Pri­mul prin­ci­piu din ma­ni­fes­tul Agile zice așa:

Our hi­ghest pri­o­rity is to sa­tisfy the cus­to­mer thro­ugh early and con­ti­nu­ous de­li­very of va­lu­a­ble software.

Și așa face Papa Francisc. Nu‑i chiar o li­vrare ra­pidă a unei mo­rale creș­tine adap­tate ce­rin­țe­lor — le‑a luat vreo 2000 de ani — dar mă­car se stră­duie să sa­tis­facă cli­en­tul. De acum îna­inte ne pu­tem aș­tepta ca dog­mele ca­to­lice să fie sta­bi­lite prin referendum.

Și, Doamne, ce bine ar fi să se aplice asta și la or­to­do­cși! Vă dați seama că am pu­tea de­pune o mo­țiune sim­plă la pa­tri­ar­hie ca să scoată la pu­pat moaș­tele sfin­tei Pa­ras­chi­eva de pai­’șpe ori pe an? În­țe­le­geți că avem șansa să era­di­căm bo­lile și să­ră­cia în Ro­mâ­nia dacă fi­e­care ce­tă­țean apucă să pupe ceva re­licve de-as­tea sfinte? Eu deja îmi ima­gi­nez un ser­vi­ciu de li­vrare la do­mi­ci­liu — vine popa cu că­del­nița, iar în urma lui dia­co­nul aduce moaș­tele, cli­en­tul le pupă, plă­tește și gata! Adio griji, du­reri, necazuri!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Bi­se­rica nu are ni­mic a face cu cre­dinta. Bi­se­rica este din ce in ce mai va­dit o or­ga­ni­za­tie po­li­tica si co­mer­ci­ala in ace­lasi timp, fara scru­pule. Fi­e­care cult, secta, con­fe­siune, spuneti‑i cum do­riti, in­cearca sa-si ma­reasca “por­to­fo­liul de adepti/clienti”, sus­ti­nand ca are cea mai buna doctrina/marfa. Au de­ve­nit pe­ni­bili. Ches­tia cu moas­tele e una din­tre do­ve­zile ca nu mai au ni­mic sfant in ei si, din nou, mass-me­dia pune uma­rul din greu la porca­ria asta. Nici au­to­ri­ta­tile lu­mesti, ca sa zic asa, nu se lasa mai pre­jos. De unde con­clu­zia clara: In vre­mu­rile pe care le traim con­sta­tam, din pa­cate, ca si‑a ba­gat dom­nul Dracu coada din greu.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.