Rândunica și ghioceii

Zic unii că retra­ge­rea ruși­lor de Mechel nu e întâm­plă­toare. Pe lângă pro­blema soci­ală cre­ată – care nu e chiar mică – mai vine și aver­tis­men­tul lan­sat ieri de Băsescu, cum că ne‐am putea trezi cu indus­tria tăi­ată în bucăți și vân­dută la fier vechi. În fond cine poate împie­dica un pro­pri­e­tar de fabrică să facă asta, de vreme ce trăim într‐un stat demo­cra­tic unde pro­pri­e­ta­tea este garan­tată? Uitați‐vă la Petrom, după trei ani de chel­tu­ieli de con­ser­vare a Arpe­chi­mu­lui a înce­put să spună apă­sat că îl des­face în bucăți și îl vinde.

Mai mult decât atât, cică nici pro­tes­tele împo­triva exploa­tă­rii gaze­lor de șist nu sunt chiar așa de întâm­plă­toare. Demon­stra­ți­ile de la Bâr­lad, unde vreo zece mii de oameni au ieșit în stradă să se declare scan­da­li­zați de teh­no­lo­gia asta, par cobo­râte dintr‐un alt film. Cum de i‐a lovit pe mol­do­veni dintr‐o dată spi­ri­tul civic și soli­da­ri­ta­tea soci­ală, ca să se mobi­li­zeze la așa mani­fes­ta­ție? Într‐o Româ­nie unde nimă­nui nu‐i pasă decât de sine și e prac­tic impo­si­bil să aduni mai mult de cinci sute de oameni (fără să‐i plă­tești) într‐un oraș pre­cum Bucu­reștiul, a scoate un oraș întreg în stradă pare cel puțin ciu­dat. Nu mai spun că ati­tu­di­nea obiș­nu­ită a româ­nu­lui este să ignore ris­cu­rile dacă în felul ăsta ies niște bani. Vezi Roșia Montană.

Printr‐o neaș­tep­tată core­la­ție cu ceea ce se petre­cea la Bâr­lad, Hilary Clin­ton, care par­ti­cipa anul tre­cut la Dub­lin la o reu­niune inter­na­ţio­nală, aver­tiza că Rusia lui Putin vrea să reso­vi­e­ti­zeze regiu­nea, adică să îşi reca­pete zonele de influ­enţă pier­dute în 1989. Nu prea a obser­vat nimeni această decla­ra­ție. Și nici nu a legat‐o nimeni în vreun fel de adno­ta­rea de pe Face­book a lui Mir­cea Pașcu – lider PSD impor­tant, fost minis­tru al apă­ră­rii – care spu­nea că epi­so­dul sus­pen­dă­rii lui Băsescu ar fi parte a rabo­i­u­lui stra­te­gic din­tre SUA și Ger­ma­nia pe de o parte șî Rusia pe altă parte. Makes you think… isn't it?

Pro­iec­tul Sou­thS­tream oco­lește Româ­nia prin Unga­ria și Ser­bia, care au înche­iat înțe­le­geri directe cu Rusia. Bul­ga­ria avea un guvern de dreapta care nu se declara în favoa­rea pro­iec­tu­lui – brusc au apă­rut niște pro­teste de stradă și guver­nul bul­gar a căzut! Iar de curând Vocea Rusiei l‐a ata­cat puter­nic pe George Maior – direc­to­rul SRI, care a dat de curând un inter­viu mult mai expli­cit decât până acum, lăsând să se înțe­leagă multe în spa­tele cuvin­te­lor sale. Fraza finală a celor de la Vocea Rusiei e cel puțin bizară, dacă nu îngri­jo­ră­toare: "Sofia a fost prima rân­du­nică a pri­mă­ve­rii euro­pene, rămâne de văzut când vor înflori ghi­o­ceii de la Bucu­reşti."

Să fie toate astea doar coin­ci­dențe?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu