Zic unii că re­tra­ge­rea ru­și­lor de Me­chel nu e în­tâm­plă­toare. Pe lângă pro­blema so­ci­ală cre­ată — care nu e chiar mică — mai vine și aver­tis­men­tul lan­sat ieri de Bă­sescu, cum că ne-am pu­tea trezi cu in­dus­tria tă­i­ată în bu­căți și vân­dută la fier vechi. În fond cine poate îm­pie­dica un pro­pri­e­tar de fa­brică să facă asta, de vreme ce trăim într-un stat de­mo­cra­tic unde pro­pri­e­ta­tea este ga­ran­tată? Ui­tați-vă la Pe­trom, după trei ani de chel­tu­ieli de con­ser­vare a Ar­pe­chi­mu­lui a în­ce­put să spună apă­sat că îl des­face în bu­căți și îl vinde.

Mai mult de­cât atât, cică nici pro­tes­tele îm­po­triva ex­ploa­tă­rii ga­ze­lor de șist nu sunt chiar așa de în­tâm­plă­toare. De­mon­stra­ți­ile de la Bâr­lad, unde vreo zece mii de oa­meni au ie­șit în stradă să se de­clare scan­da­li­zați de teh­no­lo­gia asta, par co­bo­râte dintr-un alt film. Cum de i‑a lo­vit pe mol­do­veni dintr‑o dată spi­ri­tul ci­vic și so­li­da­ri­ta­tea so­ci­ală, ca să se mo­bi­li­zeze la așa ma­ni­fes­ta­ție? Într‑o Ro­mâ­nie unde ni­mă­nui nu‑i pasă de­cât de sine și e prac­tic im­po­si­bil să aduni mai mult de cinci sute de oa­meni (fără să‑i plă­tești) într-un oraș pre­cum Bu­cu­reștiul, a scoate un oraș în­treg în stradă pare cel pu­țin ciu­dat. Nu mai spun că ati­tu­di­nea obiș­nu­ită a ro­mâ­nu­lui este să ig­nore ris­cu­rile dacă în fe­lul ăsta ies niște bani. Vezi Ro­șia Montană.

Printr‑o ne­aș­tep­tată co­re­la­ție cu ceea ce se pe­tre­cea la Bâr­lad, Hi­lary Clin­ton, care par­ti­cipa anul tre­cut la Dub­lin la o re­u­niune in­ter­na­ţio­nală, aver­tiza că Ru­sia lui Pu­tin vrea să re­so­vi­e­ti­zeze re­giu­nea, adică să îşi re­ca­pete zo­nele de in­flu­enţă pier­dute în 1989. Nu prea a ob­ser­vat ni­meni această de­cla­ra­ție. Și nici nu a legat‑o ni­meni în vreun fel de ad­no­ta­rea de pe Fa­ce­book a lui Mir­cea Pașcu — li­der PSD im­por­tant, fost mi­nis­tru al apă­ră­rii — care spu­nea că epi­so­dul sus­pen­dă­rii lui Bă­sescu ar fi parte a ra­bo­i­u­lui stra­te­gic din­tre SUA și Ger­ma­nia pe de o parte șî Ru­sia pe altă parte. Ma­kes you think… is­n’t it?

Pro­iec­tul So­u­thS­tream oco­lește Ro­mâ­nia prin Un­ga­ria și Ser­bia, care au în­che­iat în­țe­le­geri di­recte cu Ru­sia. Bu­l­ga­ria avea un gu­vern de dreapta care nu se de­clara în fa­voa­rea pro­iec­tu­lui — brusc au apă­rut niște pro­teste de stradă și gu­ver­nul bu­l­gar a că­zut! Iar de cu­rând Vo­cea Ru­siei l‑a ata­cat pu­ter­nic pe Ge­orge Maior — di­rec­to­rul SRI, care a dat de cu­rând un in­ter­viu mult mai ex­pli­cit de­cât până acum, lă­sând să se în­țe­leagă multe în spa­tele cu­vin­te­lor sale. Fraza fi­nală a ce­lor de la Vo­cea Ru­siei e cel pu­țin bi­zară, dacă nu în­gri­jo­ră­toare: “So­fia a fost prima rân­du­nică a pri­mă­ve­rii eu­ro­pene, rămâne de vă­zut când vor în­flori ghi­o­ceii de la Bu­cu­reşti.

Să fie toate as­tea doar coincidențe?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.