Unde visele devin realitate

Când am scris despre ipoteticul meu proiect de guvernare, mă gân­deam la ceea ce citisem mai demult despre ideea de a se con­strui un traseu de bici­clete între satele săsești din Ardeal, acolo unde sunt bis­erici for­tifi­cate. Habar n‐aveam că proiec­tul ăsta a început să dev­ină real­i­tate. Dar mai mult de atât, habar n‐aveam că printre cei care îmi citesc blogul se găsește cineva care nu doar a auzit despre acest proiect, ci este chiar sufle­tul lui: Cor­nel Stan­ciu. Lesne de înțe­les că atunci când mi‐a dat un semn că a citit povestea guvernării mele ide­al­iste și că i‐a plă­cut, am fost foarte bucuros să‐l pot cunoaște, chiar dacă deo­cam­dată prin inter­mediul inter­ne­tu­lui.

Cor­nel a avut și ama­bil­i­tatea de a‐mi răspunde la câteva între­bări și a încu­vi­ințat să repro­duc răspun­surile aici. O fac cu bucu­ria de a vă împărtăși vestea bună că sunt oameni ini­moși care deja con­stru­i­esc ceea ce alții doar își imag­inează. Și o fac cu tris­tețea de a nu putea face îndea­juns de mult pen­tru a ajuta ast­fel de proiecte, despre care cred că fac cu ade­vărat difer­ența în priv­ința eco­tur­is­mu­lui româ­nesc, unul susten­abil și prof­itabil.

Cum a început acest proiect?

Cor­nel Stan­ciu: Totul a început în pri­mavara lui 2011, când am primit finanțare pen­tru a con­strui 7 km de traseu, între satele Criț și Meșen­dorf, din comuna Bunești. Nu aveam expe­riență în con­strucția de trasee, așa că am apelat la aju­torul unui pri­eten din State, care m‐a pus în legatură cu niște tineri care con­stru­i­esc trasee în jurul Boston‐ului. În State există mii sau poate zeci de mii de ast­fel de trasee, însă majori­tatea lor sunt ded­i­cate local­ni­cilor și doar cele din zonele mon­tane sunt ded­i­cate turiștilor.

Care sunt obiec­tivele proiec­tu­lui?

C.S.Scopul traseelor noas­tre este acela de a atrage un număr cât mai mare de turiști respon­s­abili și să creștem numărul nopților petre­cute în zonă. Numărul turiștilor este în creștere, dar perioada de ședere nu e mai mare de trei nopți. Ne adresăm turiștilor străini, pe care dorim să‐i aducem spe­cial pen­tru a explora regiunea prin aceste trasee, dar și turiștilor români, care sunt în număr tot mai mare și care — din păcate — nu au foarte multe opți­uni de trasee, nici măcar mar­cate. Avan­ta­jul celor con­stru­ite este acela de a avea sig­u­ranța că nu te pierzi și nu ai grija de a căuta traseul corect, că nu te umpli de noroi atunci când plouă, că traseul este spe­cial ales pen­tru a oferi sat­is­facție pasion­aților: panta nu este mai mare de 6–7 grade, curbele sunt supraînălțate.

Prin acest proiect dorim să creăm și un sis­tem de cer­ti­fi­care al pen­si­u­nilor, prin care să creștem cal­i­tatea ser­vici­ilor oferite de aces­tea. Sun­tem însă noro­coși să avem deja câteva pen­si­uni care oferă ser­vicii de cal­i­tate, cum ar fi Viscri125 sau Casa cu zorele, dar și local­nici care gătesc mân­care locală foarte gus­toasă, cu ingre­di­ente pro­prii.

Ce vă prop­uneți să real­izați și ce ați reușit până acum?

C.S.: Rețeaua pe care dorim să o real­izăm va lega zece sate cu Sighișoara și va avea o lungime totală de aprox­i­ma­tiv 110 km, care dorim să fie gata până în pri­mavara anu­lui 2015. Deo­cam­dată avem gata cei 7 km din­tre Criț și Meșen­dorf, cu menți­unea că un kilo­metru din acest traseu va fi refă­cut în această iarnă, apoi am final­izat în sep­tem­brie alți 5 km, care leagă satele Bunești și Criț, iar în prezent lucrăm la traseul din­tre Vis­cri și Sighișoara, din care am săpat 10 km, pe care am vrea să‐i pietruim în această iarnă, când vre­mea ne va per­mite. În pădure așezăm un strat de cal­car con­casat de 10 cm, iar în afara pădurii, in funcție de sol, așezăm 2 sau chiar 3 stra­turi. Sun­tem în întârziere față de ceea ce plan­i­fi­casem, deoarece trac­torul pe care l‐am achiz­iționat a venit cu o lună mai târziu, iar după o lună și jumă­tate s‐a stri­cat și încă e în ser­vice.

Care sunt cos­turile con­strucției traseu­lui?

C.S.Am făcut multe greșeli la con­strucția primu­lui traseu, am încer­cat diferite vari­ante de con­strucție care să ne ușureze munca, dar expe­riența dobân­dită și infor­mați­ile de la pri­etenii din State ne‐au deschis calea și ne‐au dat incred­erea că se poate, că nu e atât de greu și nici atât de costisi­tor. Cos­tul pen­tru un kilo­metru se ridică la 1.500–1.700 euro.

Există un site unde va fi pro­mo­vată această rețea de trasee?

C.S.Site‐ul ded­i­cat aces­tei rețele va fi gata cel mai târziu în luna mar­tie. E ade­vărat că nici nu prea am avut timp pen­tru acest site, dar nici nu am vrut să pro­movăm acesta rețea pen­tru doar 12 km câți există în acest moment. Pre­fer să fiu crit­i­cat pen­tru fap­tul că nu am pro­mo­vat aceste trasee, decât să creez aștep­tări nere­al­iste. În gen­eral ne pri­cepem foarte bine să pro­movăm, dar mai puțin să con­struim ceva.

Prima oper­ație: deschiderea traseu­lui

Nive­larea solu­lui

Așezarea primu­lui strat de pia­tră

Al doilea strat de pia­tră și tasarea

Char­lie Ott­ley, un aju­tor neaștep­tat

Un podeț final­izat

Traseu final­izat

 


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu