A desființa, desființare

E teri­bil de sim­plu să desfi­in­țezi. Ceau­șescu făcea asta cu o miș­care a mâi­nii peste ori­zont și un întreg car­tier dis­pă­rea. În locul lui creș­teau peste noapte blo­curi cenu­șii și triste, ali­men­tare și fabrici. Clasa mun­ci­toare și inte­lec­tu­a­li­ta­tea din orașe se muta în noul car­tier și ciclul vie­ții se relua, într‐o altă gamă, cu alte înțe­le­suri. Da, e teri­bil de sim­plu să desfi­in­țezi. Dar întot­dea­una tre­buie să știi ce ai să pui în loc. Alt­min­teri nu rămân în urma ta decât mai­dane goale.

Nico­lăescu desfi­in­țează direc­ți­ile jude­țene de sănă­tate publică. Nimeni nu știe ce va urma. Nici măcar Nico­lăescu. Direc­ți­ile jude­țene află des­pre asta în presă. Con­fu­zia e totală. M‐am între­bat cu ce se ocupă insti­tu­ți­ile astea. Iată ce am aflat: repre­zintă auto­ri­ta­tea, eva­lu­ează, coor­do­nează, avi­zează și desem­nează. Nimic nu jus­ti­fică pre­zența jude­țeană, poate doar una regio­nală, dar toate insti­tu­ți­ile sani­tare actu­ale depind de aceste biro­cra­ții din cauza regu­la­men­te­lor, nor­me­lor și cir­cu­la­re­lor care au fost toate emise pen­tru a crea păin­je­ni­șul admi­nis­tra­ției publice. Să închizi pur și sim­plu direc­ți­ile jude­țene de sănă­tate publică nu e posi­bil peste noapte. Mai întâi tre­buie să dez­legi toate aceste încur­cate ițe, să asi­guri con­ti­nu­i­ta­tea func­țio­nă­rii sis­te­mu­lui.

Drag­nea spune că în vii­toa­rele regiuni fie­care reșe­dință de județ va avea câte o insti­tu­ție regio­nală. Jude­când după com­pli­ca­tele pro­ce­duri biro­cra­tice actu­ale ale sta­tu­lui român, aproape pen­tru orice pro­blemă ai nevoie de mai multe ghi­șee – cum va fi să rezolvi par­tea fis­cală la Bra­șov și să iei repede auto­bu­zul până la Mier­cu­rea Ciuc pen­tru avi­zul sani­tar? Super, nu?

Cum vă spu­neam, e foarte sim­plu să desfi­in­țezi. Greu e să pui ceva de valoare în loc. Iar treaba asta cu regio­na­li­za­rea și cu refor­mele sta­tu­lui pare să fie mai degrabă o desfi­in­țare a ceea ce există și func­țio­nează prost, pen­tru a le înlo­cui cu ceva ce nu func­țio­nează deloc.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu