Um­blă ade­sea o vorbă prin­tre ro­mâni cum că nu prea avem elite au­ten­tice, că ace­lea pu­ține pe care le avem se pre­o­cupă de pro­pria glo­rie și pros­pe­ri­tate în loc de cea a ță­rii, elu­dând mi­siu­nea de a fi li­de­rii po­po­ru­lui și cram­ponându-se mes­chin de in­cul­tura na­ției ca scuză a dezim­pli­că­rii per­so­nale. Dar, de în­dată ce în­cerci să pă­trunzi în de­fi­ni­ții și cla­ri­fi­cări, con­stați că există o per­fectă bram­bu­re­ală se­man­tică în pri­vința în­țe­le­su­lui pe care îl acor­dăm ter­me­nu­lui de elite. Cine sunt eli­tele românești?

Mai în­tâi am să mă jus­ti­fic: este ne­voie de acest plon­jon cvasi-fi­lo­zo­fic în­tru cla­ri­fi­ca­rea ter­mi­no­lo­giei? Răs­pun­sul meu ferm este da. Da, pen­tru că de­vine tot mai evi­dent că tin­dem să ope­răm cu un vo­ca­bu­lar so­cial și po­li­tic care de­vine tot mai con­fuz de la o zi la alta. Iar con­fu­zia este ge­ne­rată mai ales de con­struc­ția sis­te­ma­tică a unui nou lim­baj de lemn — si­mi­lar din multe puncte de ve­dere cu cel al co­mu­niș­ti­lor — în care în­tâl­nim ter­meni și ex­pre­sii ste­re­o­tipe, cu în­țe­le­suri din ce în ce mai ge­ne­ra­li­zante, până la go­li­rea lor de con­ți­nu­tul ori­gi­nar. Un ast­fel de exem­plu este cel re­fe­ri­tor la elite și la mi­siu­nea lor de a îm­pinge în­treaga na­țiune — y com­pris po­li­ti­cie­nii — că­tre un pro­gres ge­ne­ral, multidisciplinar.

Ro­mâ­nii con­cep eli­tele ca fi­ind for­mate din per­so­na­li­tă­țile cul­tu­rale mar­cante. Cu cât ci­neva este mai no­to­riu, cu atât mai abi­tir apar­ține eli­tei. Pleșu, Lii­ceanu, Pa­ta­pie­vici și Căr­tă­rescu sunt par­tea foarte vi­zi­bilă a eli­te­lor. De la ei se aș­teaptă im­pli­ca­rea în viața so­ci­e­tă­ții și so­lu­țio­na­rea ma­ri­lor ei pro­bleme. Li se ada­ugă ar­tiș­tii, me­diul aca­de­mic și uni­ver­si­tar, o ple­iadă de oa­meni care au ta­lente sau ti­tluri ști­in­ți­fice și doc­to­rate prin stră­i­nă­tă­țuri, de la care ar tre­bui să vină lu­mina ne­ce­sară pro­pă­și­rii pa­triei. Lor li se cere să fur­ni­zeze so­lu­ți­ile prac­tice care să des­curce ițele gu­ver­nă­rii, me­reu în­cur­cate de mai bine de do­uă­zeci de ani în­coace, in­di­fe­rent cine a le‑a ți­nut în mână. Doar că, din­colo de cei câ­țiva care nu pot con­tri­bui din mo­tive evi­dente de com­pe­tență — nu pu­tem pre­tinde unui fi­lo­zof, scri­i­tor sau ac­tor să ne lă­mu­rească pro­ble­mele eco­no­mice — nici cei care apa­rent s‑ar afla în con­e­xiune cu do­me­nii eco­no­mice foarte con­crete, pro­fe­sori uni­ver­si­tari și cer­ce­tă­tori, nu au abi­li­tă­țile ne­ce­sare pen­tru mi­siu­nea pe care ne aș­tep­tăm să o în­de­pli­nească. Ro­mâ­nia nu este un la­bo­ra­tor de teste și ex­pe­ri­mente pen­tru niște per­soane aple­cate mai de­grabă spre la­tura te­o­re­tică a economiei.

Eu cred că eli­tele ro­mâ­nești — cele care tre­buie să con­ducă spre pro­gres eco­no­mic și so­cial — sunt for­mate dintr-un strat ne­vă­zut de buni pro­fe­si­o­niști care mun­cesc în com­pa­nii. Cei mai buni din­tre ei ar pu­tea ge­nera so­lu­ți­ile de care Ro­mâ­nia are ne­voie, însă nu re­zol­vându-le prin im­pli­ca­rea di­rectă, ci ge­ne­rând prin efor­tul lor in­di­vi­dual, re­cu­pe­rat apoi la nivel co­lec­tiv, stan­darde pro­fe­sio­nale și bune prac­tici care să fie pro­mo­vate și apli­cate cu per­se­ve­rență. Ceea ce ne lip­sește cu ade­vă­rat sunt co­mu­ni­tă­țile pro­fe­sio­nale re­ale, cele care să pro­ducă idei va­lo­roase și să fie re­cu­nos­cute ofi­cial de toată su­fla­rea pro­fe­si­o­niș­ti­lor din acel do­me­niu drept surse de cu­noș­tințe ope­ra­țio­nale, cele care să facă le­gă­tura în­tre eco­no­mia re­ală și me­diul uni­ver­si­tar spre be­ne­fi­ciul am­be­lor. Doar un exem­plu în spri­ji­nul opi­niei mele: sun­tem în mare su­fe­rință la ca­pi­to­lul ab­sorb­ție fon­duri eu­ro­pene — ce ar tre­bui fă­cut ca să le uti­li­zăm efi­cient? De­si­gur un corp pro­fe­sio­nal de ma­na­geri de pro­iecte și de spe­cia­liști în ana­liza afa­ce­ri­lor care să por­nească o cam­pa­nie de iden­ti­fi­care și sus­ți­nere a ide­i­lor și ini­ția­ti­ve­lor pri­vate. Sunt des­tui aceia care ar dori să aplice pen­tru fon­du­rile eu­ro­pene, dar nu știu cum s‑o facă, nu știu cum să gân­dească mo­de­lul afa­ce­rii și nu știu cum să eta­pizeze de­ma­ra­rea ei ast­fel în­cât să ob­țină fi­nan­ța­rea ne­ce­sară. Iar func­țio­nă­ri­mea de la ghi­șe­ele gu­ver­nă­rii nu poate să‑i ajute pen­tru sim­plul mo­tiv că e for­mată ma­jo­ri­tar din oa­meni care nu apar­țin eli­tei profesionale.

N‑aș fi drept dacă n‑aș spune că una din prin­ci­pa­lele frâne în cre­a­rea unor ast­fel de co­mu­ni­tăți pro­fe­sio­nale este chiar an­tre­pre­no­ri­a­tul. Din pă­cate cei ce in­ves­tesc în eco­no­mia ro­mâ­nească sunt mult prea con­vinși de pro­pri­ile lor în­demâ­nări și cu­noș­tințe, prea nar­ci­siști sau prea ne­în­cre­ză­tori în­cât să per­mită pro­fe­si­o­nis­tu­lui să își uti­li­zeze abi­li­tă­țile. În fir­mele ro­mâ­nești se în­tâm­plă ade­sea ca ini­ția­tiva de a aplica bune prac­tici pro­fe­sio­nale să fie oprită de chiar ma­na­ge­men­tul sau ac­țio­na­ri­a­tul com­pa­niei, care in­dică un alt mo­del ope­ra­țio­nal, im­pro­vi­zat, ama­tori­cesc și ade­sea la li­mi­tele le­ga­li­tă­ții. Pu­ți­nii pro­fe­si­o­niști ade­vă­rați sunt cei edu­cați în cele câ­teva mul­ti­na­țio­nale care mai uti­li­zează — nici ele foarte con­sis­tent — stan­darde și bune prac­tici in­ter­națio­nale, pro­fe­si­o­niști pe care ac­țio­na­ri­a­tul lo­cal i‑a re­cru­tat de pe piața de muncă, dar că­rora nu le dă po­si­bi­li­ta­tea să-și exer­cite com­pe­ten­țele în fa­voa­rea afa­ce­rii. Mo­ti­vele sunt în ge­ne­ral le­gate de cos­turi, pen­tru că tre­ce­rea de la im­pro­vi­za­ție la con­sis­tență pro­fe­sio­nală are im­pli­ca­ții fi­nan­ci­are ne­ga­tive pe ter­men scurt, mai ales dacă com­pa­nia res­pec­tivă s‑a adân­cit de ceva timp în prac­tici ama­to­riste. Ade­sea nu doar ope­ra­țiu­nile tre­buie schim­bate, ci în­treaga cul­tură a fir­mei, iar asta este pro­ba­bil cel mai di­fi­cil și mai cos­ti­si­tor lu­cru. Ac­țio­na­rul ro­mân nu pri­vește însă afa­ce­rea ca pe o în­tre­prin­dere de du­rată, ca pe o con­struc­ție ce va avea o is­to­rie, așa­dar cos­tul pe ter­men scurt nu i se pare jus­ti­fi­ca­bil prin be­ne­fi­ci­ile pe ter­men lung.

Pe fon­dul aces­tui re­fuz con­sec­vent de ali­ni­ere la mi­nime stan­darde și bune prac­tici, se pro­duce un alt fe­no­men dă­u­nă­tor, acela de de­cre­di­bi­li­zare pro­fe­sio­nală. Într-un ast­fel de con­text sunt în­cu­ra­jate me­di­o­cri­tă­țile, yes-man-ii, cei care sunt gata să co­bo­are șta­cheta ca­li­tă­ții la co­manda șe­fu­lui. Trep­tat se ajunge la si­tu­a­ția în care aceștia sunt mai bine plătiți de­cât pro­fe­si­o­nis­tul va­lo­ros, aducându‑l pe acesta din urmă în fața unei crude al­ter­na­tive: fie ac­ceptă me­di­o­cri­ta­tea și im­pro­vi­za­ția pro­fe­sio­nală, fie pleacă. Prima so­lu­ție este ca­tas­tro­fală pen­tru că dis­truge eli­tele pro­fe­sio­nale, iar a doua este falsă pen­tru că du­rează foarte pu­țin până când res­pec­ti­vul spe­cia­list este con­frun­tat cu ace­eași si­tu­a­ție în altă com­pa­nie. Am­bele so­lu­ții însă au un efect dez­as­truos din punct de ve­dere edu­ca­tiv: ju­ni­o­rii din com­pa­nii pri­mesc me­sa­jul clar că nu va­loa­rea pro­fe­sio­nală este răs­plătită, ci obe­diența în fața lui “dă‑i, că merge”.

Mă în­torc de unde am ple­cat: nu de la Pleșu și Lii­ceanu tre­buie să aș­tep­tăm so­lu­ți­ile prac­tice. Ei pot cel mult crea con­tex­tul con­cep­tual în care va­loa­rea să fie re­cu­nos­cută și pro­mo­vată, iar de această mi­siune cred că se achită su­fi­cient de bine. Ceea ce tre­buie să fa­cem este să ne oprim din a fo­losi tot tim­pul ex­pre­sia merge și-așa.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Augustin

    Pleșu, Lii­ceanu & Co. sunt eli­tele cul­tu­rale, adică doar o păr­ti­cică (chiar dacă pro­e­mi­nentă) a eli­te­lor na­ției ro­mâne. Ideal ar fi ca și în alte do­me­nii de­cât cul­tura să se de­can­teze niște elite care să de­vină mo­del pen­tru mu­ri­to­rii de rând. De exem­plu, poate un Sto­lo­jan sau Dă­ianu pe zona financiar/bancară, un Ți­r­iac pe zona ma­na­ge­men­tu­lui spor­tiv, etc. Im­pre­sia mea e că bre­slele de tot fe­lul nu prea re­u­șesc să dea naș­tere unor elite în rân­du­rile lor, nu știu de ce (poate prea mare „zgo­mo­tul”, i.e. aglo­me­ra­rea non-valorilor?).

    Re­fe­ri­tor la ab­sorb­ția fon­du­ri­lor eu­ro­pene, eu mi‑s de opi­nie că una din ca­u­zele ce con­tri­buie ma­jor la sta­rea ac­tu­ală e abor­da­rea top-down: ci­neva prin oa­reșice ca­pi­tale vest-eu­ro­pene de­cide câți bani sunt di­rec­țio­nați spre Bu­cu­rești, unde alt­ci­neva de­cide cum sunt aceștia-mpăr­țiti în te­ri­to­riu, ș.a.m.d. Forța care pune banii‑n miș­care nu vine de la în­tre­prin­ză­tor (cum cred eu c‑ar tre­bui să se-ntâm­ple), ci de la fi­nan­ța­tor. Me­ta­fo­ric, îmi ima­gi­nez în­treaga treabă pre­cum în ban­cul cu exa­me­nul de la aca­de­mia de po­li­ție unde piese de lemn cu di­fe­rite pro­file tre­buie tre­buie tre­cute printr-un zid gă­u­rit cu pro­file si­mi­lare. Și ca și‑n banc, toți trec exa­me­nul (20% in­te­li­genți, 80% foarte puternici).

    • Sorin Sfirlogea

      Da’ nici cu în­tre­prin­ză­toru’ nu mi‑e ru­șine: ori se gân­dește cum să pape fon­du­rile pri­mite fără să facă ce a pro­mis, ori nu e în stare să facă un pro­iect de­cent ca să aibă șanse de aprobare.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.