Există în­tâm­plări sim­ple al că­ror im­pact în cur­sul is­to­riei este mult mai mare de­cât sem­ni­fi­ca­ția ime­di­ată a fap­te­lor con­crete. În ca­te­go­ria asta in­tră și po­ves­tea cu in­ter­zi­ce­rea mi­ci­lor prin con­se­cința unei di­rec­tive eu­ro­pene. De fapt, eu­ro­pe­nii nu au ni­mic cu mi­cii noș­tri, ci cu bi­car­bo­na­tul de so­diu, o sub­stanță chi­mică apa­rent ino­fen­sivă, ba chiar utilă în tra­ta­rea unor afec­țiuni. Doar că — pen­tru că în­tot­dea­una există și o altă per­spec­tivă — tot ino­fen­si­vul bi­car­bo­nat este foarte efi­cient în în­de­păr­ta­rea mi­ro­su­ri­lor ne­plă­cute, mai ales la pro­du­sele din carne, iar din acest mo­tiv este in­tens fo­lo­sit pen­tru a aco­peri mi­ro­sul unor căr­nuri ușor al­te­rate sau al unor or­gane mai pu­țin fru­nos mi­ro­si­toare, uti­li­zate în to­că­tu­rile care ne com­pun meze­lu­rile. Și asta este o pro­blemă, în con­di­ți­ile în care ali­men­tele tind să se plimbe tot mai mult pe lun­gul lanț al pro­duc­ției și dis­tri­bu­ției, fă­când tot mai di­fi­cilă ve­ri­fi­ca­rea ori­gi­nii și ter­me­nul de va­la­bi­li­tate a produsului.

Ro­mâ­nii însă nu au pri­ce­put din po­veste de­cât că eu­ro­pe­nii vor să le in­ter­zică mi­cii, ceea ce echi­va­lează cu un aten­tat la iden­ti­ta­tea na­țio­nală. Mi­cul Ti­tu­lescu — cel mai im­por­tant mic al ță­rii — a li­niș­tit pa­ter­na­list mul­ți­mea, spu­nându-ne să stăm li­niș­tiți, că‑i sal­vează el. Ne-am re­la­xat toți și ne-am în­tors la gră­ta­rele de 1 mai, fe­ri­ciți să le au­zim sfârâi­tul, dar to­tuși în­gri­jo­rați că Eu­ropa asta își cam bagă na­sul în oa­lele noas­tre. Pen­tru că de fapt ne place in Eu­ropa, că vin bani de dru­muri și de alte in­ves­ti­ții și pu­tem să ne plim­băm pe unde vrem doar cu bu­le­ti­nul, dar nu tot așa de mult ne place când ni se mai dic­tează și reguli.

În fond ce s‑ar fi în­tâm­plat dacă — să ad­mi­tem ipo­teza asta — bi­car­bo­na­tul de so­diu ar fi fost in­ter­zis, iar mi­cii n‑ar mai fi avut voie să‑l con­țină? Păi, cred că e clar care ar fi fost con­se­cința în Ro­mâ­nia: șter­geam bi­car­bo­na­tul din eti­chete, dar îl lă­sam în mic. Pen­tru că sun­tem spe­cia­liști în a ne des­curca. La res­ta­u­rant am fi spus chel­ne­ru­lui să ne aducă mici “din ăia buni”, iar el ne-ar fi fă­cut cu ochiul și-ar fi spus că “așa sunt toți la noi”, că doar n‑or fi ne­buni să strice bu­nă­tate de re­țetă tradițională.

Și dacă ana­li­zăm ul­ti­mul son­daj co­man­dat la INSCOP de zia­rul Ade­vă­rul, des­pre opi­nia noas­tră asu­pra Uniu­nii Eu­ro­pene, o să con­sta­tăm că mai bine de ju­mă­tate din ro­mâni nu văd să fie mare sfârâi­ală — apropo de mici — în ade­ra­rea noas­tră. Uniu­nea Eu­ro­peană în­seamnă că avem voie să cir­cu­lăm li­ber, că avem drep­turi de­mo­cra­tice ori­unde ne du­cem și că e pace. Și toate as­tea ne plac. Dar sun­tem cam sub­or­do­nați ves­tu­lui, care se cam ames­tecă în tre­bu­rile noas­tre in­terne și tot Uniu­nea a cam răs­pân­dit criza asta eco­no­mică și pe la noi, că alt­fel ne des­cur­cam noi s‑o fen­tăm. As­tea nu ne prea plac. Așa că nu ne prea în­ghe­suim să re­nun­țăm la leu în fa­voa­rea euro. Ca ori­unde alt­un­deva și ori­când alt­cân­dva, ro­mâ­ni­lor le plac avan­ta­jele de a fi într‑o echipă cu con­di­ția ca ei să facă ce vor.

Dacă mă în­tre­bați pe mine, am să spun că nici eu nu cred că sun­tem pre­gă­tiți pen­tru euro, deși s‑ar pu­tea să ne placă sta­bi­li­ta­tea pe care ne-ar da‑o, mai ales ăs­tora de plătim cre­dite în va­lută. Dar exem­plul Gre­ciei și pro­ba­bil foarte cu­rând al Spa­niei ne în­vață că — dacă nu ești pre­gă­tit să ții rit­mul Ger­ma­niei — e mai bine să stai în banca ta și să ac­cepți de­va­lo­ri­za­rea mo­ne­dei na­țio­nale de­cât să adopți euro. În pri­vința re­gu­li­lor însă sper să le îm­bră­ți­șăm pe cele eu­ro­pene, chiar dacă al­ții vor sta­bili nive­lele ta­xe­lor și dis­ci­plina bu­ge­tară in­ternă. Nu de alta, dar în­tre gu­ver­nan­ții noș­tri și cei eu­ro­peni eu îi pre­fer pe ul­ti­mii, chiar dacă nici ăia nu‑s perfecți.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.