Când am scris des­pre ipo­te­ti­cul meu pro­iect de gu­ver­nare, mă gân­deam la ceea ce ci­ti­sem mai de­mult des­pre ideea de a se con­strui un tra­seu de bi­ci­clete în­tre sa­tele să­sești din Ar­deal, acolo unde sunt bi­se­rici for­ti­fi­cate. Ha­bar n‑aveam că pro­iec­tul ăsta a în­ce­put să de­vină re­a­li­tate. Dar mai mult de atât, ha­bar n‑aveam că prin­tre cei care îmi ci­tesc blo­gul se gă­sește ci­neva care nu doar a au­zit des­pre acest pro­iect, ci este chiar su­fle­tul lui: Cor­nel Stan­ciu. Lesne de în­țe­les că atunci când mi‑a dat un semn că a ci­tit po­ves­tea gu­ver­nă­rii mele ide­a­liste și că i‑a plă­cut, am fost foarte bu­cu­ros să‑l pot cu­noaște, chiar dacă deo­cam­dată prin in­ter­me­diul internetului.

Cor­nel a avut și ama­bi­li­ta­tea de a‑mi răs­punde la câ­teva în­tre­bări și a în­cu­vi­in­țat să re­pro­duc răs­pun­su­rile aici. O fac cu bu­cu­ria de a vă îm­păr­tăși ves­tea bună că sunt oa­meni ini­moși care deja con­stru­iesc ceea ce al­ții doar își ima­gi­nează. Și o fac cu tris­te­țea de a nu pu­tea face în­de­a­juns de mult pen­tru a ajuta ast­fel de pro­iecte, des­pre care cred că fac cu ade­vă­rat di­fe­rența în pri­vința eco­tu­ris­mu­lui ro­mâ­nesc, unul sus­te­na­bil și profitabil.

Cum a în­ce­put acest proiect?

Cor­nel Stan­ciu: To­tul a în­ce­put în pri­ma­vara lui 2011, când am pri­mit fi­nan­țare pen­tru a con­strui 7 km de tra­seu, în­tre sa­tele Criț și Me­șen­dorf, din co­muna Bu­nești. Nu aveam ex­pe­riență în con­struc­ția de tra­see, așa că am ape­lat la aju­to­rul unui pri­e­ten din State, care m‑a pus în le­ga­tură cu niște ti­neri care con­stru­iesc tra­see în ju­rul Bos­ton-ului. În State există mii sau poate zeci de mii de ast­fel de tra­see, însă ma­jo­ri­ta­tea lor sunt de­di­cate lo­cal­ni­ci­lor și doar cele din zo­nele montane sunt de­di­cate turiștilor.

Care sunt obiec­ti­vele proiectului?

C.S.Sco­pul tra­se­e­lor noas­tre este acela de a atrage un nu­măr cât mai mare de tu­riști res­pon­sa­bili și să creș­tem nu­mă­rul nop­ți­lor pe­tre­cute în zonă. Nu­mă­rul tu­riș­ti­lor este în creș­tere, dar pe­ri­oada de șe­dere nu e mai mare de trei nopți. Ne adre­săm tu­riș­ti­lor stră­ini, pe care do­rim să‑i adu­cem spe­cial pen­tru a ex­plora re­giu­nea prin aceste tra­see, dar și tu­riș­ti­lor ro­mâni, care sunt în nu­măr tot mai mare și care — din pă­cate — nu au foarte multe op­țiuni de tra­see, nici mă­car mar­cate. Avan­ta­jul ce­lor con­stru­ite este acela de a avea si­gu­ranța că nu te pierzi și nu ai grija de a că­uta tra­seul co­rect, că nu te um­pli de no­roi atunci când plouă, că tra­seul este spe­cial ales pen­tru a oferi sa­tis­fac­ție pa­sio­na­ți­lor: panta nu este mai mare de 6–7 grade, cur­bele sunt supraînălțate.

Prin acest pro­iect do­rim să creăm și un sis­tem de cer­ti­fi­care al pen­siu­ni­lor, prin care să creș­tem ca­li­ta­tea ser­vi­ci­i­lor ofe­rite de aces­tea. Sun­tem însă no­ro­coși să avem deja câ­teva pen­siuni care oferă ser­vi­cii de ca­li­tate, cum ar fi Viscri125 sau Casa cu zo­rele, dar și lo­cal­nici care gă­tesc mân­care lo­cală foarte gus­to­asă, cu in­gre­diente proprii.

Ce vă pro­pu­neți să re­a­li­zați și ce ați re­u­șit până acum?

C.S.: Re­țeaua pe care do­rim să o re­a­li­zăm va lega zece sate cu Si­ghi­șoara și va avea o lun­gime to­tală de apro­xi­ma­tiv 110 km, care do­rim să fie gata până în pri­ma­vara anu­lui 2015. Deo­cam­dată avem gata cei 7 km din­tre Criț și Me­șen­dorf, cu men­țiu­nea că un ki­lo­me­tru din acest tra­seu va fi re­fă­cut în această iarnă, apoi am fi­na­li­zat în sep­tem­brie alți 5 km, care leagă sa­tele Bu­nești și Criț, iar în pre­zent lu­crăm la tra­seul din­tre Vis­cri și Si­ghi­șoara, din care am să­pat 10 km, pe care am vrea să‑i pie­truim în această iarnă, când vre­mea ne va per­mite. În pă­dure așe­zăm un strat de cal­car con­ca­sat de 10 cm, iar în afara pă­du­rii, in func­ție de sol, așe­zăm 2 sau chiar 3 stra­turi. Sun­tem în în­târ­zi­ere față de ceea ce pla­ni­fi­ca­sem, de­o­a­rece trac­to­rul pe care l‑am achi­zi­țio­nat a ve­nit cu o lună mai târ­ziu, iar după o lună și ju­mă­tate s‑a stri­cat și încă e în service.

Care sunt cos­tu­rile con­struc­ției traseului?

C.S.Am fă­cut multe gre­șeli la con­struc­ția pri­mu­lui tra­seu, am în­cer­cat di­fe­rite va­ri­ante de con­struc­ție care să ne ușu­reze munca, dar ex­pe­riența do­bân­dită și in­for­ma­ți­ile de la pri­e­te­nii din State ne-au des­chis ca­lea și ne-au dat in­cre­de­rea că se poate, că nu e atât de greu și nici atât de cos­ti­si­tor. Cos­tul pen­tru un ki­lo­me­tru se ri­dică la 1.500–1.700 euro.

Există un site unde va fi pro­mo­vată această re­țea de trasee?

C.S.Site-ul de­di­cat aces­tei re­țele va fi gata cel mai târ­ziu în luna mar­tie. E ade­vă­rat că nici nu prea am avut timp pen­tru acest site, dar nici nu am vrut să pro­mo­văm acesta re­țea pen­tru doar 12 km câți există în acest mo­ment. Pre­fer să fiu cri­ti­cat pen­tru fap­tul că nu am pro­mo­vat aceste tra­see, de­cât să creez aș­tep­tări ne­re­a­liste. În ge­ne­ral ne pri­ce­pem foarte bine să pro­mo­văm, dar mai pu­țin să con­struim ceva.

Prima ope­ra­ție: des­chi­de­rea traseului 

Nive­la­rea solului

Așe­za­rea pri­mu­lui strat de piatră

Al doi­lea strat de pia­tră și tasarea

Char­lie Ot­tley, un aju­tor neașteptat

Un po­deț finalizat

Tra­seu finalizat

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.