Cir­culând zi de zi pe DN1, am ob­ser­vat un fe­no­men foarte in­te­re­sant. E un soi de lo­gică pe dos a re­gu­li­lor tra­fi­cu­lui, o cu­ri­oasă răs­tur­nare de ra­țio­na­ment, in­ex­pli­ca­bilă la prima ve­dere. Iată cum se pe­trec lu­cru­rile: când te apro­pii de ul­tima pa­sa­relă, îna­inte de in­tra­rea în Bu­cu­rești, te gân­dești că ar fi bine să te pla­sezi pe banda din stânga, pen­tru că cea din mij­loc și cea din dreapta se aglo­me­rează prin tra­fi­cul ce vine de sub pa­sa­relă. După ce faci ma­ne­vra asta, tre­buie însă să frâ­nezi. Con­stați sur­prins că banda din stânga e com­plet blo­cată, în timp ce aia din dreapta curge flu­ent, chiar dacă se mai ada­ugă și ma­și­nile de vin din lateral.

Mai mergi pu­țin — foarte în­cet — treci de pa­sa­relă și ajungi într‑o a doua si­tu­a­ție ciu­dată: ben­zile din stânga și mij­loc co­bo­ară prin pa­sa­jul sub­te­ran, iar cea din dreapta de­vi­ază ușor la­te­ral pen­tru a rămâne la su­pra­față. Din nou aplici ra­țio­na­men­tul lo­gic: unii se vor în­ghe­sui să in­tre pe banda din dreapta, deci vor bloca banda din dreapta și cea din mij­loc, așa că cel mai bine e să fii pe banda cea mai din stânga. Dar pa­ra­do­xul lo­vește din nou. Banda din mij­loc se mișcă re­la­tiv bine, cea din stânga — aproape deloc.

După ce ex­pe­ri­men­tezi asta de câ­teva ori, cum mi s‑a în­tâm­plat mie, în­cepi să de­vii cu­rios. Vrei să dez­legi mis­te­rul. Așa că nu îți mai ur­mezi lo­gica, ci pro­ce­dezi după cum in­dică re­a­li­tă­țile din ju­rul tău. Mergi pe banda din dreapta, deși ra­țiu­nea îți spune că e ab­surd. Și des­co­peri că îna­in­tezi mult mai re­pede. Cu­rând ai și ex­pli­ca­ția: când nu mai au unde îna­inta din ca­uza aglo­me­ra­ției, cei de pe banda din dreapta trec cu tu­peu pe banda de mij­loc, ceea ce de­clan­șează ime­diat re­ac­ția ce­lor de pe această bandă, care trec cu tu­peu pe banda din stânga. E o dublă transla­ție. Cu­vân­tul cheie e tu­peul. Dacă eziți să te în­figi în fața ce­lui de pe banda din­spre stânga ta, ai stri­cat tot feng-shui-ul. Și te pro­cop­sești și cu niște cla­xoane in­ju­ri­oase: ce faci, bă, bo­ule? Nici să tai fața cuiva nu poți?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Oetrica

    Ma gan­deam anul tre­cut ca se poate face o harta a tra­fi­cu­lui din Bu­cu­resti tot dupa unele “stu­dii” ca a ce­lor re­la­tate de dvs. In acea pe­ri­oada cir­cu­lam zil­nic pe Ste­fan cel Mare in sen­sul spre Gu­vern si am iden­ti­fi­cat anu­mite obi­ce­iuri in tra­fic. Stiam de exem­plu ce banda este mai ra­pida in pa­saj la Obor si care era mo­men­tul cand tre­buia sa tai ca­lea cuiva ca sa ies cat mai ra­pid. Sau banda pe care tre­buia sa stau cand ajun­geam la Do­ro­banti. Ma gan­deam si cine ar pu­tea pu­blica stu­diul si Li­ber­ta­tea a fost prima ale­gere. Si­gur exista si alte ex­pli­ca­tii mai lo­gice pen­tru aceste com­por­ta­mente dar nu am de gand sa le studiez.

    Ori­cum, fe­li­ci­tari pen­tru con­ti­nu­tul blo­gu­lui. Va ci­tesc aproape zilnic.

    • Sorin Sfirlogea

      Ar fi in­te­re­sant de aflat ce efecte ar pro­duce un ast­fel de stu­diu și cum ar evo­lua tra­fi­cul când toată lu­mea ar afla că, în in­ter­sec­ția x, banda cu­tare e mai bună… Toți ar vrea să fie pe banda aia și, brusc, n‑ar mai fi cea mai bună :))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.