Fil­mul de mai jos este o mi­nu­nată in­cur­siune în lu­mea plan­te­lor fă­cută de un jur­na­list care mie îmi place foarte mult, Mi­chael Po­l­lan. Este po­ves­tea a pa­tru plante care ne sa­tis­fac pa­tru do­rințe: ne­voia de dulce, de fru­mos, de con­trol și de pier­dere a con­tro­lu­lui. Mă­rul, la­leaua, car­to­ful și ma­ri­ju­ana. Po­l­lan abor­dează aceste po­vești dintr‑o per­spec­tivă in­e­dită și cât se poate de per­ti­nentă: sunt oa­me­nii cei care au do­mes­ti­cit aceste plante sau de fapt aceste plante ne con­tro­lează prin ceea ce ne oferă, de­ter­minându-ne să le cul­ti­văm, să le în­mul­țim și să le răs­pân­dim pe în­treaga planetă?

În mare mă­sură vi­ziu­nea lui se su­pra­pune peste con­vin­ge­rea mea că spe­cia umană este doar una din com­po­nen­tele com­ple­xu­lui eco­sis­tem de pe Terra, nici­de­cum stă­pâ­nul pla­ne­tei. Iar mă­sura în care vom în­țe­lege să aban­do­năm pre­ten­ția de a avea drept de moarte asu­pra ori­că­rei alte forme de viață și vom în­cepe să ne luăm în se­rios ro­lul de spe­cie avan­sată, con­ști­entă și ra­țio­nală, vom avea o șansă mai bună să con­struim un vi­i­tor pen­tru noi și pen­tru în­treaga natură.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.