Ce câștig dacă mă enervez

Se întâm­plă une­ori să mă ener­vez atât de tare încât să nu‐mi pot împie­dica exte­ri­o­ri­za­rea indig­nă­rii. Nu e nea­pă­rat un subiect anume, desi aș spune că temele civice sunt cele care con­duc deta­șat în cla­sa­men­tul frus­tră­ri­lor mele per­so­nale. E o supra­pu­nere de eve­ni­mente și lucruri care se întâm­plă, față de care cred că tre­buie reac­țio­nat, tre­buie luată ati­tu­dine, tre­buie sanc­țio­nată depă­și­rea unei limite. Și în mod con­stant se găsește cineva din antu­ra­jul căruia mă adre­sez care să‐mi dea bine­cu­nos­cuta replică: de ce te ener­vezi? Ce câștigi dacă te ener­vezi? Mă simt dez­ar­mat de fie­care dată, pen­tru că nu știu să spun ce anume câștig într‐un sens con­cret. Dis­cur­sul meu revol­tat se frânge în fața pro­bei prag­ma­tis­mu­lui.

La prima vedere între­ba­rea e validă. În fond orice con­sum de ener­gie tre­buie să ducă la o con­se­cință utilă. Nesim­ți­rea din tra­fic e insu­por­ta­bilă – ei și? Ce câștigi dacă te ener­vezi? Nesim­ți­ții vor con­ti­nua să existe și să se com­porte la fel, tu rămâi cu ner­vii tociți. Ai câști­gat ceva? Guver­nul ia niște măsuri abso­lut idi­oate – ei și? Ce câștigi dacă te ener­vezi? Ori­cum n‐ai cum să schimbi legile și ordo­nan­țele guver­na­men­tale, ei își vor vedea mai departe de treabă, iar tu îți dis­trugi sănă­ta­tea.

Eu sunt un extra­ver­tit. Am să mor pro­ba­bil indignându‐mă în gura mare de lucru­rile care mi se par inco­recte. Dar nici eu nu ies înde­a­juns din propria‐mi como­di­tate, nici eu nu fac pasul îna­inte de unul sin­gur, ris­când ridi­culi­za­rea din par­tea celor­lalți, pen­tru a‐mi sus­ține punc­tul de vedere. Îmi amin­tesc că anul tre­cut, pe la finele lui octom­brie, a apă­rut pe You­Tube un mic film des­pre com­por­ta­men­tul unei învă­ță­toare în clasă. Vero­nica Bereandă, cadru didac­tic la liceul Iorga din bucu­rești, cu vechime și cali­fi­ca­tive foarte îna­lte, își abuza ver­bal ele­vii într‐un mod abso­lut revol­tă­tor. Cineva nu s‐a între­bat ce câștigă dacă se ener­vează. A scris des­pre asta, a făcut o pagină de face­book, a ini­țiat o peti­ție și a insis­tat asu­pra pro­ble­mei până când și alții s‐au ală­tu­rat, iar auto­ri­tă­țile au fost for­țate să ia măsu­rile corecte. 

Răs­pun­sul la această între­bare apa­rent prag­ma­tică, în rea­li­tate ego­istă, este sim­plu. Ce câștig dacă mă ener­vez? Eu nu câștig nimic. Noi, însă, câști­găm șansa de a trăi civi­li­zat ÎMPREUNĂ. Mâine s‐ar putea să fii tu cel nedrep­tă­țit. Mâine s‐ar putea să vrei să mă ală­tur pen­tru a te apăra. Ți‐ai dori să te întreb atunci ce câștig dacă mă ener­vez?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu