Vin ale­ge­rile. Șî avem nu prea mulți ac­tori, din­tre cei care într-ade­văr con­tează pe scena po­li­tică. Să re­ca­pi­tu­lăm: USL, ARD, PP-DD, UDMR. Și mi­no­ri­tă­țile. Un pic de ma­te­ma­tică ne ajută să pri­ce­pem cum se vor des­fă­șura lu­cru­rile. UDMR vi­zează 6–7% din vo­turi. Elec­to­ra­tul ma­ghiar e dis­ci­pli­nat și con­ști­ent de forța co­e­ziu­nii sale. PP-DD se stră­duie pen­tru un 20%, iar son­da­jele îi arată la ju­mă­tate din atât, așa că nu prea cred să atingă mai mult de 15%, în func­ție de câtă lume se va pre­zenta la vot — cu cât mai pu­țini, cu atât mai bine pen­tru ei. Există un fost elec­to­rat PRM și UNPR care este cap­tat de stu­pize­ni­ile dia­co­ne­sciene. Res­tul de apro­xi­ma­tiv 78–83% este dis­pu­tat de USL și ARD. Dacă USL ia sub 50% (ceea ce e pu­țin pro­ba­bil, în ciuda de­cla­ra­ți­i­lor op­ti­miste ale unor pe­de­liști), ba­lanța e foarte fra­gilă — ma­ghia­rii și dia­co­neș­tii se pot da cu ARD și, pe ne­pusă masă, avem gu­vern PDL. Dacă USL ia este 50%, e game over.

UDMR va juca din nou ro­lul de ar­bi­tru al dis­tri­bu­i­rii pu­te­rii. Asta e spe­cia­li­ta­tea lor de mulți ani în­coace. Și, ca în­tot­dea­una, ma­ghia­rii pun pe masă din timp miza co­la­bo­ră­rii lor. Deo­cam­dată oferta e pen­tru USL, care vrea să schimbe Con­sti­tu­ția Ro­mâ­niei. Ce spun cei de la UDMR? Că sin­tagma stat na­țio­nal uni­tar nu e esen­ți­ală pen­tru in­te­re­sele Ro­mâ­niei. În tra­du­cere: domni­lor use­liști, vreți să vă sus­ți­nem la schim­ba­rea Con­sti­tu­ției, unde aveți ne­voie de două tre­imi din par­la­men­tari? hai să scoa­tem treaba asta cu sta­tul na­țio­nal uni­tar… avem noi o agendă… nu e pe doi ani… e pe mai mulți… poate do­uă­zeci… da’ poate ne iese… deci, cum fa­cem? ne aliem cu voi și aran­jăm nițel con­sti­tu­ția sau vor­bim cu pedeliștii?

Sin­cer, îi ad­mir pen­tru per­se­ve­rența și co­e­ziu­nea lor. Dacă am avea doar un sfert din ca­li­tă­țile lor în această pri­vință, am fi fost de­parte azi…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.