Bă­sescu in­ter­vine în lupta pen­tru pu­tere din PDL. Joi seară, la B1 TV, în emi­siu­nea lui Ro­bert Tur­cescu, a ex­pli­cat cu su­biect și pre­di­cat că nu e de acord ca par­ti­dul să in­tre pe mâna lui Blaga, din mo­tive care sunt ab­so­lut va­lide în lo­gica po­li­tică. După ce a re­pe­tat in­sis­tent că el nu mai are ne­voie de acest par­tid ca par­te­ner po­li­tic, de vreme ce a pier­dut ca­te­goric ale­ge­rile și nu mai are cum să ajungă la pu­tere, a mai adă­u­gat și că îi pasă de par­tid și că e da­tor să spună ce vede. În­tâm­plă­tor, exact în seara aceea mă aflam într-un res­ta­u­rant bu­cu­reș­tean îm­pre­ună cu niște pri­e­teni. La masa de ală­turi Vi­deanu și Ber­ceanu își sco­se­seră so­ți­ile la cină, pro­ba­bil de Valentine’s Day și as­cul­tau le­jer amu­zați mu­zica de pe­tre­cere a ta­ra­fu­lui care ve­nise la masa lor, pen­tru o re­pre­zen­ta­ție per­so­na­li­zată. Pe chi­pu­rile lor se ci­tea li­niș­tea ce­lui care se știe su­fi­cient de bo­gat ca să nu‑i fie teamă de ni­mic, co­lo­rată din când în când de un soi de rân­jet dis­cret de hienă bă­trână, care are răb­da­rea de a te lăsa să te zbați până la epu­i­zare, îna­inte de ata­cul decisiv.

Bă­sescu nu se va re­trage din po­li­tică după în­che­ie­rea man­da­tu­lui său și, așa cum in­tu­iam, are ne­voie de un par­tid pen­tru a re­veni. Ceea ce eu nu am in­tuit este că vrea ca acest par­tid să fie PDL, dar nu cel ac­tual, pen­tru că nu vrea să își mai lege nu­mele de unii din­tre di­no­za­u­rii co­rup­ției și in­com­pe­ten­ței pe­de­liste. De aceea el de­clară că rămâne ata­șat per­soa­ne­lor pro­mo­vate de el, pe care le ca­rac­te­ri­zează drept pu­ter­nice: Sul­fina Barbu, Elena Udrea, Ro­berta Anas­tase, Anca Bo­a­giu, Mi­hai Răzvan Un­gu­reanu, Tra­ian Un­gu­reanu, Emil Boc, Da­niel Fu­ne­riu. Toți aceștia – spune Bă­sescu nu-și gă­sesc lo­cul în ac­tu­a­lul PDL. Cu alte cu­vinte, tre­buie con­struit un nou PDL prin eli­mi­na­rea ce­lor necorespunzători.

Iar prin­ci­pala acuză adusă ta­be­rei lui Blaga este fap­tul că nu-și asumă în mod so­li­dar po­li­tica PDL din pe­ri­oada când a fost la pu­tere, că uti­li­zează în cam­pa­nia in­ternă a par­ti­du­lui exact lo­zin­cile USL din cam­pa­nia elec­to­rală: gu­ver­nul Boc ne‑a ne­no­ro­cit. Și, ori­cât de anti-bă­sist ar fi ci­neva, tre­buie să ad­mită că așa ceva e in­to­le­ra­bil. A te dezice de de­ci­zi­ile pe care le-ai avut la gu­ver­nare este o re­cu­noaș­tere a fap­tu­lui ca n‑ai me­ri­tat să fii acolo, că n‑a fă­cut ceea ce tre­buia. Ceea ce este ilo­gic din punct de ve­dere stra­te­gic și par­țial nea­de­vă­rat din punct de ve­dere po­li­tic. PDL nu a fă­cut în­de­a­juns din ceea ce Ro­mâ­nia avea ne­voie. Ală­turi de co­rup­ția spe­ci­fică cla­sei po­li­tice ro­mâ­nești de după ‘89, de la care nu s‑a pu­tut sus­trage, a fă­cut și des­tule lu­cruri utile. Rămân și azi con­vins că mă­sura re­du­ce­rii sa­la­ri­i­lor bu­ge­ta­ri­lor și a pen­si­i­lor a fost cea mai pu­tin rea op­țiune din­tre cele po­si­bile. Ală­turi de PNL-ul lui Tă­ri­ceanu a re­u­șit să fa­ci­li­teze cea mai bună pe­ri­oadă eco­no­mică a Ro­mâ­niei post-de­cem­briste. O do­vadă este și evo­lu­ția po­zi­tivă în ra­por­tul anual al In­sti­tu­tu­lui Fra­ser asu­pra li­ber­tă­ții economice:

AnulPo­zi­ția
2000112
2001110
200299
200381
200481
200550
200673
200739
200844
200928
201038

 

Deci Bă­sescu pare să se în­toarcă în PDL, con­trar aș­tep­tă­ri­lor mele care îl ve­deam în alt par­tid. Dar într-un fel am avut drep­tate. PDL nu va mai fi la fel când se va în­toarce ma­ri­na­rul ră­tă­ci­tor. După dis­cu­ția eșu­ată cu Emil Boc la Cluj, unde cred că Bă­sescu i‑a ce­rut să can­di­deze la pre­șe­din­ția par­ti­du­lui cu sus­ți­ne­rea sa, dar a fost re­fu­zat ve­he­ment, Elena Udrea pare că are mi­siu­nea să pre­gă­tească de­bar­ca­rea lui Co­lumb. Deși n‑a menționat‑o ca pre­șe­dinte în­drep­tă­țit al PDL, ea e to­tuși parte a gru­pu­lui agreat de Bă­sescu și va în­gă­dui co­e­xis­tența gru­pu­lui de re­for­ma­tori pedeliști.

In­di­fe­rent cine va câștiga pre­șe­den­ția PDL, va urma o epu­rare ma­sivă a pe­de­liș­ti­lor. Cine nu va fi cu câști­gă­to­rul va tre­bui să plece. Mulți se vor gu­dura la noua stă­pâ­nire și vor fi cru­țați. Dacă va câștiga gru­pa­rea Blaga, pu­pi­lii lui Bă­sescu vor mi­gra un­deva că­tre o plat­formă de dreapta, pro­ba­bil îm­pre­ună cu Noua Re­pu­blică și Forța Ci­vică. Dacă va pierde, Blaga și cei din ta­băra lui se vor re­plia în PNL, zice Blo­gary, pe ur­mele lui Frun­ză­verde. Să fie asta nota în care tre­buie ci­tit non-com­ba­tul PDL din ul­tima vreme în Parlament?

De ce ne-ar in­te­resa toate as­tea? Pen­tru un mo­tiv sim­plu: se joacă soarta drep­tei po­li­tice. Pen­tru că PNL-ul lui Crin e o anexă la PSD.

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.