Gră­di­nile zo­o­lo­gice m‑au în­tris­tat în­tot­dea­una. De asta am și evi­tat să le trec pra­gul, ori­câtă re­clamă li s‑ar fi fă­cut. În ra­rele oca­zii când am vi­zi­tat una, am ple­cat apă­sat de ima­gi­nea ani­ma­le­lor în­chise în țar­curi, pă­rându-mi-se că în ochii lor am vă­zut tris­te­țea fi­in­ței care știe că nu va gusta nici­o­dată li­ber­ta­tea. Și nu-mi spu­neți că uma­ni­zez ani­ma­lele, că le atri­bui sen­ti­mente și tră­iri pe care doar oa­me­nii le au. Pen­tru că nu‑i așa. Ani­ma­lele simt. Dacă nu cre­deți lu­ați-vă un câine sau o pi­sică și pri­viți cu aten­ție fe­lul in care se ata­șează de voi, cum vă răs­punde afec­țiu­nii, cum se bu­cură sin­cer de mân­gâi­e­rea prietenoasă.

Și, până la urmă, de ce ne tre­buie gră­dini zo­o­lo­gice? Aud din când în când știri des­pre unele aflate în lo­ca­li­tăți com­plet ne­în­sem­nate ge­o­gra­fic sau eco­no­mic. Există gră­dini zo­o­lo­gice la Ca­ra­cal, Te­cuci, Bu­huși, Onești sau Bâr­lad — niște biete oră­șele care abia se sus­țin pe ele în­sele de la o zi la alta, de unde bani și pen­tru hrana unor ani­male? Și cam toate ști­rile vor­besc des­pre lipsa de fon­duri, des­pre con­di­ți­ile mi­zere în care sunt ți­nute, des­pre bo­lile lor și im­po­si­bi­li­ta­tea tra­ta­men­te­lor adec­vate. Dacă nu le pu­tem fi­nanța, de ce le dorim?

Uti­li­ta­tea lor pe­da­go­gică mi se pare nulă. Să duci niște co­pii la gră­dina zo­o­lo­gică pen­tru a ve­dea un urs cos­te­liv, pe ju­mă­tate mort de foame sau un leu răp­ciu­gos și bol­nav nu ser­vește nici unui scop di­dac­tic. Prin com­pa­ra­ție fil­mele de pe ne­nu­mă­ra­tele ca­nale TV de ști­ință sunt mult mai edu­ca­tive — cel pu­țin acolo poți ve­dea ani­ma­lul res­pec­tiv în li­ber­tate, e drept de la dis­tanță, dar așa e și nor­mal, să ma­ni­fești de­cență și res­pect față de el. Până la urmă nu ar tre­bui să ne do­rim să creăm co­pi­i­lor noș­tri ima­gi­nea greșită că ani­ma­lele săl­ba­tice sunt niște cre­a­turi jal­nice, care tre­buie ți­nute în cuști pen­tru amu­za­men­tul oa­me­ni­lor. Ar tre­bui să le ex­pli­căm că sunt parte a lu­mii în care trăim și că me­rită res­pec­tul nos­tru și drep­tul la libertate.

Dacă pe­da­go­gic nu ajută, la ce sunt to­tuși bune gră­di­nile zo­o­lo­gice? Aflu că în alte țări ast­fel de in­sti­tu­ții ajută la pre­zer­va­rea unor spe­cii pe cale de dis­pa­ri­ție — se prea poate, dar avem la Bâr­lad ast­fel de op­țiuni? Și dacă nu, atunci de ce ne stră­duim atât să le ți­nem des­chise? Răs­pun­sul s‑ar pu­tea să fie ex­trem de sim­plu: acolo sunt câ­țiva an­ga­jați care își câștigă exis­tența de pe urma ani­ma­le­lor. În­gri­ji­to­rii, con­ta­bi­lul, di­rec­to­rul și me­di­cul ve­te­ri­nar sunt spe­ci­ile pe cale de dis­pa­ri­ție pen­tru a că­ror sal­vare plătim. Poate ar fi mai sim­plu să eli­be­răm ani­ma­lele în săl­bă­ti­cie și să‑i păs­trăm doar pe ei. Ne-ar costa si­gur mai pu­țin și cel pu­țin am avea con­ști­ința cu­rată că nu chi­nuim niște nevinovați.

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.