Deci mi­nis­trul Re­mus Pri­co­pie a co­mis două erori gra­ma­ti­cale în ace­eași sin­gură frază. Fa­ce­book-ul fi­erbe, dă în clo­cot de in­dig­nare. Twit­ter-ul e con­ster­nat și dez­gus­tat. Cum e po­si­bil? — se în­treabă toată lu­mea. Unii își amin­tesc acum că pri­mul mi­nis­tru e pla­gi­a­tor, că pre­șe­din­tele a cam fost cer­tat cu școala, că pre­șe­din­tele Se­na­tu­lui a fost re­pe­tent. Ade­vă­rat, dar știam toate as­tea. De ce două sim­ple gre­șeli gra­ma­ti­cale au fă­cut ca to­tul să pară mai im­por­tant, mai grav?

Unii au ri­di­cat chiar to­nul și au ce­rut de­mi­sia mi­nis­tru­lui agra­mat, pen­tru că având por­to­fo­liul de la edu­ca­ție ar tre­bui mă­car să vor­bești co­rect. Dar e oare drept să ce­rem asta? Ca­pul lui Mo­țoc se cere ne­a­pă­rat scur­tat pen­tru o atât de ino­centă eroare? Adică — hai, fiți sin­ceri — dacă mer­geți pe stradă vă au­ziți con­ce­tă­țe­nii vor­bind mai co­rect? Nu? Și atunci care e vina lui dom’ Pri­co­pie, că e din­tre noi, om din popor?

Poate că ar tre­bui să ne așe­zăm pe cur și să cu­ge­tăm nițel la lu­cru­rile care se în­tâm­plă în ju­rul nos­tru. Ro­mâ­nia nu este cea de pe Fa­ce­book. Ro­mâ­nia pro­fundă este țara unde nu a exis­tat oa­meni edu­cați, a exis­tat de­cât proști. Ei vo­tează, ei con­duc prin re­pre­zen­tan­ții lor, de­cât ei con­tează. Există un strat sub­țire, foarte sub­țire, care se cred mai cu moț și unii din­tre ei chiar sunt, iar ăș­tia se in­dig­nează pe Twit­ter și fac iro­nii pe blo­guri, dar la cinci mi­nute după ce și-au pos­tat iro­ni­ile și miș­to­că­re­lile se în­torc în Ro­mâ­nia re­ală, Ro­mâ­nia agra­ma­ți­lor. Prin­tre ăș­tia fo­j­găie și o gră­madă de ab­sol­venți de fa­cul­tăți de-alea spi­ru­ha­re­tiste, plăti­tori de taxe la o școală de acor­dat di­plome, care cred că hâr­tia aia de trei bani ține loc de minte și cul­tură. Nu dra­gi­lor, nu con­tează. Fap­tul că dați like pe Fa­ce­book este de­cât un pa­ra­van după care vă mas­cați impostura.

Acuma o să cre­deți că vă cri­tic pe ăș­tia mai edu­cați, pen­tru că nu ați mers la vot și de aia avem mi­niș­trii ăș­tia pe­ni­bili sau că n‑aveți ati­tu­dine ci­vică și nu vă fa­ceti au­ziți. Nici vorbă. De fapt nu con­tați, Ro­mâ­nia pro­fundă vă anu­lează prin ma­jo­ri­ta­tea ei stu­pidă, prin sta­tis­tica ei ternă și eternă. Și în plus aveți niște pre­ten­ții abe­rante. De ce să-și dea Re­mus Pri­co­pie de­mi­sia? E ab­surd! Ar tre­bui apoi să de­mi­sio­neze și pla­gi­a­to­rul Ponta. Deci cine ar mai coa­bita cu pre­șe­din­tele chiu­lan­giu? Re­pe­ten­tul de Crin An­to­ne­scu? Și, în fond, ce atâta te­va­tură cu doc­to­ra­tele și or­to­gra­fi­ile as­tea? Vă dă de mân­care gra­ma­tica? Ter­mi­nați, do­m’ne, cu tâm­pe­ni­ile as­tea, pen­sio­na­rii n‑are ce mânca și vouă vă stă min­tea de­cât la ana­liză sin­tac­tică și morfologică!

Bu­uuu­e­e­e­e­iii, aris­to­cra­ți­iii lu’ pește pră­jit, asta e Ro­mâ­nica nea­oșă, nu Re­pu­blica Fe­i­sbu­cistă Ro­mâ­nia! Duv‑e dracu’ de tu­i­te­riș­tii căpiații!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.