Zi­lele tre­cute a apă­rut în presă in­for­ma­ția că Ro­mâ­nia ar fi a doua cea mai ne­si­gură țară din Eu­ropa din punc­tul de ve­dere al si­gu­ran­ței în tra­fic. Ca de obi­cei, lung pri­lej de vorbe și de ipo­teze. De parcă până acum n‑ar fi cir­cu­lat pe șo­se­lele mi­nu­na­tei lor pa­trii, jur­na­liș­tii co­na­țio­nali se in­dignă în cor, scris și ver­bal, că sunt prea multe vic­time ale ac­ci­den­te­lor rutiere.

La emi­siu­nea de di­mi­neață, la Eu­ropa FM, lu­mea e în­tre­bată ce crede des­pre su­biect. Sună unu’ și zice: “bă nene, eu am dat exa­men pen­tru bre­vet de pi­lot de avion și m‑au ți­nut trei zile în teste psi­ho­lo­gice ca să fie si­guri că știu ce fac, acolo sus. La car­ne­tul auto dacă nu-ți curg bale la col­țul gu­rii și nu sari să‑l iei la bă­taie pe psi­hia­tru, ești bun de șo­fer.” Are drep­tate, cumva. Dar oare stă­rile ner­voase și com­por­ta­men­tele agre­sive nu sunt și con­se­cința tra­fi­cu­lui in­fer­nal, al aglo­me­ră­rii in­su­por­ta­bile? Adică, Dum­ne­zeu mi‑e mar­tor, eu mă sui în ma­șină bine dis­pus și li­niș­tit și după doi ki­lo­me­tri îmi vine să‑i îm­pușc pe ne­mer­ni­cii ăs­tia din tra­fic care nu res­pectă nici o re­gulă și n‑au nici urmă de bun simț. Și ce fac atunci? De­vin și eu un ne­mer­nic, bineînțeles…

Ur­mează o doamnă plină de în­țe­lep­ciune, care ne în­vață pe toți că tre­buie să fim pru­denți și că șo­fe­rii tre­buie să fie mai res­pon­sa­bili de­cât pie­to­nii, pen­tru că pie­to­nii nu omoară ma­șini, dar in­vers da. Păi cam cum mai pru­denți?!? Păi de pildă mer­gem cu aten­ție și frâ­năm din timp, an­ti­ci­pând că poate pie­to­nul e dis­trat sau bol­nav sau bă­trân sau co­pil și nu e prea atent la ce face. Da, sti­mată doamnă, vă in­vit să ți­neți acest dis­curs ălora care la opt ju­mă­tate di­mi­neață în­cearcă să ajungă la ser­vi­ciu în ne­bu­nia bu­cu­reș­teană. Sunt si­gur că îi veți sen­si­bi­liza. Vor fi toți de acord să meargă în­cet și pru­dent, ca să fe­rească căs­ca­ții, chiar dacă ajung la ser­vici la prânz.

Avem multe pro­bleme. Șo­se­lele sunt proaste, sun­tem ah­ti­ați după ma­șini pu­ter­nice, car­ne­tul de con­du­cere auto se ob­ține mult prea ușor, nu există nici o res­tric­ție le­gală pen­tru în­ce­pă­tori, șo­fe­rii nu cu­nosc re­gu­lile de cir­cu­la­ție, sun­tem tot mai mulți la vo­lan. De­geaba în­cer­căm să re­zol­văm câte o pro­blemă pe rând, toate sunt le­gate în­tre ele și nu ajută să ac­țio­năm pom­pie­ris­tic. Cred că ceea ce tre­buie să schim­băm sunt prin­ci­pi­ile cir­cu­la­ției rutiere.

Eu unul, dacă m‑ar în­treba ci­neva ce cred eu, i‑aș spune așa:

  • Aș băga o taxă de tra­fic în ora­șele mari, care să fie pro­por­țio­nală cu ca­pa­ci­ta­tea ma­și­nii și mai mare pe mă­sură ce te apro­pii de cen­trul ora­șu­lui, ca să în­cu­ra­jez fo­lo­si­rea mij­loa­ce­lor de trans­port în co­mun și scad tra­fi­cul în centru
  • Aș crește di­fi­cul­ta­tea pro­bei te­o­re­tice la exa­me­nul de șo­fer, prin in­tro­du­ce­rea mai mul­tor în­tre­bări (100 de pildă) din toate ca­pi­to­lele re­gu­la­men­te­lor ru­ti­ere, cu si­tu­a­ții com­plexe, ca să fiu mai si­gur că noii șo­feri chiar știu teoria
  • Aș in­tro­duce res­tric­ții pen­tru șo­fe­rii în­ce­pă­tori în pri­vința ma­și­nii con­duse — de pildă până la un an de ex­pe­riență să nu aibă drep­tul să con­ducă ma­șini cu o pu­tere mai mare de 80CP fără a avea un în­so­ți­tor cu mi­nim 5 ani ex­pe­riență de con­du­cere auto
  • Aș in­tro­duce obli­ga­ti­vi­ta­tea unui nou exa­men te­o­re­tic dacă se acu­mu­lează un nu­măr de puncte de penalizare
  • Aș re­in­tro­duce proba de po­li­gon ca etapă eli­mi­na­to­rie în exa­me­nul de con­du­cere auto — asta ar fi tre­buit s‑o pun prima în listă…
  • Aș face mo­ni­to­ri­za­rea vi­deo a in­ter­sec­ți­i­lor mari sau cu pro­bleme frec­vente de tra­fic și păs­tra­rea în­re­gis­tră­ri­lor timp de 48 de ore — dacă vrei să îl re­clami pe unul care ți‑a fă­cut o mă­gă­rie, plă­tești o taxă pi­pe­rată și se tri­mite proba vi­deo la po­li­ție, care poate lua mă­suri cu el, iar dacă se do­ve­dește că ai avut drep­tate, taxa ți se returnează

Par­tea nașpa e că nu mă în­treabă nimeni… :))


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.