Nu pe­trec foarte mult în tra­fic, vreo ju­mă­tate de oră di­mi­neața că­tre ser­vi­ciu și încă o ju­mă­tate de oră seara, la în­toar­cere. Dar niște sfa­turi bune des­pre cum să evit stre­sul la vo­lan sunt în­tot­dea­una bi­ne­ve­nite. Așa că m‑am bu­cu­rat foarte mult să gă­sesc ast­fel de in­for­ma­ții pe un site de spe­cia­li­tate — Doc­to­rul zi­lei. Și pen­tru că re­co­man­dă­rile nu mi s‑au pă­rut su­fi­cient de de­ta­li­ate, m‑am in­te­re­sat la dom’ doc­tor și pot să vă ajut cu câ­teva pre­ci­zări suplimentare.

Mai în­tâi să re­mar­căm ti­tlul in­cen­diar al ar­ti­co­lu­lui: cum îți poate afecta cre­ie­rul stre­sul la vo­lan. Prima con­clu­zie ne este ast­fel trans­misă ra­pid — cre­ie­rul poate fi un fac­tor dă­u­nă­tor în timp ce con­du­ceți. Nu‑l folosiți! 

Des­pre po­zi­ția re­la­xată la vo­lan pot să pre­ci­zez că dom­nul doc­tor re­co­mandă pos­tu­rile de­ga­jate, cu spa­tele spri­ji­nit de o su­pra­față tare și mâi­nile în­tinse pe lângă corp, iar pi­cioa­rele ri­di­cate pu­țin mai sus de­cât șe­zu­tul. Această po­zi­ție o pu­teți ob­ține cu ușu­rință dacă lă­sați sca­u­nul șo­fe­ru­lui pe spate, la ma­xi­mum, și vă ur­cați pi­cioa­rele pe bord. De­si­gur veți avea niște di­fi­cul­tăți cu ma­ne­vra­rea pe­da­le­lor, de aceea este bine ca în pre­a­la­bil să tra­geți pe dreapta, ie­șind din tra­fic și evi­tând ast­fel stre­sul la volan. 

Con­ti­nuăm cu re­co­man­da­rea de a citi pa­no­u­rile de info-tra­fic. Știm cu to­ții că în Ro­mâ­nia nu prea există ast­fel de fa­ci­li­tăți pe șo­se­lele na­țio­nale — este ăsta un mo­tiv de în­gri­jo­rare că nu vom pu­tea să evi­tăm stre­sul prin această me­todă? Ei bine, dom­nul doc­tor ne li­niș­tește: există o so­lu­ție și pen­tru ro­mâni. În loc de pa­no­uri info-tra­fic pu­teți alege să ci­tiți pa­no­u­rile de in­trare și ie­șire din lo­ca­li­tăți. Iată cum se pro­ce­dează: opriți ma­șina în drep­tul unui ast­fel de in­di­ca­tor și si­la­bi­siți cu răb­dare nu­mele lo­ca­li­tă­ții de do­uă­zeci de ori de la cap la coadă și de tot atâ­tea ori in­vers. După aceea veți ob­serva că sun­teți re­la­xat și bine dis­pus, pu­tându-vă con­ti­nua dru­mul fără a simți stresul. 

Des­pre mu­zica as­cul­tată în timp ce con­du­ceți nici n‑am mai în­tre­bat, pen­tru că era evi­dent. Pro­ba­bil ați ob­ser­vat și voi în tra­fic per­soane care dau din cap și din vo­lan în rit­mul mu­zi­cii as­cul­tate — este lim­pede că nu sunt ab­so­lut de­loc stre­sați. Fap­tul că cei din jur par foarte stre­sați are o sin­gură ex­pli­ca­ție: ei nu as­cultă mu­zică. Dacă ar as­culta și ei tra­fi­cul ar fi mult mai plăcut.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. levitra generic

    Tha­t’s a cra­c­ke­r­jack answer to an in­te­res­ting question


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.