Tică Da­rie este Nică a lui Ște­fan a Pe­trei în ver­siune con­tem­po­rană. Fi­gura sa ușor poz­nașă, de co­pil șu­gu­băț, te se­duce ime­diat. L‑am des­co­pe­rit prin in­ter­me­diul unui amic care a pos­tat pe Fa­ce­book un fil­mu­leț al lui Tică des­pre cum sunt per­ce­puți ro­mâ­nii în Oslo. Te iz­bește ne­plă­cut con­fu­zia din­tre ro­mâni și ți­gani. M‑am în­tre­bat dacă ar tre­bui să existe această di­fe­rență — ro­mâ­nii sunt alt­ceva de­căt ți­ga­nii ro­mâni? În min­tea mea, da. Pen­tru alte po­poare se pare că nu. Cine are drep­tate? Eu? Ei?

În­clin să cred că ți­ga­nii nu pot fi le­gați de o anu­mită țară, cul­tura lor îm­pie­dică sta­tor­ni­cia, casa lor a fost și va fi me­reu dru­mul. Ubi bene, ibi pa­tria. Și atunci are vreo im­por­tanță unde s‑au năs­cut? Pro­ba­bil că ar fi mai bine dacă ar fi de­cla­rați ce­tă­țeni eu­ro­peni, re­cu­nos­cându-li-se drep­tul de a mi­gra de colo-colo pe bă­trâ­nul con­ti­nent, după cum îi mână no­ro­cul și do­rin­țele lor.

Ar mai fi apoi con­sta­ta­rea că fi­e­care din­tre noi sun­tem am­ba­sa­do­rii Ro­mâ­niei atunci când ne in­ter­sec­tăm cu stră­i­nii la ei acasă. Dacă fa­cem o so­co­teală sim­plă, pen­tru un nor­ve­gian în­tâl­ni­rea cu un ro­mân este su­fi­cient de rară pen­tru a‑și forma o opi­nie ge­ne­rală din doar cele câ­teva ges­turi pe care le fa­cem în fața lui. Câți ro­mâni va cu­noaște ce­tă­țea­nul din Oslo în toată viața lui? Cinci? Zece? Do­uă­zeci? Fe­lul în care se va ma­ni­festa fi­e­care din­tre acești pu­țini ro­mâni pe care îi în­tâl­nește va de­fini în min­tea sa tră­să­tu­rile în­tre­gu­lui po­por. Ceea ce cred al­ții des­pre noi este că sun­tem hoți. Pro­ba­bil pen­tru că pro­cen­tul de hoți este foarte mare în rân­dul ro­mâ­ni­lor pe care i‑au în­tâl­nit sau des­pre care au auzit.

 

Mă în­torc la Tică și la ino­cența sa. Un al doi­lea fil­mu­leț pe care l‑am gă­sit pe pro­fi­lul lui de Vi­meo îl dez­vă­luie ca per­so­naj. E naiv, co­pi­lă­ros, op­ti­mist și cam in­con­ști­ent. Dar la vâr­sta lui așa și tre­buie să fie. M‑am gân­dit cât de mare este dis­tanța din­tre Tică Da­rie — en­tu­zi­as­tul care pe­da­lează 2300 de ki­lo­me­tri din Co­penhaga la Ro­șia Montană pen­tru a sus­ține o ca­uză aproape pier­dută — și tâ­nă­rul bu­cu­reș­tean pe care îl în­tâl­nești în clu­bu­rile și mall-urile ora­șu­lui — ali­enat și abru­ti­zat de o re­a­li­tate ime­di­ată prea vi­o­lentă și prea ma­te­ria­listă. O dis­tanță uri­așă, cam cât aceea din­tre Co­penhaga și Bu­cu­rești. Sau cât aceea din­tre Nică a lui Ște­fan a Pe­trei și fi­e­care din­tre noi.

Aveți răb­dare cu fil­mul lui Tică. Îngăduiți‑i să pe­da­leze tot dru­mul, din Da­ne­marca în Ro­șia Montană. Are să vă ducă cu fi­e­care nouă sec­vență tot mai aproape de voi în­șivă, de lu­cru­rile care ar tre­bui să con­teze mai mult de­cât orice alt­ceva: pri­e­te­nie, sin­ce­ri­tate, ide­a­lism, stră­da­nia de a re­uși, în­că­pă­țâ­na­rea de a nu re­nunța la pro­pri­ile vise. În ochii stră­i­ni­lor, din Oslo sau de aiu­rea, acesta ar tre­bui să fie por­tre­tul românului.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.