Taxă pe evlavie

De douăzeci de ani încoace, de fiecare dată când se fac son­daje despre încred­erea românilor în insti­tuții, pe primele locuri se află bis­er­ica și armata. Clericii se fălesc cu aceste rezul­tate, susținând că ele arată atașa­men­tul românilor față de orto­doxie. Eu unul sunt ceva mai scep­tic. Pen­tru că tot am dis­cu­tat despre fap­tul că nu sunt de acord cu finanțarea bis­ericii din buge­tul de stat, am să mai adaug o provo­care pen­tru eno­ri­așii prac­ti­canți. Ce cre­deți voi, măi eno­ri­așilor, că s‐ar întâm­pla dacă statul n‐ar mai da cei 540 de mil­ioane de euro anual, iar bis­er­ica ar începe să strângă direct de la cred­in­cioși? 

Dacă e ne luăm după son­daje, ar tre­bui să fie o ade­vărată emu­lație, ar tre­bui să se calce în picioare ortodocșii ca să ajungă la cutia milei și să îndese banii fișic, pen­tru susținerea iubitelor lăcașuri. Prac­tic însă am impre­sia că mai toți ar găsi niște motive bine înte­meiate pen­tru care ar explica de ce nu pot să spri­jine bis­er­ica. Că e viața scumpă, că i‐au dat deja popii când a venit cu Ior­danul, că sunt bol­navi și medica­mentele sunt scumpe, că a fost secetă și nu s‐a făcut nici porum­bul… Că Dum­nezeu e sus, vede greutățile lor și înțelege că n‐au de unde.

În fața deciziei de a cotiza la bis­er­ică din banii per­son­ali, de a plăti o taxă care să dea o dimen­si­une mate­ri­ală convin­ger­ilor reli­gioase, fac pariu că evlavia orto­doxă a nației române s‐ar domoli con­sid­er­abil. În fond, chiar ală­turi de bis­er­ică e câr­ci­uma și ea oferă o mân­tuire ime­di­ată…


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu