Bucureștiul și spaimele sale

Am găsit un arti­col despre un foarte intere­sant studiu refer­i­tor la per­cepția bucurește­nilor asupra pro­pri­u­lui oraș, con­cretizat într‑o hartă a fricii, care col­ore­ază cartierele în funcție de încred­erea cu care sunt inves­tite de către con­cetățenii noștri, din punct de vedere al sig­u­ranței. Deloc sur­prinză­tor, cartierele Rahova și Ferentari con­duc detașat, urmate de Șoseaua Sălaj (care de fapt e chiar între ele), de Pan­te­limonul băieților "de după blocuri", de Giulești, Chi­tila, Baicu­lui… Sunt abso­lut sigur că, supra­punând această hartă peste cea a dis­tribuției națion­al­ităților se va observa o coni­ci­dență deloc neaștep­tată: zonele cu mulți țigani sunt și cele per­ce­pute ca fiind nesig­ure.

Harta fricii în București

Mai intere­sant decât această core­lație, care ar putea indica și exis­tența unor prejudecăți (cu sig­u­ranță este așa!), este cea pe care autorul studi­u­lui o prop­une — core­lația cu zonele de infracțion­al­i­tate mare din oraș. Mai pre­cis lipsa aces­tei core­lații, pen­tru că se poate observa ușor că exact zonele con­sid­er­ate sig­ure sunt cele mai afec­tate de infracți­uni. Comen­tari­ile aso­ci­ate studi­u­lui nu-mi sunt acce­si­bile (de fapt studiul este o lucrare de doc­torat care mi se pare intere­santă, citind rezu­matul pub­li­cat pe inter­net), dar par­curgând arti­colul de blog al autoru­lui studi­u­lui observ că expli­cați­ile inad­vertențelor se rezumă la per­cepția peisaju­lui (care imprimă o imag­ine neg­a­tivă asupra unor cartiere) și per­cepți­ile induse de mass-media. Ambele obser­vații mi se par ade­vărate, dar insu­fi­ciente pen­tru a clar­i­fica lipsa core­lației între per­cepția sig­u­ranței și starea reală a infracțion­al­ității. Poate pen­tru că e vorba de o lucrare de geografie men­tală, Cris­t­ian Ciobanu nu inves­tighează și alte piste.

Harta infracțion­al­ității în București

În primul rând aș observa că starea de fapt din oraș face nece­sară o clar­i­fi­care a ter­menu­lui de infracțion­al­i­tate: sunt aproape sigur că poliția uti­lizează ca bază de cal­cul eveni­mentele rapor­tate de cetățeni la secți­ile de poliție, care sunt în mod sigur mult mai puține decât cele real petre­cute. În București — prob­a­bil ca și în alte orașe mari — infracți­u­nile mărunte nu ajung să fie inves­ti­gate de poliție. Cetățenii au învățat că polițis­tul de la secție nu soluționează nicio­dată infracți­u­nile mărunte, cum sunt fur­tul din buzunare, agre­siu­nile ver­bale, micile încăierări sau chiar tâl­hări­ile cu pagube mici. Așa că locuitorii cartierelor mai sărace nici nu mai depun plân­gere când sunt vic­timele unui ast­fel de eveni­ment. La poliție ajung doar sparg­er­ile de aparta­mente, fur­turile cu val­oare mare, agre­siu­nile fiz­ice grave. Or, în Rahova, Ferentari sau Pan­te­limon nu au cum să se pro­ducă ast­fel de eveni­mente, pen­tru că acolo locui­esc în gen­eral oameni săraci. Ce să le furi din aparta­ment sau din buzunare?

În al doilea rând aș remarca fap­tul că hoții au de obi­cei o reg­ulă sim­plă: nu fură din vecină­tatea ime­di­ată. E un fel de măsură de igienă a infrac­toru­lui, pen­tru a‑și pro­teja cât mai bine iden­ti­tatea — cu cât se înde­părtează de casă, cu atât e mai sig­ură acoperirea lor. Am auzit de foarte multe ori enunțul con­form căruia țiganii nu fură nicio­dată din satul în care locui­esc, ci din cele înve­ci­nate.

În al treilea rând v‑aș invita să mergeți prin secți­ile de poliție din Rahova și Ferentari. O să vedeți acolo niște mutre de polițiști cu care n‑ați vrea să vă întâl­niți seara prin cartier. Majori­tatea se cunosc foarte bine cu toate găștile de hoți și bătăuși, ba chiar îi și pro­te­jează une­ori. Amintiți-vă cazul indi­vidu­lui care a omorât‑o pe tânăra japoneză: cu puțin timp înainte un polițist îl scosese basma curată dintr‑o altă infracți­une. 

Așadar nu cred că există nici o inad­vertență între harta fricii și cea a infracțion­al­ității. Oame­nilor le e frică să meargă în cartierele în care locui­esc infrac­torii, imaginându-și că dacă sunt furați în plin cen­tru al orașu­lui, ar fi prob­a­bil omorâți dacă ar călca în sălașul hoților.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu