Gu­ver­nul a apro­bat, mier­curi, ca ta­xele şi im­po­zi­tele lo­cale să cre­ască, de la 1 ia­nu­a­rie 2013, cu 16%. Se pot ma­jora im­po­zi­tele lo­cale pe lo­cu­inţe, te­re­nuri şi ma­şini şi cele pen­tru eli­be­ra­rea şi pres­chim­ba­rea ac­te­lor de iden­ti­tate. Tot­o­dată, mă­sura per­mite şi cre­ş­te­rea amen­zi­lor pen­tru ne­plată. (sursa: Digi24)

* * *

Po­tri­vit unui anunţ de atri­bu­ire pu­bli­cat pe site-ul de li­ci­ta­ţii pu­blice în data de 20 no­iem­brie 2012 CNADNR a sem­nat cu firma Se­lina, deţi­nută de un rege al as­fal­tu­lui din ves­tul ţă­rii, anume Be­ni­a­min Rus, un con­tract în va­loare de 9,11 mi­li­oane de lei pen­tru în­treţi­ne­rea în ur­mă­toa­rele 5 luni a lo­tu­lui 6 din autos­trada Soa­re­lui. Acesta are o lun­gime de 30 de ki­lo­me­tri (Cer­na­vodă-Me­d­gi­dia). Preţul pe ki­lo­me­tru re­zultă deci 67.400 de euro. Con­trac­tul nu a fost pre­ce­dat de o li­ci­ta­ţie, ci doar de o ce­rere de ofertă. S‑au pre­zen­tat două firme, din­tre care una nu în­de­pli­nea con­di­ţi­ile ce­rute de că­tre CNADNR. Ex­pli­ca­ţia acor­dă­rii con­trac­tu­lui fără li­ci­ta­ţie, doar prin ne­go­ci­ere, a fost: „si­tu­a­ţie de ur­genţă ex­tremă, sur­ve­nită în urma unor eve­ni­mente care nu pu­teau fi pre­vă­zute de au­to­ri­ta­tea con­trac­tantă”.  Intr-ade­văr, com­pa­niei de dru­muri i‑a fost greu să pre­vadă ve­ni­rea ier­nii. (sursa: Ro­mâ­nia Li­beră)

* * *

Drep­ta­tea abia în­cepe, dar o să fie până la capăt…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.