă tip-pe­res­tro­ika, dar se pare că a fost ne­voie de scân­teia unui pas­tor ma­ghiar și de ceva ser­vi­cii se­crete stră­ine ca să ne ri­di­căm în pi­cioare și să si­mu­lăm o re­vo­lu­ție. Au mu­rit inu­til niște oa­meni, în îm­pre­ju­rări care nici acum nu sunt clare. L‑am fu­gă­rit pe rege, l‑am ido­la­tri­zat pe co­mu­nis­tul Ili­escu și am apla­u­dat mi­ne­rii care bă­teau in­te­lec­tu­ali ple­toși și băr­boși în Piața Uni­ver­si­tă­ții. Ne-am amă­git cu pse­udo-de­mo­cra­ția tip Con­stan­ti­ne­scu și l‑am re­cu­pe­rat pe Bă­sescu, făcându‑l, din pri­mar de ca­pi­tală, președinte.

N‑aș pune că ex­ce­lăm la ca­pi­to­lul per­spec­tive. Mă uit îna­inte și văd o pro­ba­bilă al­ter­nanță la pu­tere a unor po­li­ti­cieni in­te­re­sați de afa­ce­rile cu ba­nul pu­blic și de faima fa­cilă a par­la­men­ta­ris­mu­lui ine­fi­cient. Eco­no­mia ro­mâ­nească e în de­rivă, de­pen­dentă de im­por­turi și de piețe de des­fa­cere unde sun­tem vi­oara a cin­cea. Agri­cul­tură aproape că nu mai avem, tu­ris­mul e la­men­ta­bil ca­li­ta­tiv, in­dus­tria aproape a dis­pă­rut, doar co­mer­țul merge strună. Ce să-ți do­resc eu ție, dulce Românie?

Aș fi vrut să fii bo­gată și pu­ter­nică, in­de­pen­dentă și in­te­li­gentă, să îți gă­sești pu­te­rea de a‑ți re­cu­noaște gre­șe­lile tre­cu­tu­lui și să le în­drepți ce­rând scuze ce­lor pe care i‑ai asu­prit sau i‑ai ui­tat, să în­veți din erori și să nu le mai re­peți, să ai oa­meni so­li­dari și mun­ci­tori, care strâng din dinți când e greu și con­ti­nuă să mun­cească, să ți se re­a­șeze va­lo­rile la lo­cul lor, să îți în­țe­legi vir­tu­țile, dar mai ales slă­bi­ciu­nile și să te stră­dui să le de­pă­șești. Și-mi dau seama cât de naive ar fi ast­fel de do­rințe. Și atunci, ce să-ți do­resc eu ție, dulce Românie?

Să în­vii din morți? Să te alegi cu o clasă po­li­tică res­pon­sa­bilă și com­pe­tentă? Să îți re­vi­go­rezi eco­no­mia? Să de­vină fiii tăi mai har­nici, mai edu­cați și mai să­nă­toși? Există mă­car o vagă pre­miză pen­tru ori­care din aces­tea? Nu prea. Așa că sin­gu­rul lu­cru pe care pot să ți‑l do­resc este să ai no­ro­cul ca Uniu­nea Eu­ro­peană să evo­lu­eze tot mai mult spre o struc­tură su­pra-sta­tală, să existe un gu­vern eu­ro­pean, o mo­nedă unică, o po­li­tică unică și legi ali­ni­ate în toate sta­tele mem­bre. Să-ți pierzi o parte din in­de­pen­dență, dar să-ți re­câștigi șansa la nor­ma­li­tate. Să scapi de li­pi­to­rile care te con­duc azi și de pros­ti­mea care îi vo­tează. Să te con­ducă un neamț — cum s‑a mai în­tâm­plat pe vre­mea lui Emi­ne­scu — și să ți se aplice legi drepte și in­te­li­gente. Și poate așa fiii tăi se vor educa, vor fi obli­gați să în­vețe res­pec­tul față de lege și să re­des­co­pere ade­vă­ra­tele va­lori, se vor în­toarce la munca cin­stită și stăruitoare.

Nu‑s si­gur că toate as­tea se vor în­tâm­pla așa cum spun eu. Lu­mea e tare com­pli­cată. Dar cred că ai avea o șansă mai bună să re­u­șești de­cât prin pro­pri­ile tale forțe. Dulce Ro­mâ­nie, asta îți doresc!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.