Dacă vrei să faci un de­ser­vi­ciu ide­i­lor eco­lo­giste nu tre­buie să le com­bați sau să le mi­ni­ma­li­zezi, ci să le exa­ge­rezi efec­tele până la de­cre­di­bi­li­za­rea lor. Există un nu­măr mare de oa­meni care stau în cum­pănă în pri­vința sus­ți­ne­rii eco­lo­giei ca prin­ci­piu de or­ga­ni­zare so­ci­ală, că­rora li se pare că e bine să tră­i­ască într-un me­diu să­nă­tos, dar con­si­deră că pre­țul pe care tre­buie să‑l plă­tească din punct de ve­dere eco­no­mic e prea mare. Ceea ce eco­lo­giș­tii își do­resc este să‑i con­vingă că există so­lu­ții re­zo­na­bile, să‑i atragă de par­tea aces­tor idei și să le im­pună ast­fel pe agenda po­li­tică publică.

Cum spu­neam cei care vor să se îm­po­tri­vească eco­lo­gis­mu­lui nu tre­buie să‑l ri­di­culi­zeze, nici să sus­țină că nu are so­lu­ții prac­tice, pen­tru că există deja ar­gu­mente so­lide ca să li se do­ve­dească că gre­șesc. Nu tre­buie de­cât să se exa­ge­reze efec­tele be­ne­fice, până la punc­tul unde to­tul de­vine ne­cre­di­bil, ri­di­col. Pre­cum e această afir­ma­ție stu­pidă că poți crea 40.000 de lo­curi de muncă dacă luăm 3 mi­li­arde de euro de la UE pen­tru pă­duri. E o aiu­re­ală com­pletă, lo­cu­rile alea de muncă sunt even­tual se­zo­ni­ere (pen­tru o lună-două pe an) și în nici un caz atât de multe. Dacă vom lua ba­nii ăș­tia atunci vom pu­tea îm­pă­duri niște te­re­nuri. Cât de multe? De­pinde. Câte pe­pi­ni­ere sil­vice avem, pre­gă­tite să dea pu­ie­ții ne­ce­sari? 30.000 de ha în­mul­țite cu 5.000 de pu­ieți la ha fac 150 mi­li­oane de pu­ieți. Avem unde să‑i pro­du­cem? Știm care sunt te­re­nu­rile care tre­buie îm­pă­du­rite? În pro­pri­e­ta­tea cui sunt? Ce spe­cii vor tre­bui puse acolo? În ce proporții?

E foarte ușor să vinzi po­vești eco­lo­giste. În­tre­ba­rea este dacă vrei să faci ceva cu ade­vă­rat bun sau doar să bați câm­pii, ri­di­culi­zând ast­fel ideea de me­diu cu­rat și sănătos.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    E bine sa luam ba­nii as­tia. Daca‑i pu­tem lua. Pro­blema e sa‑i si fo­lo­sim, cu ade­va­rat, pen­tru pa­duri. Cu sau fara 40.000 de lo­curi de munca (po­ves­tea asta cu lo­cu­rile de munca e mai de­graba o ma­rota po­li­ti­ci­a­nista de tip so­ci­a­list si ma mira ca vine din gura unui “li­be­ral”). Teama mea este ca vom lua ba­nii si‑i vom ri­sipi (fura) cum se ri­si­peste apa pusa in ciur.

    • Sorin Sfirlogea

      Ar fi bine, într-ade­văr. Dar îna­inte de a se des­chide gura pe tema asta ar tre­bui să existe niște pla­nuri bine fă­cute, că alt­min­teri nu vom primi nici un sfanț. Și, după cum spu­neam, nu există ni­mic, doar de­cla­ra­ții sfo­ră­i­toare pen­tru pu­bli­cul necunoscător.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.