În ul­tima pe­ri­oadă s‑au în­tâm­plat două lu­cruri care afec­tează agri­cul­tura ro­mâ­nească, iar dez­ba­te­rile din presă par să oco­lească mie­zul pro­ble­me­lor. Sunt mi­rat. În pri­mul rând e vorba des­pre im­po­zi­tul pen­tru pro­du­că­to­rii agri­coli, iar în al doi­lea rând toc­mai se pro­pune (și pro­ba­bil se va pune în prac­tică) uti­li­za­rea unui card de pro­du­că­tor. Am­bele su­biecte sunt foarte sen­si­bile din pres­pec­tiva agri­cul­to­ru­lui ro­mân, în con­di­ți­ile în care ex­ploa­ta­ți­ile agri­cole sunt mici, frag­men­tate și nu foarte productive.

Im­po­zi­tul pen­tru pro­du­că­tor este o mă­sură des­pre care se tot vor­bește de ceva vreme, în ideea că este una din pu­ți­nele surse de ve­nit ne­im­po­zi­tate încă. Pen­tru ca este im­po­si­bil să mo­ni­to­ri­zeze pro­du­sele pro­priu-zise, sta­tul se gân­dește la un im­po­zit for­fe­tar cal­cu­lat în func­ție de su­pra­fața de­ți­nută. Dar asta în­seamnă că în anii cu se­cetă sau cu alte ca­la­mi­tăți na­tu­rale — în­ghe­țuri tim­pu­rii, de pildă — pro­du­că­to­rii agri­coli vor avea cos­turi și mai mari, ac­cen­tu­ându-li-se pier­de­rile. Din câte în­țe­leg eu, în ca­zul în care te­re­nul nu e cul­ti­vat nu se per­cepe im­po­zit. Unde va duce asta? Sim­plu: de­cât să riște să pi­ardă bani cul­ti­vând te­re­nul, ță­ra­nul ro­mân va pre­fera să‑l lase pâr­lo­agă. Sau să‑l cul­tive fără să de­clare cultura.

A doua mă­sură, cea cu car­dul de pro­du­că­tor, pre­tinde că dă ac­ces pro­du­că­to­ru­lui în piață, cu be­ne­fi­cii pen­tru el — pen­tru că nu mai ape­lează la in­ter­me­diar — și pen­tru cum­pă­ră­tori — pen­tru că se vor bu­cura de pre­țuri de pro­du­că­tor, fără ada­o­su­rile intermediarilor.

Prima mo­ti­va­ție este ero­nată: nu ac­ce­sul la piață este pro­blema prin­ci­pală pen­tru pro­du­că­to­rii se­ri­oși, ci vi­teza de co­mer­ci­a­li­zare. Pro­du­sele agri­cole sunt foarte pe­ri­sa­bile în ma­rea lor ma­jo­ri­tate, deci a ne ilu­ziona că un pro­du­că­tor de ro­șii care scoate o tonă pe săp­tămână are timp să stea în piață și să vândă cu ki­lo­gra­mul e o pură pros­tie. Omul ăla tre­buie să vândă en-gros ca să nu i se strice marfa și să se poată ocupa de cul­tură. Să pre­su­pu­nem că in­ter­me­di­a­rul nu mai re­u­șește să dea șpagă și să-și facă rost de un card de pro­du­că­tor (ha ha ha!), deci va dis­pă­rea pen­tru că nu mai are ac­ces în piețe. Ce va­ri­ante are pro­du­că­to­rul? Păi cam următoarele:

  1. se or­ga­ni­zează în aso­ci­a­ții de co­mer­ci­a­li­zare și se duce în piață în mod or­ga­ni­zat, cu an­ga­jați care să vândă pro­du­sele în piață, caz în care va pro­fita că are ac­ces la pre­țu­rile prac­ti­cate de in­ter­me­di­ari (amin­tiți-vă că în co­mu­nele din ju­rul Bu­cu­rești­u­lui pre­țul ro­și­i­lor de la poarta ță­ra­nu­lui nu e mult sub cel de la piață)
  2. se duce cu pro­du­sele la cei care pot pre­lua can­ti­tăți mari, adică hy­per­mar­ket, su­per­mar­ket, unde va fi for­țat să co­bo­are până la nive­lul pro­du­se­lor im­por­tate din Tur­cia și Spania

Prima va­ri­antă este im­pro­ba­bilă, ști­ută fi­ind ina­pe­tența ro­mâ­ni­lor pen­tru co­la­bo­rare. Dacă pui trei ță­rani îm­pre­ună, doi vor pune la cale să‑l în­șele pe al tre­i­lea, după care se vor în­șela în­tre ei. În plus lipsa acută a unei mi­nime edu­ca­ții fi­nan­ci­are îi în­deamnă la de­ci­zii stu­pide, cum ar fi aceea de a uti­liza ba­nii câști­gați dintr-un se­zon fruc­tuos pen­tru o ma­șină 4x4 în loc să in­ves­tească în pro­pria afa­cere. Iar asta face ca o po­ten­ți­ală co­la­bo­rare să fie și mai im­pro­ba­bilă, pen­tru că ar ne­ce­sita să aibă prin­ci­pii de afa­ceri ac­cep­tate de toți par­ti­ci­pan­ții, iar asta e im­po­si­bil în ab­sența unei mi­nime edu­ca­ții în acest do­me­niu. Din pă­cate ro­mâ­nii nu se pot uni de­cât pen­tru a co­mite in­frac­țiuni. Răul este sin­gu­rul nos­tru li­ant tradițional.

Va­ri­anta a doua îi va în­demna să treacă pe scară largă la chi­mi­za­rea pro­duc­ției, la so­iu­rile mo­di­fi­cate ge­ne­tic și la orice alte mă­suri care le pot asi­gura pro­fi­ta­bi­li­ta­tea în con­di­ți­ile con­cu­ren­ței cu pro­du­sele de im­port. Cum în Ro­mâ­nia nu există nici un fel de con­trol al uti­li­ză­rii aces­tor sub­stanțe (care com­bat bo­lile și dă­u­nă­to­rii, care ac­ce­le­rează creș­te­rea, fruc­ti­fi­ca­ția sau coa­ce­rea) re­zultă că te­me­rea ex­pri­mată de mulți oră­șeni — că așa-zi­sele le­gume de la ță­ran sunt mai to­xice de­căt cele im­por­tate din țări ves­tice din ca­uza unei uti­li­zări exa­ge­rate a chi­mi­ca­le­lor — nu e o în­chi­pu­ire și are șanse să de­vină cer­ti­tu­dine dacă hy­per­mar­ke­tu­rile își vor des­chide por­țile că­tre pro­du­că­to­rii locali.

Mai mult de­cât atât, car­dul ar tre­bui să aibă în­scris pe el so­iu­rile de pro­duse pe care le‑a cul­ti­vat, su­pra­fe­țele de pe care pro­vin și can­ti­tă­țile dis­po­ni­bile pen­tru vân­zare. Pen­tru că am idee ce în­seamnă asta din punct de ve­dere al ges­tiu­nii in­for­ma­ției, pot să afirm cu mâna pe inimă că așa ceva e im­po­si­bil de re­a­li­zat în Ro­mâ­nia de azi. Ar în­semna o co­or­do­nare cu baza de date geo­de­zică, o evi­dența a can­ti­tă­ți­lor co­mer­ci­a­li­zate pen­tru a le scă­dea din sto­curi, cal­cule de pe­ri­sa­bi­li­tate etc o în­treagă lo­gică de cal­cul, ex­trem de la­bo­ri­oasă ca pro­iec­tare și re­a­li­zare. Și, pe urmă apare în­tre­ba­rea le­gi­timă: dacă tot se do­rește evi­dența exactă a pro­duc­ției agri­cole, de ce mai apli­căm im­po­zi­tul for­fe­tar? Nu ar fi mai co­rectă im­po­zi­ta­rea pro­duc­ției agri­cole? Pen­tru că până la urmă ea este ge­ne­ra­toare de ve­nit, nu su­pra­fața de teren.

Una peste alta, mă­su­rile lu­ate de gu­vern n‑au nici cap, nici coadă. După cum văd eu lu­cru­rile ele vor con­duce la un sin­gur efect: aga­sat de com­pli­ca­ți­ile lo­gis­tice, ne­în­cu­ra­jat să se aso­cieze și să pro­ducă și im­po­zi­tat in­di­fe­rent de suc­ce­sul real al re­col­tei, ță­ra­nul ro­mân va ajunge la con­clu­zia că mai bine își vinde pămân­tul unor mari com­pa­nii sau unor in­ves­ti­tori, ca să scape de be­lea, păs­trând pen­tru el doar atât cât să tră­i­ască el și fa­mi­lia lui. Cum în cu­rând se va des­chide piața fun­ci­ară pen­tru orice ce­tă­țean străin, nu pot să nu mă în­treb dacă nu chiar asta e in­ten­ția. În te­o­rie asta ar con­cen­tra te­re­nu­rile și ar per­mite atin­ge­rea unei pro­duc­ti­vi­tăți mari, dar mi‑e teamă că pro­du­sele cul­ti­vate nu vor fi des­ti­nate ro­mâ­ni­lor, ci pro­duc­ției de bi­o­com­bus­ti­bili sau de ce­re­ale fu­ra­jere, în timp ce noi vom mânca cu­minți ro­șii de Tur­cia și ar­dei din Spa­nia, tri­mițându-ne ve­ni­tu­rile în bu­zu­na­rele fer­mi­e­ri­lor de pe alte meridiane.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.