Sunt niște sur­pri­ză­toare ase­mă­nări în­tre Ponta si Pițu­rcă. Amân­doi poartă pre­nu­mele Vic­tor. Amân­doi sunt aro­ganți și su­per­fi­ci­ali. Amân­doi au le­gă­turi cu Ol­te­nia, unul ca de­pu­tat, ce­lă­lalt ca loc de ori­gine. Dar mai mult de­cât orice amân­doi sunt bar­bu­gii. Nu mun­cesc, dau cu za­rul și aș­teaptă pleașca.

Re­zul­ta­tele na­țio­na­lei de fo­tbal sunt după cum ne‑a fost no­ro­cul. I‑am bă­tut pe un­guri pen­tru că a prins Ma­rica o fază băftoasă și toată echipa a cres­cut în mo­ral. Au ve­nit tur­cii și ne-au sno­pit. Asta e, n‑a fost să fie la ba­ba­roase. Za­ru­rile lui Pițu­rcă n‑au mai că­zut pe nu­me­rele norocoase.

Re­zul­ta­tele gu­ver­nă­rii Ro­mâ­niei sunt în re­a­li­tate dez­as­tru­oase. Nu există nici o di­rec­ție, nici o stra­te­gie. Ponta și gu­ver­nul lui sunt niște im­pos­tori ab­so­luți. Dar vine un ra­port de la Eu­ros­tat care zice că Ro­mâ­nia are cea mai mare creș­tere eco­no­mică din Uniu­nea Eu­ro­peană, pen­tru că ex­por­tu­rile de la Da­cia și Ford au mers în plin. Za­ru­rile lui Ponta sunt câști­gă­toare: nu sun­tem noi me­ri­tu­oși, dar al­tora le‑a mers mai prost. Ex­ce­lent pri­lej de a se îm­pă­una cu gu­ver­na­rea sa.

La Bru­xe­l­les Co­mi­sia Eu­ro­peană a ho­tă­rât să re­co­mande ri­di­ca­rea vi­ze­lor pen­tru ce­tă­țe­nii mol­do­veni. Lângă Bar­roso și Iu­rie Leancă nu s‑a gă­sit Bă­sescu, care a mi­li­tat in­sis­tent în ul­ti­mii ani în fa­voa­rea in­clu­de­rii Mol­do­vei în UE, ci Ponta. Nu se știe de ce. Dar spi­ri­tul lui de bar­bu­giu îl va mâna în­dată să treacă acest fapt la ca­pi­to­lul re­a­li­zări personale.

Așa e Ro­mâ­nia. Cum ne va fi mâine — în fo­tbal sau în viață — de­pinde de cum cad za­ru­rile la ma­rele joc de ba­ba­roase. Su­flăm fi­er­binte peste za­ru­rile bar­bu­gi­i­lor șefi și ne ru­găm, în timp ce ele li se ros­to­go­lesc în palme: hai fe­tițele, acum sau niciodată!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.