Am gă­sit un ar­ti­col des­pre un foarte in­te­re­sant stu­diu re­fe­ri­tor la per­cep­ția bu­cu­reș­te­ni­lor asu­pra pro­pri­u­lui oraș, con­cre­ti­zat într‑o hartă a fri­cii, care co­lo­rează car­ti­e­rele în func­ție de în­cre­de­rea cu care sunt in­ves­tite de că­tre con­ce­tă­țe­nii noș­tri, din punct de ve­dere al si­gu­ran­ței. De­loc sur­prin­ză­tor, car­ti­e­rele Ra­hova și Fe­ren­tari con­duc de­ta­șat, ur­mate de Șo­seaua Să­laj (care de fapt e chiar în­tre ele), de Pan­te­li­mo­nul bă­ie­ți­lor “de după blo­curi”, de Gi­u­lești, Chi­tila, Bai­cu­lui… Sunt ab­so­lut si­gur că, su­pra­pu­nând această hartă peste cea a dis­tri­bu­ției na­țio­na­li­tă­ți­lor se va ob­serva o co­ni­ci­dență de­loc ne­aș­tep­tată: zo­nele cu mulți ți­gani sunt și cele per­ce­pute ca fi­ind nesigure.

Harta fri­cii în București

Mai in­te­re­sant de­cât această co­re­la­ție, care ar pu­tea in­dica și exis­tența unor pre­ju­de­căți (cu si­gu­ranță este așa!), este cea pe care au­to­rul stu­di­u­lui o pro­pune — co­re­la­ția cu zo­nele de in­frac­țio­na­li­tate mare din oraș. Mai pre­cis lipsa aces­tei co­re­la­ții, pen­tru că se poate ob­serva ușor că exact zo­nele con­si­de­rate si­gure sunt cele mai afec­tate de in­frac­țiuni. Co­men­ta­ri­ile aso­ci­ate stu­di­u­lui nu-mi sunt ac­ce­si­bile (de fapt stu­diul este o lu­crare de doc­to­rat care mi se pare in­te­re­santă, ci­tind re­zu­ma­tul pu­bli­cat pe in­ter­net), dar par­cur­gând ar­ti­co­lul de blog al au­to­ru­lui stu­di­u­lui ob­serv că ex­pli­ca­ți­ile in­a­d­ver­ten­țe­lor se re­zumă la per­cep­ția pe­i­sa­ju­lui (care im­primă o ima­gine ne­ga­tivă asu­pra unor car­ti­ere) și per­cep­ți­ile in­duse de mass-me­dia. Am­bele ob­ser­va­ții mi se par ade­vă­rate, dar in­su­fi­ciente pen­tru a cla­ri­fica lipsa co­re­la­ției în­tre per­cep­ția si­gu­ran­ței și sta­rea re­ală a in­frac­țio­na­li­tă­ții. Poate pen­tru că e vorba de o lu­crare de ge­o­gra­fie men­tală, Cris­tian Cio­banu nu in­ves­ti­ghează și alte piste.

Harta in­frac­țio­na­li­tă­ții în București

În pri­mul rând aș ob­serva că sta­rea de fapt din oraș face ne­ce­sară o cla­ri­fi­care a ter­me­nu­lui de in­frac­țio­na­li­tate: sunt aproape si­gur că po­li­ția uti­li­zează ca bază de cal­cul eve­ni­men­tele ra­por­tate de ce­tă­țeni la sec­ți­ile de po­li­ție, care sunt în mod si­gur mult mai pu­ține de­cât cele real pe­tre­cute. În Bu­cu­rești — pro­ba­bil ca și în alte orașe mari — in­frac­țiu­nile mă­runte nu ajung să fie in­ves­ti­gate de po­li­ție. Ce­tă­țe­nii au în­vă­țat că po­li­țis­tul de la sec­ție nu so­lu­țio­nează nici­o­dată in­frac­țiu­nile mă­runte, cum sunt fur­tul din bu­zu­nare, agre­siu­nile ver­bale, mi­cile în­că­ie­rări sau chiar tâ­lhă­ri­ile cu pa­gube mici. Așa că lo­cu­i­to­rii car­ti­e­re­lor mai să­race nici nu mai de­pun plân­gere când sunt vic­ti­mele unui ast­fel de eve­ni­ment. La po­li­ție ajung doar spar­ge­rile de apar­ta­mente, fur­tu­rile cu va­loare mare, agre­siu­nile fi­zice grave. Or, în Ra­hova, Fe­ren­tari sau Pan­te­li­mon nu au cum să se pro­ducă ast­fel de eve­ni­mente, pen­tru că acolo lo­cu­iesc în ge­ne­ral oa­meni să­raci. Ce să le furi din apar­ta­ment sau din buzunare?

În al doi­lea rând aș re­marca fap­tul că ho­ții au de obi­cei o re­gulă sim­plă: nu fură din ve­ci­nă­ta­tea ime­di­ată. E un fel de mă­sură de igienă a in­frac­to­ru­lui, pen­tru a‑și pro­teja cât mai bine iden­ti­ta­tea — cu cât se în­de­păr­tează de casă, cu atât e mai si­gură aco­pe­ri­rea lor. Am au­zit de foarte multe ori enun­țul con­form că­ruia ți­ga­nii nu fură nici­o­dată din sa­tul în care lo­cu­iesc, ci din cele învecinate.

În al tre­i­lea rând v‑aș in­vita să mer­geți prin sec­ți­ile de po­li­ție din Ra­hova și Fe­ren­tari. O să ve­deți acolo niște mu­tre de po­li­țiști cu care n‑ați vrea să vă în­tâl­niți seara prin car­tier. Ma­jo­ri­ta­tea se cu­nosc foarte bine cu toate găș­tile de hoți și bă­tă­uși, ba chiar îi și pro­te­jează une­ori. Amin­tiți-vă ca­zul in­di­vi­du­lui care a omorât‑o pe tâ­năra ja­po­neză: cu pu­țin timp îna­inte un po­li­țist îl sco­sese basma cu­rată dintr‑o altă infracțiune. 

Așa­dar nu cred că există nici o in­a­d­ver­tență în­tre harta fri­cii și cea a in­frac­țio­na­li­tă­ții. Oa­me­ni­lor le e frică să meargă în car­ti­e­rele în care lo­cu­iesc in­frac­to­rii, ima­ginându-și că dacă sunt fu­rați în plin cen­tru al ora­șu­lui, ar fi pro­ba­bil omorâți dacă ar călca în să­la­șul hoților.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.