Modelul suedez

Am citit cu câteva zile în urmă o știre care a părut să treacă aproape neob­ser­vată: pri­mă­ria Bucu­rești­u­lui se gân­dește la intro­du­ce­rea unei taxe pen­tru acce­sul în cen­trul ora­șu­lui. N‐am văzut prea multe comen­ta­rii în presă, doar rela­ta­rea seacă a inten­ției, moti­vată sumar de tra­fi­cul tot mai con­ges­tio­nat din capi­tală. Pro­ba­bil ca nimeni nu îl ia în serios pe Oprescu până nu vede ceva con­cret – e și greu să mai fii luat în con­si­de­rare cu seri­o­zi­tate când poves­tești des­pre autos­trăzi sus­pen­date și hipo­dro­muri într‐un oraș care are sute de alte pro­bleme mai strin­gente.

Totuși ideea nu este de tre­cut cu vede­rea. Am fost întot­dea­una de părere că tra­fi­cul bucu­reș­tean are o com­po­nentă sem­ni­fi­ca­tivă de ple­zir, că există o sumă deloc negli­ja­bilă de indi­vizi care vân­tură ora­șul fără o treabă anume sau fără a‐și pla­ni­fica în vreun fel depla­să­rile, bân­tu­ind în sus și în jos stră­zile în func­ție de unde își amin­tesc că ar mai tre­bui să mai meargă. Lor li se ală­tură mași­nile fir­me­lor mici, la fel de hao­tice și nepla­ni­fi­cate, depla­sând mate­ri­ale și oameni între diverse puncte ale capi­ta­lei, rezol­vând pro­ble­mele per­so­nale ale patro­nu­lui sau ale anga­ja­ți­lor săi. Ar mai fi – deloc neim­por­tant – tra­fi­cul gene­rat de fir­mele de dis­tri­bu­ție, care cir­culă prin oraș neîn­ce­tat cu mașini aproape goale, zorindu‐se să fie pri­mii și cei mai rapizi în a livra trei lulele, trei sur­cele. Am lucrat într‐o ast­fel de firmă și pot să declar în cunoști­ință de cauză că nu e nici o exa­ge­rare: firma res­pec­tivă a făcut un cal­cul apro­xi­ma­tiv al încăr­că­rii medii a unei mașini și a ajuns undeva la 17–20% din capa­ci­tate. Vor­bim de un parc de câteva zeci de auto­u­ti­li­tare de 2 tone care făceau 5–6 curse în oraș, umplute nici pe un sfert!

Taxa pen­tru acce­sul în cen­tru ar fi – în sfâr­șit – o idee foarte bună. Pro­ba­bil că ar deter­mina pe mulți să se gân­dească de trei ori îna­inte de a se fâțâi prin buri­cul târ­gu­lui. Iar pe mana­ge­rii com­pa­ni­i­lor îi va trezi cu sigu­ranță la rea­li­tate. Pen­tru că lucru­rile se leagă une­ori fără să te aștepți, pe ted.com toc­mai a fost o con­fe­rință des­pre o ast­fel de taxă apli­cată în Sto­c­kholm. Asta pen­tru că tot vor­beam cân­dva des­pre mode­lul sue­dez. Ghi­ciți ce s‐a întâm­plat acolo… Exact. Dar acolo sunt sue­dezi, nu români.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu