As­tăzi nu mai este de ajuns să poți să ci­tești, să scrii și să so­co­tești. De­fi­ni­ția anal­fa­be­tis­mu­lui din se­co­lul XX e de­su­etă. Pa­ra­do­xal, pro­gre­sul teh­no­lo­gic ne stu­pi­di­zează. Pe mă­sură ce adă­u­găm noi cu­noș­tințe și creăm noi pro­duse, o parte din­tre noi rămâ­nem și mai în urmă, rupți de în­țe­le­ge­rea lo­gică a lu­mii ar­ti­fi­ci­ale pe care altă parte a creat‑o. Ni­meni nu mai poate avea pre­ten­ția să în­țe­leagă cum func­țio­nează in­stru­men­tele și ma­și­nile pe care le fo­lo­sește zi de zi. De pildă prima mea Da­cie ne era com­plet ac­ce­si­bilă ca teh­no­lo­gie — pri­ce­peam cum e cu mo­to­rul în pa­tru timp, vi­zu­a­li­zam func­țio­na­rea lui, apoi am­bre­ia­jul, cu­tia de vi­teze, trans­mi­sia și sus­pen­sia. Când ceva se strica, pu­team ima­gina ușor ce tre­buie fă­cut pen­tru a o re­para. Ma­și­nile pe care le avem acum sunt o ci­mi­li­tură teh­nică, dacă se de­fec­tează nu pu­tem de­cât să ne ui­tăm dez­ar­mați la mul­ți­mea de piese și an­sam­bluri de sub ca­potă, or­ga­ni­zate com­pact, dar inac­ce­si­bile în­țe­le­ge­rii noas­tre. De fapt nici nu ar tre­bui să o pu­tem re­para, dar fap­tul că nu o mai pu­tem cu­prinde cu min­tea ne com­ple­xează și ne dă sen­za­ția că — într-un anume sens — nu ele sunt ma­și­nile noas­tre, ci noi sun­tem șo­fe­rul lor. De­ve­nim, trep­tat, anal­fa­beți tehnic.

Po­li­tic vor­bind, lu­mea s‑a com­pli­cat în­gro­zi­tor. Fel și fel de con­flicte și par­te­ne­ri­ate în­tre țări cu care cre­dem că nu avem de a face, de­vin dintr‑o dată stra­te­gic im­por­tante pen­tru că de acolo ne vine nu știu ce re­sursă im­por­tantă, care până mai ieri nu ne fă­ceau tre­bu­ință. Dreapta și stânga po­li­tică au în­ce­put să fie tot mai ne­clare pen­tru în­țe­le­ge­rea omu­lui de rând, or­be­că­ind ele în­sele în că­u­ta­rea unui mo­del so­cial și eco­no­mic care să dea ducă ome­ni­rea mai de­parte. Criza eco­no­mică cvasi-mondi­ală are im­pli­ca­ții po­li­tice ne­aș­tep­tate. Le­gile din țara pro­prie se mo­di­fică pen­tru că așa au vo­tat niște stră­ini într-un par­la­ment în­de­păr­tat. Abia ie­șiți dintr-un re­gim co­mu­nist — unde to­tul era sim­plu și clar: par­ti­dul e‑n toate — ro­mâ­nii tre­buie să asi­mi­leze toate aceste in­for­ma­ții, chiar dacă nu au pri­mit nici un fel de edu­ca­ție po­li­tică care să îi ajute să des­prindă mă­car o parte din con­clu­zi­ile ne­ce­sare. Clasa po­li­tică în­tre­ține con­fu­zia, ames­te­când ide­o­lo­gii an­ta­go­niste, for­mând ali­anțe po­li­tic bi­zare, uti­li­zând min­ciuna și co­rup­ția ca in­stru­mente de gu­ver­nare. De­ve­nim, trep­tat, anal­fa­beți politic.

Glo­ba­li­za­rea ne aduce scum­pi­rile din Spa­nia fix la ma­ga­zi­nul din colț. Pse­udo-fer­mi­e­rul din piață ne spune că a scum­pit ri­di­chi­ile, pe care — de fapt — le‑a im­por­tat din Tur­cia, fi­indcă a cres­cut pre­țul ba­ri­lu­lui de pe­trol la bu­rsa din New York. Apro­za­rul din car­tier a dis­pă­rut de mult și în lo­cul lui e acum su­per­mar­ke­tul bel­gian sau hy­per­mar­ke­tul fran­cez. Nu mai în­țe­le­gem foarte bine de unde ne vine mân­ca­rea, care până mai ieri era pro­dusă pe niște ogoare din ve­ci­nă­tate, pe care aproape că le pu­teai ve­dea de la fe­reas­tra apar­ta­men­tu­lui de bloc. Nu pri­ce­pem nici cum va­ri­ază pre­țu­rile, ce le face să cre­ască și ce le face să scadă. Băn­cile ne îm­pru­mută bani după re­guli pe care cu greu le mai pu­tem pri­cepe, prin scheme de do­bânzi com­pli­cate și cla­uze con­trac­tu­ale so­fis­ti­cate. Bu­r­sele tranzac­țio­nează va­lori care cresc și scad după niște re­guli ne­cu­nos­cute ma­jo­ri­tă­ții oa­me­ni­lor — ne pu­tem îm­bo­găți sau de­veni fa­liți doar pen­tru ci­neva a spus ceva, un­deva. De­ve­nim, trep­tat, anal­fa­beți economic.

As­tăzi nu mai este de ajuns să poți să ci­tești, să scrii și să so­co­tești. Tre­buie să știm prea multe lu­cruri, doar ca să pu­tem avea ace­lași sen­ti­ment de apar­te­nență la lu­mea din ju­rul nos­tru, pe care un om al în­ce­pu­tu­lui de se­col XX îl do­bân­dea prin pu­țină școală și ex­pe­riență de viață. Trăim tot mai mult într‑o lume ale că­rui în­țe­le­suri ne scapă, aban­donându-ne unor re­guli pe care nu le în­țe­le­gem, dar care ne țin pri­zo­ni­eri. A fi fe­ri­cit, a trăi o viață bună în­seamnă tot mai mult a nu-ți pune în­tre­bări, a te lăsa pier­dut într-un com­pli­cat la­bi­rint de re­guli și legi, a te aban­dona plă­ce­rii ime­di­ate și fruste, a ac­cepta să fii neștiutor. 

Așa­dar, când ve­deți o sta­tis­tică a gra­du­lui de al­fa­be­ti­zare in­di­când cât de mult am pro­gre­sat, amin­tiți-vă că se re­feră doar la abi­li­ta­tea noas­tră de a citi pre­țul pro­du­se­lor, de a ne scrie co­rect nu­mele pe con­tracte de îm­pru­mu­turi și a so­coti cât eco­no­mi­sim dacă cum­pă­răm azi, că e promoție.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.