Care va să zică îl în­chi­seră pe Gigi Be­cali. Se în­tâm­plă mi­nu­nea ne-mai-în­tâm­plată. Să spun drept aș­tep­tam să văd ceva con­cret și în ce­lă­lalt pro­ces, cel cu afa­ce­rile din fo­tbal, dar nu poți să speri la atâ­tea mi­nuni dintr‑o dată. În­cet-în­cet, in­com­plet și parcă cu ne­ho­tă­râre, jus­ti­ția ro­mână dă semne de nor­ma­li­zare. Unii spun că ceea ce s‑a în­tâm­plat ieri a fost un eșec, pen­tru că ma­rii hoți din fo­tbal au scă­pat — Co­pos, Borcea et comp. — în timp ce măs­că­ri­ciul Gigi a fost sa­cri­fi­cat pen­tru ima­gi­nea de luptă cu co­rup­ția. Eu pre­fer să cred că a fost o vic­to­rie incompletă.

M‑am ui­tat în presă să văd dacă apar ma­ni­fes­tări de sus­ți­nere po­pu­lară pen­tru spon­so­rul Ste­lei, mai ales că în tre­cut s‑a în­tâm­plat să apară din se­nin câ­teva zeci de oa­meni toc­miți să-și strige în gura mare dra­gos­tea față de fi­lan­tro­pul din Pi­pera și alte câ­teva zeci dor­nici să caște gura la circ. De data asta însă nici o miș­care — pro­ba­bil că n‑a fost ni­meni să or­ga­ni­zeze pro­tes­tul “spon­tan”.

Domnu’ Zgo­nea re­gretă ce i s‑a în­tâm­plat lui Be­cali, om de­o­se­bit, cu cre­dința lui Dum­ne­zeu. ‘Mne­a­lui nu co­men­tează de­ci­zi­ile jus­ti­ției, dar re­gretă. Am­bi­gu­i­ta­tea ati­tu­di­nii ro­mâ­nești este per­fect exem­pli­fi­cată: vrem jus­ti­ție, dar dacă îi con­damnă pe “ai noș­tri” nu e co­rectă, e co­man­dată po­li­tic și e re­gre­ta­bil ce se în­tâm­plă. Jus­ti­ția este ex­pe­di­ată în zona fap­tu­lui di­vers, a în­tâm­plă­rii, a alea­to­ru­lui. De­si­gur, dacă l‑ar con­damna de pildă pe Bă­sescu pen­tru flota vân­dută pe doi lei, atunci pen­tru domnu’ Zgo­nea ar fi alt­ceva, ar în­semna că s‑ar face dreptate.

Până la urmă ce a fă­cut Be­cali? S‑a în­vâr­tit de niște te­re­nuri ale ar­ma­tei, la preț de ni­mic. S‑a des­cur­cat. O fi ile­gal, dar nu e nici pe de­parte imo­ral. Cui tre­bu­iau te­re­nu­rile alea? Ar fi be­ne­fi­ciat de ele nea Ghe­or­ghe? Nu. Deci, cine‑i pă­gu­bit? Sta­tul? Păi n‑avem noi, do­m’ne, treabă cu sta­tul, mai bine că l‑a fu­rat că și sta­tul ne fură pe noi, zi de zi. Nu vezi că ne ia im­po­zite și taxe și nu face ni­mic? Păi ia în­treabă-ne pe noi ce pri­o­ri­tăți are țara…

prioritate-guvern-ponta

Ba­ro­me­tru po­li­tic IRES, fe­bru­a­rie-apri­lie 2013

Ca de obi­cei sta­tul ro­mâ­ni­lor e o struc­tură abs­tractă, ali­enată. Ro­mâ­nul crede că sta­tul tre­buie să facă lo­curi de muncă (unde să se pro­ducă ce?), să asi­gure in­de­pen­dența jus­ti­ției (dar să nu‑l ares­teze pe dom’ Be­cali, că e om cu cre­dința lui Dum­ne­zeu), să se țină de cu­vânt (deși nu e clar ce a pro­mis), să iasă din criză (că nu noi l‑am pus să in­tre în ea), să dea dru­mul la in­ves­ti­ții (pe care pro­ba­bil le ține în­cu­iate un­deva) și să sus­țină agri­cul­tura (care se cam cla­tină, vezi bine). Aproape ni­mic din ce e în min­tea ro­mâ­ni­lor în pri­vința gu­ver­nă­rii nu are o sub­stanță con­cretă, sunt doar în­și­ru­iri de fraze șa­blon, de­prinse din talk-show-urile cu care ne hră­nim zi de zi. Când vom în­văța că sta­tul sun­tem tot noi?

Vlad Pe­treanu pro­pu­nea la un mo­ment dat să se plă­tească an­ga­ja­tu­lui nu doar sa­la­riul net, ci cel brut și să‑i re­vină lui res­pon­sa­bi­li­ta­tea de a vira ta­xele că­tre stat. Ig­norând pen­tru o clipă com­pli­ca­ți­ile pro­ce­du­rale și di­fi­cul­tă­țile de a co­lecta ba­nii la timp, ima­gi­nați-vă cum am ju­deca fi­e­care din­tre noi dacă în fi­e­care lună am scoate din bu­zu­nar toate aceste sume. La un sa­la­riu net de 4.500 lei (circa 1.000€) am avea de plătit 674 lei la pen­sii, 353 lei la să­nă­tate, 32 lei la șo­maj și 857 lei la im­po­zit. Am vaga bă­nu­ială că, vă­zând cei 1.916 lei în mână și tre­bu­ind să‑i dea fără să pri­mească ni­mic în schimb, ro­mâ­nul ar în­cepe să în­țe­leagă cine e sta­tul în Re­pu­blica Des­cur­co­cra­tică Ro­mâ­nia. Și poate atunci va fi de acord că ori­câtă cre­dință are Be­cali în Dum­ne­zeu, ce au fă­cut el, Ba­biuc și Cio­flină cu te­re­nu­rile ar­ma­tei tot furt se cheamă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.