De fi­e­care dată când duc gu­no­iul mă gân­desc că ar tre­bui să avem în mi­cul nos­tru car­tier un sis­tem de co­lec­tare se­lec­tivă a de­șe­u­ri­lor. Sunt în­gro­zit de can­ti­ta­tea de plas­tic, hâr­tie și sti­clă pe care le arunc la gu­noi în fi­e­care săp­tămână si nu pot să nu mă gân­desc câte re­surse se con­sumă în fi­e­care clipă pen­tru pro­du­ce­rea de noi am­ba­laje, în timp ce alea vechi ajung în gropi de gu­noi. Mă­car de s‑ar des­com­pune, dar în afară de hâr­tie, ce­le­lalte nu sunt bi­o­de­gra­da­bile. Cică un ro­mân din me­diul ur­ban pro­duce 350 kg de de­șe­uri pe an, iar dacă ju­dec după pro­por­ția de res­turi or­ga­nize pe care o arunc eu, aș zice că ju­mă­tate sunt res­tur me­na­jere și ju­mă­tate sunt ma­te­ri­ale re­ci­cla­bile. Deci 175 de kg de hâr­tie, sti­clă, plas­tic și me­tal. În­mul­țit cu 2 mi­li­oane de bu­cu­reș­teni… e o va­loare im­pre­sio­nantă, nu?

Ci­team că Ro­mâ­nia s‑a an­ga­jat ca până în 2020 să aducă rata de re­ci­clare a de­șe­u­ri­lor me­na­jere la 50%, dar nu văd nici un semn că asta s‑ar în­tâm­pla. Re­ci­pien­tele de co­lec­tare se­lec­tivă sunt mai de­grabă ceva in­e­dit de­cât o obis­nu­ință, iar co­șu­rile de gu­noi cu se­pa­ra­toare sunt ma­jo­ri­ta­tea re­duse la un sin­gur mare com­par­ti­ment în care plas­ti­cul, me­ta­lul și res­tu­rile or­ga­nice stau la­o­laltă. Ro­mâ­nul nu vede avan­ta­jele re­ci­clă­rii, pen­tru că e obiș­nuit să ju­dece în ter­meni prag­ma­tici: dacă nu pri­mește un bo­nus pe loc, nu are sens să se obo­sească. Grija pen­tru me­diul în care trăim e doar o fiță de‑a ecologiștilor.

Am că­u­tat pe net să văd ce tre­buie fă­cut ca să ai un ast­fel de sis­tem în car­tier. Sin­gu­rul lu­cru pe care l‑am gă­sit este că tre­buie să mă adre­sez pri­mă­riei și să cer în­fi­in­ța­rea unui ast­fel de punct. Asta tre­buie fă­cut? Dacă știți mai multe spu­neți-mi și mie.

În­tre timp toc­mai s‑a în­che­iat Săp­tămâna Eu­ro­peană a Re­du­ce­rii De­șe­u­ri­lor. Ați au­zit de ea? Mda, nici eu… Pen­tru că Ro­mâ­nia nu participă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Anonymous

  Nu dau lectii!
  Lo­cu­iesc la bloc si, pen­tru ca avem un hol ge­ne­ros in lo­cul unde este am­pla­sat to­bo­ga­nul, am ase­zat acolo trei cu­tii mari de car­ton, am pus dea­su­pra fi­e­ca­reia o in­scrip­tie (sti­cla; metal+plastic; har­tie) si m‑am apu­cat con­sti­in­cios de treaba acum circa 5 ani. Am sor­tat asa cum mi-am do­rit sa o fac inca de acum peste 20 de ani, cand am vi­zi­tat prima data El­ve­tia si am va­zut cum mi-as dori sa tra­iesc si eu. Am pliat fru­mos sti­clele de plas­tic, am im­pa­tu­rit fru­mos har­tia, am ta­iat car­toa­nele si cu­ti­ile in bu­cati mai mici, am scos ca­pa­cele me­ta­lice de la sti­cle si le-am pus la un loc cu plasticul…treaba constiincioasa…ca‑n El­ve­tia 🙂 Re­zul­ta­tul ime­diat: Am avut mari pro­blem cu toti ve­ci­nii si mai ales cu fe­meia de ser­vi­ciu. Nu in­tru in ama­nunte. Va las sa va ima­gi­nati. Men­tio­nez doar ca ma tre­zeam cu toate mi­ze­ri­ile, mo­loz, carpe, res­turi de man­care etc, arun­cate de‑a valma in cu­ti­ile mele. Am pus afise cu ex­pli­ca­tii si ru­ga­minti ci­vi­li­zate. Re­zul­tat zero, timp de mai bine de 3 ani. In­cet, in­cet, nu am mai au­zit co­men­ta­rii rau­ta­cioase si, cel mai im­por­tant, unul din­tre cei 3 co­lo­ca­tari de pe pa­li­erul meu mi‑a ce­rut “per­mi­siu­nea” sa sor­teze si el gu­no­iul in cu­ti­ile mele.
  Pro­blema: Duc de 5 ani gu­no­iul sor­tat la acele con­te­i­nere spe­ci­ale, cu ma­sina pro­prie. Mai aproape sau mai de­parte de blo­cul meu, dupa cum mi‑e no­ro­cul sa le ga­sesc tic­site sau nu. Intr‑o zi un om al stra­zii “m‑a cer­tat” ca arunc gu­no­iul sor­tat in tom­be­roa­nele res­pec­tive si m‑a ru­gat sa i‑l dau lui, ga­ran­tandu-mi ca cei ce go­lesc tom­be­roa­nele pun to­tul la gra­mada si duc la groapa de gu­noi!? Nici acum nu sunt si­gur ca nu‑i asa. Dar ma in­ca­pa­ta­nez sa con­ti­nui pen­tru ca am cas­ti­gat, in 5 ani, un adept prin­tre vecini!
  In­te­le­geti ce doriti!

  • Sorin Sfirlogea

   Am ob­ser­vat și eu o anu­mită ner­vo­zi­tate prin­tre ro­mâni când se vor­bește des­pre sor­ta­rea de­șe­u­ri­lor. Mulți văd în asta o obli­ga­ție su­pli­men­tară, o cor­voadă la care ar pu­tea fi su­puși și se revoltă. 

   Cât des­pre tine, ești foarte per­se­ve­rent! N‑aș fi avut tă­ria de a con­ti­nua în con­di­ți­ile pe care le descrii.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.