E te­ri­bil de sim­plu să desfi­in­țezi. Ceau­șescu fă­cea asta cu o miș­care a mâi­nii peste ori­zont și un în­treg car­tier dis­pă­rea. În lo­cul lui creș­teau peste noapte blo­curi ce­nu­șii și triste, ali­men­tare și fa­brici. Clasa mun­ci­toare și in­te­lec­tu­a­li­ta­tea din orașe se muta în noul car­tier și ci­clul vie­ții se re­lua, într‑o altă gamă, cu alte în­țe­le­suri. Da, e te­ri­bil de sim­plu să desfi­in­țezi. Dar în­tot­dea­una tre­buie să știi ce ai să pui în loc. Alt­min­teri nu rămân în urma ta de­cât mai­dane goale.

Nico­lăescu desfi­in­țează di­rec­ți­ile ju­de­țene de să­nă­tate pu­blică. Ni­meni nu știe ce va urma. Nici mă­car Nico­lăescu. Di­rec­ți­ile ju­de­țene află des­pre asta în presă. Con­fu­zia e to­tală. M‑am în­tre­bat cu ce se ocupă in­sti­tu­ți­ile as­tea. Iată ce am aflat: re­pre­zintă au­to­ri­ta­tea, eva­lu­ează, co­or­do­nează, avi­zează și de­sem­nează. Ni­mic nu jus­ti­fică pre­zența ju­de­țeană, poate doar una re­gio­nală, dar toate in­sti­tu­ți­ile sa­ni­tare ac­tu­ale de­pind de aceste bi­ro­cra­ții din ca­uza re­gu­la­men­te­lor, nor­me­lor și cir­cu­la­re­lor care au fost toate emise pen­tru a crea pă­in­je­ni­șul ad­mi­nis­tra­ției pu­blice. Să în­chizi pur și sim­plu di­rec­ți­ile ju­de­țene de să­nă­tate pu­blică nu e po­si­bil peste noapte. Mai în­tâi tre­buie să dez­legi toate aceste în­cur­cate ițe, să asi­guri con­ti­nu­i­ta­tea func­țio­nă­rii sistemului.

Drag­nea spune că în vi­i­toa­rele re­giuni fi­e­care re­șe­dință de ju­deț va avea câte o in­sti­tu­ție re­gio­nală. Ju­de­când după com­pli­ca­tele pro­ce­duri bi­ro­cra­tice ac­tu­ale ale sta­tu­lui ro­mân, aproape pen­tru orice pro­blemă ai ne­voie de mai multe ghi­șee – cum va fi să re­zolvi par­tea fis­cală la Bra­șov și să iei re­pede auto­bu­zul până la Mier­cu­rea Ciuc pen­tru avi­zul sa­ni­tar? Su­per, nu?

Cum vă spu­neam, e foarte sim­plu să desfi­in­țezi. Greu e să pui ceva de va­loare în loc. Iar treaba asta cu re­gio­na­li­za­rea și cu re­for­mele sta­tu­lui pare să fie mai de­grabă o desfi­in­țare a ceea ce există și func­țio­nează prost, pen­tru a le în­lo­cui cu ceva ce nu func­țio­nează deloc.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.