Deși nu prea am în­cre­dere în Cos­min Gușă, după toate pi­ru­e­tele po­li­tice pe care le‑a fă­cut în ul­ti­mii ani, son­da­jul și ana­liza fă­cute de Ge­o­POL – firmă care îi apar­ține, ca și Re­a­li­ta­tea TV – par să fie demne de a fi lu­ate în con­si­de­rare. Și nu e vorba doar des­pre proas­tele vești pen­tru gu­ver­nul Ponta, ci de fra­gi­li­ta­tea echi­li­bru­lui po­li­tic din Ro­mâ­nia și de su­per­fi­ci­a­li­ta­tea gân­di­rii noas­tre civice.

În esența re­zul­ta­tele son­da­ju­lui par sim­ple: 16,9% din ro­mâni sunt mul­țu­miți de gu­ver­na­rea USL, 44, 6% nu sunt nici mul­țu­miți-nici ne­mul­țu­miți, iar 33,7% sunt ne­mul­țu­miți. 5% nu se pro­nunță. Cei 17% re­pre­zintă pro­ba­bil nu­cleul elec­to­ral dur al PSD, oa­me­nii care ar vota cu par­ti­dul lui Ili­escu-Năs­tase-Ponta in­di­fe­rent cât de prost ar merge lu­cru­rile. Res­tul re­pre­zintă o masă con­junc­tu­rală care în ma­rea ei ma­jo­ri­tate a vo­tat pen­tru USL în ale­ge­rile din de­cem­brie. De ce nu au nici un fel de aș­tep­tări acum?

Ana­liza Ge­o­POL oferă un răs­puns foarte plauzibil:

Nu există o mare dez­a­mă­gire pu­blică în ra­port cu gu­ver­nul Ponta pen­tru sim­plul fapt că prin­ci­pala aş­tep­tare de la USL în cam­pa­nia elec­to­rală nu a fost în re­a­li­tate le­gată de vreo spe­ranţă so­cio-eco­no­mică prag­ma­tică. Prin­ci­pala aş­tep­tare a vo­tanţi­lor de la USL a fost să schimbe es­ta­blish­men­tul po­li­tic an­te­rior şi să ad­mi­nis­treze o le­cţie elec­to­rală us­tu­ră­toare PDL-ului. De ase­me­nea, într‑o si­tu­a­ţie po­li­tică în care nu ai pro­priu-zis o opo­zi­ţie care să fie le­gi­timă ca opo­zi­ţie în faţa elec­to­ra­tu­lui, nu ai al­ter­na­tivă la gu­ver­nul ac­tual din punct de ve­dere al pu­bli­cu­lui. Răs­pun­sul la în­tre­ba­rea de mai sus in­dică mai de­grabă apa­tie de­cât ati­tu­dine politică.

Asta în­seamnă că nu există – cel pu­țin deo­cam­dată – o pre­siune ime­di­ată asu­pra gu­ver­nu­lui Ponta de a li­vra niște re­zul­tate con­crete. Tot ce se aș­teaptă de la el este să nu în­ră­u­tă­țească si­tu­a­ția. Tre­buie să re­cu­noaș­tem ca as­pi­ra­ți­ile noas­tre na­țio­nale lasă se­rios de do­rit. Și am mai pu­tea con­clu­ziona că, dacă acest unic dezi­de­rat nu este în­de­pli­nit, ne­mul­țu­mi­rea po­pu­lară ar pu­tea crește spec­ta­cu­los, într-un timp foarte scurt. La­bi­li­ta­tea elec­to­rală ro­mâ­nească e o sa­bie cu două tăișuri…

Pen­tru că nu a ob­ți­nut sa­tis­fac­ția în­frân­ge­rii du­ș­ma­nu­lui pu­blic – Tra­ian Bă­sescu – o mare parte a aces­tui elec­to­rat ne­u­tru nu este însă dis­pus să ana­li­zeze per­for­manța eco­no­mică a gu­ver­nă­rii. Din nou, ana­liza GeoPOL:

Prac­tic, în ochii pu­bli­cu­lui, gu­ver­nul Ponta nu este ju­de­cat strict prin fun­cţi­ile obi­ş­nu­ite, exe­cu­tive ale unui gu­vern, ci şi prin fun­cţia sim­bo­lică, aceea de a fi o con­tra­pon­dere la pre­zenţa pu­blică a unui preşe­dinte, Tra­ian Bă­sescu, ne­po­pu­lar. Şi si­tu­a­ţia va dura atâta timp cât va exista această con­tra­di­cţie po­li­tică ma­joră în­tre cele mai im­por­tante şi vi­zi­bile fun­cţii din stat.

Pa­ra­do­xal, pen­tru a de­clanșa că­de­rea în dizgra­ție a gu­ver­nă­rii USL, Bă­sescu ar tre­bui să se sa­cri­fice pe sine, de­mi­sionând. Abia atunci acest elec­to­rat, cap­tiv în ura îm­po­triva ac­tu­a­lu­lui pre­șe­dinte, se va con­si­dera răz­bu­nat și-și va muta aten­ția că­tre te­mele con­crete ale economiei. 

Fi­rește, as­tea sunt doar ana­lize, ipo­teze, calcule…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.