Ce câștig dacă mă enervez

Se întâm­plă une­ori să mă enervez atât de tare încât să nu-mi pot împied­ica exte­ri­orizarea indignării. Nu e neapărat un subiect anume, desi aș spune că temele civice sunt cele care con­duc detașat în clasa­men­tul frus­trărilor mele per­son­ale. E o supra­punere de eveni­mente și lucruri care se întâm­plă, față de care cred că tre­buie reacționat, tre­buie luată ati­tu­dine, tre­buie sancțion­ată depășirea unei lim­ite. Și în mod con­stant se găsește cineva din antu­ra­jul căruia mă adresez care să-mi dea bine­cunos­cuta replică: de ce te enervezi? Ce câștigi dacă te enervezi? Mă simt dezarmat de fiecare dată, pen­tru că nu știu să spun ce anume câștig într-un sens con­cret. Dis­cur­sul meu revoltat se frânge în fața probei prag­ma­tismu­lui.

La prima vedere între­barea e validă. În fond orice con­sum de energie tre­buie să ducă la o con­secință utilă. Nes­imțirea din trafic e insu­porta­bilă — ei și? Ce câștigi dacă te enervezi? Nes­imțiții vor con­tinua să existe și să se com­porte la fel, tu rămâi cu nervii tociți. Ai câști­gat ceva? Guver­nul ia niște măsuri abso­lut idioate — ei și? Ce câștigi dacă te enervezi? Oricum n‑ai cum să schimbi legile și ordo­nanțele guver­na­men­tale, ei își vor vedea mai departe de tre­abă, iar tu îți dis­trugi sănă­tatea.

Eu sunt un extraver­tit. Am să mor prob­a­bil indignându-mă în gura mare de lucrurile care mi se par incorecte. Dar nici eu nu ies îndea­juns din propria-mi comod­i­tate, nici eu nu fac pasul înainte de unul sin­gur, riscând ridi­culizarea din partea celor­lalți, pen­tru a‑mi susține punc­tul de vedere. Îmi amintesc că anul tre­cut, pe la finele lui octombrie, a apărut pe YouTube un mic film despre com­por­ta­men­tul unei învăță­toare în clasă. Veron­ica Bere­andă, cadru didac­tic la liceul Iorga din bucurești, cu vechime și cal­i­fica­tive foarte înalte, își abuza ver­bal ele­vii într-un mod abso­lut revoltă­tor. Cineva nu s‑a între­bat ce câștigă dacă se enervează. A scris despre asta, a făcut o pag­ină de face­book, a inițiat o petiție și a insi­s­tat asupra prob­le­mei până când și alții s‑au ală­tu­rat, iar autoritățile au fost forțate să ia măsurile corecte. 

Răspun­sul la această între­bare aparent prag­mat­ică, în real­i­tate ego­istă, este sim­plu. Ce câștig dacă mă enervez? Eu nu câștig nimic. Noi, însă, câștigăm șansa de a trăi civ­i­lizat ÎMPREUNĂ. Mâine s‑ar putea să fii tu cel nedrep­tățit. Mâine s‑ar putea să vrei să mă ală­tur pen­tru a te apăra. Ți-ai dori să te întreb atunci ce câștig dacă mă enervez?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu