Taxă pe evlavie

De două­zeci de ani încoace, de fie­care dată când se fac son­daje des­pre încre­de­rea româ­ni­lor în insti­tu­ții, pe pri­mele locuri se află bise­rica și armata. Cle­ri­cii se fălesc cu aceste rezul­tate, sus­ținând că ele arată ata­șa­men­tul româ­ni­lor față de orto­do­xie. Eu unul sunt ceva mai scep­tic. Pen­tru că tot am dis­cu­tat des­pre fap­tul că nu sunt de acord cu finan­ța­rea bise­ri­cii din buge­tul de stat, am să mai adaug o pro­vo­care pen­tru eno­ri­a­șii prac­ti­canți. Ce cre­deți voi, măi eno­ri­a­și­lor, că s‐ar întâm­pla dacă sta­tul n‐ar mai da cei 540 de mili­oane de euro anual, iar bise­rica ar începe să strângă direct de la cre­din­cioși? 

Dacă e ne luăm după son­daje, ar tre­bui să fie o ade­vă­rată emu­la­ție, ar tre­bui să se calce în picioare orto­do­c­șii ca să ajungă la cutia milei și să îndese banii fișic, pen­tru sus­ți­ne­rea iubi­te­lor lăca­șuri. Prac­tic însă am impre­sia că mai toți ar găsi niște motive bine înte­me­iate pen­tru care ar explica de ce nu pot să spri­jine bise­rica. Că e viața scumpă, că i‐au dat deja popii când a venit cu Ior­da­nul, că sunt bol­navi și medi­ca­men­tele sunt scumpe, că a fost secetă și nu s‐a făcut nici porum­bul… Că Dum­ne­zeu e sus, vede gre­u­tă­țile lor și înțe­lege că n‐au de unde.

În fața deci­ziei de a cotiza la bise­rică din banii per­so­nali, de a plăti o taxă care să dea o dimen­siune mate­rială con­vin­ge­ri­lor reli­gi­oase, fac pariu că evla­via orto­doxă a nației române s‐ar domoli con­si­de­ra­bil. În fond, chiar ală­turi de bise­rică e câr­ci­uma și ea oferă o mân­tu­ire ime­di­ată…


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu