De do­uă­zeci de ani în­coace, de fi­e­care dată când se fac son­daje des­pre în­cre­de­rea ro­mâ­ni­lor în in­sti­tu­ții, pe pri­mele lo­curi se află bi­se­rica și ar­mata. Cle­ri­cii se fă­lesc cu aceste re­zul­tate, sus­ținând că ele arată ata­șa­men­tul ro­mâ­ni­lor față de or­to­do­xie. Eu unul sunt ceva mai scep­tic. Pen­tru că tot am dis­cu­tat des­pre fap­tul că nu sunt de acord cu fi­nan­ța­rea bi­se­ri­cii din bu­ge­tul de stat, am să mai adaug o pro­vo­care pen­tru eno­ri­a­șii prac­ti­canți. Ce cre­deți voi, măi eno­ri­a­și­lor, că s‑ar în­tâm­pla dacă sta­tul n‑ar mai da cei 540 de mi­li­oane de euro anual, iar bi­se­rica ar în­cepe să strângă di­rect de la cre­din­cioși? 

Dacă e ne luăm după son­daje, ar tre­bui să fie o ade­vă­rată emu­la­ție, ar tre­bui să se calce în pi­cioare or­to­do­c­șii ca să ajungă la cu­tia mi­lei și să în­dese ba­nii fișic, pen­tru sus­ți­ne­rea iu­bi­te­lor lă­ca­șuri. Prac­tic însă am im­pre­sia că mai toți ar găsi niște mo­tive bine în­te­me­iate pen­tru care ar ex­plica de ce nu pot să spri­jine bi­se­rica. Că e viața scumpă, că i‑au dat deja po­pii când a ve­nit cu Ior­da­nul, că sunt bol­navi și me­di­ca­men­tele sunt scumpe, că a fost se­cetă și nu s‑a fă­cut nici po­rum­bul… Că Dum­ne­zeu e sus, vede gre­u­tă­țile lor și în­țe­lege că n‑au de unde.

În fața de­ci­ziei de a co­tiza la bi­se­rică din ba­nii per­so­nali, de a plăti o taxă care să dea o di­men­siune ma­te­rială con­vin­ge­ri­lor re­li­gi­oase, fac pa­riu că ev­la­via or­to­doxă a na­ției ro­mâne s‑ar do­moli con­si­de­ra­bil. În fond, chiar ală­turi de bi­se­rică e câr­ci­uma și ea oferă o mân­tu­ire ime­di­ată…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.