Se în­tâm­plă une­ori să mă ener­vez atât de tare în­cât să nu-mi pot îm­pie­dica ex­te­ri­o­ri­za­rea in­dig­nă­rii. Nu e ne­a­pă­rat un su­biect anume, desi aș spune că te­mele ci­vice sunt cele care con­duc de­ta­șat în cla­sa­men­tul frus­tră­ri­lor mele per­so­nale. E o su­pra­pu­nere de eve­ni­mente și lu­cruri care se în­tâm­plă, față de care cred că tre­buie re­ac­țio­nat, tre­buie lu­ată ati­tu­dine, tre­buie sanc­țio­nată de­pă­și­rea unei li­mite. Și în mod con­stant se gă­sește ci­neva din an­tu­ra­jul că­ruia mă adre­sez care să-mi dea bi­ne­cu­nos­cuta re­plică: de ce te ener­vezi? Ce câștigi dacă te ener­vezi? Mă simt dez­ar­mat de fi­e­care dată, pen­tru că nu știu să spun ce anume câștig într-un sens con­cret. Dis­cur­sul meu re­vol­tat se frânge în fața pro­bei pragmatismului.

La prima ve­dere în­tre­ba­rea e va­lidă. În fond orice con­sum de ener­gie tre­buie să ducă la o con­se­cință utilă. Ne­sim­ți­rea din tra­fic e in­su­por­ta­bilă — ei și? Ce câștigi dacă te ener­vezi? Ne­sim­ți­ții vor con­ti­nua să existe și să se com­porte la fel, tu rămâi cu ner­vii to­ciți. Ai câști­gat ceva? Gu­ver­nul ia niște mă­suri ab­so­lut idi­oate — ei și? Ce câștigi dacă te ener­vezi? Ori­cum n‑ai cum să schimbi le­gile și or­do­nan­țele gu­ver­na­men­tale, ei își vor ve­dea mai de­parte de treabă, iar tu îți dis­trugi sănătatea.

Eu sunt un ex­tra­ver­tit. Am să mor pro­ba­bil in­dig­nându-mă în gura mare de lu­cru­rile care mi se par in­co­recte. Dar nici eu nu ies în­de­a­juns din pro­pria-mi co­mo­di­tate, nici eu nu fac pa­sul îna­inte de unul sin­gur, ris­când ri­di­culi­za­rea din par­tea ce­lor­lalți, pen­tru a‑mi sus­ține punc­tul de ve­dere. Îmi amin­tesc că anul tre­cut, pe la fi­nele lui oc­tom­brie, a apă­rut pe Yo­u­Tube un mic film des­pre com­por­ta­men­tul unei în­vă­ță­toare în clasă. Ve­ro­nica Be­reandă, ca­dru di­dac­tic la li­ceul Iorga din bu­cu­rești, cu ve­chime și ca­li­fi­ca­tive foarte îna­lte, își abuza ver­bal ele­vii într-un mod ab­so­lut re­vol­tă­tor. Ci­neva nu s‑a în­tre­bat ce câștigă dacă se ener­vează. A scris des­pre asta, a fă­cut o pa­gină de fa­ce­book, a ini­țiat o pe­ti­ție și a in­sis­tat asu­pra pro­ble­mei până când și al­ții s‑au ală­tu­rat, iar au­to­ri­tă­țile au fost for­țate să ia mă­su­rile corecte. 

Răs­pun­sul la această în­tre­bare apa­rent prag­ma­tică, în re­a­li­tate ego­istă, este sim­plu. Ce câștig dacă mă ener­vez? Eu nu câștig ni­mic. Noi, însă, câști­găm șansa de a trăi ci­vi­li­zat ÎMPREUNĂ. Mâine s‑ar pu­tea să fii tu cel ne­drep­tă­țit. Mâine s‑ar pu­tea să vrei să mă ală­tur pen­tru a te apăra. Ți-ai dori să te în­treb atunci ce câștig dacă mă enervez?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.