Unde visele devin realitate

Când am scris des­pre ipo­te­ti­cul meu pro­iect de guver­nare, mă gân­deam la ceea ce citi­sem mai demult des­pre ideea de a se con­strui un tra­seu de bici­clete între satele săsești din Ardeal, acolo unde sunt bise­rici for­ti­fi­cate. Habar n‐aveam că pro­iec­tul ăsta a înce­put să devină rea­li­tate. Dar mai mult de atât, habar n‐aveam că prin­tre cei care îmi citesc blo­gul se găsește cineva care nu doar a auzit des­pre acest pro­iect, ci este chiar sufle­tul lui: Cor­nel Stan­ciu. Lesne de înțe­les că atunci când mi‐a dat un semn că a citit poves­tea guver­nă­rii mele ide­a­liste și că i‐a plă­cut, am fost foarte bucu­ros să‐l pot cunoaște, chiar dacă deo­cam­dată prin inter­me­diul inter­ne­tu­lui.

Cor­nel a avut și ama­bi­li­ta­tea de a‐mi răs­punde la câteva între­bări și a încu­vi­in­țat să repro­duc răs­pun­su­rile aici. O fac cu bucu­ria de a vă împăr­tăși ves­tea bună că sunt oameni ini­moși care deja con­stru­iesc ceea ce alții doar își ima­gi­nează. Și o fac cu tris­te­țea de a nu putea face înde­a­juns de mult pen­tru a ajuta ast­fel de pro­iecte, des­pre care cred că fac cu ade­vă­rat dife­rența în pri­vința eco­tu­ris­mu­lui româ­nesc, unul sus­te­na­bil și pro­fi­ta­bil.

Cum a înce­put acest pro­iect?

Cor­nel Stan­ciu: Totul a înce­put în pri­ma­vara lui 2011, când am pri­mit finan­țare pen­tru a con­strui 7 km de tra­seu, între satele Criț și Meșen­dorf, din comuna Bunești. Nu aveam expe­riență în con­struc­ția de tra­see, așa că am ape­lat la aju­to­rul unui pri­e­ten din State, care m‐a pus în lega­tură cu niște tineri care con­stru­iesc tra­see în jurul Boston‐ului. În State există mii sau poate zeci de mii de ast­fel de tra­see, însă majo­ri­ta­tea lor sunt dedi­cate local­ni­ci­lor și doar cele din zonele montane sunt dedi­cate turiș­ti­lor.

Care sunt obiec­ti­vele pro­iec­tu­lui?

C.S.Sco­pul tra­se­e­lor noas­tre este acela de a atrage un număr cât mai mare de turiști res­pon­sa­bili și să creș­tem numă­rul nop­ți­lor petre­cute în zonă. Numă­rul turiș­ti­lor este în creș­tere, dar peri­oada de ședere nu e mai mare de trei nopți. Ne adre­săm turiș­ti­lor stră­ini, pe care dorim să‐i adu­cem spe­cial pen­tru a explora regiu­nea prin aceste tra­see, dar și turiș­ti­lor români, care sunt în număr tot mai mare și care – din păcate – nu au foarte multe opțiuni de tra­see, nici măcar mar­cate. Avan­ta­jul celor con­stru­ite este acela de a avea sigu­ranța că nu te pierzi și nu ai grija de a căuta tra­seul corect, că nu te umpli de noroi atunci când plouă, că tra­seul este spe­cial ales pen­tru a oferi satis­fac­ție pasio­na­ți­lor: panta nu este mai mare de 6–7 grade, cur­bele sunt supra­î­năl­țate.

Prin acest pro­iect dorim să creăm și un sis­tem de cer­ti­fi­care al pen­siu­ni­lor, prin care să creș­tem cali­ta­tea ser­vi­ci­i­lor ofe­rite de aces­tea. Sun­tem însă noro­coși să avem deja câteva pen­siuni care oferă ser­vi­cii de cali­tate, cum ar fi Viscri125 sau Casa cu zorele, dar și local­nici care gătesc mân­care locală foarte gus­to­asă, cu ingre­diente pro­prii.

Ce vă pro­pu­neți să rea­li­zați și ce ați reu­șit până acum?

C.S.: Rețeaua pe care dorim să o rea­li­zăm va lega zece sate cu Sighi­șoara și va avea o lun­gime totală de apro­xi­ma­tiv 110 km, care dorim să fie gata până în pri­ma­vara anu­lui 2015. Deo­cam­dată avem gata cei 7 km din­tre Criț și Meșen­dorf, cu men­țiu­nea că un kilo­me­tru din acest tra­seu va fi refă­cut în această iarnă, apoi am fina­li­zat în sep­tem­brie alți 5 km, care leagă satele Bunești și Criț, iar în pre­zent lucrăm la tra­seul din­tre Vis­cri și Sighi­șoara, din care am săpat 10 km, pe care am vrea să‐i pie­truim în această iarnă, când vre­mea ne va per­mite. În pădure așe­zăm un strat de cal­car con­ca­sat de 10 cm, iar în afara pădu­rii, in func­ție de sol, așe­zăm 2 sau chiar 3 stra­turi. Sun­tem în întâr­zi­ere față de ceea ce pla­ni­fi­ca­sem, deo­a­rece trac­to­rul pe care l‐am achi­zi­țio­nat a venit cu o lună mai târ­ziu, iar după o lună și jumă­tate s‐a stri­cat și încă e în ser­vice.

Care sunt cos­tu­rile con­struc­ției tra­se­u­lui?

C.S.Am făcut multe gre­șeli la con­struc­ția pri­mu­lui tra­seu, am încer­cat dife­rite vari­ante de con­struc­ție care să ne ușu­reze munca, dar expe­riența dobân­dită și infor­ma­ți­ile de la pri­e­te­nii din State ne‐au des­chis calea și ne‐au dat incre­de­rea că se poate, că nu e atât de greu și nici atât de cos­ti­si­tor. Cos­tul pen­tru un kilo­me­tru se ridică la 1.500–1.700 euro.

Există un site unde va fi pro­mo­vată această rețea de tra­see?

C.S.Site‐ul dedi­cat aces­tei rețele va fi gata cel mai târ­ziu în luna mar­tie. E ade­vă­rat că nici nu prea am avut timp pen­tru acest site, dar nici nu am vrut să pro­mo­văm acesta rețea pen­tru doar 12 km câți există în acest moment. Pre­fer să fiu cri­ti­cat pen­tru fap­tul că nu am pro­mo­vat aceste tra­see, decât să creez aștep­tări nere­a­liste. În gene­ral ne pri­ce­pem foarte bine să pro­mo­văm, dar mai puțin să con­struim ceva.

Prima ope­ra­ție: des­chi­de­rea tra­se­u­lui

Nive­la­rea solu­lui

Așe­za­rea pri­mu­lui strat de pia­tră

Al doi­lea strat de pia­tră și tasa­rea

Char­lie Ottley, un aju­tor neaș­tep­tat

Un podeț fina­li­zat

Tra­seu fina­li­zat

 


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu